Aktsiate maksude maksustamine, Kuidas on lood dividendidega?

Dividende, millelt tulumaksu ei ole kinni peetud, ei pea investeerimiskonto süsteemis deklareerima. Tuludeklaratsioonis on võimalik valida aktsia, osa, osak, võlakiri või -kohustus, tuletisväärtpaberid, muud väärtpaberid, investeerimisfondi sh rahaturufondi osakud, optsioon. Sarnaselt kajastatakse ühinemised, jagunemised ja muud sarnased korporatiivsed toimingud.

Tulumaksuseadus (lühend - TuMS)

Tulumaksuseadus ; Kirjavahetus Maksu- ja Tolliameti spetsialistidega. Ühtlasi peab tähelepanu pöörama asjaolule, et maksukäsitlusi reguleerivad õigusaktid võivad tulevikus muutuda ning erinevate investeerimis- ja investeerimiskõrvalteenuste maksustamine sõltub iga kliendiga seonduvatest individuaalsetest asjaoludest, sealhulgas tema residentsusest ja muudest sarnastest asjaoludest. Maksuameti tuludeklaratsiooni täitmise juhised — väärtpaberitulude deklareerimine Tuludeklaratsioonis tuleb näidata oma aktsia, osa, osaku, investeerimisfondi sh rahaturufondi osaku, võlakirja või võlakohustuse, optsiooni, tuletisväärtpaberi või muu nimetamata väärtpaberi võõrandamisest saadud kasu või kahju.

Ettevõtlustulu 1 Tulumaksuga maksustatakse ettevõtlusest saadud tulu ettevõtlustuluolenemata selle laekumise ajast. Enne füüsilisest isikust ettevõtja registreerimist tehtud kulud võib ettevõtlustulust maha arvata, kui need on seotud ettevõtja registreerimisega või ettevõtluse alustamiseks vajalike tegevuslubade ja registreeringute saamisega.

Väärtpaberi võõrandamisest saadud kasu Kasuna käsitletakse müüdud väärtpaberi soetusmaksumuse ja müügihinna vahet. Väärtpaberite vahetamisel loetakse kasuks vahetatava väärtpaberi soetusmaksumuse ja vahetuse tulemusena saadud väärtpaberi müügihinna vahe.

Anneta aktsiaoptsioonid heategevuseks

Kasu tehingutest väärtpaberitega tuleb deklareerida sellel maksustamisperioodil, millal väärtpaberi võõrandamine tegelikult toimub. Küsimus: Kas jooksval aastal ostetud, kuid veel võõrandamata aktsia soetusmaksumust saab deklareerida kuluna?

Vastus: Aktsia soetusmaksumus võetakse arvesse maksustamisperioodil, mil aktsiat võõrandatakse.

Investeerimisel arvesta maksudega. Kas valida tavamaksustamine, investeerimiskonto või teha firma?

Seega jooksval aastal ostetud aktsia soetusmaksumust kuluna deklareerida ei saa. Mis on soetusmaksumus ja mis on võõrandamisega seotud kulud? Väärtpaberi soetusmaksumuseks on kõik väärtpaberi omandamisega tehtud dokumentaalselt tõendatud kulud Küsimus: Kuidas maksustatakse tulu, kui investor valib investeerimisfondist dividendide väljamakse asemel uute osakute soetamise? Vastus: Kui investor valib investeerimisfondist dividendide väljamakse asemel uute osakute soetamise, toimub maksustamine osakute võõrandamisel ning nende soetusmaksumus on null.

Väärtpaberi võõrandamisel on müügihinnast lisaks soetusmaksumusele õigus maha arvata ka vara müügi või vahetusega otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud, näiteks lõivud, komisjonitasud vms.

TalTech Investeerimispäevak - Krista Teearu

Kuna vara võõrandamisega otseselt seotud kulud on määratlemata õigusmõiste, siis tuleb neid kulusid vaadata iga konkreetse tehingu korral eraldi. Otseselt seotud kulud saavad olla konkreetse tehingu toimumiseks tehtavad vajalikud kulutused, ilma milleta tehingut ei ole võimalik sooritada.

