WTO kauplemise susteem

Õiguslik alus Bekkers, R. Dai, R. Goldberg, P.

Õiguslik alus Ühise põllumajanduspoliitika välisaspektide üldine raamistik Kogu ühine põllumajanduspoliitika ÜPP on Lisaks mõjutavad ÜPPd põllumajandussoodustused, mis on arvukate mitme- ja kahepoolsete lepingutega ette nähtud paljudele riikidele, ning üldise soodustuste süsteemi raames lubatud ühepoolsed erandid.

WTO kauplemise susteem

Kõnealused sooduskaubanduslepingud annavad selgitust sellest, miks Euroopa Liitu imporditakse palju arenguriikidest pärit põllumajandustooteid vt teabeleht 3. WTO põllumajandusleping Esialgu kohaldati Aastatel — lubati liikmetel kasutada põllumajanduslike esmatoodete puhul eksporditoetusi ja kehtestada teatavatel tingimustel impordipiiranguid, mis tõi põllumajandusliku põhitooraine puhul kaasa palju suuremad kaubandustõkked kui teistes kaubandussektorites.

WTO põllumajandusleping

Seega oli õiglase ja turule orienteeritud põllumajandustoodetega kauplemise süsteemi loomise protsess raske ja pikk ning läbirääkimised viidi lõpule alles Uruguay vooru ajal. WTO kaubandusalastes lepingutes ja vastastikuse mõistmise memorandumites mis allkirjastati Lisaks kehtivad põllumajanduslikule tootmisele ja põllumajandussaadustega kauplemisele teatavad WTO sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise lepingu sätted ning geograafiliste tähiste kaitse puhul intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu sätted.

Turulepääsu käsitlevaid põllumajanduslepingu sätteid täiendavad ka tehniliste kaubandustõkete leping ja tehnilise abi mehhanismid. Neid lepinguid rakendatakse mõnevõrra paindlikumalt WTO arenguriikidest liikmete eri- ja diferentseeritud kohtlemine ning vähim arenenud riikide ja toiduainete netoimportijateks olevate arenguriikide suhtes erisätted. Põllumajanduslepingus võtsid WTO liikmesriigid endale kohustuse rakendada põllumajanduspoliitika reformikava, milles on sätestatud kindlad siduvad kohustused kolmes peamises valdkonnas: A.

Omamaine toetus Põllumajanduslepinguga nähti ette diferentseeritud toetuste mahu vähendamine vastavalt abi iseloomule.

WTO kauplemise susteem

Toetused on liigitatud nn kastidesse vastavalt nende põllumajandusturgude moonutamise võimele. Kollane kast ehk toetuse liitmäär ühendab hinnapõhise toetuse ja tootmisega seotud toetused, mis ei ole vabastatud vähendamise kohustusest. Sinise kasti meetmed hõlmavad pakkumise kontrollikavadega seotud toetusi, mis on vähendamise kohustusest vabastatud: näiteks külvipinnaga seotud otsetoetused ning toetused, mis sõltuvad saagist või kariloomade arvust nn kompenseerivad toetused, mis kiideti ÜPP raames heaks aastal vt teabeleht 3.

Toetuse liitmäära all makstava toetuse summa ja sinise kasti alla liigitatud toetusmeetmed kogutoetuse liitmäär kokku ei tohi siiski ühegi toote puhul ületada turustusaasta jooksul eraldatud toetusi. Roheline kast hõlmab kaht toetuste rühma.

WTO system (Institution, history, and principles)

Esimene puudutab avalike teenuste programme näiteks teadusuuringud, koolitused, populariseerimine, reklaam, infrastruktuur, riigisisene toiduabi või riigi toiduga kindlustatuse eesmärgil kogutavad toiduvarud. See süvendab reeglite tõsiselt võetavust, annab liikmesriikidele vahendi teiselt riigilt selgituste nõudmiseks, kui see arvatakse olevat reeglitest üle astunud, ning pisendab võimalust, et erimeelsused omandaksid poliitilise värvingu või tekitaksid aina süveneva vastumeetmete spiraali.

Ennast äärmiselt tõhusalt näidanud vaidluste lahendamise süsteem on üks kesksemaid WTO käsutuses olevaid maailmamajanduse korraldamise tugisambaid.

Paljud vaidlused lahenevad juba enne kohtusse jõudmist, aga isegi kui kohus peab sekkuma, on kohtuotsuste täitmise protsent väga kõrge — lausa 90 protsenti otsustest viiakse täies mahus ellu.

Ettenähtavad turutingimused, mille poole WTO püüdleb, on ühes arvuti- ja sidetehnoloogia arenguga andnud ettevõtetele võimaluse hajutada tootmist riikide ja piirkondade vahel. Tootmise, töötlemise ja nendega seonduvate teenuste koondamise asemel ühte piirkonda või lausa ühte tehasesse on nüüd firmadel võimalik leida igale tegevusele koht, kus seda saab teha kõige kulutõhusamalt.

