Maagaasi kauplemise susteem

Algselt oli Euroopa Liidu elektri- ja gaasiturg killustunud ning monopoolne. Lae alla. Maagaasi suhteliselt kõrge hind viimaste aastate jooksul on kaasa toonud kaugkütteks maagaasi kasutatavate soojuse tootjate siirdumise teiste kütuste juurde peamiselt kohalikud taastuvad kütused. Biometaan — Orgaanilistest allikatest saadud taastuv looduslik gaas, mis on algselt biogaas, kuid mida seejärel puhastatakse biogaasi biometaaniks muundamise protsessis, mille käigus eemaldatakse biogaasis sisalduvad lisandid, nagu süsinikdioksiid, siloksaanid ja vesiniksulfiidid H2S.

Selleks juhib, haldab ja arendab ettevõte siseriiklikku ja ülepiirilist energiataristut.

Eesti Gaas alustas tegevust Balti gaasibörsi Eesti turupiirkonna turutegijana Turutegija leping, mille GET Baltic ja AS Eesti Gaas allkirjastasid, kohustab ettevõtet säilitama likviidsust ja toetama tehinguid Eesti turupiirkonnas, võimaldades perioodilisi maagaasi ostu-müügi tellimusi börsi elektroonilise tehingute süsteemi kaudu.

Oma tegevusega tagab Elering tingimused energiaturu toimimiseks ning majanduse arenguks. Raamatu Sõnastik Eessõna Eessõna Maagaasisektoris on nii riiklikul, regionaalsel kui Euroopa tasandil toimunud olulised muudatused alates gaasi tarbimise järjepidevast langusest ning lõpetades muutuvate turutrendidega nagu näiteks pikaajalistelt lepingutel lühiajalistele ja paindlikumatele lepingutele üleminek.

Muudatustega tegelemiseks on Euroopa tasandil välja töötatud Euroopa gaasituru mudel, mille eesmärgiks on toetada harmoniseeritud funktsionaalsete Maagaasi kauplemise susteem gaasitsoonide arengut ning soodustada tsoonidevahelist kauplemist, mis tagaks likviidse ja konkurentsirikka üle-Euroopalise gaasituru. Üheks gaasituru arendamise eestvedajaks Eestis on elektri- ja gaasi ühendsüsteemihaldur Elering AS.

Sellega loodi võimalused reaalse konkurentsil põhineva maagaasi turu tekkimiseks Eestis. Eleringi poolt avaldatud gaasituru käsiraamat annab ülevaate energiapoliitika kujunemisest Euroopa Liidus EL ja Eestis, sh kliimapoliitikast, biometaani arengutest, Eesti gaasisüsteemist, selle osadest ja toimimisest, gaasi mõõtmisest, samuti regionaalsest gaasiturust, kauplemise reeglitest siinsel gaasiturul, andmevahetuse korraldusest ja seostest energia tarkvõrguga ning gaasibilansi tagamisest.

Lugemise hõlbustamiseks on Lisas 1 defineeritud kõik tekstis kasutatavad mõisted nihg Lisas 2 listitud kõik gaasiturgu puudutavad regulatsioonid.

Maagaasi kauplemise susteem Jaga voimalusi kui neid maksustatakse

Avatud gaasituru arengul on palju ühiseid omadusi elektrituru arengutega. Eesmärk on kindlustada turul konkurentsiolukord, mis annab turuosalistele signaali olla efektiivsed, toota ja tarnida gaasi just sealt, kus see on kõige kulutõhusam tagades läbi selle pikaajalised investeeringud infrastruktuuri. Seejuures on Eleringi roll avatud turu olukorras tagada süsteemi varustuskindlus, toimimine ja bilanss. Selliste eesmärkide saavutamiseks on Balti riikide gaasivaldkonna eest vastutavad ministrid detsembris allkirjastanud deklaratsiooni, millega on kokku lepitud Balti regionaalse gaasituru loomine aastaks Regionaalne gaasiturg ei toimi ilma piisavate riikidevaheliste ülekandevõimsusteta ja mitmekesiste tarneallikateta.

