C Kaubandus arvutisusteemi koostoo.

Vastastikune abi ajutiste meetmete korral Artikkel Konventsiooniosaline võib hiljem Euroopa Nõukogu peasekretärile esitatud deklaratsiooniga igal ajal teatada, et ta hakkab konventsiooni kohaldama ka deklaratsioonis nimetatud territooriumile. Mõnedel puhkudel võime jagada teavet selliselt, et te ei ole otseselt tuvastatav. Kui konventsiooniosaline annab isiku välja üksnes sellekohase lepingu alusel ja ta saab väljaandmistaotluse konventsiooniosaliselt, kellega ta ei ole väljaandmislepingut sõlminud, võib ta lõikes 1 nimetatud kuriteo puhul käsitada väljaandmise õigusliku alusena konventsiooni. Reklaamivõrgustikud jälgivad teie veebitegevust aja jooksul, kogudes teie kohta teavet küpsiste, veebimajakate ja veebiserveri logida kaudu.

Veebimajakas on väike objekt või pilt, mis paigutatakse veebilehele, rakendusse või e-kirja, ja mida kasutatakse tegevuse jälgimiseks. Mõnikord nimetatakse veebimajakaid ka piksliteks ja siltideks. Juhime tähelepanu järgmisele: meie sidusteenuste kasutamisel võidakse teile määrata küpsiseid; teatavaid meie pakutavaid funktsioone saab kasutada üksnes küpsiste ja muu sarnase tehnoloogia olemasolul; võime kasutada nii seansiküpsiseid teie külastuse kestuse ajaks kui ka püsiküpsiseid fikseeritud ajaperioodiks ja muid jälgimistehnoloogiaid; meie sidusteenuste ja meie tegevuse muude valdkondadega seoses võime kasutada veebimajakaid.

Võime kasutada küpsiseid, veebimajakaid ja muud tehnoloogiat, et koguda teavet selles isikuandmete kaitset käsitlevas avalduses kirjeldatud eesmärkidel. Ühtlasi võime kombineerida selliste tehnoloogiatega kogutud teavet teabega, mida oleme teie kohta kogunud muude vahenditega, mida on selles isikuandmete kaitset käsitlevas avalduses kirjeldatud.

Meie ja teised näiteks meie reklaamivõrgustikud võime kasutada selliseid tehnoloogiaid, et koguda teavet teie veebitegevuse kohta aja jooksul ning kolmandate isikute veebisaitidel ja seadmetes ja meie sidusteenuste kasutamise ajal eesmärgiga teie meiega seotud kogemusi veelgi isikupärastada. Kui te enam ei soovi küpsiseid saada või kui soovite, et brauser teid küpsiste saamisest teavitaks, ka-sutage oma veebibrauseri suvandeid.

Klõpsake oma brauseris spikri jaotisele, et saada teavet küp-siste eelistuste muutmise kohta. Kui keelate kõik küpsised, siis ei ole teil võimalik kasutada kõiki veebisaidi pakutavaid funktsioone.

C Kaubandus arvutisusteemi koostoo

Uuemad veebibrauserid võivad pakkuda mittejälgimise eelistust, mis edastab mittejälgimise päise teie külastatavatele veebisaitidele teabega selle kohta, et te ei soovi, et teie tegevust jälgitakse. Me jätkame uute tehnoloogiate uurimist ja võime sellist standardit kasutama hakata, kui see on välja töötatud. Kui koos sidusteenustega pakutakse videoga seotud võimalusi, siis võime sihtmärgistada ja jälgida teie vaadatavaid videoid. Te nõustute sellega, et jälgime teie videote vaatamist sidusteenuste või kolman-date isikute sotsiaalmeedia kaudu kuni kahe aasta jooksul või nii kaua, kui seda kehtivad õigusaktid muul moel lubavad, või kuni võtate oma nõusoleku tagasi.

Rohkem teavet selle kohta, kuidas küpsiseid ja tehnoloogiat kasutatakse riigis, milles te kliendina asute, saab riigipõhisest lisast. Sihtreklaam Kui kasutate meie sidusteenuseid, siis me ja meile teenuseid osutavad müüjad võime koguda teie tegevuse kohta teavet, et saaksime teile pakkuda teie huvidele kohandatud reklaami.

