Hiina kaubanduse majanduse naitajad

Näiteks said Hiina ja välismaa ettevõtjad õiguse müüa ning eksportida ja importida ilma valitsuse poolt määratud vahendajata. Üleminek algas põllumajandussektorist ja kandus üle tööstusele ning hiljem suurele osale teenustest, nii et suuremast osast hindade reguleerimisest oldi

Kasvuootused vähenevad Hiina poliitikud on lubanud selleks aastaks rohkem tuge majandusele, et vähendada ohtu suureloomulisteks töökaotusteks, samas on välistatud majandusstiimulite rohkus, mida riik on kasutanud varem ja mille tõttu majanduskasvu näitajad paranesid, aga samuti jäi maha suur võlakoorem. Sellise kasvunumbri puhul kujuneks Hiina Majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat jälgib majanduse arengut. ELil on majanduspoliitika koordineerimise iga-aastane tsükkel, mida kutsutakse Euroopa poolaastaks.

Euroopa Liidu majandus

Euroopa Komisjon analüüsib igal aastal üksikasjalikult ELi liikmesriikide eelarve- makromajanduslike ja struktuurireformide kavasid ning annab järgmiseks 12—18 kuuks riigipõhiseid soovitusi. Lisaks koostab majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat neli korda aastas sügisel, talvel, kevadel ja suvel Euroopa poolaasta iga-aastase tsükliga koordineerides Euroopa Komisjoni makromajanduslikud prognoosid inglise keeles.

Need prognoosid hõlmavad kõiki ELi liikmesriike, et koostada prognoosid euroala ja ELi kohta, ning sisaldavad sageli ka kandidaatriikide ja teatavate ELi mittekuuluvate riikide väljavaateid. Riigi rahanduse analüüsimine rahvamajanduse arvepidamise andmete alusel on selle statistika teine levinud kasutusala. ELis töötati välja spetsiaalne rakendus seoses majandus- ja rahaliiduga ühinemiseks vajalike lähenemiskriteeriumidega, millest kaks on otseselt seotud riigi rahandusega.

Need kriteeriumid tuginevad rahvamajanduse arvepidamise näitajatele, nimelt valitsemissektori eelarvepuudujäägile ja valitsemissektori võlale SKP suhtes. Lisateavet saab valitsemissektori finantsstatistikat käsitlevast artiklist.

Regionaal- struktuuri- ja valdkondlik poliitika Lisaks majandustsükli ja makromajanduspoliitika analüüsile kasutatakse ELi rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise andmeid muudes poliitikaga seonduvates valdkondades, nimelt seoses regionaalsete, struktuuriliste ja valdkondlike küsimustega.

Kulutuste rahastamine struktuurifondidest põhineb osaliselt regionaalsel arvepidamisel. Peale selle kasutatakse regionaalset statistikat regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika tulemuste järelhindamiseks. Inimeste hüvanguks toimiv majandus on strateegiline prioriteet nii ELi kui ka liikmesriikide jaoks. Nende strateegiliste prioriteetide toetuseks rakendatakse kõigis ELi majandussektorites ühist poliitikat, liikmesriigid viivad ellu aga oma riiklikke struktuurireforme inglise keeles.

Euroopa Komisjon teeb majandusanalüüsi, mis aitab kaasa ühise põllumajanduspoliitika ÜPP Video kauplemisvoimalustest, analüüsides selle eri toetusmehhanismide tõhusust ja kujundades välja pikaajalise perspektiivi. See hõlmab ELi liikmesriikide ja ELi mittekuuluvate riikide põllumajanduse ja maapiirkondade majandusega seotud uuringuid, analüüse ja mõjuhinnanguid ning selles kasutatakse osaliselt põllumajanduse arvepidamise näitajaid.

Sihtide seadmine, võrdlusanalüüs ja osamaksed ELi poliitikas seatakse üha sagedamini keskmise pikkusega või pikaajalisi sihte, mis võivad olla siduvad või mitte.

Rahvamajanduse arvepidamist kasutatakse ka ELi ressursside kindlaksmääramiseks, kusjuures põhireeglid on sätestatud nõukogu otsuses.

Kaubanduskeskuste ajutine sulgemine kevadel pole kaubanduse üldtulemusele jälge jätnud. Foto: Jaanus Lensment Lõppeval nädalal avaldas statistikaamet olulisi numbreid Eesti majanduse käekäigu kohta: augusti tööstustoodangu ja jaekaubanduse müügi. Kui tööstuses on olukord paranemas, siis jaekaubanduses on raske üldse mingist kriisist rääkida, ütleb oma nädalakommentaaris SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Sarnaselt paljudele teistele ettevõtlussektoritele on tööstusettevõtted pidanud sellel aastal toime tulema kahaneva ärimahu tingimustes.

