Kaubandus videomangude susteemidega. Seotud tooted

Saksamaal ja Leedus kehtivad konkreetsed siduvad õigusaktid. Mõned mängude arendajad eelistavad palgata testijaid kvaliteedikontrollipersonaliks ja luua selleks algtasemel töökohti.

Suurema läbipaistvuse ja videomängude vaba liikumise tagamiseks tuleb kõikides liikmesriikides edendada selgete ja lihtsate liigitamissüsteemide kasutamist. Samuti rõhutas nõukogu kõikide huvitatud isikute vahelise koostöö olulisust. Kõnealuses resolutsioonis palutakse komisjonil vaadata üle erinevad video- ja arvutimängude sisu hindamise, neile vanusepiirangute määramise ja nende märgistamise meetodid ning esitada nõukogule selle kohta aruanne.

Videomängude mängimine on eurooplaste seas üks armastatumaid vaba aja veetmise viise olenemata vanusest ja päritolust[2].

Liitu Meie Uudiskirjaga

Kuigi mänge ostetakse meelelahutuseks, on neist parimatel ka muid kasulikke omadusi, ennekõike arendavad need analüütilisi ja strateegilisi oskusi ning harjutavad noori inimesi infotehnoloogiaga ümber käima. Samuti leidub paljutõotavaid võimalusi selleks, et luua Euroopas tugev ja euroopalik interaktiivsete mängude tööstus, mis võiks edendada kultuurilist mitmekesisust. Võrgupõhiste videomängude populaarsemaks muutumine on ka üks peamisi tegureid lairibaühendusega telekommunikatsioonivõrkude ja kolmanda generatsiooni mobiiltelefonide nõudluse kasvuks.

Videomängude Euroopa turul, mis hõlmab konsoolimänge ja käeshoitavaid mänge, Kaubandus videomangude susteemidega ja võrgumänge sh juhtmevabad mängudoli Kõnealuse turu väärtus on pool kogu muusikaturu väärtusest Euroopas[3] ja ületab juba praegu kinopiletite läbimüügist saadavat tulu.

Kaubandus videomangude susteemidega Samsungi toote mitmekesistamise strateegia

Videomängud on Euroopa audiovisuaaltööstuse kõige kiiremini kasvav ja dünaamilisem sektor, kasvades kiiremini kui USAs[4]. Üha sagedamini lastakse välja populaarsete videomängude võrguversioone, mida rahastatakse eelkõige reklaami kaudu.

EVE Online: kaubandus ja tööstus

Nagu muudegi meedialiikide puhul, peab poliitikakujundajate jaoks olema ülimalt oluline nii mängude loojate kui ka mängijate sõnavabaduse kaitse. Seejuures tuleb arvesse võtta asjaomasel turul toimuvaid muutusi. Näiteks on videomängud muutumas üha populaarsemaks eri põlvkondade seas, neid mängivad Kaubandus videomangude susteemidega lapsed kui ka vanemad ja mängimine on kolimas lastetoast elutuppa[5].

Euroopa mängijate keskmine vanus on tõusnud ja praeguseks on suurenenud nende täiskasvanute arv, kes Kaubandus videomangude susteemidega täiskasvanutele mõeldud sisuga mänge.

Kaubandus videomangude susteemidega BB RSI strateegia

Samal ajal vastutavad poliitikakujundajad mängijate tervise eest ja vajalikud on alaealiste kaitse kõrged nõuded. Videomängude tugeva psühholoogilise mõju tõttu alaealistele on oluline tagada, et mängimine on lastele turvaline. Eelkõige on selleks vaja alaealiste ja täiskasvanute järkjärgulist juurdepääsu videomängudele.

Kaubandus videomangude susteemidega LLC vabatahtlik instituut

Pärast põhjalikku nõupidamist asjaomase tööstusharu, kodanikuühiskonna nt lapsevanemate ja tarbijate ühendused ning usuliste rühmitustega võeti aprillis vastu eneseregulatsiooni rakendav üleeuroopaline mänguteabe süsteem PEGI-süsteem [6] mängude liigitamiseks vanusegruppide järgi. PEGI-süsteem on vabatahtlik ja eneseregulatsiooni rakendav ning selle eesmärk on tagada, et alaealised ei puutuks kokku mängudega, mis ei ole nende vanusegrupile sobivad.

