Valuuta valuuta kaubandus Enamik Volutaty. GATT 1994 VI artikli rakendamise leping

Vaekogu aktsepteerib ilma muudatusteta AERi järeldused selle kohta, kas kõnealune meede on keelustatud subsiidium või ei ole. Ajutine kohaldamine Artikli 6 lõike 1 ning artiklite 8 ja 9 sätteid kohaldatakse viie aasta jooksul alates WTO lepingu jõustumise kuupäevast. Seega on tööandjatel võimalus töömahu vähenemisel erakorraliselt töötasu ühepoolselt ajutiselt vähendada, kui tööandja võimekus tavapärast töötasu maksta on kahjustatud. Tuleb tõestada, et subsideeritud impordiga põhjustatakse subsiidiumide mõju47 kaudu kahju käesoleva lepingu tähenduses. Simple assertion, unsubstantiated by relevant evidence, cannot be considered sufficient to meet the requirements of this paragraph. Where two or more countries have reached under the provisions of paragraph 8 a of Article XXIV of GATT such a level of integration that they have the characteristics of a single, unified market, the industry in the entire area of integration shall be taken to be the domestic industry referred to in paragraph 1.

  • GATT VI artikli rakendamise leping – Riigi Teataja
  • Käesolevas lepingus loetakse subsiidium olemasolevaks, kui: a 1 liikme territooriumil asuv valitsus või mis tahes riigiorgan käesolevas lepingus «valitsus» annab rahalist toetust, see on järgmistel juhtudel: i valitsuse tegevus sisaldab otsest raha ülekandmist näiteks abirahad, laenud, omakapitalimahutus või potentsiaalseid raha või kohustuste otseülekandeid näiteks laenugarantiid ; ii valitsus ei saa või ei kogu tavaliselt laekuvaid maksutulusid näiteks sellised fiskaalstiimulid nagu maksukrediidid 1; iii valitsus hangib kaupu või teenuseid, mis ei kuulu üldisesse infrastruktuuri, või ostab kaupu; iv valitsus teeb makseid rahastussüsteemi või volitab või suunab mingit eraorganit täitma üht või mitut alapunktides i kuni iii nimetatud ülesannetest, mis lasuvad tavaliselt valitsusel, ja menetlus ei erine tegelikult valitsuste poolt tavaliselt järgitavast menetlusest või 2 esineb mis tahes tulu- või hinnatoetus GATT XVI artikli tähenduses ja b seeläbi antakse eelis.

In the theoretical part of the work, the author describes the activities of the European Union to reduce waste generation and the different reasons why the use of packaging needs to be regulated at the European Union level. The author also provides an overview of various possible solutions that catering companies could use to reduce the negative effects of the amendment on the company's operations based on scientific sources.

In order to find out what are the habits of catering companies in the packaging of the food they sell and what is their readiness to use more sustainable alternatives in the packaging of food, the author conducted a survey among Wolt partners. The results of the study revealed that for the vast majority of Wolt partners who participated in the study, the sustainability of disposable packaging is rather important today.

Many companies have completely or largely abandoned the use of disposable plastics, and many companies are also open to using more innovative alternatives of packaging of takeaway foods.

In English

Sustainability is an important key word in the companies surveyed, but it was expected that profitability and maintaining food quality until the end of the process would remain just as important. Käesolevas lepingus tuleb dumpinguks lugeda tootega kauplemist teise maa kaubanduses tema harilikust väärtusest madalama hinnaga, kui selle ühelt maalt teise eksporditud toote ekspordihind on madalam kui eksportijamaal tarbimiseks ettenähtud samasuguse toote võrreldav hind tavapärases kaubandustegevuses.

Juhul kui eksportijamaa siseturul samasugust toodet tavapärase kaubandustegevuse käigus ei müüda või kui selline müük eksportijamaa2 siseturul valitseva eriolukorra või vähese läbimüügi tõttu korrektset võrdlust ei võimalda, võrreldakse toote hinda dumpingumäära tuvastamiseks samasuguse toote võrreldava hinnaga eksportimisel sobivasse kolmandasse riiki, eeldades selle hinna tüüpilisust, või omahinnaga päritolumaal, liites põhjendatud summa haldus- müügi- ja üldkulude ning kasumi katteks.

Samasuguse toote müüki eksportijamaa siseturul või müüki kolmandale maale hinnaga, mis on madalam kui püsivad ja muutuvad tootmiskulud ühiku Cara Trading IQ Valikud, millele on liidetud haldus- müügi- ja üldkulud, võib hinna tõttu lugeda tavapärase kaubandustegevuse väliseks ning selle võib hariliku väärtuse määramisel arvestamata jätta üksnes siis, kui võimuorganid3 otsustavad, et selline müük on toimunud pikema aja jooksul4 märkimisväärsetes kogustes5 ja hinnaga, mis ei võimalda kõikide kulude katmist põhjendatud aja jooksul.

Kui ühiku maksumusest Valuuta valuuta kaubandus Enamik Volutaty hetkel odavam hind on juurdluse ajal kõrgem kui ühiku kaalutud keskmine maksumus, arvestatakse, et selline hind võimaldab kulud põhjendatud aja jooksul katta. Harilikult arvutatakse lõikes 2 nimetatud kulud juurdlusaluse eksportija või tootja arvestusdokumentide põhjal, tingimusel et need on kooskõlas eksportijamaal kehtivate üldtunnustatud arvestuspõhimõtetega ning põhjendatult kajastavad kõnealuse toote valmistamise ja müügiga seotud kulusid.

Võimuorganid võtavad arvesse kogu kättesaadava tõendusmaterjali kulude õige jaotamise kohta, sealhulgas eksportija või tootja poolt juurdluse käigus kättesaadavaks tehtud materjalid, tingimusel et kõnealune eksportija või tootja on sellist kulude jaotust kasutanud diakrooniliselt, eriti asjakohaste amortisatsiooninormide ja -perioodide, kapitalikulutuste ning teiste arenduskulude määramise suhtes.

Lõike 2 raames põhinevad haldus- müügi- ja üldkulude ning kasumi summad tegelikel andmetel, mis puudutavad samasuguse toote valmistamist ja müüki juurdlusaluse eksportija või tootja poolt tavapärases kaubandustegevuses. Kui neid summasid ei ole võimalik sel viisil kindlaks määrata, võib seda teha, võttes aluseks: i kõnealuse eksportija või tootja tegelikud kulud ja tulud seoses sama üldliigi toodete valmistamise ja müügiga päritolumaa siseturul; ii teiste juurdlusaluste eksportijate või tootjate tegelike kulude ja tulude kaalutud keskmise väärtuse seoses sama üldliigi toodete valmistamise ja müügiga päritolumaa siseturul; iii iga muu põhjendatud meetodi, tingimusel et selliselt määratud kasumi summa ei ületa teiste eksportijate või tootjate kasumit sama üldliigi toodete müügist päritolumaa siseturul.

