Mitmekesistamise strateegiad Wikipedia.

Riikliku linnapoliitika arengut. Regionaalpoliitika kui riigipoliitika kui iseseisva valdkonna arengule kahju. Strateegia elluviimiseks planeeritud tegevused. Alaeesmärgid: Igas Eesti paigas inimeste põhivajaduste parem tagatus.

Go to start of metadata Tartu Ülikooli Elukestva Õppe põhimõtted võeti vastu Elukestva õppe edendamiseks Tartu Ülikool: populariseerib elukestvat õpet Eesti elanikkonna seas, olles ise õppiva organisatsioonina eeskujuks.

Mitmekesistamise strateegiad Wikipedia

Motiveerib oma liikmeskonda ennast süstemaatiliselt täiendama, pöörates seejuures tähelepanu akadeemilise personali õpetamise ning Mitmekesistamise strateegiad Wikipedia pädevuste arendamisele; lõimib elukestva õppe korraldamisel loominguliselt teadustööd, innovatsiooni, teooriat ja praktikat, kaasates vilistlasi, tööandjaid, ameti- ja kutseliite, haridusasutusi ning potentsiaalseid õppijaid õppekavade ja koolitusprogrammide väljatöötamisse, läbiviimisse, arendamisse ja hindamisse; parandab eri sihtrühmade juurdepääsu elukestvale õppele.

Koostöös partnerite ja huvipooltega korraldab täiendusõpet ja töötab välja ümberõppeprogramme, et suurendada inimeste konkurentsivõimet tööturul; pakub paindlikke elukestvas õppes osalemise võimalusi, seejuures suurendab regionaalset hõlmatust, mitmekesistab elukestva õppe vorme ning võtab kasutusele uusi, aktiivset õppimist edendavaid metoodikaid.

Mitmekesistamise strateegiad Wikipedia

Laiendab avatud ülikooli õppe võimalusi tasemeõppes, töötab välja tasemeõppe õppekavade baasil täiendusõppe moodulid, arendab e-õpet ja pakub juhendatud õppimise võimalust töökohal. Riigi ja ülikooli jaoks prioriteetsetes valdkondades arendab ülikool teaduse populariseerimisele ning süvaõppele orienteeritud eelõpet teaduskoolis ja koostöös sihtasutusega AHHAA; edendab taseme- ja täiendusõppes varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist; arendab elukestva õppe tugisüsteeme.

Teeb koostööd riigi- ja omavalitsusasutustega, haridusasutustega, ameti- ja kutseliitudega, et arendada välja süstemaatiline elukestvate õppijate õpi- ja karjäärinõustamise süsteem ning infoportaalid, millest saavad õppimisvõimaluste kohta teavet ka need, kes ei ole ülikooliga veel või enam seotud; arendab ja mitmekesistab rahvusvahelist koostööd, et parandada ülikooli elukestva õppe kvaliteeti ja pakkuda õppimisvõimalusi ka teiste riikide õppijatele.

Mitmekesistamise strateegiad Wikipedia