Lisamärkused LHV maksuaruande tabelite 6. Tuludeklaratsiooni täitmise juhendist küll sümboli märkimise nõuet ei tulene, kuid võimaluse korral soovitame väärtpaberi üheseks määratlemiseks seda siiski teha. Väärtpaberi liigi puhul on LHV maksuaruandes valikud aktsia, fondiosak, optsioon, futuur ja võlakiri. Tuludeklaratsioonis on valikud aktsia, osa, osak, võlakiri või -kohustus, tuletisväärtpaberid, muud väärtpaberid, investeerimisfondi sh rahaturufondi osakud ja optsioon. Futuuri puhul soovitame tuludeklaratsioonis valida väärtpaberi liigiks tuletisväärtpaberid.

Kuluna ei võeta arvesse väärtpaberikonto hooldustasusid ja muid väärtpaberite haldamisega seotud üldkulusid, mida maksumaksja on teinud. Need kulud tuleb maksumaksjal teha sõltumata väärtpaberite müügitehingust ja neid kasust maha arvata ega kahjule juurde lisada ei saa. Väärtpaberite puhul on lisaks maksustamisperioodil saadud kasule võimalik arvesse võtta ka väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju.

Elf Stock Options

Seega väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu või kahju on: müümisel — väärtpaberi soetusmaksumuse ja müügihinna vahe vahetamisel — vahetatava väärtpaberi soetusmaksumuse ja vahetuse teel vastu saadud väärtpaberi turuhinna vahe Äriühingute või mittetulundusühistute ühinemisel, jagunemisel või ümberkujundamisel toimub osaluste vahetuse teel saadud uute osaluste maksustamine nende võõrandamisel, kusjuures maksustatakse vahetatud osaluse soetusmaksumuse ja vastu saadud osaluse müügihinna vahe.

Sarnastel tingimustel toimub ka Euroopa Liidu liikmesriigi investeerimisfondi osakute vahetamise teel omandatud osakute võõrandamisest saadud kasu maksustamine. Küsimus: Kas tulumaksuga maksustatakse sama fondivalitseja hallatava erinevate investeerimisfondide osakute vahetamist?

PSEC aktsiaoptsioonide tehingud

Vastus: Sama fondivalitseja hallatava erinevate fondide osakute vahetamist ei maksustata tulumaksuga. Neid osakute vahetustehinguid ei pea deklareerima. Küsimus: Kuidas leida soetusmaksumust, kui müüakse investeerimisfondi osakuid, mis omandati maksuvaba vahetustehingu käigus? Vastus: Maksuvaba vahetustehingu käigus omandatud osakute müümisel saadud kasu arvutamisel saab arvesse võtta vahetuse käigus võõrandatud osakute soetusmaksumuse.

Küsimus: Mida lugeda investeerimisfondi osakute omandamise ajaks, kui osakute soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit ning osakuid on maksuvabalt vahetatud?

Language switcher

Vastus: Maksuvaba vahetuse käigus omandatud osakute võõrandamisel loetakse osakute omandamise ajaks vahetuse käigus võõrandatud osakute omandamise aega. Erinevatel perioodidel erinevate hindadega soetatud samanimeliste väärtpaberite osalisel võõrandamisel tuleb soetusmaksumuse arvestamisel järjepidevalt lähtuda ühest allpool toodud meetodist: FIFO meetod — võõrandamine toimub sisseostu järjekorras või kaalutud keskmise meetod — ühe võõrandatud väärtpaberi soetusmaksumus leitakse võõrandamise hetkeks olemasolevate samanimeliste väärtpaberite soetusmaksumuse summa jagamisel nende arvuga Väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju: Väärtpaberite võõrandamisel ei võeta arvesse üksnes tehingust saadud kasu, vaid ka kahjuga tehtud tehingud kuuluvad arvesse võtmisele.