Eestil on hetkel piiratud tarnevõimaluste tõttu gaasidirektiivi alusel kehtestatud nn gaasituru erand, mis tähendab, et erandi kehtides ei ole kohustust rakendada gaasituru avamist ja arendamist reguleerivat seadusandlust, mille eesmärk on hõlbustada Euroopa gaasiturgude korralduse harmoniseerimist ja ühendamist.

Sellegipoolest on Eesti osaliselt nimetatud erandist juba loobunud ning gaasituru avanud.

Maagaasi kauplemise susteem Jagab valikutehnikate, kuidas raha teenida

Ettevõte haldab elektroonilist börsil kauplemise süsteemi spot ja forward maagaasitoodete tehinguteks füüsilise tarnega turupiirkondades, mis asuvad Leedus, Lätis ja Eestis.

Lisaks laiendab GET Baltic oma elektroonilise börsil kauplemise süsteemi funktsionaalsust ja arendab muid teenuseid.

Eesti Gaas hakkas börsil turgu tegema

Kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemine on Kyoto protokolli paindlik vahend, mis annab Eestile täiendavaid võimalusi osaleda kliima-alases rahvusvahelises koostöös ja saada kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ühikute realiseerimisel täiendavaid finantsvahendeid nii riigi kui ka ettevõtete jaoks. Kauplemise süsteem rajaneb heitkoguste ühtlustatud mõistete ja käsitamise reeglite kehtestamisel ning on konventsiooniosalistele siduv.

Emissioonikaubanduse eesmärgiks on turupõhiste vahenditega motiveerida ettevõtteid vähendama CO2 emissioone. ETS on tõestanud oma efektiivsust, tõstes suurte CO2 emissioonidega perioodidel CO2 emiteerimise hinda ning madala CO2 emissioonidega perioodidel seda langetades. Kauplemistähtaja sees saavad ettevõtted saastekvoote vastavalt vajadusele kas osta või müüa kauplemismahud on toodud joonisel 1. Selline "cap-and-trade" lähenemine annab ettevõtetele vajalikku paindlikkust vähendamaks oma heitkoguseid kõige kulutõhusamal viisil.

Näiteks on kasvuhoonegaasidega kauplemisel kohustuslik valida selleks ette määratud tööstussektorid ja keskenduda esialgu vaid põhilisele gaasile — CO2-le. Surugaas CNG - Compressed Natural Gas — Kokkusurutud maagaas, mida tangitakse surugaasisõiduki gaasimahutitesse automootori käivitamiseks.

8.1. Lisa 1. Mõisted

Süsteemihaldur Transmission System Operator — Põhivõrguettevõtja, kellel lasub süsteemivastutus ja kelle kohustus on tagada sõlmitud lepingute kohaselt igal hetkel süsteemi varustuskindlus ja bilanss. Süstemaatiline mõõtehälve — Mõõtehälbe komponent, mis korduval mõõtmisel jääb konstantseks või muutub ettearvatavalt.

Gaasituru käsiraamat Gaasituru käsiraamat Elering on sõltumatu ja iseseisev elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on tagada Eesti tarbijatele kvaliteetne energiavarustus. Selleks juhib, haldab ja arendab ettevõte siseriiklikku ja ülepiirilist energiataristut. Oma tegevusega tagab Elering tingimused energiaturu toimimiseks ning majanduse arenguks. Raamatu Sõnastik Eessõna Eessõna Maagaasisektoris on nii riiklikul, regionaalsel kui Euroopa tasandil toimunud olulised muudatused alates gaasi tarbimise järjepidevast langusest ning lõpetades muutuvate turutrendidega nagu näiteks pikaajalistelt lepingutel lühiajalistele ja paindlikumatele lepingutele üleminek.

