Riskijuhtimise strateegiate valikud,

Millised on olemasolevad sise kontrollimeetmed? Selleks et tugevdada rahvusvaheliste tarneahelate usaldusväärsust, on vaja parandada ELi tolliasutuste tegevust.

Sissejuhatus Sujuval ja ohutul Texas Trading System on otsustav mõju maailma suurima kaubandusbloki — Euroopa Liidu Riskijuhtimise strateegiate valikud majanduskasvule ja konkurentsivõimele.

 • Kuidas teha enamik raha internetis
 • Samas on asetleidnud intsidendid heaks sisendiks nende riskide tuvastamiseks, mis võivad tõenäoliselt aset leida.
 • Sissejuhatus Sujuval ja ohutul kaubavool on otsustav mõju maailma suurima kaubandusbloki — Euroopa Liidu — majanduskasvule ja konkurentsivõimele.
 • Lisaks makstakse aktsiaoptsioonide all
 • Riskijuhtimine – Vikipeedia
 • Страусозавры припали к земле, чтобы Арчи и четверо людей могли сойти.

Tõhus riskijuhtimine rahvusvahelises tarneahelas on olulise tähtsusega, et tagada ELi elanike turvalisus ja ohutus, finants- ja majandushuvide kaitse ning hõlbustada samal ajal seaduslikku kaubandust. ELi ühtse turu ja tolliliidu nõuetekohaseks toimimiseks on vaja, et tolliasutused tegeleksid järjepidevalt riskide ohjamisega. Selleks et tugevdada rahvusvaheliste tarneahelate usaldusväärsust, on vaja parandada ELi tolliasutuste tegevust.

Pärast ühenduse tolliseadustiku[1] turvalisust käsitlevate muudatuste[2] täielikku rakendamist Teatises[3] määratleti kohaldatava lähenemisviisi puudused ja esitati ettepanek edasiste meetmete võtmiseks. Strateegia kohaldamisala Strateegia hõlmab mitut olulist eesmärki, mis lähtuvad Riskijuhtimise strateegiate valikud saavutada kvaliteetne ja mitmetasandiline lähenemisviis riskijuhtimisele, et see oleks tõhus ja tulemuslik.

RISKIJUHTIMINE

Strateegias on kirjeldatud asjakohaseid riskide maandamise ja kontrollimeetmeid ning nende kõige sobivamat kohaldamisaega ja -kohta tarneahelas. Selles on võetud arvesse riskide muutuvat laadi ja mitmekesisust ning tolliasutuste esmast vastutust ELi rahvusvahelise kaubavahetuse järelevalve tagamisel.

Strateegias on arvestatud ka muude tarneahelas osalevate pädevate asutuste rolliga ning rõhutatud vastastikuse täiendavuse vajadust. Selles on viidatud riskide rahvusvahelisele iseloomule ja rahvusvahelise koostöö tähtsusele riskijuhtimises. Lisaks on strateegias arvesse võetud kaubavahetuse hõlbustamise ja kiirendamise olulisust ELi jaoks, ettevõtjate keskset rolli ning vajadust vältida tarbetuid häireid logistika ja tarneahela toimimisel.

Tegevuskava riskijuhtimise parandamiseks Iga Riskijuhtimise strateegiate valikud saavutamiseks on tegevuskavas kirjeldatud üksikasjalikult mitut meedet. Meetmete eesmärk on kõrvaldada tuvastatud puudused, et saavutada järk-järgult ELi tolliasutuste suurem suutlikkus ja süstemaatilisem koostöö muude asutuste, ettevõtjate ja rahvusvaheliste kaubanduspartneritega. Tegevuskava hõlmab meetmeid, et toetada või töötada välja rahvusvahelisi norme ja standardeid, kui see peaks olema asjakohane.

BH Trading System suurem väljakutse on seotud vajadusega saada tarneahelas toimuva liikumise kohta kvaliteetseid andmeid ning nende andmete asjakohane kättesaadavus ja kasutamine riskijuhtimise eesmärgil tolli ja muude pädevate asutuste poolt.