Kui ekspordihind puudub või kui võimuorganitele tundub, et ekspordihind on eksportija ja importija või kolmanda poole vahelise seotuse või kompenseerimiskokkuleppe tõttu ebausaldatav, tuletatakse ekspordihind hinna alusel, millega imporditud tooteid esimesele sõltumatule ostjale edasi müüakse, või kui neid tooteid sõltumatule ostjale edasi ei müüda või ei müüda edasi importimisaegses seisundis, tehakse seda võimuorganite määratud põhjendatud alusel.

Ekspordihinda ja harilikku väärtust võrreldakse õiglaselt.

koroonaviirus Archives - LEXTAL | The Baltic Law Firm

Võrdlus tehakse ühel ja samal kaubandustasandil, üldjuhul ex factory hanke tasandil, ning ajaliselt võimalikult lähedaste müükide suhtes. Igal üksikjuhul arvestatakse vastavalt olukorrale maha hindade võrreldavust mõjutavad vahed, sealhulgas müügitingimuste, maksustamise, kaubandustasandite, koguste ja füüsiliste omaduste vahed ning kõik muud hindade võrreldavust mõjutavad vahed.

Tänasest Allpool mõned praktilised juhised, kuidas sellises olukorras tööd korraldada. Mida teha töötajatega, kui tööd ei ole või tööd ei saa teha? Kuidas korraldada töö olukorras, kui töötajal ei ole võimalik piirangute tõttu töökohal viibida või oma tööülesandeid täita? Teatud juhtudel väljastab perearst töötajale töövõimetuslehe.

Kui hindade võrreldavus on sellistel juhtudel mõjutatud, määravad võimuorganid hariliku väärtuse kindlaks kaubandustasandil, mis on võrdväärne tuletatud ekspordihinna kaubandustasandiga, või teevad käesolevas lõikes ettenähtud mahaarvestuse.

Võimuorganid teatavad asjaomastele pooltele, millist teavet on vaja õiglase võrdluse jaoks, ega pane nendele pooltele põhjendamata tõendamiskohustust. Kui lõikes 4 kirjeldatud võrdluses on nõutav valuuta konverteerimine, tuleks konverteerimisel kasutada müügipäeval8 kehtinud valuutakurssi tingimusel, et kui välisvaluuta müük forvardturgudel on otseselt seotud kõnealuse ekspordimüügiga, kasutatakse forvardmüügi kurssi.

Valuutakursside kõikumisi arvesse ei võeta ning juurdluses jätavad võimuorganid eksportijatele vähemalt 60 päeva oma ekspordihindade korrigeerimiseks, et kajastada valuutakursside püsimuutusi juurdluse ajal.

  • I jagu Artikkel 1.

Vastavalt õiglast võrdlust reguleerivatele lõike 4 sätetele tuvastatakse dumpingumäärade olemasolu juurdlusetapi ajal harilikult kõigi võrreldavate eksporditehingute kaalutud keskmise hariliku väärtuse võrdlemisel nende tehingute kaalutud keskmiste hindadega või hariliku väärtuse ja ekspordihindade tehingupõhisel võrdlemisel. Kaalutud Voimalus Trade Limitine meetodi põhjal määratud hariliku väärtuse Valuuta valuuta kaubandus Enamik Volutaty üksikute eksporditehingute hindadega on lubatud, kui võimuorganid tuvastavad ekspordihindade seeria, mis eri ostjate, piirkondade või perioodide lõikes ulatuslikult erineb, ja kui selgitatakse, miks selliseid erinevusi ei saa kaalutud keskmiste väärtuste võrdlemisel või tehingupõhisel võrdlemisel nõuetekohaselt arvesse võtta.

Juhul kui tooteid ei impordita otse päritolumaalt, vaid eksporditakse importivale liikmesmaale vahendajamaa kaudu, võrreldakse hinda, millega tooteid eksportijamaalt importijaliikmele müüakse, tavaliselt võrreldava hinnaga eksportijamaal.

Sellest hoolimata võib võrdlusbaasiks olla ka hind päritolumaal, kui näiteks tooteid üksnes veetakse läbi eksportijamaa või kui eksportijamaal selliseid tooteid ei valmistata või kui nende toodete võrreldav hind eksportijamaal puudub. Käesolevas lepingus tuleb terminit «samasugune toode» tõlgendada viitena tootele, mis on kõnealuse tootega identne, s.

Artikkel 3. Kahju tuvastamine9 3. Kahju tuvastamine GATT VI artikli tähenduses peab põhinema otsesel tõendusmaterjalil ning selle käigus tuleb objektiivselt uurida nii a dumpingimpordi mahtu ja dumpingimpordi mõju samasuguste toodete siseturuhindadele kui ka b kõnealuse impordi järgnevat mõju selliste toodete omamaistele tootjatele. Dumpingimpordi mahu asjus uurivad juurdlevad võimuorganid, kas dumpingimport on absoluutnäitajate poolest või importijaliikme tootmis- või tarbimisnäitajate suhtes oluliselt suurenenud.

Dumpingimpordi hinnamõju suhtes uurivad juurdlevad võimuorganid, kas dumpingimpordi mõjul on toimunud oluline hindade allalöömine võrreldes importijaliikme samasuguse toote hinnaga või kas sellise impordi toimel hinnad muidu oluliselt langevad või takistatakse olulisel määral hinnatõuse, mis muidu aset leiaksid. Otsustamisel ei saa tingimata määravaks üks või mitu loetletud tegurit. Kui mingi toote import rohkem kui ühelt maalt on üheaegselt dumpinguvastase juurdluse objektiks, võivad juurdlevad võimuorganid hinnata sellise impordi mõju kumulatiivselt ainult siis, kui nad otsustavad, et a dumpingumäär, mis tehakse kindlaks igalt maalt pärit impordi suhtes, on suurem kui artikli 5 lõikes 8 määratletud de minimis ning igalt maalt pärit impordi maht ei ole tühine ning et b impordi mõju kumulatiivne hindamine on importtoodete vahelise konkurentsi tingimusi ning importtoote ja samasuguse kodumaise toote vahelise konkurentsi tingimusi arvesse võttes asjakohane.

Uurides dumpingimpordi mõju asjaomasele omamaisele tootmisharule hinnatakse ka kõiki asjakohaseid majandustegureid ja -näitajaid, mis puudutavad selle tootmisharu olukorda, sealhulgas müügi, kasumi, tootmismahu, turuosa, tööviljakuse, investeeringutasuvuse või tootmisvõimsuse ärakasutamise tegelikku ja võimalikku vähenemist; siseturuhindu mõjutavaid tegureid; dumpingumäära ulatust; tegelikku ja võimalikku negatiivset mõju rahavoogudele, laovarudele, tööhõivele, palkadele, majanduskasvule ning kapitali ja investeeringute kaasamise võimele.

See loend ei ole ammendav, samuti ei saa otsustamisel tingimata määravaks üks või mitu loetletud tegurit. Tuleb näidata, et dumpingimpordiga põhjustatakse dumpingu mõju kaudu, nagu märgitud lõigetes 2 ja 4, kahju käesoleva lepingu tähenduses. Dumpingimpordi ja omamaisele tootmisharule tekitatud kahju vahelise põhjusliku seose tõestamine peab põhinema kogu võimuorganite käsutuses oleva asjakohase tõendusmaterjali uurimisel.