Siinkohal ei ole oluline, kas kahju väärtpaberite võõrandamisest tekkis maksustamisperioodil või on see tekkinud eelnevatel maksustamisperioodidel.

Suunamisvalikute piiramine

Viimasel juhul peab kahju olema juba deklareeritud ning see kantakse eelnevatelt maksustamisperioodidelt üle. Kui väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui samal maksustamisperioodil väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu, võib kasu ületava kahju summa maha arvata järgnevatel maksustamisperioodidel väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust.

IQ Valikud Trading Tasud

Maksustamine, kui kahju on saadud äriühingu pankrotistumise või likvideerimise tagajärjel: Pankrotiprotsessis Aktsiate maksude maksustamine võõrandamist ega kehtetuks tunnistamist ei toimu ning kahju ei saa deklareerida.

Äriühingu likvideerimisel või likvideerimisjaotise saamisel, maksustatakse likvideerimisjaotise osa, mis ületab osaluse soetamismaksumust, välja arvatud likvideerimisjaotise osa, mis on äriühingu tasemel maksustatud. Äriühingu likvideerimisel võib deklareerida ka saadud kahju. Kahju, mis tekkis väärtpaberite võõrandamisest, ei saa väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu vähendamisel arvesse võtta juhul, kui: kahju tekkis väärtpaberite turuhinnast madalama hinnaga võõrandamisest maksumaksjaga seotud isikule või kahju tekkis maksumaksjaga seotud isikult turuhinnast kõrgema hinnaga omandatud väärtpaberi võõrandamisel Seotud isikutega kahjuga tehtud tehingutel tuleb tuludeklaratsiooni tabeli 6.

Aktsiate maksude maksustamine viimatinimetatud kahjuga tehtud tehingu puhul tuleb tuludeklaratsiooni tabeli 6. Küsimus: Kas dividendiõiguslike aktsiate optsiooni preemiat saab deklareerida, kui aktsiad on müüdud dividendiõiguslike isikute määramise päevale järgneva 30 päeva jooksul kahjuga?

Vastus: Kuna aktsiate võõrandamisest saadud kahju ei saa kirjeldatud Aktsiate maksude maksustamine arvesse võtta, ei saa arvesse Bitcoin Kui teenida Qiwi ka optsiooni preemiat, mis suurendaks kahju. Võlakirjadest saadav tulu Väärtpaberi võõrandamisena deklareeritakse võlakirja müüki või vahetamist turutehingu raames enne võlakirja lunastamistähtaega.

Olemasolevalt võlakirjalt saadavat tulu maksustatakse intressina ning seda ka juhul, kui intress kujuneb võlakirja käibele laskmise ja tagasiostu hinna vahest diskontovõlakiri. Tööandjalt või juriidiliselt isikult soodushinnaga või tasuta saadud väärtpaberite soetusmaksumus Juhul, kui töötaja on saanud tööandjalt tasuta või soodushinnaga väärtpabereid, millelt tööandja on tasunud erisoodustuse- tulu- ja sotsiaalmaksu või füüsiline isik on saanud kingitusena juriidiliselt isikult väärtpaberi, mis on juriidilise isiku poolt maksustatud, siis nende väärtpaberite võõrandamisel lisatakse väärtpaberite soetusmaksumusele ka tööandja või juriidilise Aktsiate maksude maksustamine poolt maksustatud väärtpaberite summa.

Siinkohal tuleb väärtpaberi andnud tööandjalt või juriidiliselt isikult küsida vabas vormis tõend, kus on näidatud väärtpaberi väljastanud juriidilise isiku nimi ja registrikood, väärtpaberite liik, hulk ja maksumus ning summa, mis on juriidilise isiku poolt tulumaksuga maksustatud. Kuna nimetatud summat saab arvesse võtta ainult juhul, kui juriidiline isik on tasuta või soodushinnaga väärtpaberite turuhinna maksustanud, siis on ka vajalik, et tõendil oleks näha millal ja millises vormi TSD lisas 4 või 5 nimetatud Binaarsed valikud Viimased uudised on kajastatud.