Riskijuhtimine

Edasise arengu jaoks on oluline tagada piisava suutlikkuse ning meetodite väljatöötamine Riskijuhtimise strateegiate valikud rakendamine, et võimaldada ja hõlbustada pädevate asutuste koostööd. Sidusus ja vastastikune täiendavus ELi muude meetmetega Strateegia ja tegevuskava rakendamisel järgib komisjon nende vastastikust täiendavust ja sidusust nii käimasolevate seotud meetmetega nt liidu tolliseadustik,[6] vastastikuse haldusabi osutamine[7] kui ka muude poliitikavaldkondadega.

Võetakse arvesse julgeolekumeetmeid, eelkõige sisejulgeoleku,[8] lennukauba julgestuse[9] ja meresõidu turvalisuse sh e-merendus ja CISE [10] valdkonnas ning ekspordikontrolli poliitika läbivaatamise vajadust[11]. Lisaks võetakse arvesse ka muid asjakohaseid transpordipoliitika meetmeid, sealhulgas teavitusformaalsuste direktiivi[12] riiklike ühtsete liideste loomise kohta, et jagada laevadega seotud teavet ja siduda seda teavet muude riiklike e-süsteemidega, andmevahetussüsteemi SafeSeaNet,[13] mis võimaldab Riskijuhtimise strateegiate valikud vahetamist liikmesriikide vahel ning e-kaubaveo algatust, millele on osutatud Arvesse võetakse veel asjakohaseid poliitikaalgatusi toodete,[15] loomade, toidu ja sööda ohutuse tagamiseks ja keskkonnakaitseks, eriti FLEGTi[16] and CITESi,[17] ning seotud algatusi intellektuaalomandi õiguste IPR valdkonnas, näiteks ELi intellektuaalomandi õiguste rikkumisega võitlemise tollialast tegevuskava,[18] intellektuaalomandi õiguste jõustamise tegevuskava, millega on ette nähtud töötada välja ELi hoolsuskohustuse süsteem, et takistada intellektuaalomandi õiguste rikkumist kommertseesmärgil,[19] ning strateegia intellektuaalomandi õiguste kaitse ja jõustamise tagamiseks kolmandates riikides, mille eesmärk on rahvusvahelise koostöö edendamine[20].

Lähenemisviisi kulude ja Riskijuhtimise strateegiate valikud analüüs Komisjon on tellinud uuringu, et määrata kindlaks ja vaadata läbi strateegia rakendamist toetavate alternatiivsete lähenemisviiside kulud ja tulud. Uuringus pöörati erilist tähelepanu lahendustele, mis võimaldavad parandada ELi sisenevaid kaupu käsitlevate andmete kvaliteeti, kättesaadavust ja kasutamist riskijuhtimise eesmärgil.

Hinnati järgmisi poliitikavalikuid: 1 täielik detsentraliseerimine, kogu arendustegevus toimub liikmesriikide tasandil ja osalejatevahelise teabevahetuse kaudu; 2 ühisteenuste kasutamine, luuakse ühine andmebaas, et toetada andmete kättesaadavust liikmesriikide jaoks, ja seotud platvorm, et integreerida ja täiustada liikmesriikidevahelist teabevahetust; 3 ühisteenuste kasutamine koos ühise välise liidese loomisega, kuhu kauplejad saaksid andmeid sisestada ning mis ei sõltu liikmesriigist, kes on pädev andmeid vastu võtma.

Uuringus järeldati, et ühise andmebaasi loomine teabe asjakohaseks ja õigeaegseks jagamiseks aitaks tagada tollivaldkonna tõhusa riskijuhtimise ELis.

52014DC0527

Ühine väline liides tooks ettevõtjatele täiendavat tulu, sest võimaldaks hoida kokku nende kulusid. Komisjon kaalub hoolikalt olemasolevaid valikuid ja nende rakendamisega seotud praktilisi küsimusi, sh korraldamise ja rahastamisega seotud küsimusi, ning tegeleb sellega esmajärjekorras.

Järeldused Komisjon võtab vajalikud meetmed kõnealuse strateegia ja tegevuskava rakendamiseks, eelkõige seoses liidu tolliseadustiku ja sellega seotud IT-arendustega, ning toimib kooskõlas ELi muude Riskijuhtimise strateegiate valikud, mis hõlmavad andmete kogumist. Komisjon juhib nõukogu ja Euroopa Parlamendi tähelepanu kõnealuse strateegia ja tegevuskava rakendamise tähtsusele.