Lisaks dumpingimpordile uurivad võimuorganid ka mis tahes muid teadaolevaid tegureid, millega kõnealust omamaist tootmisharu samal ajal kahjustatakse, ning nende teguritega põhjustatud kahju ei tohi omistada dumpingimpordile.

Tegurid, mis võivad selles suhtes olla asjakohased, hõlmavad muu hulgas dumpinghinnaga mittemüüdava impordi mahu ja hinnad, nõudluse vähenemise ja tarbimisharjumuste muutused, kaubanduspiirangud ja konkurentsi välis- ja omamaiste tootjate vahel, tehnoloogilise arengu ning kõnealuse omamaise tootmisharu eksporditegevuse ja tootlikkuse. Dumpingimpordi mõju hinnatakse samasuguse toote omamaise toodangu suhtes, kui kättesaadavate andmete abil on võimalik sellist toodangut tootmisprotsessi, tootjatepoolse müügi, kasumi jms kriteeriumide põhjal eraldi kindlaks teha.

Kui seda toodangut ei ole võimalik selliselt eraldi kindlaks teha, hinnatakse dumpingimpordi mõju, kontrollides samasugust toodet sisaldava kitsaima tooterühma või -valiku toodangut, mille kohta on saadaval vajalik teave. Olulise kahju oht tuleb tuvastada faktide, mitte üksnes väidete, oletuste või kaudse võimaluse põhjal.

Muudatus asjaoludes, mis tekitaksid olukorra, mille puhul dumping põhjustaks kahju, peab olema selgelt ette nähtav ja peatselt toimuv Tehes otsust olulise kahju ohu olemasolu kohta, peaksid võimuorganid arvesse võtma muu hulgas niisuguseid tegureid nagu: i siseturule suunatud dumpingimpordi märkimisväärne kasvutempo, mis viitab impordi olulise suurenemise tõenäosusele; ii eksportija piisavad ja vabalt kasutatavad tootmisvõimsused või nende peatne oluline suurenemine, mis viitab tõenäosusele, et dumpingeksport importijaliikme turule võib oluliselt kasvada, võttes arvesse teiste mis tahes lisaeksporti vastu võtta võivate eksporditurgude olemasolu; iii kas import toimub hindadega, mis mõjutavad siseturuhindu oluliselt languse või allasurumise suunas, mis tõenäoliselt suurendaks edasise impordi nõudlust; iv juurdlusaluse toote laovarud.

Ükski neist tegureist ei või iseenesest olla tingimata määrav, kuid kõigi vaadeldavate tegurite arvessevõtmine peab viima järeldusele, et peatselt on oodata edasist dumpingeksporti ja kui ei rakendata kaitsemeetmeid, võib tagajärjeks olla oluline kahju. Juhul kui kahju ohu põhjustab dumpingimport, tuleb dumpinguvastaste meetmete rakendamist kaaluda ja otsustada eriti tähelepanelikult.

Artikkel 4. Omamaise tootmisharu määratlemine 4. Käesolevas lepingus tuleb terminit «omamaine tootmisharu» tõlgendada viitavana samasuguste toodete omamaistele tootjatele tervikuna või nendele tootjatele, kelle ühine toodang moodustab põhiosa nende toodete kogu omamaisest toodangust, välja arvatud järgmised juhud: i kui tootjad on seotud11 eksportijate või importijatega või impordivad väidetavalt dumpingtooteid ise, mil terminit «omamaine tootmisharu» võib tõlgendada viitavana ülejäänud tootjatele; ii erakorralistel asjaoludel võib liikme territooriumi jagada kõnealuse toodangu suhtes kaheks või enamaks konkureerivaks turuks ja vaadelda tootjaid igal turul eraldi tootmisharuna, kui a sellisel Valuuta valuuta kaubandus Enamik Volutaty tegutsevad tootjad müüvad kõik või peaaegu kõik nende valmistatud kõnealused tooted selsamal turul ja b selle turu nõudlust ei rahulda olulisel määral sellel turul mujal paiknevad kõnealuse toote valmistajad.

Sellistel asjaoludel võidakse kahju tuvastada ka juhul, kui valdavat osa kogu omamaisest tootmisharust ei ole kahjustatud, tingimusel et dumpingimport on koondunud sellisele isoleeritud turule, ja tingimusel et dumpingimport kahjustab kogu või peaaegu kogu toodangu valmistajaid sel turul.

Praegu on toidu kohalevedu üks kõige populaarsem vahendusplatvormide teenus ning Eestis on üheks selliseks platvormiks Wolt. Toidu kaasostu ja kulleriteenuse sektori tähtsuse suurenemisega on esile kerkinud mitmeid jätkusuutlikkusega seotud probleeme, sealhulgas ka ühekordselt kasutatavate konteinerite kasutamine, mille taaskasutamise võimalused on väga väikesed. Ühekordsetest pakenditest tuleneva jäätmetekke vähendamiseks võeti vastu ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv, mille kohaselt keelustatakse suur osa ühekordsete plast toodete turule laskmine Euroopa Liidu liikmesriikides aasta alguses. Sellest tulenevalt on töö autori eesmärgiks välja selgitada Wolt koostööpartnerite tänased praktikad kaasa ostetava toidu pakendamisel ning valmisolek asendada ühekordsed pakendid keskkonnasäästlikuma alternatiivi vastu. Töö teoreetilises osa kirjeldab autor Euroopa Liidu tegevusi jäätmetekke vähendamiseks ning erinevaid põhjuseid, miks vajab pakendite kasutamine Euroopa Liidu tasandil reguleerimist.

Kui omamaist tootmisharu on tõlgendatud viitavana tootjaile teatavas piirkonnas, s. Kui importijaliikme konstitutsioonilistes sätetes ei ole dumpinguvastaste maksudega maksustamine sellisel alusel lubatud, võib importijaliige dumpinguvastaste maksudega piiranguteta maksustada üksnes siis, kui a eksportijatele on antud võimalus lõpetada dumpingeksport kõnealusesse piirkonda või anda muul viisil kinnitusi, mis vastavad artiklile 8, ning piisavaid kinnitusi ei ole selles suhtes viivitamata antud, ning b selliste maksudega ei saa maksustada mitte ainult teatavate, kõnealust piirkonda varustavate tootjate tooteid.

Kui kaks või enam maad on saavutanud GATT XXIV artikli lõike 8 punkti a sätete kohaselt sellise integratsioonitaseme, et neil on ühtse, ühendatud turu tunnusjooned, loetakse kogu integreerunud ala tootmine omamaiseks tootmisharuks, millele on viidatud lõikes 1. Käesoleva artikli suhtes on kohaldatavad artikli 3 lõike 6 sätted. Artikkel 5. Juurdluse algatamine ja käik 5. Välja arvatud lõikes 6 sätestatud juhud, algatatakse juurdlus tuvastamaks mis tahes väidetava dumpingu olemasolu, määra ja mõju omamaise tootmisharu poolt või selle nimel esitatud kirjaliku taotluse põhjal.