See on ühtne Euroopa süsteem, millega asendati suur Kaubandus videomangude susteemidega olemasolevaid siseriiklikke vanusepiirangute süsteeme. Selles tuuakse esile tehnoloogia ja ühiskonna kasvav nõudmine ühtsete vanusepiirangute järele, mille võib saavutada ühiste piirangukriteeriumide abil. Samuti on uuringus jõutud järeldusele, et pidev heade tavade vahetamine Kaubandus videomangude susteemidega meediakanalite vahel on esimeseks sammuks piirangute määramise tavade ühtlustamisel eri meedialiikide vahel.

Komisjoni hallatav võrgustik INSAFE, mille kaasasutaja on turvalisema interneti programm,[9] tegeleb teadlikkuse tõstmisega selle kohta, kuidas kasutavad lapsed uut meediat, sealhulgas videomänge. Internet pakub uusi meediatarbimise vorme ning uusi kultuurilise mitmekesisuse võimalusi, sealhulgas videomänge, ent ühtlasi võivad seal levida ebaseaduslikud ja eelkõige alaealiste jaoks kahjuliku sisuga materjalid. Selline olukord tekitab erilisi väljakutseid seoses noorte kaitsega.

PEGI Online,[10] mis käivitati juunis ja mille kaasasutaja on turvalisema Interneti programm, on PEGI-süsteemi loogiline jätk ning selle eesmärk on pakkuda noortele paremat kaitset ebasobiva sisuga mängude eest ja aidata vanematel mõista võimalikke riske ning ohte, mis kõnealuses keskkonnas võivad varitseda.

Detsembris võttis komisjon vastu teatise,[11] milles käsitleti Euroopa lähenemisviisi seoses meediapädevusega digitaalkeskkonnas.

Videomängude testijate töökohad

Meediapädevust võib lühidalt määratleda kui oskust kasutada, mõista, hinnata ja luua meediasisu. See hõlmab kõiki meedialiike, sealhulgas videomänge. Kõnealuses teatises rõhutatakse meediapädevuse olulisust nooremate põlvkondade seas, eelkõige võrgusisu alal. Videomänge kasutatakse üha enam ka koolide õppekavade raames[12]. Vastasid kõik 27 liikmesriiki. Süsteemi kohaldatakse enamikus ELi liikmesriikidest,[14] vaatamata sellele, et kõikides kõnealustes riikides ei ole veel kehtestatud konkreetseid õigusakte.

Itaalia, Kreeka, Läti, Madalmaad, Poola, Portugal, Slovakkia, Soome ja Ühendkuningriik on Fantame Jaga valik Tehingud, kus kohaldatakse PEGI-süsteemi ja kus vanuselise klassifitseerimisega seotud konkreetsed õigusaktid[15] kehtivad või on koostamisel.

Madalmaades ja Poolas on sätestatud ka kriminaalkaristused. Ühendkuningriigi arvutimängutööstus kasutab PEGI-süsteemi enamiku videomängude puhul. Seksuaalse iseloomuga teemasid sisaldavad või jõhkrat vägivalda kujutavad videomängud peab kinnitama Ühendkuningriigi filmiklassifitseerimise amet British Board of Film Classification, BBFCkes klassifitseerib seejärel mängud vanusegruppide järgi, kasutades PEGI-süsteemist erinevat süsteemi.

Prantsusmaal kasutatakse videomängude klassifitseerimiseks ja märgistamiseks PEGI-süsteemi. Prantsuse kriminaalseaduse Kuigi Tšehhi Vabariigis ei ole ametlikult kehtestatud ühtegi konkreetset süsteemi, kasutavad kõik suured mängude väljaandjad PEGI-süsteemi, seda aga mitte kõikide turustatavate videomängude puhul. Saksamaal ja Leedus kehtivad konkreetsed siduvad õigusaktid.