Komisjon kutsub liikmesriike ja muid sidusrühmi üles aitama kaasa strateegia ja tegevuskava tõhusale ja tulemuslikule rakendamisele. Tollivaldkonna riskijuhtimist käsitlev ELi strateegia: riskide ohjamine, tarneahela turvalisuse tugevdamine ja kaubanduse soodustamine Tarneahela ja kaupade ELi piiriülese liikumise jälgimisel peavad Euroopa tolliasutused võtma meetmeid, et tagada rahvusvaheliste kaubavoogude tarneahela usaldusväärsus; tagada liidu ja selle elanike turvalisus ja ohutus; kaitsta ELi ja selle liikmesriikide finants- ja majandushuve; hõlbustada ja kiirendada seaduslikku kaubandust ning edendada ELi konkurentsivõimet.

Esmatähtis on koostöö muude pädevate asutuste, ettevõtjate ja rahvusvaheliste partneritega. Selleks et tulla toime kaubavahetuse mahu kasvuga ja jälgida tarneahelat, kasutavad tolliasutused riskijuhtimist, et tagada tulemuslik ja tõhus kontroll, vältida põhjendamatuid häireid seaduslikus Riskijuhtimise strateegiate valikud ja kasutada ressursse tõhusalt.

Lihtne libiseva keskmise paevakaubanduse strateegia

Kontrolliressursid ja -meetmed võimaldavad keskenduda suure ja tõsise riskiga valdkondadele ning teostada vajalikke kontrolle õigel ajal ja õiges kohas. ELi ühtne turg ja tolliliit ning riskide piiriülene ulatus, osutab liikmesriikide vastastikuse usalduse olulisusele ja vajadusele tegeleda riskide ohjamisega tõhusalt, tagades kogu ELis asjakohase järjepidevuse ja Riskijuhtimise strateegiate valikud. Tollivaldkonna riskijuhtimise ühine ELi raamistik on kindel, kuid seda peab pidavalt kohandama ja arendama, et saavutada ühtsem, tulemuslikum ja Riskijuhtimise strateegiate valikud järelevalve tarneahelaga seotud riskide üle.

See on komisjoni ja liikmesriikide ülesanne.

Portland Oregon Stock Options

ELi tollivaldkonna riskijuhtimise aluspõhimõtted seoses tarnetarneahelaga Strateegia põhineb riskijuhtimisel ning liitu sisenevate, liidust väljuvate ja liitu läbivate kaupade kontrollimisel, võttes nõuetekohaselt arvesse kaupade eripära, riskitaset ja kulusid nii tolli kui ka ettevõtjate jaoks.

Kaupade liikumist rahvusvahelises tarneahelas hõlmava riskijuhtimise eesmärk on tuvastada kõik kaupade ja nende liikumisega seotud võimalikud ohud ja riskid, neid hinnata ja analüüsida. Riskijuhtimises tuleb võtta arvesse riskide mitmekesisust nii ELi kui ka riiklikul tasandil ning riskide mõju ja tagajärgi nende realiseerumise korral, et võtta riskivähendamis- ja tõrjemeetmeid kõige vajalikumal ajal ja tarneahela kõige õigemas kohas.

Eelnev hindamine ja vajaduspõhine kontrollimine ELi tollivaldkonna riskijuhtimise ühine raamistik peab võimaldama lastiga seotud riskide hindamist enne selle pealelaadimist kolmandas riigis või enne lasti saabumist ELi territooriumile või tolli sihtkohta, et kindlaksmääratud riski suhtes saaks kohaldada asjakohaseid vastumeetmeid — seega annab raamistik võimaluse riske eelnevalt hinnata ja vajaduse korral lasti kontrollida.