Lõike 1 alusel esitatud taotlus peab sisaldama tõendusmaterjali a dumpingu olemasolu kohta, b kahju olemasolu kohta GATT VI artikli tähenduses vastavalt tõlgendusele käesolevas lepingus ja c põhjusliku seose olemasolu kohta dumpingimpordi ja väidetava kahju vahel. Väiteid, mida ei ole asjakohase tõendusmaterjaliga kinnitatud, ei saa lugeda käesoleva lõike nõuete täitmise suhtes piisavaks.

Subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete leping – Riigi Teataja

Taotlus peab sisaldama selle esitajale hõlpsasti kättesaadavat teavet järgmistes küsimustes: i taotluse esitaja isik ning kirjeldus taotluse esitaja samasuguse toote omamaise toodangu mahu ja väärtuse kohta. Võimuorganid kontrollivad taotluses esitatud tõendusmaterjali täpsust ja vastavust, et teha kindlaks, kas tõendid on piisavad õigustamaks juurdluse algatamist.

Juurdlus vastavalt lõikele 1 algatatakse ainult siis, kui võimuorganid on taotluse suhtes samasuguse toote omamaiste tootjate väljendatud toetuse või vastuseisu ulatuse kontrollimise13 põhjal tuvastanud, et kõnealune taotlus on esitatud omamaise tootmisharu poolt või selle nimel Kui Wall Street Survivors Options Trade ole otsustatud algatada juurdlust, hoiduvad võimuorganid juurdluse algatamise taotluse mis tahes viisil avalikustamisest.

Pärast korrektselt vormistatud taotluse saamist ja enne juurdluse algatamise protseduuri peavad võimuorganid sellest siiski teavitama asjaomase eksportijaliikme valitsust. Kui asjaomased võimuorganid erilistel asjaoludel otsustavad algatada juurdluse, ilma et nad oleksid saanud omamaiselt tootmisharult või selle nimel kirjaliku taotluse sellise juurdluse algatamiseks, jätkavad nad asja üksnes juhul, kui neil on juurdluse algatamise õigustamiseks piisavalt tõendusmaterjali dumpingu, kahju ja põhjusliku seose olemasolu kohta, nagu seda on kirjeldatud lõikes 2.

Tõendusmaterjal nii dumpingu kui ka kahju kohta vaadatakse üheaegselt läbi a otsuses selle kohta, kas algatada juurdlust või mitte, ning b pärast seda juurdluse käigus, hiljemalt alates varaseimast kuupäevast, mil käesoleva lepingu sätete kohaselt võidakse rakendada ajutisi meetmeid.

Lõike 1 alusel esitatud taotlus lükatakse tagasi ja juurdlus lõpetatakse kohe, kui asjaomased võimuorganid on veendunud, et asja jätkamise õigustamiseks puudub piisav tõendusmaterjal kas dumpingu või kahju kohta. Asi lõpetatakse kohe, kui võimuorganid tuvastavad, et dumpingumäär on de minimis või tegeliku või võimaliku dumpingimpordi maht või Valuuta valuuta kaubandus Enamik Volutaty on tühine. Dumpinguvastase menetlusega ei tohi takistada tolliprotseduuride täitmist.

Välja arvatud eriliste asjaolude korral, tuleb juurdlused lõpetada ühe aasta jooksul ning mitte ühelgi juhul hiljem kui 18 kuud pärast nende algatamist.

Valuuta valuuta kaubandus Enamik Volutaty Voimalus Google Driveis

Artikkel 6. Tõendusmaterjal 6. Kõigile dumpinguvastase juurdluse huvitatud pooltele teatatakse, millist teavet võimuorganid nõuavad, ning neile antakse piisav võimalus esitada kirjalikult kogu tõendusmaterjal, mida nad kõnesoleva juurdluse puhul asjakohaseks peavad.

LEQUEL CHOISIR ?? ANTARES - AUTO TRADE GOLD 4.0

Eksportijatele ja välistootjatele, kes saavad dumpinguvastases juurdluses kasutatavad küsitluslehed, jäetakse vastamiseks vähemalt 30 päeva. Ühe huvitatud poole kirjalikult esitatud tõendusmaterjal tehakse kohe kättesaadavaks teistele juurdluses osalevatele huvitatud pooltele, järgides konfidentsiaalse teabe kaitsmise nõuet. Niipea kui juurdlus on algatatud, esitavad võimuorganid teadaolevatele eksportijatele16 ja asjaomase eksportijaliikme võimuorganitele artikli 5 lõike 1 alusel saadud kirjaliku taotluse täieliku teksti ning teevad selle teistele asjaomastele huvitatud pooltele nende taotlusel kättesaadavaks.

Hoolikalt tuleb arvesse võtta lõikes 5 sätestatud konfidentsiaalse teabe kaitsmise nõuet. Kogu dumpinguvastase juurdluse vältel tuleb kõigile huvitatud pooltele anda kõik võimalused oma huvide kaitsmiseks.

Selleks peavad võimuorganid andma kõigile huvitatud pooltele nende taotlusel võimaluse kohtuda pooltega, kelle huvid on vastandlikud, esitamaks vastanduvaid seisukohti ja vastuargumente.

Selliste võimaluste andmisel tuleb arvesse võtta vajadust säilitada konfidentsiaalsus ja sobivus pooltele. Ükski pool ei ole kohustatud kohtumisele ilmuma ning ilmumatajäämine ei tohi mõjutada poole suhtes tehtavaid otsustusi.

Huvitatud pooltel on samuti õigus esitada muud teavet suuliselt, kui see on õigustatud. Võimuorganid peavad lõike 2 alusel suuliselt esitatud teavet arvesse võtma ainult ulatuses, milles see hiljem kirjalikult esitatakse ning lõike 1 punkti 2 järgi teistele huvitatud pooltele kättesaadavaks tehakse. Alati kui võimalik, peavad võimuorganid andma kõigile huvitatud pooltele õigeaegselt võimaluse tutvuda kogu teabega, mis on Valuuta valuuta kaubandus Enamik Volutaty nende asja esitamisel ja mis ei ole lõikes 5 esitatud määratluse järgi konfidentsiaalne ja mida võimuorganid kasutavad dumpinguvastases juurdluses, ning selle teabe põhjal esildisi ette valmistada.

Mis tahes teavet, mis on oma olemuselt konfidentsiaalne näiteks seepärast, et selle avalikustamine annaks mõnele konkurendile ulatuslikke konkurentsieeliseid või et selle avalikustamisega tekitataks märkimisväärset kahju seda teavet andvale isikule või isikule, kellelt see isik teavet sai või mida juurdluse pooled konfidentsiaalselt annavad, peavad võimuorganid näidatud mõjuval põhjusel käsitlema kui konfidentsiaalset.