Küsimus: Kuidas kujuneb soetusmaksumus väärtpaberitele, mida inimene omandas Aktsiate maksude maksustamine Eesti tööandjalt? Vastus: Maksumaksja saab soetusmaksumusena arvesse võtta enda poolt tehtud kulu optsiooni alusvara omandamisel ja tööandja poolt erisoodustusena maksustatud optsiooni väärtust tööandja väljastatud tõendi alusel. Kui osalusoptsiooni alusvara on osalus tööandjas või tööandjaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus, ei loeta erisoodustuseks osalusoptsiooni alusvaraks oleva osaluse omandamist, kui osalus omandatakse mitte varem kui kolme aasta möödumisel osalusoptsiooni andmisest arvates.

Sa oled siin

Töötajal on kohustus teatada tööandjale osalusoptsiooni võõrandamisest. Optsiooni alusvara muutumise korral arvestatakse nimetatud tähtaega esialgse optsiooni andmisest arvates. Kui kogu osalus tööandjas või temaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus võõrandatakse vähemalt kolmeaastase tähtajaga optsioonilepingu kehtivuse ajal, samuti kui töötajal tuvastatakse täielik töövõimetus või töötaja sureb, ei loeta erisoodustuseks optsiooni alusvaraks oleva osaluse omandamist ulatuses, mis vastab proportsionaalselt optsiooni Aktsiate maksude maksustamine ajale enne nimetatud sündmust.

Maksuvabastus ei laiene osalusoptsiooni võõrandamisest saadud tulule. Väärtpaberite pärimine Väärtpaberid, mis on omandatud pärimise teel, kajastatakse Maksuaruandes soetushinnaga null ehk tasuta saadud väärtpaberitena.

Võõrandamisel makstakse tulumaksu müügisumma pealt. Välisriigis võõrandatud väärtpaberid Välisriigi finantsvahendaja kaudu võõrandatud väärtpaberite kohta kehtivad ülaltoodud reeglid ja maksustamise põhimõtted. Välisvaluutas tehtud kulud, väärtpaberite müügi- ja turuhind ning makstud maksud ja kinnipeetud tulumaks tuleb arvutada eurodesse juhul kui tehingu valuutaks on muu kui euro kulu tegemise, tulu saamise või tulumaksu tasumise või kinnipidamise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi alusel.

Välisriigis võõrandatud väärtpaberid tuleb näidata füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabelis 8. Küsimus: Kas Eesti investeerimisfirma kaudu mitteresidendist juriidilise isiku aktsiatega tehtud võõrandamistehing näidatakse kui Eestis saadud väärtpaberitulu või näidatakse kui välisriigist saadud väärtpaberitulu? Vastus: Eesti investeerimisfirma kaudu mitteresidendist juriidilise isiku aktsiatega tehtud võõrandamistehing näidatakse kui välisriigist saadud väärtpaberitulu.

Eeltäidetud füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabel 6. Kuna Nasdaq CSD-l puuduvad andmed kõikide toimunud tehingute kohta, peab maksumaksja ise täitma tabelis puuduvad andmed tema poolt tehtud tehingute kohta, mis ei ole toimunud läbi Nasdaq CSD või mis on toimunud läbi esindajakonto mitte kliendi isikliku konto.

Aktsiate maksude maksustamine tuleb maksumaksjal ka Nasdaq CSD poolt esitatud tehingute infot täiendada, näiteks ei ole Nasdaq CSD-l võimalik anda maksuhaldurile infot võõrandatud väärtpaberite soetusmaksumuse kohta. Küsimus: Kuidas maksustatakse kauplemisportaalide www. Vastus: Kauplemiskontolt pangakontole kantud summa tuleb deklareerida muu tuluna tuludeklaratsiooni vormi A tabelis 7.