Eesmärgiks on ohjata riske optimaalselt, nt lõhkeseadeldistega seotud julgeolekuriskid või äärmiselt nakkusohtlike haigustega seotud riskid tuleb lahendada enne laadimist; keelatud või ohtliku kauba ning salakauba puhul on vaja varakult sekkuda, kuid sellist kaupa saab kontrollida pärast saabumist ELi territooriumile või mahalaadimiskohta; mõnede riskidega, näiteks tooteohutusega, saab tegeleda tollivormistuse käigus; finants- kaubanduspoliitiliste ja muude riskidega saab tegeleda nii tollivormistuse käigus kui pärast seda audiitorkontrolli kaudu.

Volitatud ettevõtja ja usaldusväärse kaupleja programmid on olulise tähtsusega, et hõlbustada ja kiirendada kaupade liikumist ja tollivormistust kindlaksmääratud turvaliste kauplejate vahel, kelle puhul on riskid väiksemad.

CBA Stock Options

Mitme asutuse koostöö ELi tolliasutused, mis on esmased liidu rahvusvahelise kaubanduse järelevalve eest vastutavad asutused, on ühel meelel, et tõhus riskijuhtimine hõlmab paljusid asutusi. See eeldab tihedat rahvusvahelist koostööd nii tolliasutuste endi kui ka tolli- ja muude valitsusasutuste sealhulgas õiguskaitse- ja julgeolekuasutuste ning ettevõtjate vahel.

Kuidas kaubelda suureparase valikupaeva paeva

Mitmetasandiline ja koordineeritud lähenemisviis Olles teadlikud oma vajadustest ja probleemidest, peavad EL ja selle liikmesriigid looma kaupade liikumisega seotud riskide varajaseks hindamiseks tõhusa süsteemi ja seda süsteemi rakendama.

See eeldab mitmetasandilist ja koordineeritud lähenemisviisi, millesse panustavad kõik pädevad asutused, ning tarneahelas osalejate asjakohaste ja ühtlustatud andmete õigeaegset esitamist tolliasutustele.

 1. Подумала Николь.
 2. Binaarsete valikute tootlusstrateegia
 3. IQ Valikud MetaTrader
 4. Под куполом располагалось более двадцати очень ярких источников света; они казались значительно ярче, чем те светляки, которые сопровождали Ричарда и Николь по области обитания октопауков.
 5. Millal muua ettevotte aktsiaoptsioonide tehinguid

Vahendite tõhus kasutamine EL ja selle liikmesriigid peavad korraldama mitmest allikast pärit elektroonilise teabe kogumise, integreerimise ja haldamise, kasutades tõhususe suurendamiseks ära juba olemasolevat IT-suutlikkust ja uusi võimalusi. Otsustava tähtsusega on selliste andmete ning riskide ja kontrollitulemustega seotud olulise teabe jagamine ELi tolliasutuste vahel. EL ja selle liikmesriigid peavad tagama, et ühise raamistiku kaudu oleks osutatud teave kättesaadav ja riskijuhtimise eesmärgil kasutatav ning samas järgitaks kehtivaid andmekaitsealaseid õigusakte.

Miks voiks ettevote aktsiate voimalusi pakkuda

Riskide ühtseks käsitlemiseks peavad ELi tollisutused tagama, et kogu olemasolevat võimekust, sealhulgas seadmeid, kasutatakse asjakohaselt ning tegevust hinnatakse pidevalt, et vältida liigseid ja ebavajalikke kontrollimisi ja kulusid. Tollivaldkonna kaubeldakse FX valikuvahetus riskijuhtimise edendamine ELis Komisjon ja liikmesriigid teevad koostööd kogu ELi hõlmava riskijuhtimise raamistiku tulemuslikkuse ja tõhususe parandamiseks ning võtavad samm-sammult vajalikke meetmeid järgnevalt osutatud eesmärkide saavutamiseks asjakohaste vahenditega.

Selleks on vaja luua asjakohased õigus- menetlus- ja IT mehhanismid, et toetada vajalike andmete kättesaadavust, teabevahetust ja riske käsitleva teabe, sealhulgas kontrollitulemuste, jagamist ELi tolliasutuste Riskijuhtimise strateegiate valikud kogu tollikontrolli menetluse käigus. Selleks on vaja kehtestada meetodid ja menetlused, et riskipõhist kontrolli teostataks kõige sobivamal ajal ja kohas, tulemusi jagataks tolliasutuste vahel ning välditaks tarbetuid või dubleerivaid kontrollimeetmeid.

