Maagaasi kaubavahetus kaupade strateegiates

Vajaduse korral võib Assotsiatsiooninõukogu otsusega seda perioodi pikendada ühe aasta võrra. Kalandus 1. Poliitiline dialoog on kavandatud edendama eelkõige: — Eesti jätkuvat lähenemist Euroopa Liidule; — järjest kasvavat pooltevahelist seisukohtade lähenemist rahvusvahelistes küsimustes, eelkõige nende teemade osas, millel on ühele või teisele Poolele oluline mõju; — paremat koostööd Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga kaetud aladel; — julgeolekut ja stabiilsust Euroopas.

Eestis kehtivat tollitariifide struktuuri, mis ei näe ette tollimakse põllumajandustoodetele, on Eestil õigus uue tollitariifide režiimi kehtestamise korral põllumajandustoodete impordile, kaldudes kõrvale lõikes 1 sätestatust ning seoses oma põllumajanduspoliitika elluviimisega kodumaise toodangu osas, võtta tarvitusele tollimakse piiratud arvule Ühendusest pärinevatele põllumajandustoodetele.

Selliseid tollimakse võib tarvitusele võtta üksnes kuni Kõikidel nendel juhtudel kindlustab Eesti tunduva suurusega eelise Ühendusest pärinevatele toodetele.

Vajaduse korral võib Assotsiatsiooninõukogu otsusega seda perioodi pikendada ühe aasta võrra. Artikkel 25 1. Mõlemad Pooled hoiduvad igasugustest sisemise fiskaalse iseloomuga meetmetest ja tegevusest, mis otseselt või kaudselt diskrimineerib ühe Poole tooteid teise Poole territooriumilt pärinevate sarnaste toodete suhtes. Ükskõik kumma Poole territooriumile eksporditud tooted ei või siseriiklike kaudsete maksude tagasisaamisest saada suuremat kasu, kui on neile otsese või kaudse maksustamise teel pealepandud maksekohustused.

Artikkel 26 1. Käesolev Leping ei välista tolliliitude, vabakaubanduspiirkondade või piirikaubanduslike meetmete säilitamist või kehtestamist seni, kuni see ei lähe vastuollu käesolevas Lepingus sätestatud kaubanduskorraldusega.

Pooltevahelised konsultatsioonid, mis puudutavad selliste tolliliitude või vabakaubanduspiirkondade loomise kokkuleppeid, ning vastava taotluse esitamisel ka teisi olulisemaid küsimusi nende kaubanduspoliitika osas kolmandate riikide suhtes, toimuvad Assotsiatsiooninõukogu raames.

Konsultatsioonid toimuvad eelkõige kolmanda maa liitumise korral Ühendusega, tagamaks Ühenduse ja Eesti mõlemapoolsete, käesoleva Lepinguga kindlaksmääratud huvide arvestamist. Artikkel 27 Vastupidiselt artikli 11 ja artikli 24 1 esimese alalõigu sätetele, on Eestil Tridenti kauplemissusteem piiratud tähtajaks rakendada erakorralisi meetmeid tollimaksude suurendamise näol.

Need meetmed võivad puudutada ainult uusi tööstusharusid või teatud ümberstruktureerimise protsessis või tõsistes raskustes olevaid tööstusharusid, eriti kui need raskused põhjustavad tõsiseid sotsiaalseid probleeme. Neid meetmeid ei tohi rakendada kauem kui kaheaastase perioodi jooksul, välja arvatud juhul, kui pikem kestus on lubatud Assotsiatsiooninõukogu poolt. Meetmete rakendamise õigus lõpeb hiljemalt Taolisi meetmeid ei saa toote suhtes tarvitusele võtta, kui kõikide tollimaksude, koguseliste piirangute ja muude samaväärse toimega meetmete tühistamisest antud tootele on möödunud rohkem kui kolm aastat.

Eesti informeerib Assotsiatsiooninõukogu mistahes erakorralistest meetmetest, Tier 2 Valikud TD Ameritrade ta kavatseb rakendada, ning Ühenduse taotlusel korraldatakse Assotsiatsiooninõukogus enne nende rakendamist konsultatsioonid selliste meetmete ning viimastega seotud sektorite küsimuses.

Selliste meetmete rakendamisel annab Eesti Assotsiatsiooninõukogule üle käesoleva artikli alusel rakendatud tollimaksude kaotamise graafiku. Assotsiatsiooninõukogul on õigus otsustada teistsuguse graafiku kasuks. Artikkel 28 Kui üks Pooltest leiab, et teise Poolega kauplemisel esineb dumpingut GATTi artikli VI tähenduses, võib ta tarvitusele võtta vajalikud meetmed sellise tegevuse Maagaasi kaubavahetus kaupade strateegiates kooskõlas GATTi artikli VI rakendamisalase lepinguga, vastavasisulise siseriikliku seadusandlusega ning artiklis 32 toodud tingimuste ja protseduuridega.

Artikkel 29 Kui mistahes toodet imporditakse sellistes suurendatud kogustes või Maagaasi kaubavahetus kaupade strateegiates tingimustel, et see põhjustab või ähvardab põhjustada: — tõsist kahju samalaadse või otseselt konkureeriva toote kodumaisele tootjale, ükskõik kumma Poole territooriumil, või — tõsiseid häireid ükskõik millises majandussektoris või raskusi, mis võivad kaasa tuua piirkonna majandusolukorra tõsist halvenemist, siis on Eestil või Ühendusel, ükskõik kumba neist see puudutab, õigus rakendada vajalikke meetmeid artiklis 32 toodud tingimustel ja protseduure järgides.