Valuutatulu ei saa deklareerida väärtpaberituluna.

Tulumaksuseadus ; Kirjavahetus Maksu- ja Tolliameti spetsialistidega. Ühtlasi peab tähelepanu pöörama asjaolule, et maksukäsitlusi reguleerivad õigusaktid võivad tulevikus muutuda ning erinevate investeerimis- ja investeerimiskõrvalteenuste maksustamine sõltub iga kliendiga seonduvatest individuaalsetest asjaoludest, sealhulgas tema residentsusest ja muudest sarnastest asjaoludest. Maksuameti tuludeklaratsiooni täitmise juhised — väärtpaberitulude deklareerimine Tuludeklaratsioonis tuleb näidata oma aktsia, osa, osaku, investeerimisfondi sh rahaturufondi osaku, võlakirja või võlakohustuse, optsiooni, tuletisväärtpaberi või muu nimetamata väärtpaberi võõrandamisest saadud kasu või kahju. Väärtpaberi võõrandamisest saadud kasu Kasuna käsitletakse müüdud väärtpaberi soetusmaksumuse ja müügihinna vahet.

Küsimus: Kas LHV Brokeri vahendusel tehtud valuutainstrumentide tehingud tuleb kajastada samuti tabelis 7. Vastus: Ei, valuutainstrumentide tehingud käituvad kui väärtpaberid ning tuleks kajastada tabelis 8. Siinkohal ei ole võimalik vaadata kõiki väärtpaberite maksustamisega seonduvat ja sellepärast tuleb maksustamisel olenevalt väärtpaberi liigist arvestada kõiki tehinguga seotud tegelikke asjaolusid igal juhul eraldi.

Kasu või kahju väärtpaberite võõrandamisest Väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu või kahju deklareerimiseks on LHV Maksuaruandes tabelid 6. Deklareerija ülesandeks jääb vajaduse korral tehingud ja summad üle kontrollida ning andmed tuludeklaratsiooni tabelitele kopeerida.

See valik on kasulik soetamismaksumuse arvutamiseks või kontrollimiseks eriti juhul, kui peale soetamist on toimunud näiteks split või muu korporatiivne toiming ühinemine, jagunemine jnening Aktsiate maksude maksustamine optsioonide kasutamise tulemusena teostatud väärtpaberite ostu- või müügitehingu puhul — optsiooni soetamiseks tehtud kulutused kantakse vastavate väärtpaberite soetamismaksumuse ostuoptsioon või võõrandamisega seotud kulude müügioptsioon hulka.

Täiendavad kommentaarid LHV Maksuaruande tabelite 6.

Kas aktsiaoptsioonid on laetud

Tuludeklaratsiooni täitmise juhendist küll sümboli märkimise nõuet ei tulene, kuid võimaluse korral soovitame väärtpaberi üheseks määratlemiseks seda siiski järgida. Väärtpaberi liigi puhul on LHV Maksuaruandes võimalikeks variantideks aktsia, fondiosak, optsioon, futuur, võlakiri.

Tuludeklaratsioonis on võimalik valida aktsia, osa, osak, võlakiri või -kohustus, tuletisväärtpaberid, muud väärtpaberid, investeerimisfondi sh rahaturufondi osakud, optsioon.

Investeerimistulu deklareerimine

Futuuri puhul soovitame Tuludeklaratsioonis väärtpaberi liigiks valida "tuletisväärtpaberid". Soetamismaksumus sisaldab väärtpaberite soetamisega seotud kulusid enamasti teenustasud, Cryptocurrency Daily Trade maht ka näiteks optsioonipreemia ja optsioonitehingute teenustasud optsioonide kasutamise puhul. Väärtpaberite võõrandamisega seotud kulud võetakse arvesse ka siis kui need suurendavad tehingu kahju.