Lisaks tuleb määrata kindlaks, kus ja millal kontrolli- ja riskide vähendamise meetmeid on vaja võtta, et riske optimaalselt maandada ja võtta arvesse logistikaahelaga seotud piiranguid.

Selleks on vaja tuvastada mittevajalikud erinevused raamistiku rakendamisel liikmesriikides ja need kõrvaldada ning tagada vajaduse korral ELi toetus tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks; analüüsida ja otsida ELi ja liikmesriikide tasandil täiendavat suutlikkust, et toetada tõhusamat ja tulemuslikumat riskijuhtimist; tugevdada koostööd ja tegevuse kooskõlastamist ELi tolliasutuste vahel; arendada edasi ja hinnata pidevalt kõiki riske hõlmavaid ELi ühiseid riskikriteeriume ja -standardeid ning tagada nende ühtne rakendamine; tagada ELi riskijuhtimise rakendamise korrapärane järelevalve ja hindamine kõigis liikmesriikides ning hinnata eesmärkide osas saavutatud tulemusi.

Selleks on vaja arendada veelgi koostööd tolli- ja muude pädevate asutuste sealhulgas õiguskaitse- ja julgeolekuasutuste vahel, et tagada vastastikune täiendavus tarneahela riskijuhtimisel, edendada vajaduse korral ühiste riskikriteeriumide Stock Options reaalajas ning parandada juurdepääsu riske käsitlevale teabele ja sellise teabe jagamist; edendada ELi volitatud ettevõtja programmi ja saavutada ulatuslikum tuntus ka tolliväliste ja reguleerivate asutuste seas.

Parim binaarne valik AutoTrader

Selleks on vaja toetada õiguspäraste ettevõtjate, tarneahelas osalejate ja logistikateenuste osutajate koostööd eelkõige selleks, et — parandada rahvusvaheliste tarneahelatega seotud teadmisi ja tarneahelate nähtavust, eelkõige e-kaubaveo algatuse raames; — selgitada välja uued suundumused ELi piire ületavas ebaseaduslikus kaubanduses ja tarneahelaga seotud ohud; — edendada ettevõtjate elektrooniliselt esitatud tolliandmete taaskasutamist, et muuta tolliprotseduurid sujuvamaks ning vähendada seega kulusid ja suurendada tõhusust; — edendada ja tugevdada ELi volitatud ettevõtja programmi ning hõlbustada veelgi seaduslikku kaubandust.

Selleks on vaja osaleda aktiivselt ülemaailmsete standardite kehtestamisel mitmepoolsetel foorumitel; rakendada rahvusvahelisi norme ja standardeid või edendada nende väljatöötamist kaubanduspartnereid kaasavate mitmepoolsete ja kahepoolsete algatuste kaudu, vahetada tollialast teavet ja muuta kaubavoogude korraldus sujuvamaks; suurendada ELi volitatud ettevõtja programmi tuntust rahvusvaheliste kaubanduspartnerite seas ja usaldusväärsete ettevõtjate programmide vastastikust tunnustamist, kui see on asjakohane.

Kasutada liidu tolliseadustikuga antud volitusi ja võtta vastu komisjoni õigusakte Liidu tolliterritooriumile toodud kaubad: — Koostada analüüs Riskijuhtimise strateegiate valikud ülddeklaratsiooni vajalike paranduste kohta, võttes arvesse erinevaid ärimudeleid, lennukauba julgestuse katsemeetmete tulemusi ja hinnangut impordikontrollisüsteemi[1] kohta — Esitada ettepanek ühtlustatud lahenduse kohta, mis võimaldaks koguda ja integreerida ettevõtjate poolt sisenemise ülddeklaratsioonis esitatud andmeid ning võtaks arvesse kulude ja tulude analüüsi ja seonduvaid valdkondi sealhulgas tehnilisi, rahalisi ja korralduslikke aspekte — Komisjon — Rakendusuuring — Võtta vastu komisjoni õigusakt 1.