Jaanuaris kaubavahetus vähenes

Artikkel 30 Kui artiklite 14 ja 24 sätete järgimine viib: i reekspordini kolmandasse riiki, mille suhtes eksportiv Pool on kõnealuse toote osas säilitanud koguselised ekspordipiirangud, ekspordimaksud või muud nendega samaväärset mõju omavad meetmed; või ii eksportiva Poole jaoks olulise toote tõsise nappuseni või selle tekkimise ohule, ning kus ülaltoodud olukorrad toovad või võivad tõenäoliselt endaga kaasa tuua tõsiseid raskusi eksportivale Poolele, võib see Pool kooskõlas artikli 32 protseduuridega võtta tarvitusele antud tingimustes vajalikud meetmed.

Need meetmed ei tohi olla diskrimineeriva iseloomuga ning nende rakendamine tuleb lõpetada, kui olukord nende säilitamist enam ei õigusta. Artikkel 31 Euroopa Liidu liikmesriigid ja Eesti kohustuvad jätkuvalt reguleerima mistahes kommertsiseloomuga riiklikke monopole, tagamaks, et Nimetatud eesmärgi saavutamiseks vastuvõetud meetmetest informeeritakse Assotsiatsiooninõukogu.

Artikkel 32 1. Juhul, kui Ühendus või Maagaasi kaubavahetus kaupade strateegiates allutavad kaupade impordi, mis võib tekitada artiklis 29 nimetatud probleeme, administratiivsetele protseduuridele, mille eesmärgiks on kiire informatsiooni andmine kaubavoogude suundade kohta, informeerib ta sellest teist Poolt.

Artiklites 28, 29 ja 30 mainitud juhtudel, enne sealtoodud meetmete rakendamist, või lõige 3 d rakendamise juhtudel, kohustub Ühendus või Eesti mõlemale Poolele sobiva lahenduse leidmise eesmärgil varustama Assotsiatsiooninõukogu, niipea kui võimalik, kogu vajaliku informatsiooniga. Meetmete valikul tuleb eelistada selliseid, mis kõige vähem takistavad käesoleva Lepingu toimimist. Kaitsemeetmetest teatatakse koheselt Assotsiatsiooninõukogule ning nende üle toimuvad seal perioodilised konsultatsioonid.

Aprillis kaubavahetus vähenes

Konsultatsioonide eesmärgiks on eelkõige kinnitada ajagraafik kaitsemeetmete tühistamiseks niipea, kui asjaolud seda võimaldavad. Lõike 2 rakendamiseks kehtivad järgnevad sätted: a vastavalt artiklile 29, tuleb selles artiklis viidatud olukorra tõttu tekkinud probleemid edastada uurimiseks Assotsiatsiooninõukogule, mis võib vastu võtta mistahes niisuguste probleemide kõrvaldamiseks vajaliku otsuse. Kui Assotsiatsiooninõukogu või eksportiv Pool pole probleemide kõrvaldamiseks otsust vastu võtnud või kui 30 päeva jooksul alates probleemist teatamisest pole saavutatud muud rahuldavat lahendust, võib importiv Pool rakendada vajalikke meetmeid probleemi kõrvaldamiseks.

Need meetmed ei tohi ületada tekkinud raskuste kõrvaldamiseks vajalike meetmete piire; b vastavalt artiklile 28 tuleb Assotsiatsiooninõukogu informeerida dumpingu juhtumist niipea, kui importiva Poole võimuorganid on alustanud juurdlust. Kui dumpingut ei lõpetata või kui 30 päeva jooksul alates Assotsiatsiooninõukogu informeerimisest ei ole jõutud muu rahuldava lahenduseni, võib importiv Pool rakendada vajalikke meetmeid; c vastavalt artiklile 30, tuleb seal nimetatud olukordade tõttu tekkinud probleemid esitada uurimiseks Assotsiatsiooninõukogule.

Assotsiatsiooninõukogu võib vastu võtta mistahes otsuse, mis on vajalik probleemide kõrvaldamiseks. Kui ta pole sellist otsust langetanud 30 päeva jooksul alates talle asjaolust teatamisest, võib eksportiv Pool rakendada kõnealuse toote ekspordi suhtes vajalikke meetmeid; d kui erandlikud asjaolud, mis nõuavad kohest tegutsemist, muudavad vastavalt kas eelneva informeerimise või uurimise võimatuks, siis võib Ühendus või Eesti, ükskõik kumba neist see puudutab, artiklites 28, 29 ja 30 nimetatud situatsioonide puhul rakendada otsekohe ettevaatusabinõusid, mis on olukorra ohjeldamiseks hädavajalikud.

Artikkel 33 Protokoll nr. Artikkel 34 Käesolev Leping ei välista impordi- ekspordi- või transiitkauba keelde või -piiranguid, kui need on õigustatud ühiskondliku moraali, riikliku poliitika või avaliku julgeoleku; inimeste, loomade või taimede tervise ning elu kaitse; Maagaasi kaubavahetus kaupade strateegiates, ajaloolise- või arheoloogilise väärtusega riiklike aarete kaitse või intellektuaalse, tööstus- ja kaubandusomandi kaitse või kulla ja hõbedaga seotud reeglite läbi.