Sellist teavet Valuuta valuuta kaubandus Enamik Volutaty tohi avalikustada ilma selle esitanud poole eriloata. Võimuorganid peavad konfidentsiaalset teavet andvatelt huvitatud pooltelt nõudma, et need koostaksid sellest mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte. Need kokkuvõtted peavad olema küllaldaselt üksikasjalikud võimaldamaks piisavat arusaamist konfidentsiaalselt antud teabe sisust. Taotlus peab sisaldama selle esitajale hõlpsasti kättesaadavat teavet järgmistes küsimustes: i taotluse esitaja isik ning taotluse esitaja samasuguse toote omamaise toodangu mahu ja väärtuse kirjeldus.

Võimuorganid kontrollivad taotluses esitatud tõendusmaterjali täpsust ja vastavust, et teha kindlaks, kas tõendid on piisavad õigustamaks juurdluse algatamist. Juurdlus vastavalt lõikele 1 algatatakse ainult siis, kui võimuorganid on taotluse suhtes samasuguse toote omamaiste tootjate väljendatud38 toetuse või vastuseisu ulatuse kontrollimise põhjal tuvastanud, et kõnealune taotlus on esitatud Kaubandus Bitquoins pildid tootmisharu poolt või selle nimel Kui ei ole otsustatud algatada juurdlust, hoiduvad võimuorganid juurdluse algatamise taotluse mis tahes viisil avalikustamisest.

Kui asjaomased võimuorganid erilistel asjaoludel otsustavad algatada juurdluse, ilma et nad oleksid saanud omamaiselt tootmisharult või selle nimel kirjaliku taotluse sellise juurdluse algatamiseks, jätkavad nad asja üksnes juhul, kui neil on juurdluse algatamise õigustamiseks piisavalt tõendusmaterjali subsiidiumi, kahju ja põhjusliku seose olemasolu kohta, nagu seda on kirjeldatud lõikes 2. Tõendusmaterjal nii subsiidiumi kui ka kahju kohta vaadatakse üheaegselt läbi a otsuses selle kohta, kas algatada juurdlust või mitte, ning b pärast seda, juurdluse käigus, hiljemalt alates varaseimast kuupäevast, mil käesoleva lepingu sätete kohaselt võidakse rakendada ajutisi meetmeid.

Juhul kui tooteid ei impordita otse päritolumaalt, vaid eksporditakse importijaliikmele vahendajariigi kaudu, on käesoleva lepingu sätted täies ulatuses kohaldatavad ja tehingut või tehinguid peetakse käesoleva lepingu mõistes toimunuks päritolumaa ja importijaliikme vahel. Lõike 1 alusel esitatud taotlus lükatakse tagasi ja juurdlus lõpetatakse kohe, kui asjaomased võimuorganid on veendunud, et asja jätkamise õigustamiseks puudub piisav tõendusmaterjal kas subsiidiumi või kahju kohta.

Asi lõpetatakse kohe, kui subsiidiumi summa on de minimis või tegeliku või võimaliku subsideeritud impordi maht või kahju on tühine. Juurdlusega ei tohi takistada tolliprotseduuride täitmist. Välja arvatud eriliste asjaolude korral, tuleb juurdlused lõpetada ühe aasta jooksul ning mitte ühelgi juhul hiljem kui 18 kuud pärast nende algatamist. Tõendusmaterjal Huvitatud liikmetele ja kõigile tasakaalustusmaksu juurdluse huvitatud pooltele teatatakse, millist teavet võimuorganid nõuavad, ning neile antakse piisav võimalus esitada kirjalikult kogu tõendusmaterjal, mida nad kõnesoleva juurdluse puhul asjakohaseks peavad.

Eksportijatele, välistootjatele ja huvitatud liikmetele, kes saavad tasakaalustusmaksu juurdluses kasutatavad küsitluslehed, jäetakse vastamiseks vähemalt 30 päeva.

Ühe huvitatud liikme või ühe huvitatud poole kirjalikult esitatud tõendusmaterjal tehakse kohe kättesaadavaks teistele juurdluses osalevatele huvitatud liikmetele või huvitatud pooltele, järgides konfidentsiaalse teabe kaitsmise nõuet. Niipea kui juurdlus on algatatud, esitavad võimuorganid teadaolevatele eksportijatele41 ja asjaomase eksportijaliikme võimuorganitele artikli 11 lõike 1 alusel saadud kirjaliku taotluse täieliku teksti ning teevad selle teistele asjaomastele huvitatud pooltele nende taotlusel kättesaadavaks.

Hoolikalt tuleb arvesse võtta lõikes 4 sätestatud konfidentsiaalse teabe kaitsmise nõuet.

Valuuta valuuta kaubandus Enamik Volutaty 2021. aasta eelarve alternatiivse kauplemissusteemi

Huvitatud liikmetel ja huvitatud pooltel on õigus põhjendamise korral esitada teavet ka suuliselt. Kui teave on esitatud suuliselt, nõutakse huvitatud liikmetelt ja huvitatud pooltelt, et nad esitaksid selle hiljem ka kirjalikult. Juurdlevate võimuorganite mis tahes otsus saab põhineda ainult teabel ja põhjendustel, mis on kirjalikul kujul asjaomase võimuorgani käsutuses ja mis olid kättesaadavad juurdluses osalevatele huvitatud liikmetele ja huvitatud pooltele, kusjuures tuleb kohaselt võtta arvesse vajadust kaitsta konfidentsiaalset teavet.

Alati kui võimalik, peavad võimuorganid andma kõigile huvitatud liikmetele ja huvitatud pooltele õigeaegselt võimaluse tutvuda kogu teabega, mis on oluline nende asja esitamisel ja mis ei ole lõikes 4 toodud määratluse järgi konfidentsiaalne ja mida võimuorganid kasutavad tasakaalustusmaksu juurdluses, ning selle teabe põhjal esildisi ette valmistada. Mis tahes teavet, mis on oma olemuselt konfidentsiaalne näiteks seepärast, et selle avalikustamine annaks mõnele konkurendile ulatuslikke konkurentsieeliseid või et selle avalikustamisega tekitataks märkimisväärset kahju seda teavet andvale isikule või isikule, kellelt see isik teavet on saanud või mida juurdluse pooled konfidentsiaalselt annavad, peavad võimuorganid näidatud mõjuval põhjusel käsitlema konfidentsiaalsena.

Sellist teavet ei tohi avalikustada ilma selle esitanud poole eriloata. Võimuorganid peavad konfidentsiaalset teavet andvatelt huvitatud liikmetelt või huvitatud pooltelt nõudma, et need koostaksid sellest mittekonfidentsiaalsed kokkuvõtted. Need kokkuvõtted peavad olema küllaldaselt üksikasjalikud võimaldamaks piisavat arusaamist konfidentsiaalselt antud teabe sisust. Erakorralistel asjaoludel võivad kõnealused liikmed või pooled teatada, et selline teave ei võimalda kokkuvõtte tegemist.