ELi eelarve rahastamiseks vajalike omavahendite üldise summa kindlaksmääramisel võetakse aluseks kogukulutused, millest on maha arvatud muud tulud, ning omavahendite maksimaalne suurus on seotud ELi kogurahvatuluga. Rahvamajanduse arvepidamise andmeid kasutatakse ELi eelarvesse tehtavate osamaksete kindlaksmääramise kõrval ka muude rahvusvaheliste organisatsioonide, näiteks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ÜRO eelarvesse tehtavate osamaksete kindlaksmääramiseks.

ÜRO eelarvesse tehtavad osamaksed põhinevad kogurahvatulul. Tehakse ka mitmesuguseid korrigeerimisi ja kasutatakse piirmäärasid. Analüütikud ja prognoosijad Rahvamajanduse arvepidamise näitajaid kasutavad laialdaselt ka analüütikud ja uuringute tegijad, et uurida majanduse olukorda ja arengut. Suurem osa tootmisest keskendus toorainete töötlemise esimestele etappidele saematerjalide ja saeveskite tööstuses. Tekstiil ja jalanõud olid tootmises esirinnas.

Rikkalikud ressursid aitasid XIX sajandil kaasa kiirele majanduskasvule. Haritava maa piisav kättesaadavus elanikkonnale võimaldas põllumeeste arvu kasvu jätkata, kuid aktiivsus töötlevas tööstusesteenindusestranspordis ja muudes sektorites kasvas palju kiiremini. Nii oli Üldjoontes näitavad esimese kvartali andmed, et COVID majanduslik mõju Hiinale oli tõsisem ja püsivam, kui eeldati Hiina väiksem sisenõudlus avaldab negatiivset mõju ka tema kaubanduspartneritele.

Märtsi alguseks oli viirus jõudnud juba rohkem kui 80 riiki. Geograafiliselt hajutatud riikides nt Lõuna-Korea, Iraan ja Itaalia on tekkinud ulatuslikud eraldiseisvad puhangud.

Search Results

Üha rohkem riike võtab rangeid meetmeid, et viiruse levikut ohjeldada. Sellel on märkimisväärne mõju nende riikide majandustegevusele ja võimalik järelmõju ka üleilmsetele väärtusahelatele. Samal ajal rakendatakse üha enam majanduspoliitilisi meetmeid, et korvata pandeemia negatiivset mõju majanduskasvule.

Hiina kaubanduse majanduse naitajad

Üldjoontes näitavad COVID eeldatust negatiivsem ja pikemaajalisem mõju Hiinas ning viiruse oluliselt kiirem levik kogu maailmas selgelt, et üleilmse väljavaate prognoosi ümbritsevad langusriskid. COVID puhangu mõju üleilmsele aktiivsusele ja maailmakaubandusele on oluliselt negatiivsem, kui veebruari keskel arvati. Üleilmse aktiivsuse ja maailmakaubanduse väljavaate halvenemist on osaliselt kajastatud euroala arengu põhistsenaariumis, milles on arvesse võetud ekspertide hinnanguid.

Euroala ekspordikasv peaks jääma Eriti loiuks peaks ekspordikasv jääma Lisaks vahetule mõjule, mida COVID puhang avaldab reisi- ja transporditeenustele, peaksid kaubandust pärssima ka häired riigisisestes ja rahvusvahelistes tarneahelates.

Hiina kaubanduse majanduse naitajad

Kaubandus peaks hakkama elavnema Selle põhjal võib eeldada, et ekspordi turuosad püsivad ettevaateperioodil üldjoontes stabiilsed. Kokkuvõttes peaks netokaubanduse mõju SKP reaalkasvule olema ettevaateperioodil laias laastus neutraalne. Tööhõive kasv peaks olema Keskpikas perspektiivis peaks tööhõive kasv euroalal jääma tagasihoidlikuks, kuna tööjõupakkumine peaks piirama kasvu jätkumist.

Hiina kaubanduse majanduse naitajad

Tööjõu kasv peaks ettevaateperioodil aeglustuma. Tööjõu kasv peaks edaspidigi jätkuma, kajastades töötajate prognoositavat netosisserännet sh pagulaste oodatavat lõimumist ja tööjõus osalemise määra jätkuvat tõusu. Nende tegurite toime peaks aga ettevaateperioodi jooksul taanduma ning tõenäoliselt suureneb rahvastiku vananemise negatiivne mõju tööjõu kasvule, sest tööturult lahkub vanemaealisi töötajaid rohkem, kui sinna lisandub nooremaid. Töötuse määr peaks Tööturgude erinevused püsivad jätkuvalt, kuna euroala riikide töötuse määrades peaks Tööviljakuse kasv peaks ettevaateperioodil elavnema.

Ülejäänud ettevaateperioodi jooksul peaks tööviljakuse kasv hoogustuma sedamööda, kuidas aktiivsus suureneb; tööjõusisendi kasv samal ajal tõenäoliselt aeglustub.