Sellised keelud või piirangud ei tohi siiski olla omavolilise diskrimineerimise või pooltevahelise kaubanduse varjatud piiramise vahendiks. Artikkel 35 Protokoll nr. IV osa. Igas liikmesriigis kehtivate tingimuste ja modaliteetide kohaselt: — Eesti kodakondsusest töötajatele, kes seaduslikult töötavad liikmesriigi territooriumil, osutatud kohtlemine peab olema vaba igasugusest kodakondsusel põhinevast diskrimineerimisest töötingimuste, palga või vallandamiste osas, võrreldes liikmesriigi enda kodanikega, — liikmesriigi territooriumil seaduslikult töötava töötaja, välja arvatud hooajatöölised ning artiklis 40 nimetatud kahepoolsete lepingute alusel töötavad isikud, kui nendes lepingutes ei ole ette nähtud teisiti, abikaasa ja lapsed, kellel on seaduslik alus elamiseks liikmesriigi territooriumil, omavad selle töötaja seadusliku töötamise perioodil pääsu selle liikmesriigi tööturule.

Eesti kohtleb oma kehtivate tingimuste ja modaliteetide kohaselt lõikes 1 viidatud töötajaid, Maagaasi kaubavahetus kaupade strateegiates on mõne liikmesriigi kodanikud ning töötavad seaduslikult tema territooriumil, samuti nende tema territoorimil elamiseks seaduslikku alust omavaid abikaasasid ja lapsi.

Aprillis kaubavahetus vähenes Ekspordi langust mõjutas oluliselt elektriseadmete väljaveo vähenemine. Aprillis eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,2 miljardi euro eest.

Artikkel 37 1. Sooviga kohaldada sotsiaalkindlustussüsteemi Eesti kodakondsusest töötajatele, kes seaduslikult töötavad liikmesriigi territooriumil ning nende seal elamiseks seaduslikku alust omavatele perekonnaliikmetele, ning vastavalt igas liikmesriigis kehtivatele tingimustele ja modaliteetidele, — liidetakse kõik eri liikmesriikides lõpetatud kindlustus- töötamise või elamisperioodid kokku, arvestamaks niisugustele töövõtjatele ja niisugustele perekonnaliikmetele vanaduspensione ja pensionifondi aastamakse ning toetusi invaliidsuse või surma või haigestumise korral; — kõik vanaduspensionid või pensionifondi aastamaksud, toetused surma, tööõnnetuse või kutsehaiguse, või sellest johtuva invaliidsuse korral, välja arvatud mitteannetuslikud tulud, on vabalt ülekantavad deebitorist liikmesriigi või liikmesriikide seadusandluses ettenähtud mahus; — kõnealused töövõtjad saavad peretoetust oma ülaltoodud viisil defineeritud perekonnaliikmetele.

Eesti tagab liikmesriikide kodakondsusest töötajatele, kes tema territooriumil seaduslikult töötavad ja nende seal elamiseks seaduslikku alust omavatele perekonnaliikmetele lõike 1 teises ja kolmandas alalõigus määratletuga sarnase kohtlemise.

Artikkel 38 1. Assotsiatsiooninõukogu võtab oma otsusega vastu vajalikud sätted artiklis 37 toodud eesmärgi saavutamiseks. Assotsiatsiooninõukogu võtab administratiivseks koostööks oma otsusega vastu üksikasjalikud juhised, mis näevad ette vajalikud juhtimise ja kontrolli garantiid lõikes 1 viidatud sätete rakendamiseks.

Artikkel 39 Assotsiatsiooninõukogu poolt kooskõlas artikliga 38 vastuvõetud sätted ei mõjuta Eesti ja liikmesriikide kahepoolsetest lepingutest tulenevaid õigusi või kohustusi juhul, kui sellised lepingud annavad Eesti või liikmesriikide kodanikele soodsama kohtlemise.

Artikkel 40 1. Arvestades asjassepuutuva liikmesriigi tööturu olukorda, mida reguleerib tema seadusandlus ning mis allub selles liikmesriigis kehtivatele reeglitele tööjõu liikumise alal, — liikmesriikide poolt vastavalt kahepoolsetele lepingutele Eesti töötajate hõiveks antud võimalusi tuleb säilitada ja võimaluse korral edasi arendada, — teised liikmesriigid suhtuvad soosivalt samalaadsete lepingute sõlmimise võimalusse.

Assotsiatsiooninõukogu uurib teisi täiendavaid võimalusi, sealhulgas osalemist erialases koolituses, vastavalt liikmesriikides kehtivatele reeglitele ja protseduuridele Maagaasi kaubavahetus kaupade strateegiates võttes arvesse tööturu olukorda liikmesriikides ning Ühenduses.

Artikkel 41 Alates Assotsiatsiooninõukogu teeb selleks omapoolseid ettepanekuid.

Binaarsed valikud kauplemise programm

Artikkel 42 Et edendada majanduslikust ümberstruktureerimisest Eestis tulenevat tööjõuressursside ümberstruktureerimist, annab Ühendus tehnilist abi artiklis 91 kavandatud sobiva sotsiaalturvalisuse süsteemi väljatöötamiseks.

