AUF Jaga Option Tehingud,

Ohtlikke kaupu sisaldavate tagastatud saadetiste puhul peab saatja esitama täidetud lennutranspordi tagastusarve ja kõik muud nõutavad dokumendid. Weitere Informationen. Asukohtade üksikasjad on saadaval nõudmisel. Kui kodutarnet või jaesaadetist ei saa korduskatse te käigus kohale toimetada, või saaja ei anna täiendavaid tarnejuhiseid, või FedEx ei saa tarnida teise asukohta, mille FedEx valis, võidakse saadetis lugeda tarnimatuks vt jaotist Tarnimatud saadetised. FedEx ei soovita kasutada külmutusainena märgjääd külmutatud vett. Vaadake üksikasju lähteriigi kohalikust büroost.

Kui FedEx võtab saadetise vastu, ei tähenda see, et saadetis vastab asjakohastele seadustele ja määrustele või nendele tingimustele. Üksikasjad on saadaval nõudmisel. Saadetised üle kg nõuavad eelnevat kokkulepet FedExiga. Need tükid võidakse tagasi lükata või FedEx võib neid oma äranägemisel lugeda teenuse Fedex International Priority Freight või FedEx International Economy Freight saadetisteks ja olenemata tegelikust kaalust võidakse kohaldada minimaalset tasustatavat massi 68 kg.

Conditions of Carriage | FedEx Estonia

Saatja võib ühe lennutranspordi saatelehe alusel saata kuni pakki. Teatud riikides võivad olla vedamiseks sobilikud klassi 1. FedEx ei võta mitte mingisugust vastutust selliseid esemeid sisaldavate mis tahes viisil sh kogemata või märkamata vastu võetud saadetiste eest. FedEx jätab endale õiguse keelduda pakkidest nende piirangute alusel või turvalisuse või ohutusega seotud põhjustel.

Linguee Apps

FedExil on õigus võtta saatjalt tagasilükatud pakkide eest halduslõivu ja kaupade tagastamise eest tasu. Lisateave on saadaval nõudmisel.

FedExil on õigus keelduda ohtlikest kaupadest mis tahes asukohas, kus neid ei ole kehtiva seaduse alusel lubatud vastu võtta. Saatja vastutab ainuisikuliselt mis tahes kehtivate IATA või muude määruste mittevastavusest tingitud kahjude eest. Saatja peab pakkuma kõigi ohtlike kaupade täielikult toimiva pakendi ning vastutab selle eest kooskõlas kõigi liigitamise, pakendamise, märgistamise ja sildistamise, dokumenteerimise nõuete ning mis tahes muude kohalduvate seaduste, määruste või eeskirjadega.

Andmekaitse 1. FedEx võib neid teenuseid aeg-ajalt muuta. Klient saab soovi korral teavet piirkondade kohta, mida FedEx teenindab. Ühendkuningriigi-sisestele ja India-sisestele saadetistele kehtivad eraldi veotingimused.

Saatja vastutab ka selle eest, et adressaat täidab kõiki kohalduvaid seadusi, määrusi ja eeskirju. Ohtlikke kaupu tohib saata FedExi laiendatud teenuse rahvusvahelise lennutranspordi saatekirjaga rahvusvaheliselt ainult paberkujul lennutranspordi saatelehe kasutamisel vt ka jaotist Üksikasjade nägemiseks minge veebisaidile fedex. FedExilt võidakse seaduse alusel nõuda valesti deklareeritud või deklareerimata ohtlike kaupade saadetistest teatamist asjakohasele kohalikule pädevale asutusele.

Saatjale võidakse kohalduva seaduse alusel määrata trahvid ja karistused. Ohtlike kaupade määrused nõuavad igalt saatjalt tööspetsiifilise ohtlike kaupade koolituse läbimist enne ohtlike kaupade saadetise esitamist FedExile või muule lennuoperaatorile. Kui ohtlikke kaupu sisaldava saadetise esitavad üksikisikud, peab see olema nõuetekohaselt klassifitseeritud, pakitud, märgistatud, sildistatud ja ohtliku kaubana tuvastatud ning sisaldama nõuetekohast ohtlike kaupade dokumentatsiooni.

See vajadus võib põhjustada saadetise viimise järgmisele saadaolevale veokimarsruudile või lennule, kus on võimalik tagada nõuetekohane eraldatus. Saatja vastutab lennutranspordi saatelehe nõuetekohase täitmise eest. Igale saadetisele peab olema loetavalt ja vastupidavalt märgitud saatja ning adressaadi nimi, tänav, linn, riik ja sihtnumber.

Rahvusvaheliste saadetiste puhul peab saatja aadressis olema näidatud riik, kus saadetis FedExile üle antakse. FedEx ei vastuta temperatuuri- ega rõhumuutustest tulenevate kahjude eest.