WTO kauplemise susteem

Seda näitab üleilmsete väärtuseahelate järsk kasv alates Näiteks paljud mobiiltelefonid pannakse kokku Hiinas, kuid on kavandatud Ühendriikides, ja paljud olulised komponendid, näiteks pooljuhid ja protsessorid, pärinevad Lõuna-Koreast. Kogu maailma kaubavahetusest moodustab kaubavahetus üleilmsete väärtusahelate raames tänapäeval ligemale 70 protsenti.

Tüüpiliselt liigub ülemaailmsetes väärtusahelates teadmus ja kapital arenenud riikidest arengumaadesse. See on lubanud elava majandusarenguga riikidel eriti Ida-Euroopas ja Aasias suurendada oma osatähtsust ülemaailmses kaubavahetuses ning vähendada lõhet kodumaa ja arenenud maailma riikide elatustaseme vahel.

Aastail — suurenes arengumaade osakaal üleilmsetes väärtusahelates 15 protsendi pealt 33 protsendi peale.

WTO mõju on ulatunud oluliselt kaugemale pelgalt formaalsetest kõnelustest reeglite ja kohustuste üle: mida enam riigid on saanud tulu tihedamast lõimumisest rahvusvaheliste turgudega, seda julgemalt on nad ka ise kaubandusele kehtinud barjääre lammutanud. Kaubanduspinged seavad ohtu majanduskasvu ja arengu Viimastel aastatel esinenud kaubanduspinged on andnud märku, milline näeb välja maailm, milles puudub WTO.

Ühepoolne tollide ja muude kaubanduslike meetmete kehtestamine on ikka ja jälle tinginud teise poole vastumeetmeid. Need on mõjutanud isegi WTO vaidluste lahendamise süsteemi: organisatsiooni apellatsioonikohus on sisuliselt halvatud.

WTO liikmesriikide seas on nii palju erinevaid arusaamu, kuidas apellatsioonikohus peaks tegutsema, mistõttu konsensuse puudumise tõttu on kohtu uute liikmete ametisse määramine olnud pikemat aega blokeeritud. Praegu on apellatsioonikohtus ainult kolm liiget — mis on ühtlasi miinimum, mida on vaja kaebuse ärakuulamiseks —, kuid juba detsembris läheb kaks neist erru, nii et kohtul pole enam nii palju liikmeid, et oma põhimääruse kohaselt üldse asju menetleda.

  • süsteem - Deutsch-Übersetzung – Linguee Wörterbuch
  • Kaubandusreeglite kadumine suurendab majanduslikku ebakindlust.
  • sanitaar-süsteem - English translation – Linguee
  • Dokument pdf-formaadis Põllumajanduse omamaise toetuse süsteeme reguleerib põllumajandusleping, mis jõustus
  • süsteem - Traduction française – Linguee

See süvendab maailmas valitsevat ebakindlust ning võib kergesti kaasa tuua uusi tolle ja muid kaubanduspiiranguid. Kui kaubandustülisid ei saa lahendada, suureneb tunduvalt võimalus, et riikide valitsused võtavad asja enda kätte ja asuvad väidetavatele süüdlastele vastumeetmeid kehtestama. See toob mõistagi kaasa vastureaktsiooni ja spiraal võib aina kiireneda.

Üha rohkem majandusanalüüse osutab sellele, et kauplemisega tulevastes turutingimustes seotud ebakindlus ajendab ettevõtteid investeerimist kasinana hoidma, mis nõrgendab tulevast kasvu ja tootlikkust. Ebakindlus majanduspoliitika suhtes mida võib järeldada kas või sagedusest, millega sellist ebakindlust ajakirjanduses väljendatakse on negatiivses korrelatsioonis maailmamajanduse tasemega.

Ebakindlus kaubavahetuse suhtes märksa spetsiifilisem kaubanduspingete indikaator, mille aluseks on Economisti teabebüroo aruanded püsis stabiilsena üpris madalal tasemel oma kakskümmend aastat. Kui aga Süveneva ebakindluse tagajärgi võib juba silmaga näha. Kui ebakindlus majanduspoliitika suhtes jõudis augustis haripunkti, langesid üleilmsed eksporditellimused tasemele, mida polnud nähtud Nende tulevikku suunatud indikaatorite nõrkus lubab oletada, et kaubavahetusega seotud ebakindlus annab endast maailmakaubanduses ja tööstustoodangus veel kuude kaupa tunda.