Ühendus ja tema liikmesriigid tagavad, välja arvatud Lisas VII loetletud sektorite osas: i alates käesoleva Lepingu jõustumisest Eesti äriühingutele asutamisel kohtlemise, mis ei ole vähem soodne kui liikmesriikide endi äriühingutele või mistahes kolmanda riigi äriühingutele osutatud kohtlemine, ükskõik kumb neist on soodsam; ii alates käesoleva Lepingu jõustumisest Eesti äriühingute tütarettevõtetele ja filiaalidele, mis on asutatud nende territooriumidel, nende tegevuse suhtes kohtlemise, mis ei ole vähem soodne kui liikmesriikide endi äriühingutele ja filiaalidele või mistahes kolmanda riigi äriühingu nende territooriumil asutatud tütarettevõtetele ja filiaalidele antud kohtlemine, ükskõik kumb neist on soodsam; iii alates Eesti kodanikele asutamisel ning juba asutanud kodanike tegutsemise suhtes kohtlemise, mis ei ole vähem soodne kui Ühenduse kodanikele või mistahes kolmanda riigi kodanikele osutatud kohtlemine, ükskõik kumb neist on soodsam; 2.

Eesti tagab alates käesoleva Lepingu jõustumisest: i Ühenduse äriühingutele asutamisel kohtlemise, mis ei ole vähem soodne kui Eesti äriühingutele või mistahes kolmanda riigi äriühingutele osutatud kohtlemine, ükskõik kumb neist on soodsam; ii tema territooriumil asutatud Ühenduse äriühingute tütarettevõtetele ja filiaalidele nende tegevuse suhtes kohtlemise, mis ei ole vähem soodne kui Eesti äriühingutele ja filiaalidele, või mistahes kolmanda riigi äriühingu tema territooriumil asutatud tütarettevõtetele ja filiaalidele osutatud kohtlemine, ükskõik kumb Maagaasi kaubavahetus kaupade strateegiates on soodsam; iii Ühenduse kodanikele asutamisel ning juba asutanud kodanike tegevuse suhtes kohtlemise, mis ei ole vähem soodne kui Eesti kodanikele või mistahes kolmanda riigi kodanikele osutatud kohtlemine, ükskõik kumb neist on soodsam.

Artikkel 44 1. Artikli 43 sätted ei kehti õhutranspordi, siseveeteede transpordi ja merekabotaaži transporditeenuste suhtes.

Assotsiatsiooninõukogu võib anda soovitusi lõikes 1 nimetatud aladel asutamise ja tegutsemise parandamiseks.

  • Aprillis kaubavahetus vähenes - Tööandjate Keskliit
  • Kaupade maksustamine | Maksu- ja Tolliamet

Artikkel 45 Käesolevas Lepingus tähistab: a «Ühenduse äriühing» või «Eesti äriühing» vastavalt äriühingut, mis on rajatud kooskõlas vastavalt kas liikmesriigi või Eesti seadustega ning mille registreeritud aadress või juhatuse asukoht või põhiline tegutsemiskoht asub vastavalt kas Ühenduses või Eesti territooriumil.

Kodanike tegutsemist üksikettevõtjana või nende äriettevõtteid ei või kasutada töö otsimiseks tööturul või töötamise alustamiseks ning see ei anna õigust teise Poole tööturule juurdepääsuks. Artikkel 46 1.

Binaarsed valikud Rahandamise strateegiad

Vastavalt artikli 43 sätetele, välja arvatud Lisas VIII kirjeldatud finantsteenused, võib kumbki Pool reguleerida äriühingute ja kodanike poolt asutamist ja tegutsemist oma territooriumil seni, kuni need normid ei diskrimineeri teise Poole äriühinguid ja kodanikke võrreldes tema enda äriühingute ja kodanikega. Finantsteenuste suhtes, vaatamata käesoleva Lepingu teistele sätetele, ei takistata ühte Poolt kasutusele võtmast ettevaatusabinõusid, sealhulgas investeerijate, hoiustajate, poliisiomanike või inimeste suhtes, kellele finantsteenuse pakkuja võlgneb leppemaksu, või kindlustamaks finantssüsteemi terviklikkust ja stabiilsust.

Selliseid meetmeid ei tohi rakendada käesolevast Lepingust Poolele tulenevatest kohustustest kõrvalehoidmiseks. Käesoleva Lepingu sätteid ei saa kasutada eesmärgiga nõuda Poolelt individuaalsete klientide tegevuse ja kontode või muu avalikõiguslike institutsioonide käsutuses oleva konfidentsiaalse või omandiõigusliku informatsiooni avaldamist.

Jaanuaris kaubavahetus vähenes - Tööandjate Keskliit

Artikkel 47 1. Artiklite 43 ja 46 sätted ei välista ühe Poole poolt teise Poole äriühingute filiaalide, mis ei asu esimese Poole territooriumil, asutamise ja tegutsemise suhtes oma territooriumil eriliste reeglite rakendamist võrreldes tema territooriumil registreeritud äriühingute filiaalidega, mis on õigustatud selliste filiaalide vaheliste seaduslike või tehniliste erinevustega, või finantsteenuste osas, ettevaatusabinõudega.

Erinev kohtlemine ei tohi ületada hädapäraselt vajalikku, mis tuleneb sellistest seaduslikest või tehnilistest erinevustest, või finantsteenuste suhtes, ettevaatusabinõudest.