C Kaubandus arvutisusteemi koostoo

Kuna osaleme reklaamivõrgustikes, siis võite meie teatavaid reklaame näha muudel veebisaitidel. Reklaamivõrgustikud võimaldavad meil teile saadetavat teavet suunata lähtuvalt teie huvidest, teiega seotud muust teabest ja kontekstist. Reklaamivõrgustikud jälgivad teie veebitegevust aja jooksul, kogudes teie kohta teavet küpsiste, veebimajakate ja veebiserveri logida kaudu.

Reklaamivõrgustikud kasutavad seda teavet, et näidata teile reklaame, mis võivad teile erilist huvi pakkuda. Reklaamivõr-gustikud, mille osalised me oleme, võivad koguda teavet teie külastustest veebisaitidele, mis osalevad samuti vastavas reklaamivõrgustikus, näiteks teavet teie vaadatavate lehtede või reklaamide kohta või selle kohta, kuidas te veebisaite kasutate.

Kasutame seda teavet nii meie sidusteenustes kui ka rekla-amivõrgustikes osalevate kolmandate isikute veebisaitidel selleks, et pakkuda teile kohandatud rekla-ame ja aidata meil hinnata meie turundustegevuse tõhusust. Te C Kaubandus arvutisusteemi koostoo sihtreklaamist loobuda internetiaadressil www.

Kui soovite sellest võimalusest loobuda, siis saate reklaame AR10 Jaga valik Tehingud edaspidi, kuid need ei ole teie huvidele kohandatud. Kui külastate mõnda sellist lingitud veebisaiti, peaksite tutvuma selle isikuandmete kaitset käsitlevate põhimõtete, tingimuste ja muude põhimõtetega.

Meie ei vastuta kolmandate isikute põhimõtete ja tavade eest. Mis tahes teavet, mida te sellistele organisatsioonidele edastate, käsitletakse vastavalt nende isikuandmete kaitset käsitlevatele põhimõtetele, tingimustele ja muudele põhimõtetele. Asjaomased organi-satsioonid võivad teie teavet kasutada kooskõlas oma põhimõtetega. Meie tehnilised, korralduslikud ja füüsilised menetlused on mõeldud kaitsma isikuandmeid ju-husliku, ebaseadusliku või volitamata kaotsimineku, ligipääsu, avalikustamise, kasutamise, muutmise või hävitamise eest.

SÄILITAMINE Hoiame teie andmeid alles nii kaua, kui on vajalik käesolevas isikuandmete kaitset käsitlevas avaldu-ses loetletud eesmärkide saavutamiseks ning meie andmete talletamise põhimõtete täitmiseks välja arvatud juhul, kui õigusaktides on ette nähtud pikem periood. Meie andmete säilitamise põhimõtted peegeldavad kehtivaid seadusi.

Rahvusvaheline andmeedastus toimub alati kooskõlas selle isikuandmete kaitset käsitleva avaldusega ja vastavalt kohaldatavatele seadustele. Säilitatavate liiklusandmete kiiravalikustamine 1. Kui taotluse saanud konventsiooniosaline teatava andmesidega seotud liiklusandmete säilitamiseks artikli 29 kohaselt esitatud taotluse menetlemise ajal avastab, et andmete edastamises on osalenud teises riigis asuv teenuse osutaja, avalikustab taotluse saanud konventsiooniosaline taotlevale konventsiooniosalisele viivitamata liiklusandmed, et kindlaks teha see teenuse osutaja ja tee, mille kaudu andmed on edastatud.

Browse by subject: ÕIGUS - Publications Office of the EU

Liiklusandmete avalikustamisest lõike 1 kohaselt võib keelduda, kui: a taotlus käsitleb süütegu, mida taotluse saanud konventsiooniosaline peab poliitiliseks või poliitilise süüteoga seotud süüteoks või b taotluse saanud konventsiooniosaline leiab, et taotluse rahuldamine võib kahjustada tema suveräänsust, julgeolekut või avalikku korda või muid olulisi huve.

Vastastikune uurimisabi Artikkel Vastastikune abi seoses juurdepääsuga salvestatud arvutiandmetele 1. Konventsiooniosaline võib taotleda, et teine konventsiooniosaline otsiks artikli 29 kohaselt säilitatud või taotluse saanud konventsiooniosalise territooriumil paikneva arvutisüsteemi abil muul viisil salvestatud andmeid või teeks need kättesaadavaks või arestiks need või turvaks neid või avalikustaks andmed.