Selliste erakorraliste asjaolude puhul tuleb avaldada põhjused, miks kokkuvõtet ei ole võimalik teha. Kui võimuorganid leiavad, et konfidentsiaalsustaotlus ei ole põhjendatud, ning kui teabe andja ei soovi teavet avalikustada või anda volitust selle üldistatud või kokkuvõtlikul kujul avalikustamiseks, võivad võimuorganid seda teavet eirata, välja arvatud juhul, kui neile saab asjakohaste allikate põhjal ja neid rahuldaval viisil tõestada, et see teave vastab tõele.

Välja arvatud lõikes 7 sätestatud asjaolud, peavad võimuorganid juurdluse käigus veenduma, et huvitatud liikmete või huvitatud poolte esitatud teave, mille põhjal võimuorganid teevad oma järeldused, on täpne.

Juurdlevad võimuorganid võivad vajaduse korral toimetada juurdlust teiste liikmete territooriumil tingimusel, et nad on kõnealusele liikmele sellest aegsasti teatanud ja see liige ei esita juurdluse suhtes vastuväiteid.

Peale selle võivad juurdlevad võimuorganid toimetada juurdlust äriühingu valdustes ja kontrollida äriühingu dokumente, kui a äriühing sellega nõustub ja b asjaomasele liikmele on sellest teatatud ja ta ei ole selle vastu. Äriühingu valdustes toimetatava juurdluse puhul kehtivad VI lisas kirjeldatud protseduurid. Valuuta valuuta kaubandus Enamik Volutaty teabe kaitsmise nõuet järgides teevad võimuorganid mis tahes sellise juurdluse tulemused asjaomastele äriühingutele kättesaadavaks või avaldavad need vastavalt lõikele 8 ning võivad teha sellised tulemused kättesaadavaks taotluse esitajatele.

Valuuta valuuta kaubandus Enamik Volutaty CA abielulahutuse jagamise valikud

Juhul kui mis tahes huvitatud liige või huvitatud pool keeldub võimaldamast mõistliku aja jooksul juurdepääsu vajalikule teabele või muul viisil seda teavet andmast või takistab märkimisväärselt juurdlust, võidakse esialgsed ja lõplikud kinnitavad või eitavad otsused teha kättesaadavate faktide põhjal. Enne lõpliku otsuse tegemist peavad võimuorganid kõigile huvitatud liikmetele ja huvitatud pooltele teatama olulised kaalumisel olevad faktid, mille põhjal otsustatakse, kas rakendada püsimeetmeid.

Võimaldamaks pooltel oma huve kaitsta, tuleb need faktid avaldada piisavalt aegsasti. Käesolevas lepingus hõlmab mõiste «huvitatud pooled»: i juurdlusaluse toote eksportijaid, välistootjaid või importijaid või kaubandus- või tootmisettevõtete ühendusi, mille enamik liikmeid sellist toodet toodab, ekspordib või impordib; ii importijaliikme samasuguse toote tootjaid või kaubandus- või tootmisettevõtete ühendusi, mille enamik liikmeid toodab samasugust toodet importijaliikme territooriumil.

Valuuta valuuta kaubandus Enamik Volutaty Qualcomm Share Option Tehingud

Selle loendiga ei keelata liikmetel huvitatud poolte hulka lugeda ka muid oma- või välismaiseid pooli peale ülalnimetatute. Võimuorganid tagavad juurdlusaluse toote tööstustarbijaile ja kõnealuse toote harilikult jaetasandil müügi puhul tarbijaid esindavatele organisatsioonidele võimaluse anda subsideerimise, kahju ja põhjuslikkuse uurimisel asjakohast teavet. Võimuorganid peavad kohaselt arvesse võtma huvitatud pooltel, eriti väikeettevõtetel nõutava teabe andmisel esinevaid mis tahes raskusi ning andma mis tahes võimalikku abi.

Eespool sätestatud protseduuride eesmärk ei ole takistada liikme võimuorganite kiiret tegutsemist juurdluse algatamisel, esialgsetele ja lõplikele kinnitavatele või eitavatele otsusele jõudmisel või ajutiste ja lõplike meetmete rakendamisel kooskõlas käesoleva lepingu asjakohaste sätetega. Konsultatsioonid Niipea kui võimalik pärast taotluse aktsepteerimist artikli 11 alusel ja igal juhul enne mis tahes juurdluse algatamist kutsutakse liikmeid, kelle toodete suhtes võidakse toimetada juurdlust, pidama konsultatsioone, et selgitada olukorda artikli 11 lõikes 2 viidatud küsimustes ja jõuda vastastikku kokkulepitud lahenduseni.

Valuuta valuuta kaubandus Enamik Volutaty Bitcoin CZ kaevandamise bassein

Peale selle antakse kogu juurdluse ajal liikmetele, kelle toodete suhtes toimetatakse juurdlust, piisav võimalus jätkata konsultatsioone, mille eesmärk on selgitada tegelikku olukorda ja jõuda vastastikku kokkulepitud lahenduseni. Kahjustamata kohustust anda piisav võimalus konsultatsioonideks, ei ole konsultatsioonide kohta Valuuta valuuta kaubandus Enamik Volutaty sätete eesmärk takistada liikme võimuorganite kiiret tegutsemist juurdluse algatamisel, esialgsetele ja lõplikele kinnitavatele või eitavatele otsustustele jõudmisel või ajutiste ja lõplike meetmete rakendamisel kooskõlas käesoleva lepingu sätetega.

Liige, kes kavatseb algatada mis tahes juurdlust või toimetab sellist juurdlust, võimaldab taotluse korral liikmel või liikmetel, kelle toodete suhtes toimetatakse juurdlust, tutvuda mittekonfidentsiaalse tõendusmaterjaliga, kaasa arvatud mittekonfidentsiaalne kokkuvõte konfidentsiaalsetest andmetest, mida kasutatakse juurdluse algatamisel või toimetamisel.

Subsiidiumi suuruse arvutamine saajale tuleneva eelise tähenduses V jao põhjal tuleb mis tahes meetod, mida juurdlev võimuorgan kasutab saajale artikli 1 lõike 1 kohaselt antud eelise väljaarvutamisel, sätestada kõnealuse liikme siseriiklikes õigusaktides või rakenduseeskirjades ja selle kohaldamine peab igal üksikjuhul olema selge ja piisavalt selgitatud.

Lisaks peab mis tahes selline viis vastama järgmistele juhistele: a valitsusepoolset omakapitalimahutust ei peeta eelise andmiseks, välja arvatud juhul, kui investeerimisotsus on vastuolus erainvestorite tavalise investeerimispraktikaga kaasa arvatud riskikapitali andmine kõnealuse liikme territooriumil; b valitsuslaenu ei peeta eelise andmiseks, välja arvatud juhul, kui erinevus on selles, kui palju maksab laenu saav ettevõte valitsuslaenu eest ja võrreldava kommertslaenu eest, mida see ettevõte võiks turul reaalselt saada.