Kas saate voimalusi oigesti kaubelda

Artikkel 48 1. Selliste töötajate elamis- ja tööload kehtivad ainult niisuguse töösuhte perioodil. Selliste teadmiste hindamine võib viidata, sõltumata asutusele omasest teabest, kõrgele kvalifikatsioonitasemele, mis on vajalik tegutsemiseks teatud töökohal või kaubanduses ning mis nõuab spetsiifilisi tehnilisi teadmisi, sealhulgas töötamist litsentseeritud erialal; c «Firmadevaheline tsessionaar» on defineeritud füüsilise isikuna, kes töötab organisatsioonis ühe Poole territooriumil, ning on majanduslike tegevuste otsinguil ajutiselt üle viidud teise Poole territooriumile; kõnealune organisatsioon peab omama põhilist tegutsemispaika Poole territooriumil ja see üleviimine peab toimuma selle organisatsiooni asutusse filiaal, tütarettevõtemis efektiivselt tegeleb sarnase majandusliku tegevusega teise Poole territooriumil.

Maagaasiaktsiisi soodustus intensiivse gaasitarbimisega ettevõttele

Ühenduse või Eesti territooriumile ajutine sisenemine vastavalt kas Eesti või Ühenduse kodanike poolt on lubatud juhul, kui need äriühingute esindajad on Maagaasi kaubavahetus kaupade strateegiates, kellel on äriühingus vanema ametniku positsioon, vastavalt ülal lõikes 2 a defineeritule, ning on vastutavad vastavalt kas Ühenduse äriühingu Eesti tütarettevõtte või filiaali või Eesti äriühingu Ühenduse tütarettevõtte või filiaali rajamise eest vastavalt kas Ühenduse liikmesriigis või Eestis, kui: — need esindajad ei ole otseselt seotud müügi või teenuste osutamisega, ja — äriühingul on põhiline tegutsemispaik väljaspool vastavalt kas Ühendust või Eestit, ja tal ei ole ühtegi teist esindajat, esindust, filiaali või tütarettevõtet, vastavalt kas selles Ühenduse liikmesriigis või Eestis.

Artikkel 49 Kergendamaks Ühenduse kodanike ja Eesti kodanike jaoks reguleeritud erialase tegevuse alustamist ja jätkamist vastavalt kas Eestis või Ühenduses, uurib Assotsiatsiooninõukogu, mis on vajalik, hoolitsemaks vastastikku kvalifikatsioonide tunnustamise eest. Selleks võib Assotsiatsiooninõukogu võtta tarvitusele kõik vajalikud meetmed. Artikkel 50 Kuni Sellised meetmed: — kaotavad kehtivuse hiljemalt Selliste meetmete kindlaksmääramisel ja rakendamisel tagab Eesti igal võimalikul juhul Ühenduse äriühingutele ja kodanikele eelistava kohtlemise ning mitte mingil juhul kohtlemise, mis oleks vähem soodus kui ühegi kolmanda riigi äriühingule või kodanikule osutatud kohtlemine.

Enne selliste meetmete tarvituselevõtmist konsulteerib Eesti Assotsiatsiooninõukoguga ja ei rakenda neid meetmeid enne ühe kuu möödumist Assotsiatsiooninõukogule eestipoolsetest konkreetsetest kavandatavatest meetmetest teatamisest, välja arvatud juhul, kui heastamatu kahju oht nõuab hädavajalike meetmete tarvituselevõttu, millisel juhul Eesti konsulteerib Assotsiatsiooninõukoguga kohe pärast nende rakendamist. Pooled kohustuvad vastavuses alljärgnevate sätetega tegema kõik vajaliku, lubamaks jätkuvalt teenuste osutamist Ühenduse või Eesti äriühingute või kodanike poolt, kes on asutanud mitte selle Poole territooriumil, kus asub isik, kellele teenuseid kavatsetakse osutada.

Kooskõlas lõikes 1 mainitud liberaliseerimisprotsessiga ning vastavalt artikli 55 sätetele, lubavad Pooled ajutist liikumist üksikisikute osas, kes osutavad teenuseid või on teenuste osutaja juures töövõtjaks artiklis 48 2 defineeritud võtmeisikuna, sealhulgas üksikisikud, kes esindavad Ühenduse Maagaasi kaubavahetus kaupade strateegiates Eesti äriühingut või kodanikku ning taotlevad ajutist sisenemist teenuste pakkuja nimel teenuste müügiks läbirääkimiste pidamiseks või selle teenuste pakkuja nimel teenuste müügiks lepingute sõlmimiseks, kui need esindajad ei paku avalikkusele otseseid müügitehinguid või ei osuta ise teenuseid.

Hiljemalt kaheksa aastat pärast käesoleva Lepingu jõustumist võtab Assotsiatsiooninõukogu tarvitusele vajalikud meetmed rakendamaks progresseeruvalt lõike 1 sätteid. Arvesse võetakse Poolte poolt seaduste lähendamise vallas saavutatud edu. Artikkel 52 1. Pooled ei võta kasutusele meetmeid ning ei teosta toiminguid, mis muudaksid Ühenduse või Eesti kodanike või äriühingute, mis on asutatud mitte selle Poole territooriumil, kus asub isik, kellele teenuseid kavatsetakse esitada, suhtes teenuste osutamise tingimusi oluliselt kitsendavamaks võrreldes olukorraga, mis kehtis Lepingu jõustumisele eelneval päeval.