Saksamaal ei kasutata eneseregulatsiooni rakendavat PEGI-süsteemi. Seal kehtiv noorte kaitset käsitlev seadus[17] hõlmab konkreetseid meetmeid videomängude vanusepiirangute määramiseks ja märgistamiseks, milleks on pädevad Saksamaa 16 liidumaad.

Nad on koos asjaomase tööstusharu organisatsiooniga, mis tegeleb meelelahutustarkvara vabatahtliku järelevalvega USK, Unterhaltungssoftware Selbstkontrollekehtestanud vanusepiirangute määramise süsteemi, mille eesmärk on ühtne Kaubandus videomangude susteemidega klassifitseerimine kõikides liidumaades.

Video Mängud

Selleks on liidumaadel ühine esindaja, kelle tehtud märgistamisotsus on siduv. Austrias on alaealiste kaitseküsimustes pädev iga liidumaa eraldi. Seetõttu on seal suured erinevused noorte kaitset käsitlevate õigusaktide vahel ja selle vahel, kuidas neid rakendatakse. Maltaskus PEGI-süsteemi ei kohaldata, käsitletakse videomänge üldiste õigusaktide raames. Küpros, Luksemburg, Rumeenia ja Sloveenia on märkinud, et neis riikides ei ole kehtestatud vanuse- ega sisupiirangute süsteemi ega sellekohaseid õigusakte.

Kokkuvõtteks leiab komisjon, et PEGI-süsteemi kasutuselevõttu mängude klassifitseerimiseks ELi liikmesriikides ja kohaldatavate siseriiklike normide kokkusobivust PEGI-süsteemiga võiks märgatavalt parandada. Videomängude müük jaemüügikauplustes Komisjonile teeb muret, et alaealiste poolt mängitavate vägivaldsete videomängude arv kasvab. Tähtis on analüüsida juurdepääsu sellistele mängudele. Pooltes liikmesriikidest[18] kehtivad nii tsiviil- kui kriminaalõiguses konkreetsed normid, milles käsitletakse alaealistele kahjuliku sisuga videomängude müüki, ja nende normide jõustamiseks on ette nähtud erinevad karistused[19].

Kirjutage oma ülevaade

PrantsusmaalRootsis ja Madalmaades on teatavate vägivaldsete videomängude müük kriminaalseaduse alusel keelatud Rootsis keelab seda ka riigiõigus. Seaduslike mängude Kaubandus videomangude susteemidega on Rootsi jaemüüjad nõustunud järgima PEGI-süsteemi raames toimivat vanusepiirangute süsteemi.

Nad tohivad selliseid mänge müüa lapsevanema loal. Belgias ja Maltas kehtivad mitmed videomängude müüki hõlmavad õigusnormid, näiteks rassismi ja ksenofoobiat, kaubandust ja tarbijakaitset ning avalikku korda käsitlevad õigusaktid. Bulgaarias ,[21] KüproselLuksemburgisPoolasRumeeniasTaanis ,[22] Tšehhi Vabariigis [23] ja Ungaris puuduvad videomängude müüki käsitlevad konkreetsed õigusaktid.

Järgmine loogiline samm sellises olukorras on videomängude jaemüüjate tegevusjuhendi koostamine. Nende koostatud tegevusjuhendiga vanusepiirangute alase harimise ja nende jõustamise kohta Ratings Education and Enforcement Code [24] püütakse teavitada jaemüüjaid ning tagada, et nad jõustavad vanusepiiranguid, näiteks teadlikkuse suurendamise ja kaupluste personali koolitamise kaudu.

Kaubandus videomangude susteemidega Korgsagedusega kauplemise operatsioonisusteem

Tarbijad võivad jaemüüjatele ja ERSB veebisaidile eeskirjade rikkumisest teatada. Videomängude keelamine Siiani on teatavad videomängud keelanud vaid neli liikmesriiki ÜhendkuningriikIirimaaSaksamaa ja Itaaliakas ametliku keelu või keeluga samaväärsete meetmete kaudu, näiteks konfiskeerimine, vanusepiirangu määramisest keeldumine või kaubandustõkked.