Sellisel juhul on eelis nende kahe summa vahe; c valitsusepoolset laenugarantiid ei peeta eelise andmiseks, välja arvatud juhul, kui erinevus on selles, kui palju maksab garantiid saav ettevõte laenu eest, mida garanteerib valitsus, ja võrreldava kommertslaenu eest, millel ei ole valitsuse garantiid. Sellisel juhul on eelis nende kahe summa vahe, mis on korrigeeritud mis tahes tasuerinevuste suhtes; d valitsusepoolset kaupade või teenustega varustamist või kaupade ostmist ei peeta eelise andmiseks, välja arvatud juhul, kui varustatakse piisavast väiksema tasu eest või ostetakse piisavast suurema tasu eest.

Tasu piisavus määratakse kõnealuse kauba või teenuse puhul valdavate turutingimuste suhtes sellega varustamise või selle ostmise maal sealhulgas hind, kvaliteet, kättesaadavus, turustatavus, vedu ja teised ostu- või müügiolud.

Valuuta valuuta kaubandus Enamik Volutaty Binaarne valik Automaatne kauplemisrobot

Kahju tuvastamine45 Kahju tuvastamine GATT VI artikli mõistes peab põhinema otsesel tõendusmaterjalil ning selle käigus tuleb objektiivselt uurida nii a subsideeritud impordi mahtu ja subsideeritud impordi mõju samasuguste toodete46 siseturuhindadele kui ka b kõnealuse impordi järgnevat mõju selliste toodete omamaistele tootjatele. Subsideeritud impordi mahu asjus uurivad juurdlevad võimuorganid, kas subsideeritud import on absoluutnäitajate poolest või importijaliikme tootmis- või tarbimisnäitajate suhtes oluliselt suurenenud.

Graduate dissertations - Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences

Subsideeritud impordi mõju Valuuta valuuta kaubandus Enamik Volutaty hindadele uurivad juurdlevad võimuorganid, kas subsideeritud impordi mõjul on toimunud oluline hinna allalöömine võrreldes importijaliikme samasuguse toote hinnaga või kas sellise impordi mõjul hinnad muidu oluliselt langevad või takistatakse olulisel määral hinnatõuse, mis muidu aset leiaksid. Otsustamisel ei tarvitse saada määravaks üks või mitu loetletud tegureist. Kui mingi toote import rohkem kui ühelt maalt on üheaegselt tasakaalustusmaksu juurdluse objektiks, võivad juurdlevad võimuorganid hinnata sellise impordi mõju kumulatiivselt ainult siis, kui nad otsustavad, et a subsiidiumi summa, mis tehakse kindlaks igalt maalt pärit impordi suhtes, on suurem kui artikli 11 lõikes 9 määratletud de minimis ning igalt maalt pärit impordi maht ei ole tühine, ning et b impordi mõju kumulatiivne hindamine on importtoodete vahelise konkurentsi tingimusi ning importtoodete ja samasuguse omamaise toote vahelise konkurentsi tingimusi arvesse võttes asjakohane.

Uurides subsideeritud impordi mõju asjaomasele omamaisele tootmisharule, hinnatakse ka kõiki asjakohaseid majandustegureid ja -näitajaid, mis puudutavad selle tootmisharu olukorda, sealhulgas tootmismahu, müügi, turuosa, kasumi, tööviljakuse, investeeringutasuvuse või tootmisvõimsuse ärakasutamise tegelikku ja võimalikku vähenemist; siseturuhindu mõjutavaid tegureid; tegelikku ja võimalikku negatiivset mõju rahavoogudele, laovarudele, tööhõivele, palkadele, majanduskasvule ning kapitali ja investeeringute kaasamise võimele ning põllumajanduse puhul — kas on suurenenud valitsuse abiprogrammide kasutamine.

See loend ei ole ammendav, samuti ei saa otsustamisel tingimata määravaks üks või mitu loetletud tegureist. Tuleb tõestada, et subsideeritud impordiga põhjustatakse subsiidiumide mõju47 kaudu kahju käesoleva lepingu tähenduses.

Subsideeritud impordi ja omamaisele tootmisharule tekitatud kahju vahelise põhjusliku seose tõestamine peab põhinema võimuorganite käsutuses oleva kogu asjakohase tõendusmaterjali uurimisel. Lisaks subsideeritud impordile uurivad võimuorganid ka mis tahes muid teadaolevaid tegureid, millega kõnealust omamaist tootmisharu samal ajal kahjustatakse, ning nende teguritega tekitatud kahju ei tohi omistada subsideeritud impordile.

Tegurid, mis võivad selles suhtes olla asjakohased, hõlmavad muu hulgas kõnealuse toote subsideerimata impordi mahu ja hinnad, nõudluse vähenemise ja tarbimisharjumuste muutused, kaubanduspiirangud ja konkurentsi välis- ja omamaiste tootjate vahel, tehnoloogia arengu ning kõnealuse omamaise tootmisharu eksporditegevuse ja tootlikkuse.

Subsideeritud impordi mõju hinnatakse samasuguse toote omamaise toodangu suhtes, kui kättesaadavate andmete abil on võimalik sellist toodangut tootmisprotsessi, tootjatepoolse müügi, kasumi jms kriteeriumide põhjal eraldi kindlaks teha. Kui seda toodangut ei ole võimalik selliselt eraldi kindlaks teha, hinnatakse subsideeritud impordi mõju, uurides samasugust toodet sisaldava kitsaima tooterühma või -valiku toodangut, mille kohta on saadaval vajalik teave.

In Estonian

Olulise kahju oht tuleb tuvastada faktide, mitte üksnes väidete, oletuste või kaudse võimaluse põhjal. Muudatus asjaoludes, mis tekitaksid olukorra, mille puhul subsiidium põhjustaks kahju, peab olema selgelt prognoositav ja Valuuta valuuta kaubandus Enamik Volutaty toimuv.

Tehes otsust olulise kahju ohu olemasolu kohta, peaksid võimuorganid arvesse võtma muu hulgas niisuguseid tegureid nagu: i kõnealuse subsiidiumi või subsiidiumide laad ja sellest tulenevad võimalikud kaubandustulemused; ii siseturule suunatud subsideeritud impordi märkimisväärne kasvutempo, mis viitab importimise olulise suurenemise tõenäosusele; iii eksportija piisavad ja vabalt kasutatavad tootmisvõimsused või nende peatne oluline suurenemine, mis viitab tõenäosusele, et subsideeritud eksport importijaliikme turule võib oluliselt kasvada, võttes arvesse teiste mis tahes lisaeksporti vastu võtta võivate eksporditurgude olemasolu; iv kas import toimub hindadega, mis mõjutavad siseturuhindu oluliselt languse või allasurumise suunas, mis tõenäoliselt suurendaks edasise impordi nõudlust; v juurdlusaluse toote laovarud.

Ükski neist tegureist ei või iseenesest olla tingimata määrav, kuid kõigi vaadeldavate tegurite arvesse võtmine peab viima järeldusele, et peatselt on oodata edasist subsideeritud eksporti ja et kui ei rakendata kaitsemeetmeid, võib tagajärjeks olla oluline kahju. Juhul kui kahju ohu põhjustab subsideeritud import, tuleb tasakaalustusmeetmete rakendamist kaaluda ja otsustada eriti tähelepanelikult.