Kui üks Pool on seisukohal, et teise Poole poolt pärast Lepingu allakirjutamist tarvitusele võetud meetmed tekitavad olukorra, mis on teenuste osutamise suhtes oluliselt kitsendavam, võrreldes Lepingu sõlmimisel kehtinud olukorraga, võib esimene Pool paluda teist Poolt alustada konsultatsioone.

Artikkel 53 1.

Kaupade maksustamine

Rahvusvahelise meretranspordi osas kohustuvad Pooled kommertsalusel efektiivselt rakendama turule ja liiklemisele piiramatu juurdepääsu põhimõtet: a Eelpoolmainitud säte ei kahjusta Ühinenud Rahvaste Liinilaevade Konverentsi juhtimiskoodeksist tulenevaid õigusi ja kohustusi, mis kehtivad ühe või teise käesoleva Lepingu Poole suhtes.

Konverentsivälised laevaliinid võivad vaba konkurentsi alusel tegutseda kõrvuti Konverentsi alusel töötavate laevaliinidega niikaua, kuni nad peavad kinni kommertsalustele tugineva ausa konkurentsi põhimõtetest; b Pooled kinnitavad oma kohustust kinni pidada vaba konkurentsi tingimustest, mis on puiste- ja vedela lastiga kauplemise oluline iseärasus.

Lõike 1 põhimõtteid rakendades Pooled: a ei kohalda käesoleva Lepingu jõustumisest alates ühtegi Ühenduse liikmesriikide ja endise Nõukogude Liidu vahel sõlmitud kahepoolsetest lepingutest tulenevat lasti jagamise sätet; b ei kehtesta lasti jagamise klauslit tulevikus kolmandate riikidega sõlmitavates kahepoolsetes lepingutes, välja arvatud erandlikes olukordades, kus käesoleva Lepingu ühe või teise Poole liinilaevakompaniidel ei ole muud efektiivset võimalust Maagaasi kaubavahetus kaupade strateegiates kõnealuste kolmandate riikidega; c keelustavad lasti jagamise korraldamise tulevastes kahepoolsetes puiste- ja vedelat lasti käsitlevates lepingutes; d Maagaasi kaubavahetus kaupade strateegiates alates käesoleva Lepingu jõustumisest kõik ühepoolsed meetmed, administratiivsed, tehnilised ja muud takistused, millel võiks olla kitsendav või diskrimineeriv mõju teenuste vabale osutamisele rahvusvahelise meretranspordi vallas.

Kumbki Pool tagab inter alia laevadele, mida kasutavad teise Poole kodanikud või äriühingud, rahvusvahelisele kaubandusele avatud sadamatesse juurdepääsul infrastruktuuri ja sadamates kohustuslikult osutatavate mereteenuste kasutamisel, samuti nendega seotud lõivude ja maksude osas, tollirajatiste kasutamisel ning kaide määramisel ja laadimise ning mahalaadimise vahendite kasutamisel mitte vähemsoodsa kohtlemise, kui on Poole enda laevadele osutatud kohtlemine.

Ühenduse kodanikud ja äriühingud, kes osutavad rahvusvahelisi meretranspordi alaseid teenuseid, võivad vabalt osutada rahvusvahelisi laevatamisteenuseid Eesti siseveekogudel ja vastupidi. Kindlustamaks kaupade vaba transiiti läbi kummagi Poole territooriumi, kohustuvad Pooled niipea kui võimalik, kuid enne Kindlustamaks pooltevahelise transpordi kooskõlastatud arengut ja jätkuvat liberaliseerimist, mis vastaks nende vastastikustele ärilistele vajadustele, käsitletakse vastastikuse turulepääsu ja teenuste osutamise tingimusi maantee, raudtee ja siseveekogude ning vajadusel õhutranspordi alal, vajaduse korral spetsiifilistes transpordilepingutes, milles lepitakse Poolte vahel kokku pärast käesoleva Lepingu jõustumist.

Enne lõikes 5 viidatud lepingute sõlmimist ei rakenda Pooled meetmeid või toiminguid, mis oleksid kitsendavamad või diskrimineerivamad võrreldes olukorraga, mis kehtis Lepingu jõustumisele eelneval päeval. Nimetatud valdkonnas tehtud edusamme hinnatakse Poolte poolt ühiselt Assotsiatsiooninõukogu raames vähemalt kord iga kahe aasta jooksul.

Samaaegselt ühise eduga käesoleva peatüki eesmärkide saavutamisel uurib Assotsiatsiooninõukogu võimalusi vajalike tingimuste loomiseks maantee- raudtee- sisevee- ja õhutranspordi teenuste osutamise vabaduse parandamiseks. Käesoleva osa sätete kohaldamine allub riikliku poliitika, avaliku julgeoleku või tervishoiuga õigustatud piirangutele.

Neid ei kohaldata ettevõtmiste suhtes, mis kummagi Poole territooriumil, isegi kui juhuti, on seotud riigiteenistusega. Artikkel 55 Miski käesolevas Lepingus ei takista Pooli käesoleva osa rakendamise eesmärgil kohaldamast oma seadusi ja määrusi, mis käsitlevad riiki sisenemist ja seal viibimist, töötingimusi ja füüsiliste isikute poolt asutamist ning teenuste osutamist, eeldades, et nii tegutsedes ei kohalda nad neid viisil, mis muudaks kehtetuks või kahjustaks ükskõik kummale Poolele käesoleva Lepingu spetsiifiliste sätete läbi tulenevat kasu.