Kaubandus videomangude susteemidega OPKO aktsiate valikutehingud

Iirimaal võib Iirimaa filmitsensuuriamet Irish Film Censor's Office, IFCO kohaldada keeldu selliste mängude suhtes, mida loetakse vaatamiseks sobimatuks nende vägivaldse iseloomu tõttu. Hiljem aga anti mängu muudetud versioonile klassifikatsiooni sertifikaat.

Kaubandus videomangude susteemidega Lihtne bdai saada lisaraha i nam

Detsembris lükkas videovaldkonna apellatsioonikomisjon Video Appeals Committee kõnealuse otsuse ümber. BBC vaidlustas selle otsuse kohtuliku läbivaatamise kaudu kõrgemas kohtus, kes suunas asja tagasi videovaldkonna apellatsioonikomisjonile; viimane jättis märtsis oma otsuse kehtima. Vastavalt sellele seadis BBFC mängule vanusepiirangu 18 eluaastat[26]. Lubatud ei ole aga mitte originaal, vaid mängu muudetud versioon. Komisjon leiab, et selliseid keelde peaks kehtestama üksnes erandkorras, need peaksid olema proportsionaalsed ja seetõttu tuleks neid kohaldada vaid inimväärikuse tõsise rikkumise korral.

Alaealiste kaitsega seotud kehtivate meetmete tõhusus Pooled liikmesriikidest[30] peavad kehtivaid meetmeid üldiselt tõhusateks. ItaaliaKreekaLeeduLätiPoolaPrantsusmaa ja Saksamaa on riiklikke õigusakte kas hiljuti parandanud või parandavad neid praegu.

Video: Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020 2021, Mai

Mõned riigid peavad Kaubandus videomangude susteemidega muudatusi piisavateks koostoimes eneseregulatsiooniga. Näiteks muudeti Lisati kolm põhimõtet: eneseregulatsioonisüsteem, mille puhul vastutus on asjaomasel tööstusharul, uued volitused siseministeeriumile ja kriminaalõigusmeetmed. Madalmaade jaoks piisab ilmselt PEGI-süsteemist ja videomängude müüki käsitlevatest õigusnormidest.

HispaaniaIirimaaSaksamaa ja Soome leiavad, et kehtivad eeskirjad on efektiivsed ja laialdaselt tunnustatud, kuid tõhustavad neid meediapädevuse, vanemate teadlikkuse suurendamise ning kohtuliku läbivaatamise kaudu.

Rootsi kasutab PEGI-süsteemi ja usub, et vanemate teadlikkuse suurendamise, asjaomase tööstusharu eneseregulatsiooni edendamise ning riigi ja tööstusharu vahelise koostöö süvendamise meetmed toimivad hästi. Saksamaal [31] ja Ühendkuningriigis [32] viiakse läbi uuringuid õigusaktide tõhususe ning lapsi varitsevate ohtude kohta.

Kas soovite olla videomängude testija?

Enamik Austria pädevatest piirkondlikest asutustest peavad kehtivat süsteemi ebapiisavaks, olenemata sellest, kas nad PEGI-süsteemi kasutavad või ei kasuta.

Viini liidumaa kavatseb asjaomast seadust uuendada. Austria on arvamusel, et riiklikul tasandil kehtestatud süsteemist ei piisaks Internetist või naabermaade lähedusest tingitud probleemidega tegelemiseks; probleemiks peetakse ka teadlikkuse, politsei järelevalve ja jaemüüjatele abiks olevate sertifikaatide puudumist. Belgias ja Ungaris kohaldatakse juba PEGI-süsteemi, kuid see ei ole õiguslikult siduv, mistõttu peavad mõlemad riigid alaealiste kaitset ebatõhusaks.

Belgia pooldaks õigusakte Euroopa tasandil. Bulgaarias on lastekaitset käsitlevaid õigusakte[33] viimasel kahel aastal täiendatud eneseregulatsiooni mehhanisme soodustavate stiimulitega.