Account Options

FedEx ei kohustu mingitel asjaoludel lisama saadetistele kuivjääd ega pakkuma taaskülmutusteenuseid vaatamata mis tahes vastupidistele suulistele või kirjalikele avaldustele kliendilt või FedExilt.

FedEx ei soovita kasutada külmutusainena märgjääd külmutatud vett. FedExil on ilma kohustusteta õigus keelduda lekkenähtudega pakist või selline pakk kõrvaldada.

JAGA M1192 DİJİTAL KOL SAATİ

FedExil on õigus saadetisi läbi valgustada ning saatja ja adressaat loobuvad kõigist võimalikest nõuetest seoses läbivalgustamisest tingitud kahjustuste või viivitustega muu hulgas raha tagasi garantii. Kõigi tasude eest saatmisel riikidesse ja tagastamisel riikidest, kuhu sisenemine pole lubatud, vastutab saatja.

Igal juhul on FedExil õigus saadetis tollivormistada, kui agentuuri ei ole võimalik kindlaks määrata või kui see tollivormistust ei teosta või kui täpset ja täielikku agentuuriteavet ei esitata muu hulgas selle nimi, aadress, telefoninumber ja sihtnumber.

Teenuse FedEx Global Returns mis tahes saadetised, mis saadetakse edasi kolmandasse riiki, peavad samuti täitma esmase väljumisriigi ekspordikontrolli nõudeid.

Kui saadetist hoitakse tollis või muus agentuuris ebaõige või puuduva dokumentatsiooni tõttu kinni, võib FedEx esmalt püüda adressaati teavitada.

Kui adressaat ei esita vajalikku teavet või dokumente ja kohalik seadus lubab neid esitada saatjal, võib FedEx püüda teavitada saatjat. Kui ka saatja seda teavet või dokumente mõistliku aja jooksul, mille FedEx võib määrata, ei esita, loetakse saadetis tarnimatuks.

FedEx ei vastuta selle eest, kui tal ei ole võimalik saadetist ebaõige või puuduva dokumentatsiooni tõttu kohale toimetada, olenemata sellest, kas ta püüab adressaati või saatjat teavitada. FedExil on õigus nõuda parandava või täieliku teabe hankimise eest haldustasu.

Beschreibung in die Sprache Estnisch zurückübersetzen Übersetzen Rakendus kogub marsruudi kriteeriumite alusel meie partneritelt teavet hinna ja saabumisaja kohta. Kasutajale kuvatakse kõik saadaval olevad kategooriad ja vastavad taksofirmad, mis on nende piirkonnas saadaval. Peale taksofirma valimist suunatakse kasutaja tellimuse kinnitamiseks vastavasse rakendusse või saadetakse ta selle taksofirma rakenduse saamiseks Google Play poodi. TaxiFind ei käsitle kasutaja ja partnerfirma vahelisi tehinguid ega kogu kasutaja andmeid. Kasutaja kõige sagedasemad sihtkohad salvestatakse telefoni lokaalselt ja võimaldavad kiiret marsruudi valimist.

Lisateavet tolliteenuse lisatasude kohta saavad kliendid FedExilt. Kõigi saadetiste puhul võib FedEx maksjaga enne tolliprotseduuride läbimist ühendust võtta, et kinnitada ettemakstavate summade hüvitamiskorraldused. FedEx võib oma äranägemisel nõuda hüvitamiskorralduste kinnitust tolliprotseduuri läbimise ja tarne tingimusena, muu hulgas tarnete puhul adressaatidele, kes FedExi arvates ei ole maksevõimelised, ning kõrge deklareeritud väärtusega saadetiste puhul.

Seejärel vastutab saatja nii algsete tasude kui ka tagastustasude maksmise eest.

Binaarsed valikud Logi sisse

Kui FedEx maksab mis tahes summad lõivude ja maksudena ette kas algses sihtkohas või tagastamisel, vastutab saatja ka nende summade ning kõigi tasude ja lisatasude eest, mis on seotud FedExi lõivude ja maksude ettemaksega.

Saatja leiab lisatasu selgituse saatmise ajal kehtivast FedExi hinnakirjast või saab seda FedExile helistades.

portfell - Deutsch-Übersetzung – Linguee Wörterbuch

Vaatamata sellele, et FedEx jätab endale õiguse hüvitamata tasude katteks panna kaubad enampakkumisele või muul viisil kõrvaldada, jääb saatja nende tasude eest vastutavaks. Marsruudil, mis lepitakse kokku saadetise edastamisel, pole vahepeatusi. FedEx võib mõne saadetise oma äranägemisel konsolideerida või suunata transportimiseks kolmanda osapoole sõiduki, kolmanda osapoole lennutranspordi või tellimuslennu või siselennu vahendusel. FedEx ei kohustu ühtki saadetist ümber suunama kolmandasse riiki ega vedama saadetist ühegi kindla lennuki või muu sõidukiga ega ühelgi kindlal marsruudil ega võtma ühendust üheski punktis vastavalt mis tahes graafikutele.