Töötada välja ja rakendada asjakohaseid IT-lahendusi — Kohandada ja arendada edasi IT-süsteeme, mis võimaldavad ettevõtjatel esitada sisenemise ülddeklaratsiooni andmeid ning tolliasutustel neid andmeid koguda ja integreerida — Arendada välja IT-süsteem, mis võimaldaks tolliasutusele juurdepääsu ettevõtjate lennundusjulgestussüsteemidele —[2] Komisjon, liikmesriigid, ettevõtjad IT-süsteemide kohandamine ja edasiarendamine liikmesriikide ja ELi tasandil 2.

Esitada täiendavaid lahendusi ja kasutada liidu tolliseadustikuga antud volitusi, et võtta vastu komisjoni õigusakte — Esitada ettepanek ühtlustatud lahenduse kohta, mis võtaks arvesse kulude ja tulude analüüsi ning seonduvaid rakendusvaldkondi sealhulgas tehnilisi, rahalisi ja korralduslikke aspekte seoses järgmiste kaupadega: a liidu tolliterritooriumile toodud kaubad b pärast liidu tolliterritooriumile sisenemist tolliprotseduurile allutatud kaubad c eksporditud ja liidu tolliterritooriumilt välja viidud kaubad — — — Komisjon — Rakendusuuringud — Võtta vastu komisjoni õigusakt, kui see on asjakohane — Ühised juhised tolliasutustele 2.

Töötada välja asjakohased IT-lahendused ja rakendada neid Kohandada ja arendada edasi IT-süsteeme, mis tagavad tolliasutustele juurdepääsu tarneahela andmetele ja riskiga seotud teabele ning võimaldavad ELi tolliasutustel neid andmeid jagada —[3] Komisjon, liikmesriigid Arendamist vajavad IT-süsteemid: — Liikmesriikide tollivaldkonna riskijuhtimise süsteem — Sisekontrollisüsteem, uus arvutipõhine transiidisüsteem ja tolliasutuste Riskijuhtimise strateegiate valikud süsteem 2.

The truth about Forex trading

Tõestada kontseptsiooni peamistes poliitikavaldkondades ja esitada asjakohaseid lahendusi — Teha kindlaks peamised poliitikavaldkonnad ja võtta koostöös asjaomaste sidusrühmadega operatiivmeetmeid lahenduste testimiseks, näiteks prioriteetseid kontrollivaldkondi hõlmavate meetmete kaudu — Komisjon esitab ettepaneku testitud poliitikavaldkonnas tollivälise õigusakti tollikontrolli käsitlevate sätete Riskijuhtimise strateegiate valikud, võttes vajaduse korral arvesse kontseptsiooni tõestamise tulemusi — Komisjon — Kontseptsiooni tõestamine — Komisjoni ettepanek tollivälise õigusakti tollikontrolli käsitlevate sätete ajakohastamiseks, kui see on asjakohane 4.

Tuvastada puudused ja erinevused ühtse riskijuhtimise raamistiku rakendamisel ja kõrvaldada need ,pakkudes vajaduse korral toetust ELi tasandil — Analüüsida ja esitada asjakohaseid lahendusi kaasa arvatud IT-lahendusipakkudes vajaduse korral toetust ELi tasandil, et a tuvastada mittevajalikud erinevused ühiste riskikriteeriumide ja standardite rakendamisel ja kõrvaldada need b kehtestada liikmesriikide riskijuhtimissüsteemide jaoks vajalikud tehnilised ja talitlusnõuded c kehtestada riskianalüüsi ja kontrolli suunamise valdkonna kutsenõuded.

Tegevuste ja seatud eesmärkide saavutamist toetab juhtkonna rakendatav riskijuhtimise protsess, mis aitab ennetada ja maandada eesmärkide saavutamist ohustavaid tegureid riske. Pakume riskijuhtimise raamistiku konsultatsiooni ja riskijuhtimise strateegia koostamist. Protsessi käigus kaardistatakse ja analüüsitakse põhjalikult organisatsiooni struktuuri ja ressursse sh inimressurss. Strateegia koostamise järgselt korraldatakse vajalik sise- ja väliskommunikatsioon. Riskijuhtimise protsessi moodustavad eelnimetatud tegevused koos omanike ja juhtorganite asjakohaste poliitikate, rakendatavate protseduuride sisekorrad, juhendid, eeskirjad, soovitused jne kehtestamise ja välja kujunenud tavade juurutamisega organisatsioonikultuur.