WTO tõmbas hiljaaegu maailmakaubanduse prognoose tagasi. Kaubavahetus eeldatavasti saab WTO üleilmse kaubanduse mudeli, mis kujutab endast keskpika prognoosi pakkumiseks tarvitatavat kvantitatiivset mudelit, alusel on WTO majandusteadlased proovinud hinnata üleüldise üleilmse kaubanduskonflikti mõju. Sellise konflikti puhul tõstaksid riigid tolle keskmiselt 32 protsendi võrra. See ei oleks üldse ilus pilt: Võrdluseks võib tuua, et Mõned teadusuuringud on leidnud, et praegu puhkev piiranguteta kaubanduskonflikt kahandaks SKTd isegi veel rohkem kui Nende koondarvude taga leiab paljudel maadel kahekohalistes arvudes väljendatavaid muudatusi.

WTO kauplemise susteem

Näiteks taimeõli tootmine Ühendriikides langeks üle kolmandiku, mootorsõidukite tootmine ELis väheneks 11 protsenti, Hiina rõivatööstuses kahaneks tootmine 16 protsenti. On leitud tõendeid, et USA tollide tõstmine avaldab otsest mõju tarbijatele, mitte ei sunni importijaid suruma alla hinda, mida nad tarnijatele maksavad.

Erinevatesse majandusühendustesse jagunenud maailm toob kaasa märkimisväärseid kulusid.

WTO kauplemise susteem

Ühiste reeglite ja standardite puududes peavad ettevõtted kulutama raha paljude eeskirjade täitmiseks, kui soovivad kaubelda oma ühendusest väljapoole jäävate riikidega. Isegi piirkondlike ühenduste sees tuleb ettevõtetel kulutada ressursse reeglite täitmiseks, mis üritavad hoida bloki turult eemal väliseid tootjaid.

Need kulud mõjuvad rängalt suurettevõtetele ja tõrjuvad väikeettevõtted sootuks kõrvale. Et WTO saaks ka edaspidi olla alus Eesti lõimumisele maailmamajandusega, tarvitseb käima lükatud reformiprotsess häälekat toetust just sellistelt liikmesriikidelt nagu Eesti. Tekib mitmel tasandil reguleeritud maailm, kus mõnedki riigid lükatakse lihtsalt sügavikku ning valitseb tugevama õigus.

Põhimõtteliselt võiks ka erinevate standardite puhul mõju kaubavahetusele leevendada vastastikku standardite tunnustamine. Kuid standardite ühtlustamine piirkondlikul tasandil võib tuua kaasa endasse tõmbumise, mis tunduvalt nõrgendab ajendeid tingimusi edasi liberaliseerida.

Oktober geänderten Fassung im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz hat nichts ergeben, was ihre Gültigkeit berühren könnte, soweit sie den Stahlsektor dem System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten unterwirft, ohne den Chemiesektor und den Nichteisenmetallsektor in ihren Anwendungsbereich einzubeziehen.

Muidugi on sama hästi võimalik, et erinevad standardid lihtsalt ei sobi omavahel ning kogu tõhususest võidetav kasu, mis ju ongi kauplemise primaarne põhjus, jääb sisuliselt olemata. Me ei ole veel killunemisega nii kaugele jõudnud.

Ja kui me langetame saabuvatel kuudel ja aastatel õigeid otsuseid, ootab meid ees palju helgem tulevik. See nõuab WTO reeglistiku uuendamist, mis põhijoontes pärineb Süsteemi reeglite värskendamine vastavalt maailmamajanduse dünaamikale, mida need ju ongi aidanud luua, võiks vähemalt mõnevõrra leevendada praegu kaubanduses valitsevaid pingeid.

Positiivseks võib pidada seda, et WTO liikmesmaad otsivad võimalusi edasi liikuda. Reformiga on edasi mindud pärast Käesoleva artikli kirjutamise ajal näevad liikmesriigid vaeva kalandustoetusi kärpiva lepingu osas üksmeelele jõudmiseks.

Ülemaailmsetes kaubandussuhetes aitaks otsustavalt kindlust ja koostööd süvendada apellatsioonikohtu ümber tekkinud ummikseisu kiire lahendamine. Mitmepoolsed konsultatsioonid võimaliku lahenduse leidmiseks kestavad, aga selle kõrval on mõned WTO liikmesriigid katsetanud ka alternatiive.

WTO vajab uuendamist

Vietnam ja Indoneesia on leppinud kokku pidada kinni otsustest, mida on langetanud juba esimese taseme kohtud, loobudes apellatsiooniõigusest. EL ja Kanada ning EL ja Norra on leppinud kokku vahekohtumenetluse kahepoolsetes suhetes tekkivate vastuolude lahendamiseks.

WTO kauplemise susteem

Kokkuvõtteks Eesti on otsustavalt toetanud reeglitepõhist kaubandust ja WTOd kõigi nende viieteistkümne aasta vältel, mil see riik on kuulunud Euroopa Liitu.