Taotluse saanud konventsiooniosaline vastab taotlusele artiklis 23 nimetatud rahvusvaheliste kokkulepete, korra ja õigusnormide kohaldamisega, järgides käesoleva peatüki asjakohaseid sätteid. Taotlusele reageeritakse kiirkorras, kui: a on alust arvata, et asjaomased andmed on eriti kaitsetud kadumamineku või muutmise suhtes; või b lõikes 2 nimetatud kokkulepped, kord ja õigusnormid näevad ette kiirkoostöö.

Piiriülene juurdepääs avalikele arvutiandmetele ja muudele arvutiandmetele Konventsiooniosaline võib teise konventsiooniosalise loata saada juurdepääsu: a avalikele arvutiandmetele nende asukohast sõltumata; b või saada oma territooriumil paikneva arvutisüsteemi kaudu teises konventsiooniosalises riigis asuvaid salvestatud arvutiandmeid, kui ta saab selleks seadusliku ja vabatahtliku nõusoleku isikult, kellel on seaduslik volitus avalikustada andmeid nimetatud arvutisüsteemi kaudu.

Vastastikune abi seoses liiklusandmete kogumisega reaalajas 1. Konventsiooniosalised abistavad üksteist reaalajas nende liiklusandmete kogumisel, mis on seotud konventsiooniosaliste territooriumil arvutisüsteemi abil edastatavate kindlate andmetega. Lõike 2 kohaselt antakse abi riigi õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras. Konventsiooniosaline annab sellist abi esmajoones sellise kuriteo asjas, mille puhul oleks võimalik reaalajas liiklusandmeid koguda sama laadi riigisisese kohtuasja korral.

Vastastikune abi seoses sisuandmete pealtkuulamisega Konventsiooniosalised annavad üksteisele lepingutes ja oma seadustes ettenähtud ulatuses abi, et hõlbustada arvutisüsteemis edastatavate sisuandmete reaalajas kogumist ja registreerimist.

Süsteemi ööpäevane toimimine Artikkel Ööpäevane koostöö 1. Konventsiooniosaline määrab kontaktasutuse, kes on kättesaadav ööpäeva seitse päeva nädalas, et tagada viivitamatu abi arvutisüsteemide ja -andmetega seotud kuritegude uurimiseks ja menetlemiseks ning kuritegude elektrooniliste tõendite kogumiseks.

Abi korras C Kaubandus arvutisusteemi koostoo järgmiste meetmete võtmist või kui seda võimaldavad konventsiooniosalise seadus ja kohtupraktika, siis võtab abistaja ise järgmisi meetmeid: a tehnonõustamine; b andmete säilitamine artiklite 29 ja 30 kohaselt; c tõendite kogumine, õigusteabe esitamine ja kahtlusaluste asukoha kindlaksmääramine.

Võrgu tõrgeteta toimimiseks peavad konventsiooniosalisel olema asjakohase väljaõppe saanud töötajad. IV peatükk Artikkel Allakirjutamine ja jõustumine 1.

Konventsioon on allakirjutamiseks avatud Euroopa Nõukogu liikmesriikidele ja selle väljatöötamises osalenud kolmandatele riikidele. Konventsioon ratifitseeritakse, võetakse vastu või kinnitatakse.

C Kaubandus arvutisusteemi koostoo

Ratifitseerimis- vastuvõtmis- või kinnitamiskiri antakse hoiule Euroopa Nõukogu peasekretärile. Konventsioon jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil viis riiki, kellest vähemalt kolm on Euroopa Nõukogu liikmesriigid, on konventsiooniga lõigete 1 ja 2 sätete kohaselt ühinenud.

Allakirjutanud riigi suhtes, kes ühineb konventsiooniga hiljem, jõustub konventsioon selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil ta käesoleva konventsiooniga lõigete 1 ja 2 sätete kohaselt ühines. Konventsiooniga ühinemine 1. Kui konventsioon on jõustunud, võib Euroopa Nõukogu ministrite komitee pärast konventsiooniosalistega konsulteerimist ja neilt ühehäälse nõusoleku saamist kutsuda konventsiooniga ühinema iga riigi, kes ei ole nõukogu liige ega ole osalenud konventsiooni väljatöötamises.