FedEx võib ette teatamata asendada alternatiivse vedaja, lennuki või sõiduki, marsruudilt või marsruutidelt kõrvale kalduda või transportida saadetist mootorsõidukiga. Saatja nõustub FedExi õigusega mis tahes saadetist ümber suunata sealhulgas teiste vedajate kasutamineet selle kohaletoimetamist Valikud kaubanduskeskus Dubais. Kohaletoimetamise aadress peab alati sisaldama adressaadi täielikku aadressi ja telefoni- või faksinumbrit.

Saatja kinnitab ja nõustub otseselt, et teatud sihtriikides võidakse saadetis toimetada kolmandale osapoolele või postkasti või muusse adressaadi jaoks kättesaadavasse kohta. Teatud rahvusvaheliste asukohtade puhul võib kasutada abonementpostkasti aadresse, kuid need peavad sisaldama lennutranspordi saatelehel.

Bewertungen

Saadetised võidakse panna vastuvõtmiseni ootele või tagastada saatjale. Tarne allkirja valikud ei ole saadaval kõigi saadetiste puhul ning sõltuvad geograafilistest ja muudest piirangutest ning FedEx võib neid aeg-ajalt ette teatamata muuta.

Range kauplemissusteem

Tarne allkirja valiku saadavust ja tingimusi saab vaadata veebisaidil fedex. Saatja valitud tarne allkirja valik on tähtsam kui adressaadilt saadud mis tahes täiendavad tarnejuhised. Saatja ja adressaat peavad pöörama tähelepanu veotingimuste jaotisele Seoses tarne allkirja valikutega võidakse määrata lisatasud. Kui tarne allkirja valikut pole valitud, järgib FedEx oma standardseid tarneprotseduure.

Binaarsete valikute maksimaalne tuhistamine

Osapooled nõustuvad, et jaesaadetise ajutine hoidmine FedExis kooskõlas adressaadi juhistega, nt tarne edasilükkamisel, on veolepingu osa. Jaesaadetiste saadaolevad tarnevalikud sõltuvad ajast, geograafilistest ja muudest piirangutest ning FedEx võib neid aeg-ajalt ette teatamata muuta. Tarnevalikute saadavust ja tingimusi saab vaadata veebisaidil fedex. Raha tagasi garantii vt jaotist 17 ei kohaldu jaesaadetistele, mille kohta adressaat on selle sättega kooskõlas andnud täiendavad tarnejuhised.

FedEx aktsepteerib jaesaadetiste puhul ainult täiendavaid tarnejuhiseid. FedEx teeb tarnekatse uuesti kas automaatselt või nõudmisel, kui: 1 saaja aadressil või naabruses asuval aadressil pole kedagi, kes saaks paki eest allkirja anda ja ühtegi väljastusallkirja pole talletatud; 2 saatja on valinud FedExi tarneallkirja valiku ja puudub saaja, kes saaks paki eest allkirja anda; või 3 FedEx otsustab oma äranägemisel, et pakki ei saa väljastada.

Kaubandus binaarvoimalustega MACD-ga

Kui ärilist saadetist ei ole pärast kolme 3 tarnekatset kohale toimetatud või kui seda on hoitud viis 5 tööpäeva alates esimesest tarnekatsest ja see on sihtriigis tolliprotseduurid läbinud, loetakse see tarnimatuks vt jaotist Tarnimatud saadetised. Kui kodutarnet või jaesaadetist ei saa esimesel katsel kohale toimetada, võib FedEx oma äranägemisel proovida uuesti tarnida, hoida saadetist kuni saajalt täiendavate tarnejuhiste saamiseni või tarnida FedExi valitud asukohta.

Kui kodutarnet või jaesaadetist ei saa korduskatse te käigus kohale toimetada, või saaja ei anna täiendavaid tarnejuhiseid, või FedEx ei saa tarnida teise asukohta, mille FedEx valis, võidakse saadetis lugeda tarnimatuks vt jaotist Tarnimatud saadetised.

TaxiFind ei käsitle kasutaja ja partnerfirma vahelisi tehinguid ega kogu kasutaja andmeid. Kasutaja kõige sagedasemad sihtkohad salvestatakse telefoni lokaalselt ja võimaldavad kiiret marsruudi valimist. Lisaks on võimalik marsruuti seada määrates märkijaga asukohad kaardil.

Dem Benutzer werden alle verfügbaren Kategorien und die entsprechenden in seiner Region verfügbaren Taxiunternehmen angezeigt. TaxiFind wickelt keine Transaktionen zwischen dem Benutzer und dem verbundenen Unternehmen ab und sammelt keine Benutzerdaten.