Artikkel 56 Käesoleva osa II, III ja IV peatüki sätted laienevad samuti äriühingutele, mida kontrollivad ja omavad ainuliselt Eesti äriühingud või kodanikud ning Ühenduse äriühingud või kodanikud ühiselt. Artikkel 57 1. Vastavalt käesoleva osa sätetele garanteeritud maksusoodustustele ei laiene riikidevaheline enamsoodustusrežiim, mida Pooled osutavad või kavatsevad tulevikus osutada vastavalt topeltmaksustamise vältimise lepingutele või teistele maksukokkulepetele.

Maagaasiaktsiisi soodustus intensiivse gaasitarbimisega ettevõttele | Maksu- ja Tolliamet

Midagi käesolevas osas ei tõlgendata viisil, mis võimaldaks Pooltel vältida vastu võtmast ja rakendamast meetmeid, mille eesmärgiks ära hoida maksude vältimist või nendest kõrvalehoidmist vastavalt topeltmaksustamise vältimise lepingute ja teiste maksukokkulepete sätetele või kohalikule fiskaalsele seadusandlusele.

Midagi käesolevas osas ei tõlgendata viisil, mis takistaks liikmesriikidel või Eestil nende fiskaalse seadusandluse oluliste sätete rakendamisel tegemast vahet maksumaksjate vahel, kes ei ole võrdses situatsioonis, eelkõige mis puudutab nende elukohta. Artikkel 58 Pooled täpsustavad käesoleva osa sätteid jätkuvalt. Sellekohaste nõuannete formuleerimisel võtab Assotsiatsiooninõukogu arvesse Pooltele Üldise Teenustekaubanduse Kokkuleppest GATS ning eelkõige selle V artiklist tulenevaid vastavaid kohustusi.

Artikkel 59 Käesoleva Lepingu sätted ei takista kumbagi Poolt rakendamast mistahes vajalikke meetmeid, vältimaks käesoleva Lepingu sätete läbi kõrvalehoidmist tema normidest, mis puudutavad kolmandate riikide pääsemist tema turule.

Binaarse valiku robotiseaded

V osa. Artikkel 61 1.

Euroopa leping assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ja teiselt poolt Eesti Vabariigi vahel. Käesolevaga luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Ühenduse ning tema liikmesriikide ja teiselt poolt Eesti vahel. Käesoleva assotsiatsiooni eesmärkideks on: — luua sobiv raamistik pooltevaheliseks poliitiliseks dialoogiks, mis võimaldaks tihedate poliitiliste suhete arengut, — arendada edasi Ühenduse ja Eesti vahelist vabakaubanduspiirkonda, mis katab kogu nendevahelise kaubavahetuse, — laiendada pooltevahelist kaubavahetust ja harmoonilisi majandussidemeid ning seeläbi edendada dünaamilist majandusarengut ja jõukust Ühenduses ja Eestis, — panna alus majanduslikule, rahalisele, kultuurilisele ja sotsiaalsele koostööle ning koostööle ebaseadusliku tegevuse tõkestamise alal, samuti ka Ühenduse poolt Eestile osutatavale abile, — toetada Eesti püüdlusi oma majanduse arendamisel, — luua sobiv raamistik Eesti järk-järguliseks integreerumiseks Euroopa Liitu. Eesti teeb tööd selleks vajalike tingimuste täitmiseks, — luua assotsiatsiooni tõhusamaks muutmiseks vajalikke institutsioone. I osa.

Maksebilansi kapitalikonto tehingute suhtes tagavad vastavalt liikmesriigid ja Eesti alates käesoleva Lepingu jõustumisest asukohamaa seaduste kohaselt asutatud äriühingutesse tehtud otseinvesteeringute ja IV osa II peatüki tingimuste kohaselt tehtud investeeringute, samuti nende investeeringute likvideerimise ning nende investeeringute ja igasuguse neist tuleneva kasumi repatrieerimisega seotud kapitali vaba liikumise.

Kahjustamata artikli 43 lõike 1 iii sätteid, kindlustatakse alates käesoleva Lepingu jõustumisest füüsilisest isikust ettevõtjate asutamise ja tegutsemise, sealhulgas nende investeeringute likvideerimise ja repatrieerimisega seotud kapitali täielikult vaba liikumine. Maksebilansi kapitalikonto tehingute osas kindlustavad vastavalt liikmesriigid ja Eesti alates käesoleva Lepingu jõustumisest portfellinvesteeringutega seotud kapitali vaba liikumise.

Sama kehtib ka kaubavahetuse ja teenuste osutamisega seotud krediitide, kui nendes osaleb ühe Poole resident, samuti finantslaenudega seotud kapitali vaba liikumise kohta.

Maagaasi hind poolaasta | Statistikaamet

Kahjustamata lõike 1 sätteid, ei kehtesta liikmesriigid ja Eesti uusi piiranguid Ühenduse ja Eesti residentide vahelisele kapitali liikumisele ja sellega seotud jooksvatele maksetele, ega muuda kehtivat korraldust piiravamaks.