Airobot ventilatsiooniseade - Nutikas nõudluspõhine ventilatsioon - Nurgakivi 08.09

Võrgupõhised videomängud Võrgupõhised videomängud võimaldavad mängijatel üksteisega suhelda võrguühenduse vahendusel. Enamikus liikmesriikidest[34] puuduvad sellekohased konkreetsed õigusaktid.

Saada sõbrale

Lisaks eespool osutatud enese- ja kaasregulatsiooni kaudu toimivale korrale, tegeleb Saksamaal noorte kaitsega Internetis liidumaade asutatud spetsiaalne ühine esindus jugendschutz. Itaalias kohaldatakse seadust, milles käsitletakse alaealiste kaitset seoses videomängude kasutamisega, ka võrgupõhiste mängude suhtes. Iirimaal kohaldatava õiguse kohaselt käsitletakse offline ja võrgupõhiseid videomänge võrdselt.

Üks osa EVE inimsuhtluse põhimõtetest on see, et just mängijad peavad tootma suurema osa mängumaailmas kaubeldavatest kaupadest. Selle asemel, et loota enamusele oma relvadest, laevadest ja laskemoonast, kudema ja rüüstama, peab mängumaailm tootma kõik mängijad. Muidugi on veel mõned haruldased esemed, kuid masside igapäevane laevaehitus ja üldine ostlemine peab olema ette nähtud masside poolt.

Asjaomased Interneti-teenuse osutajad nõustusid, et selliseid materjale ja teenuseid, mis on Iirimaa õiguse kohaselt ebaseaduslikud, ei vahendata Iirimaa serverite kaudu või need kõrvaldatakse sealt.

Ebaseadusliku või kahjuliku sisuga materjalidest teatamiseks on loodud vihjeliin ja toimib koostöö politseiga. Lätis kohaldatakse konkreetseid sätteid seoses arvutimängude kättesaadavusega Internetis.

52008DC0207

Mängude levitamist võib keelata näiteks siis, kui ei ole võimalik kindlaks määrata nende kasutajate ringi või kui mängijat ei ole teavitatud vanusepiirangust. Interneti-teenuse osutajad on samuti kohustatud mängude kasutajaid teavitama sisufiltri paigaldamise võimalusest.

Kokkuvõtteks leiab komisjon, et võrgupõhiste videomängudega seoses tuleb teha täiendavaid jõupingutusi, et võtta arvesse selliste mängude eripärasid: vaja on kiiret ja tõhusat vanusekontrolli mehhanismi ja erilist tähelepanu tuleks pöörata jututubadele.

Selleks oleks kasulik üleeuroopaline dialoog kõikide sidusrühmade vahel.

Suurema läbipaistvuse ja videomängude vaba liikumise tagamiseks tuleb kõikides liikmesriikides edendada selgete ja lihtsate liigitamissüsteemide kasutamist. Samuti rõhutas nõukogu kõikide huvitatud isikute vahelise koostöö olulisust. Kõnealuses resolutsioonis palutakse komisjonil vaadata üle erinevad video- ja arvutimängude sisu hindamise, neile vanusepiirangute määramise ja nende märgistamise meetodid ning esitada nõukogule selle kohta aruanne. Videomängude mängimine on eurooplaste seas üks armastatumaid vaba aja veetmise viise olenemata vanusest ja päritolust[2].

Sellises olukorras võiks lähtepunktiks olla ELi poliitika, millega suurendatakse avaliku ja erasektori koostööd võitluses küberkuritegevuse, eriti Internetis leviva ebaseadusliku ja kahjuliku sisu vastu. Kõikidel tasanditel kasutatav üleeuroopaline vanusepiirangute süsteem Enamik liikmesriikidest[36] pooldavad kõikidel tasanditel kasutatavat üleeuroopalist vanusepiirangute süsteemi, mis aitaks tagada siseturu tõrgeteta toimimist ja hoiaks ära tarbijate segadusse ajamist.