Majandusaktiivsuse prognoosi allapoole korrigeerimine Loium kasv Infokast 3 Stsenaarium: COVID pandeemia üleilmse ja euroalasisese süvenemise mõju euroala majandusele COVID pandeemia majandusliku mõjuga seotud suurt ebakindlust arvesse võttes esitatakse selles infokastis kaks stsenaariumit puhuks, kui kriis süveneb praeguses põhistsenaariumis eeldatust ulatuslikumalt.

Teine, karm stsenaarium lähtub esimesest stsenaariumist, millele lisanduvad mõned finantsturgude ja naftahindadega seotud šokid. Mõlema stsenaariumi hindamisel kasutatakse EKP kahte peamist makromajanduslikku mudelit.

Seega lükkub majanduse taastumine teise poolaastasse, tuues kaasa märkimisväärsed häired üleilmsetes tarneahelates.

HIINA RAHVAVABARIIGI MAJANDUS

See on vastuolus Hiinat käsitleva põhistsenaariumiga, milles eeldatakse, et koroonaviiruse puhang on intensiivseim Stsenaariumis eeldatakse samuti, et import väheneb Tarneahelate häired toovad Hiinas kaasa täiendava tarnešoki, mis kiirendab tarbijahinna koguinflatsiooni. Ühtlasi eeldatakse, et pikemaajalised jõupingutused epideemia ohjeldamiseks avaldavad negatiivset mõju kindlustundele, suurendavad ebakindlust ja tõstavad riskipreemiad Hiinas rekordiliselt kõrgele tasemele.

Nii Hiina kui ka teiste üleilmse haardega riikide kehvema väljavaate tõttu väheneb euroala välisnõudlus Selle kajastamiseks eeldatakse, et euroalal tekib mitu spetsiifilist negatiivset šokki. Samas on see näitaja olnud alati küllalt volatiilne ja seetõttu ei tasu ühe kuu langust üle tähtsustada. Märke siinse tööstuse tuleviku kohta võib otsida ka Eesti oluliste kaubanduspartnerite tööstuse käekäigust. Etteruttavalt tuleb küll tõdeda, et signaalid on vastakad.

Eesti kõige tähtsama kaubanduspartneri, Soome, tööstuse käekäik on sel aastal olnud meie omast küllaltki erinev. Energeetika Hiina RV tõusis Prognoositakse, et Hiina vajadus elektrienergia järgi kasvab Kivisüsi moodustab ligi kaks kolmandikku energiatarbimisest, mille osas on Hiina RV nii suurim tootja kui ka tarbija maailmas.

Hiina k. Jaapan ja Ameerika Ühendriigid:hinnangud. Rahvamajanduse arvepidamine on paljude käesolevas artiklis esitatud ja hästi teada majandusnäitajate allikas. Majanduse üldise suuruse mõõtmiseks kasutatakse kõige sagedamini sisemajanduse koguprodukti SKP.

Hiina kiire majanduskasv tähendab ka kivisöetootmise laiendamist, kuigi selle suhteline osakaal kahaneb. Keskkonnakaitse kaalutlustel soovib Hiina kivisöe arvel anda suuremat kaalu nafta, gaasi, taastuvate energiaressursside ja aatomienergia tarbimisele. Hiina on viimaste aastate jooksul sulgenud 30 kivisöekaevandust, seda nii puuduliku ohutuse tõttu kui ka ületootmise vältimiseks. Hiinal endal on märkimisväärsed hüdroenergiaressursid: tuntuimaks näiteks Kolme Kuru Tamm, mis täisvõimsusel toodab 22,5 gigavatti.

Üha suuremat rõhku pannakse taastuvenergia kasutamisele ja energiasäästule — retoorika, mida kasutatakse ära ka ÜRO kliimaläbirääkimiste raames, kuid mis praktikas ei ole veel otsest väljundit leidnud.

Aatomielektrienergia osakaal peaks Kuigi Hiina kuulub ka ise maailma suurimate naftatootjate hulka, on sisseveetavate naftatoodete kogus alates Väliskaubandus ja -investeeringud Väliskaubandus Hiina on ette võtnud märkimisväärseid samme oma väliskaubanduse avamiseks ja maailma kaubandussüsteemiga lõimumiseks.

See tõi kaasa kaugeleulatuva kaubanduse liberaliseerimise kokkuleppe, mille kohaselt nõustus Hiina tariifide märkimisväärse alandamisega ja loobuma muudest takistustest turule juurdepääsul.

Hiina kaubanduse majanduse naitajad

Näiteks said Hiina ja välismaa ettevõtjad õiguse müüa ning eksportida ja importida ilma valitsuse poolt määratud vahendajata. Keskmised tariifimäärad alanesid Välismaistele ettevõtjatele avati osaliselt pangandus- kindlustus- ja telekommunikatsioonisektor. Samas on Hiinas rohkesti probleeme oma WTO kohustuste elluviimisega: intellektuaalse omandi puudulik kaitse või õigemini seaduste puudulik jõustaminemittetariifsed piirangud kaubanduses, riigihangete süsteemi läbipaistmatus, põhjendamatu hiinlaste firmade eelistamine jne.