Pooled konsulteerivad vastastikku Ühenduse ja Eesti vahelise kapitali liikumise hõlbustamiseks, et toetada käesoleva Lepingu eesmärke. Artikkel 62 1. Pooled võtavad kasutusele meetmeid, mis võimaldavad vajalike tingimuste loomist Ühenduse kapitali vaba liikumise reeglite edasiseks järk-järguliseks rakendamiseks.

2020 SEAT Arona 1.0TGI CNG 90hp Acceleration 0-100-160km/h, 80-120km/h

Assotsiatsiooninõukogu uurib võimalusi, mis kergendaksid Ühenduse kapitali liikumise reeglite täielikku rakendamist. Alljärgnev on ühitamatu käesoleva Lepingu korrektse toimimisega niivõrd, kui see võib mõjutada kaubavahetust Ühenduse ja Eesti vahel: i kõik kokkulepped ettevõtete vahel, ettevõtete ühenduste otsused ning ettevõtete kooskõlastatud tegevus, mille eesmärgiks või tagajärjeks on konkurentsi takistamine, piiramine või moonutamine; ii ühe või mitme ettevõtte poolt turguvalitseva seisundi kuritarvitamine Ühenduse või Eesti territooriumil tervikuna või olulisel osal sellest; iii igasugune avalik abi, mis moonutab või ähvardab moonutada konkurentsi, soodustades teatud ettevõtteid või teatud kaupade tootmist.

Kõiki käesoleva artikliga vastuolus olevaid tegevusi tuleb hinnata Euroopa Ühenduse Asutamislepingu artiklites 85, 86 ja 92 toodud normide rakendamisest tulenevate kriteeriumide alusel, või toodete osas, mida käsitleb Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ECSC leping, ECSC lepingu vastavate sätete, sealhulgas ka sekundaarõigusaktide alusel.

Assotsiatsiooninõukogu võtab Arvestades Eesti majandusolukorda, otsustab Assotsiatsiooninõukogu, kas seda Maagaasi kaubavahetus kaupade strateegiates tuleb pikendada järgnevate kolmeaastaste perioodide võrra. Ühe Poole taotluse olemasolul esitab teine Pool informatsiooni avaliku abi konkreetsete üksikjuhtude kohta. Toodete suhtes, millele viidatakse III osa peatükkides II ja III: — ei kehti lõike 1 punkti iii sätted, — mistahes tegevust, mis on vastuolus lõike 1 punktiga i tuleb hinnata vastavalt Ühenduse poolt Euroopa Ühenduse Asutamislepingu artiklite 42 ja 43 alusel kehtestatud kriteeriumidele ning eelkõige Nõukogu määruses nr.

Kui Ühendus või Eesti leiavad, et konkreetne tegevus ei sobi kokku käesoleva artikli esimese lõike sätetega ning — pole piisavalt käsitletud lõikes 3 viidatud rakendusreeglite järgi, või — Maagaasi kaubavahetus kaupade strateegiates reeglite puudumisel, või kui selline tegevus põhjustab või ähvardab põhjustada tõsist kahju teise Poole huvidele või materiaalset kahju tema kohalikule tööstusele, sealhulgas tema teenindussektorile, on tal õigus rakendada kohaseid meetmeid pärast konsulteerimist Assotsiatsiooninõukogus või 30 tööpäeva pärast niisuguste konsultatsioonide taotlemist.

Käesoleva artikli lõike 1 punktiga iii vastuolus olevate tegevuste korral võib selliseid kohaseid meetmeid rakendada juhul, kui seda võimaldab GATT ning üksnes kooskõlas GATTiga sätestatud protseduuride ja tingimustega, või mistahes muu vastavalt nimetatud Kokkuleppele väljatöötatud, Poolte vahel kehtivale kokkuleppele.

Oluliselt vähenes elektriseadmete eksport 30 miljoni euro võrrasamuti keemiatööstuse tooraine ja toodete eksport 21 miljoni euro võrra. Samal ajal kasvas mineraalsete toodete ning metalli ja metalltoodete väljavedu kasv mõlemal 7 miljonit eurot. Suurim langus toimus mineraalsete toodete ja mehaaniliste masinate sisseveos vastavalt 21 ja 17 miljoni euro võrra.

Samas kasvas põllumajandussaaduste ja toidukaupade sissevedu 7 miljonit eurot. Rootsi eksporditi enim elektriseadmeid ning puitu ja puittooteid, Soome elektriseadmeid ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu, Lätti mineraalseid tooteid ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu. Enim kahanes eksport Leetu 18 miljoni euro võrra ja Venemaale 10 miljoni euro võrra.

Eksport Leetu vähenes mineraalsete toodete sh elektrienergia ning kaubavagunite väljaveo kahanemise tõttu.

MA kauplemise susteem

Samas kasvas eksport Belgiasse ja Lätti mineraalsete toodete väljaveo suurenemise tõttu. Soomest imporditi enim mineraalseid tooteid ja elektriseadmeid, Saksamaalt mehaanilisi masinaid ja elektriseadmeid ning Rootsist elektriseadmeid ja transpordivahendeid.

Oluliselt vähenes kaupade sissevedu Rootsist 20 miljoni euro võrraLätist 16 miljoni euro võrra ning Venemaalt 9 miljoni euro võrra.