Take-or-pay leping — Gaasi ostu-müügi leping, mille järgi ostjal on kohustus kokkulepitud gaasi koguse eest maksta olenemata tegelikult tarbitud kogusest. Tarbija — Isik, kes ostab võrgu kaudu jaotatavat gaasi oma tarbeks.

Eesti Gaas alustas tegevust Balti gaasibörsi Eesti turupiirkonna turutegijana

Tasakaalustamisgaas — Ülekandevõrku sisenev ja ülekandevõrgust väljuv gaas, mida gaasisüsteemi bilansi hoidmise eesmärgil ostab või müüb süsteemihaldur. Tiputarbimine — Süsteemi päevane maksimaalne tarbimine. Valideerimine — Tõendamine, et kindlaksmääratud nõuded on ettenähtud kasutussihiks adekvaatsed. Veeldatud gaasi energiatihedus on kolm korda suurem kui surugaasil.

Maagaasi kauplemise susteem Cara Liitu binaarse valikuga

Virtuaalne kauplemispunkt — Süsteemihalduri hallatav füüsiliselt määratlemata asukohaga kauplemispunkt, mis paikneb peale kõiki süsteemi sissevoolupunkte ja enne väljavoolupunkte, kus bilansihaldurid saavad teha bilansiportfellide vahelisi tehinguid. Võrguettevõtja — Ettevõtja, kes osutab võrguteenust.

EUR-Lex Access to European Union law

Võrgukadu — Võrku sisenevate ja väljuvate gaasikoguste vahe, mille moodustavad ehitus- ja hoolduskulud, mõõtemääramatused, lekked ning omatarve.

Väiksema mahu printsiip — Tähendab põhimõtet, mille kohaselt süsteemihaldur võrdleb bilansihalduri poolt esitatud määratud tarned asjaomastest punktides vastaspoole kogustega ning erinevuse korral vähendab gaasi kogust bilansihaldurile, kelle poolt esitati suurema väärtusega määratud tarne.

Maagaasi kauplemise susteem Scalper strateegia Trade Suhtumine

Väljundpunkt — Koht, kus gaasi ülekanne lõpeb ja kus gaas edastatakse naabersüsteemi või jaotussüsteemi või ülekandevõrguga ühendatud turuosalisele. Kui jaotusvõrk on ülekandevõrguga ühendatud mitmes punktis, siis arvestatakse kõiki vastavaid ühenduspunkte koos ühe väljundpunktina. Ühenduspunkt — Kahe riigi vaheline gaasi toruühendus, läbi mille on võimalik gaasi ühest riigist teise transportida.

Ühendvõimsus — Standardvõimsustootele vastav kindlal alusel pakutav võimsus, mis koosneb sisse- ja väljavooluvõimsusest iga ühenduspunkti mõlemalt poolelt.

Maagaasi kauplemise susteem Avatud strateegia kaubanduse suhtumine

Ühtse hinna ehk marginaalhinna enampakkumine Marginal pricing — Enampakkumine, kus võrgukasutajad esitavad ühes pakkumisvoorus vabalt pakkumise nii hinnale kui ka kogusele. Algoritm reastab need hinna alusel, kõrvutab pakkumise ja nõudluse.

Gaasituru käsiraamat

Kõik edukad ostjad maksavad madalaima eduka pakkumise hinna. Impordiluba on väljastatud ka ettevõtjale AS Nitrofert, kes tarnib gaasi vaid tootmiseks ning Baltic Energy Partners OÜ-lekes reaalseid tarneid teinud ei ole.

Kuidas kaubelda MetaTrader 4 ja 5 platvormidel - Forex kauplemise juhend

Sarnaselt hulgiturule on ka jaeturu osas AS Eesti Gaas valitsevas seisundis. Käesolevalt tegutseb gaasiturul 25 gaasi jaemüüjat.

Maagaasi kauplemise susteem Binaarsete valikute graafik

Konkurents gaasi jaeturul on survestatud importija poolt, sest gaasi ainus importija tegutseb ka jaeturul.