Otsus tehakse Euroopa Nõukogu põhikirja artikli 20 punktis d käsitletud häälteenamuse ning ministrite komitees esindatud konventsiooniosaliste esindajate ühehäälse otsuse alusel. Lõike 1 alusel ühinevate riikide suhtes jõustub konventsioon selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele ühinemisdokumendi hoiuleandmisest Euroopa Nõukogu peasekretärile.

DisplayLogo

Territoriaalne kohaldamine 1. Riik võib alla kirjutades või ratifitseerimis- vastuvõtmis- kinnitamis- või ühinemiskirja hoiule andes täpsustada territooriumi või territooriumid, mille suhtes ta konventsiooni kohaldab. Konventsiooniosaline võib hiljem Euroopa Nõukogu peasekretärile esitatud deklaratsiooniga igal ajal teatada, et ta hakkab konventsiooni kohaldama ka deklaratsioonis nimetatud territooriumile.

Selle territooriumi suhtes jõustub konventsioon selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele deklaratsiooni laekumisest peasekretärile.

Arvutikuritegevusvastane konventsioon – Riigi Teataja

Eelmise kahe lõike kohaselt tehtud deklaratsioonist võib loobuda selles nimetatud territooriumi suhtes Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava teatega. Loobumine jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele teate laekumisest peasekretärile. Konventsiooni kehtivus 1. Konventsiooni eesmärk on täiendada konventsiooniosaliste sõlmitud kahe- ja mitmepoolseid lepinguid või konventsiooniosaliste kokkuleppel kehtestatud korda, sealhulgas sätteid, mis on ette nähtud: —väljaandmise Euroopa konventsiooniga, mis avati allakirjutamiseks Kui vähemalt kaks konventsiooniosalist on käesoleva konventsiooniga hõlmatavas asjas juba sõlminud kokkuleppe või lepingu või seadnud või seavad edaspidi suhted sisse muul viisil, on neil õigus kohaldada kokkulepet või lepingut või korraldada suhteid muul asjakohasel viisil.

Kui konventsiooniosalised seavad konventsiooniga reguleeritavates asjades suhted sisse teisiti, kui on ette nähtud konventsioonis, järgivad nad konventsiooni eesmärke ja põhimõtteid. Konventsioon ei ole vastuolus konventsiooniosalise nende õiguste, piirangute, kohustuste ega vastutusega, mida konventsioon ei käsitle.

ISSN - Footer

Deklaratsioonid Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava kirjaliku teatega võib iga riik alla kirjutades või ratifitseerimis- vastuvõtmis- kinnitamis- või ühinemiskirja deponeerides deklareerida, et ta kasutab võimalust nõuda lisatingimusi, nagu on ette nähtud artiklites 2 ja 3, artikli 6 lõike 1 punktis b, artiklis 7, artikli 9 lõikes 3 ja artikli 27 lõike 9 punktis e.

Liitriigile kohaldatav erand 1. Liitriik võib jätta endale õiguse võtta konventsiooni II peatüki alusel kohustusi, mis on kooskõlas tema keskvalitsuse ning osariikide või muude sama laadi haldusüksuste suhteid reguleerivate põhimõtetega, kui ta leiab, et on nende kohustuste täitmisest hoolimata võimeline tegema koostööd III peatüki alusel. Lõike 1 kohaselt reservatsiooni esitanud liitriik ei või selle reservatsiooni alusel jätta II peatükis ettenähtud meetmeid võtmata ja ta ei või oluliselt vähendada oma kohustust kavandada need meetmed.

Üldjuhul peab liitriik tagama, et meetmeid võetakse laiaulatuslikult ja tõhusalt.

Kui konventsiooni sätte kohaldamine on selle osariigi või muu sama laadi haldusüksuse jurisdiktsiooni all, kes liitriigi põhiseadusest tuleneva süsteemi alusel ei ole kohustatud võtma seadusandlikke meetmeid, teeb föderaalvalitsus selle sätte osariigi pädevale asutusele teatavaks ja teeb ettepaneku rakendada abinõusid nimetatud sätte kohaldamiseks. Reservatsioonid Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava kirjaliku teatega võib riik allakirjutamise või ratifitseerimis- vastuvõtmis- kinnitamis- või ühinemiskirja hoiuleandmise ajal teatada, et ta kasutab reservatsiooni, mis on ette nähtud artikli 4 lõikes 2, artikli 6 lõikes 3, artikli 9 lõikes 4, artikli 10 lõikes 3, artikli 11 lõikes 3, artikli 14 lõikes 3, artikli 22 lõikes 2, artikli 29 lõikes 4 või artikli 41 lõikes 1.

