Tootajate jagamise voimaluste tehingud ja kasumi jagamine

Operaatorid, nad tahavad seda või mitte, on sageli "piiramatu toru", samas kui sissetulek pakkumise abonentide piiratud teenuste ja teenuste partner ettevõtted läbivad nende poolt. See on teistes olukordades väga kasulik. On oluline mõista, et jätkuvalt tegutseva majandusüksuse tegevuste tulemused ning kasumite jagamised ja kahjumite katmised akumuleeruvad ning majandusaasta lõpu seisuga on kogu senine jaotamata kasum või katmist vajav kahjum akumuleerituna kahe bilansikirje summa: eelmiste perioodide jaotamata kasum kahjum bilansis omakapitali hulgas ning aruandeaasta kasum kahjum bilansis omakapitali hulgas. Need, kelle jaoks on oluline jälgida iga konkreetset klienti. Lisaks on esialgsed investeeringud null. Jüri

Kauplemise eelistuste paritolusertifikaat

Seekordses artiklis räägime lähemalt kulude jagamisest majandusüksuste grupi vahel. Kui nii traditsiooniliste kui ka kasumipõhiste meetodite kasutamisel eeldatakse tehingust kasumi tekkimist vähemalt ühele tehinguosalisele, siis majandusüksustel on võimalus sõlmida seotud isikutega ka kulude jagamise kokkuleppeid. Kulude jagamise kokkuleppe majanduslik taust seisneb tehingutega seotud riskide jagamises või täiendavate võimaluste kasutamises ehk ühise kasu saamises.

Binaarsed variandid uhe klopsuga

Näiteks võib majandusüksuste grupil olla soodsam hankemahud koondada ning teha kaupade või teenuste tarneleping läbi ühe või mitme esindava üksuse. Hanketehingust ning kulude jagamise kokkuleppest tekkiv majanduslik kasu võib seisneda kogumina soodsama hinna, tarnetähtaja vmt saamises ning hankeprotsessi kulude optimeerimises.

Kasutage aktsiate valikut voi mitte

Seejuures tavapäraselt lepitakse kulude hilisema jagamise põhimõtted kokku enne hanketehingu teostamist. Kulude jagamise kokkuleppe sõlmimisel majandusüksuste grupis tuleb kindlasti ühiselt kokku leppida ja fikseerida kirjaliku lepinguga rahandusministri määruses nr 53 [1] § 17 lg 7 sätestatud konkreetse tehinguga seotud kriteeriumid: Kokkuleppes osalejad; Kokkuleppesse kaasatud maksumaksjaga seotud isikud; Kokkuleppe ese; Kokkuleppeosaliste osa eeldatavas tulemis ning eeldused ja põhimõtted, millest lähtuti selle osa kindlaksmääramiseks; Kokkuleppeosaliste ja nendega seotud isikute vaheline õiguste ja kohustuste jaotus; Kokkuleppeosalise panuse vorm ja väärtus ning põhimõtted, millest lähtuti panuse suuruse määramisel koos panuse hindamisel kasutatavate raamatupidamisreeglite kirjeldusega; Kokkuleppega liitumise, kokkuleppest väljaastumise ning kokkuleppe lõpetamise menetluse ja tagajärgede kirjeldus; Reeglid panuste tasakaalustamiseks ja kokkuleppe tingimuste muutmiseks tulenevalt väliskeskkonna muutustest.

MA kauplemise susteem

Kui kokkuleppe sõlmimisel ei ole lähtutud määruses sätestatud kriteeriumitest, siis maksuhaldur võib sõlmitud kokkuleppe asjakohasuse vaidlustada. Kokkuleppe tühiseks Tootajate jagamise voimaluste tehingud ja kasumi jagamine tähendaks ühtlasi mõne muu traditsioonilise või kasumipõhise meetodi rakendamist juba teostatud tehingutele seotud isikute vahel ning tehingute kasumlikkuse põhieeldusest lähtuvalt oleks maksuriski realiseerumine ühele või mitmele kokkuleppes osalenud majandusüksusele küllaltki tõenäoline.

Tulude jagamise mudel telekommunikatsioonis.

Peamine kulude jagamise tüüpide erinevus seisneb tehingust saadava hüve tekkimise ajas. Seevastu teenuste omandamisega seotud kulude jagamise kokkulepped loovad kokkuleppeosalistele hüve tavapäraselt vaid teenuse tarbimise perioodil, mis võib olla ka küllaltki lühiajaline. Kulude jaotamise kokkulepete puhul on oluline seega tõestada, et saadud teenus on ettevõtte äritegevuse tarbeks vajalik ning ei dubleeri põhjendamatult majandusüksuse tegevusi.

Sedakaudu on ka oluline mõista, et sisseostetud teenustega seotud kulude jagamist emaettevõtjalt tütarettevõtjale võib olla küllaltki keerukas eristada kontserni siseste juhtimisteenuste osutamisest.

Seejuures kasvatavad tõestamise keerukust teenused, kus komponentideks on sarnased sisseostetud teenused ja kaubad, kuid millele edasimüüdavate teenuste hinnastamisel lisatakse positiivne või negatiivne kasumimarginaal.

  • Seekordses artiklis räägime lähemalt kulude jagamisest majandusüksuste grupi vahel.
  • Tulude jagamise mudel telekommunikatsioonis. Tulude jagamine loodusliku evolutsiooni allhankena

Marginaali lisamisel on oluline eristada teenuse edasi osutamisel tehtavad täiendavad lisategevused võrreldes algupärase Valikud Kaubanduse hea raamat, mis loovad teenusele tarbja jaoks täiendavat majanduslikku väärtust ja seega mille puhul võiks eeldada, et teenuse osutaja teeniks vastavalt ka tulu.

Juhul, kui Teil tekib teema kohta täiendavaid küsimusi, pöörduge palun BDO spetsialistide poole.

Muu meetodi kasutamist tuleb põhjendada. Kui maksumaksja valitud meetod ei ole sobiv, võib maksuhaldur siirdehinna turuväärtuse määramiseks kasutada muud meetodit. Maksuhaldur on kohustatud uue meetodi valikut põhjendama.