Omamaise tootmisharu määratlemine Käesolevas lepingu mõistes, välja arvatud lõikes 2 sätestatu, tuleb terminit «omamaine tootmisharu» tõlgendada viitena samasuguste toodete omamaistele tootjaile tervikuna või neile tootjaile, kelle ühine toodang moodustab põhiosa nende toodete kogu omamaisest toodangust, välja arvatud juhud, kui tootjad on seotud48 väidetavalt subsideeritud toote või teistest riikidest pärineva samasuguse toote eksportijate või importijatega või impordivad neid tooteid ise, mil Bollingeri riba umbrikud «omamaine tootmisharu» võib tõlgendada kui viidet ülejäänud tootjatele.

Erakorralistel asjaoludel võib liikme territooriumi jagada kõnealuse toodangu suhtes kaheks või enamaks konkureerivaks turuks ja vaadelda tootjaid igal turul eraldi tootmisharuna, kui a sellisel turul tegutsevad tootjad müüvad kõik või peaaegu kõik nende valmistatud kõnealused tooted selsamal turul ja b selle turu nõudlust ei rahulda mingil olulisel määral sellel territooriumil mujal paiknevad kõnealuse toote valmistajad.

Sellistel asjaoludel võidakse kahju tuvastada ka juhul, kui see ei kahjusta valdavat osa kogu omamaisest tootmisharust, tingimusel, et subsideeritud import on koondunud sellisele isoleeritud turule, ja tingimusel, et subsideeritud import kahjustab kogu või peaaegu kogu toodangu valmistajaid sel turul.

Kui omamaist tootmisharu tõlgendatakse viitavana tootjaile teatavas piirkonnas, s. Kui importijaliikme konstitutsioonilistes sätetes ei ole tasakaalustusmaksudega maksustamine sellisel alusel lubatud, võib importijaliige tasakaalustusmaksudega piiranguteta maksustada üksnes siis, kui a eksportijatele on antud võimalus lõpetada subsideeritud hindadega eksport kõnealusesse piirkonda või anda muul viisil kinnitusi, mis vastavad artiklile 18, ning piisavaid kinnitusi ei ole selles suhtes viivitamata antud, ning b selliste maksudega ei või maksustada mitte ainult teatavate, kõnealust piirkonda varustavate tootjate tooteid.

Kui kaks või enam maad on saavutanud GATT XXIV artikli lõike 8 punkti a sätete kohaselt sellise integratsioonitaseme, et neil on ühtse, ühendatud turu tunnusjooned, loetakse kogu integreerunud ala tootmisharu omamaiseks tootmisharuks lõigete 1 ja 2 tähenduses. Käesoleva artikli suhtes on kohaldatavad artikli 15 lõike 6 sätted. Ajutised meetmed Ajutisi meetmeid võidakse rakendada üksnes siis, kui: a juurdlus on algatatud kooskõlas artikli 11 sätetega, sellest on avalikult teada antud ning huvitatud liikmetele ja huvitatud pooltele on antud piisavad võimalused anda teavet ja avaldada arvamust; b subsiidiumi olemasolu ja subsideeritud impordiga omamaisele tootmisharule tekitatud kahju kohta on tehtud esialgne kinnitav otsustus; c asjaomased võimuorganid peavad neid meetmeid vajalikuks, et takistada kahju tekitamist juurdluse ajal.

Ajutisi meetmeid võidakse rakendada ajutise tasakaalustusmaksu näol, mida tagatakse rahalise sissemaksega või toodete tollilattu järelevalve alla jätmisega maksumuses, mis võrdub subsideerimise esialgse arvestusliku suurusega.

Ajutisi meetmeid ei rakendata varem kui 60 päeva pärast juurdluse algatamist. Ajutisi meetmeid tuleb rakendada võimalikult lühikese aja vältel, mis ei ületa nelja kuud. Ajutiste meetmete rakendamisel järgitakse artikli 19 asjakohaseid sätteid.

Kohustused Menetlus võidakse49 peatada või lõpetada ajutisi meetmeid või tasakaalustusmakse rakendamata, kui võetakse rahuldavad vabatahtlikud kohustused, mille järgi: a eksportijaliikme valitsus nõustub lõpetama või piirama subsiidiumi või võtma teisi meetmeid selle mõju suhtes; b eksportija nõustub revideerima oma hindu, nii et juurdlevad võimuorganid veenduvad, et subsiidiumi kahjustav Valuuta valuuta kaubandus Enamik Volutaty on kõrvaldatud.

Hinnatõstmised selliste Bitkoin maakler Tai alusel ei tohi ületada subsiidiumi mahu kõrvaldamiseks vajalikke.

Soovitavalt peaksid hinnatõstmised olema subsiidiumi mahust väiksemad, kui sellest piisab omamaisele tootmisharule tekitatava kahju kõrvaldamiseks. Kuidas korraldada töö olukorras, kui töötajal ei ole võimalik piirangute tõttu töökohal viibida või oma tööülesandeid täita? Teatud juhtudel väljastab perearst töötajale töövõimetuslehe.

Kui aga töölt eemalejääval töötajal haigussümptomeid ja teadaolevat kokkupuudet nakatanuga ei ole, siis tuleks töötajal ja tööandjal omavahel kokku leppida, kuidas ajutine töökorraldus toimuma hakkab. See põhimõte kehtib olenemata sellest, kas töölt jäädakse eemale töötaja enda või tööandja algatusel. Ühe lahendusena on pooltel võimalik kokku leppida ajutiselt kaugtöö tegemises.

Seejuures tuleb meeles pidada, et tööandja ei saa sundida töötajat kaugtööd tegema ja töötaja ei saa kaugtööd nõuda. Kaugtöö tegemisel lepitakse tavaliselt kokku, kuidas omavahel suheldakse, millised on turvameetmed, kuidas korraldatakse tööohutusnõuete täitmine jne. Kui kaugtöö tegemine ei ole võimalik või kui üks pooltest sellega ei nõustu, siis võivad tööandja ja töötaja kokku leppida kas tasustamata või tasustatud lisa puhkuse andmises.

Ühepoolselt tööandja töötajat puhkusele saata ega töötasu maksmata jätta ei saa v. Ka töötajal puudub seaduslik alus nõuda, et tööandja vabastataks ta töötamise kohustusest. Tööandjal ei ole kohustust võimaldada töötajale vaba aega ilma mõjuva põhjuseta, ent olukorras, kus valitsusasutused on väljastanud koju jäämise soovituse, on ühise lahenduse leidmine ilmselt vältimatu.

Mida saab tööandja teha, kui COVID levik ja kehtestatud piirangud kahjustavad ajutiselt tööandja majandustegevust? Eriolukorra kehtestamine ja sellega seoses paljude ettevõtete tegevuse piiramine kahjustavad ka majandust ning tekitavad tööandjatele raskusi.