Muid reservatsioone ei või teha.

C Kaubandus arvutisusteemi koostoo

Reservatsioonide staatus ja nendest loobumine 1. Konventsiooniosaline, kes on teinud artikli 42 kohase reservatsiooni, võib sellest kas täielikult või osaliselt loobuda, saates peasekretärile asjakohase teate.

Loobumine jõustub, kui peasekretär on teate kätte saanud. Kui teates on nimetatud, et reservatsioonist loobumine peab jõustuma teates märgitud kuupäeval ja see on hilisem kui peasekretärile teate laekumise kuupäev, jõustub tagasivõtmine hilisemal kuupäeval.

Artikli 42 kohase reservatsiooni teinud konventsiooniosaline loobub sellest kas täielikult või osaliselt niipea, kui asjaolud lubavad. Ühe või mitu artiklis 42 nimetatud reservatsiooni teinud konventsiooniosaliselt võib peasekretär korrapäraselt nõuda teavet reservatsioonist loobumise väljavaadete kohta. Muudatused 1.

Konventsiooni muutmise ettepaneku võib teha iga konventsiooniosaline ning Euroopa Nõukogu peasekretär edastab selle Euroopa Nõukogu liikmesriikidele ja konventsiooni väljatöötamises osalenud kolmandatele riikidele ning muule riigile, kes on ühinenud või keda on kutsutud käesoleva konventsiooniga ühinema artikli 37 kohaselt.

Konventsiooniosalise muudatusettepanek edastatakse Euroopa Kriminaalasjade Komiteele, kes esitab ministrite komiteele oma arvamuse muudatusettepaneku kohta. Ministrite komitee kaalub muudatusettepanekut ja Euroopa Kriminaalasjade Komitee esitatud arvamust ning võib muudatuse vastu võtta pärast konsulteerimist kolmandate riikidega, kes ei ole konventsiooniosalised.

Muudatuse tekst, mille on ministrite komitee vastu võtnud lõike 3 alusel, edastatakse heakskiitmiseks konventsiooniosalistele. Lõike 3 alusel vastuvõetud muudatus jõustub kolmekümnendal päeval pärast seda, kui kõik konventsiooniosalised on peasekretärile teatanud selle heakskiitmisest. Vaidluste lahendamine 1. Euroopa Kriminaalasjade Komiteed hoitakse kursis konventsiooni tõlgendamise ja kohaldamisega.

C Kaubandus arvutisusteemi koostoo

Kui konventsiooniosalistel tekib vaidlus konventsiooni tõlgendamise või kohaldamise üle, taotlevad konventsiooniosalised vaidluse lahendamist läbirääkimiste teel või omal valikul muude rahumeelsete vahendite abil või annavad vaidluse lahendada Euroopa Kriminaalasjade Komiteele või vahekohtule, kelle otsused on konventsiooniosalistele kohustuslik, või omavahelisel kokkuleppel Rahvusvahelisele Kohtule.

Konventsiooniosaliste konsultatsioonid 1. Kui see on vajalik, korraldavad konventsiooniosalised regulaarselt arutelusid, et hõlbustada: a konventsiooni kohaldamist, konventsiooniga seotud probleemide kindlakstegemist ning konventsiooni alusel tehtud deklaratsioonide ja reservatsioonide toime selgitamist; b teabevahetust oluliste õiguslike, poliitiliste või tehnoloogiliste arengute kohta arvutikuritegevuse valdkonnas ning elektrooniliste tõendite kogumist; c konventsiooni muudatuste kaalumist.

Euroopa Kriminaalasjade Komiteed hoitakse pidevalt kursis lõikes 1 nimetatud konsultatsioonide tulemustega. Vajaduse korral aitab lõikes 1 nimetatud konsultatsioone korraldada Euroopa Kriminaalasjade Komitee, kes võtab ka meetmeid, et aidata konventsiooniosalistel teha konventsioonis muudatusi.

C Kaubandus arvutisusteemi koostoo

Konventsiooni jõustumisest alates kolme aasta pärast vaatab Euroopa Kriminaalasjade Komitee koostöös konventsiooniosalistega konventsiooni läbi ja vajaduse korral teeb asjakohased muudatusettepanekud.