Võõrandamisega seotud kulude hulka kuuluvad teenustasud. Tabelis 8. Summad ümardatakse kahe komakoha täpsusega ning vajadusel väärtpaberi kogus samuti Tuludeklaratsiooni edastamise keskkonnast tulenev piirang. Väärtpaberite lühikeseks müügi puhul näidatakse LHV Maksuaruande tabelites 6. Optsioonipreemiat saab kuludes arvesse võtta aktsia soetusmaksumuse hulgas siis, kui optsiooniga omandatud aktsiad võõrandatakse. Kui optsioon ei realiseeru s. Ühe inimese piires makseta väärtpaberikannet ei ole vaja deklareerida, selle võib kustutada deklaratsioonilt.

Makseta tehingu puhul soetamismaksumuse märkinud maksumaksjate deklaratsioonid kontrollitakse üle juhul, kui tabelis 6. Kui deklareerija märgib soetamismaksumuseks 0 ja tehing on seotud osapoolega, siis ei too see endaga maksustamise mõttes kaasa mingeid tagajärgi. Soetamismaksumuse arvestamise erijuhud: Soetamismaksumuse arvestamise võivad muuta keeruliseks erinevad korporatiivsed toimingud split, ühinemine, jagunemine, fondiemissioon, spin-off jneoptsioonide kasutamine exerciseväärtpaberite kandmine ühelt kontolt teisele jne.

Seda võimalust rakendatakse näiteks spliti kajastamiseks — kliendi Aktsiate maksude maksustamine Aktsiate maksude maksustamine väärtpaberite maha kandmiseks miinuskanne ja uue väärtpaberipositsiooni peale kandmiseks plusskanne Aktsiate maksude maksustamine seotakse need kanded kokku miinuskande soetamismaksumuse ülekandmiseks plusskandele.

Samas võivad keerukamad toimingud, aga ka näiteks väärtpaberite ühelt LHV kliendikontolt teisele üle kandmine, olla kajastatud "vabakannetega" ning sellisel juhul peab LHV need kanded vajalike koefitsientidega käsitsi kokku ühendama. Kui see on jäänud tegemata, siis soetamismaksumuse ülekannet ei toimu ning Maksuaruandesse võivad tekkida ebakorrektsed andmed. Seetõttu on vabakannete ning muude potentsiaalselt ohtlike toimingute puhul Maksuaruandes vastavad read märgitud punase värviga ning soovitatud need kliendil endal täiendavalt üle kontrollida ja vajaduse korral pöörduda LHV poole kannete ühendamiseks või muude paranduste teostamiseks.

Järgnevalt mõned näited soetamismaksumuse arvutamise ning väärtpaberitulude deklareerimise kohta: Mitmes osas soetatud väärtpaberite müük Soetamismaksumus leitakse FIFO meetodil vastavalt sisseostu järjekorrale. Näide: Esimesega kantakse maha kogu olemasolev väärtpaberipositsioon ning teisega kantakse peale vastava splitikoefitsiendi võrra suurendatud positsioon.

Sarnaselt kajastatakse ka ühinemised, jagunemised ning muud analoogilised korporatiivsed toimingud. Näiteks ühinemise korral kantakse maha vana ettevõtte väärtpaberid ning peale uue ettevõtte omad. Spliti hetkel jagatakse asendatavate väärtpaberite soetamismaksumus ühtlaselt asendavate väärtpaberite vahel ning FIFO järgi soetamismaksumuse arvestus seega katkeb vaata näidet.

Maksuaruandes kajastatakse reverse spliti analoogiliselt tavalise splitiga, kuid reverse spliti puhul tekib suurema tõenäosusega ümardamisel jääk ning seega saab väärtpaberite omanik jääkpositsiooni eest väärtpaberite asemel osaliselt raha ning spliti toimumisel tuleb deklareerida Aktsiate maksude maksustamine müük.

Sarnaselt ehk 0-hinnaga kajastatakse ka aktsiadividendid ning boonusaktsiad. Sellisel juhul deklareeritakse dividendid välisriigi tulude tabelis 8.