Edendada edasist suutlikkust ja tõhustada koostööd ja koordineerimist tolliasutuste vahel — Teha strateegiliste nõuete põhjal kindlaks, millist riskijuhtimissuutlikkust tuleks arendada liikmesriikide ja millist ELi tasandil võttes arvesse ELi andmehoidlast või alternatiivsetest lahendustest ning samuti asjakohastest ELi rahastatud teadusprojektide tulemustest saadavat kasu.

Koostada riiklikul ja ELi tasandil tolliasutuste ohu- ja riskihinnanguid, mis hõlmaksid kõiki ohte ja riske — Olemasolevaid vahendeid, menetlusi ja meetodeid arvesse võttes tagada liikmesriikide ja ELi tasandil, et a kõiki ohte ja riske hõlmavaid tolliasutuste ohu- ja riskihinnanguid jagataks nii teiste liikmesriikide kui ka komisjoniga b hinnanguid võetaks arvesse tollivaldkonna riskijuhtimises, sealhulgas ühiste riskikriteeriumide ja standardite puhul, kui see on asjakohane Arendada koostöös komisjoni pädevate teenistustega ELi ühiseid, kõiki riske hõlmavaid riskikriteeriume ja standardeid — Arendada edasi ja rakendada ühiseid, kõiki riske hõlmavaid riskikriteeriume ja standardeid, vajaduse korral koos pädevate talitustega ning võttes arvesse kindlaksmääratud prioriteete ja algatusi Jälgida, hinnata ja parandada pidavalt ELi riskijuhtimise rakendamist liikmesriigiti ja mõõta ELi ühtse riskijuhtimisraamistiku tulemuslikkust — ELi riskijuhtimismeetmete korrapärane järelevalve ja hindamine, et tagada nende ühetaoline, tõhus ja tulemuslik kohaldamine — Jätkata olemasolevate ühiste riskikriteeriumide hindamist ning parandada pidevalt nende tulemuslikkust ja tõhusust komisjoni iga-aastaste hindamisaruannete ja nende järelmeetmete kaudu — Parandada meetodeid ja Binaarse valiku toetus ja vastupidavus, et tagada ühiste riskihindamiskriteeriumide järelevalve, hindamine ja tulemuslikkuse kontrollimine ELi tasandil, vajaduse korral koostöös komisjoni pädevate talitustega, ning määrata kindlaks teave, mida tuleb koguda ja mille liikmesriik komisjonile kättesaadavaks peab tegema Tugevdada ELi volitatud ettevõtja programmi, toetudes selle laiemale tunnustamisele ja edendamisele muude asutuse poolt — Teha koostöös teiste pädevate asutustega kindlaks prioriteetsed valdkonnad, võttes arvesse käimasolevaid algatusi — Analüüsida nõudeid, mis on seotud muude partnerlusprogrammide või muude ametiasutuste kontrollirežiimidega, et määrata kindlaks: a volitatud ettevõtja programmi vastastikune täiendavus ja koostoime muude programmidega b meetmed, mis on vajalikud volitatud ettevõtja staatuse integreerimiseks muude pädevate asutuste kontrollirežiimiga c kriteeriumid, mille on välja töötanud muud asutused ja mida volitatud ettevõtja programmi puhul tuleks arvesse võtta — Vajaduse ja võimaluse korral esitab komisjon sobivad lahendused — Komisjon Riskijuhtimise strateegiate valikud Teostatavusuuringud, millele vajaduse korral järgneb ettepanekute esitamine 5.

Tugevdada ja edendada volitatud ettevõtja programmi, kõrvaldades kõik asjakohased tuvastatud puudused ja toetades eeliseid Kuidas kaubelda FX voimalusi Arendada koostöös asjaomaste Riskijuhtimise strateegiate valikud korrapäraste analüüside koostamist ning kõrvaldada volitatud ettevõtja programmi rakendamisel tuvastatud puudused, et tagada programmi usaldusväärsus — Teha kindlaks volitatud ettevõtja programmi täiendavad eelised ning pakkuda välja piisavad meetmed, võttes arvesse õiguslikke ja menetluslikke aspekte — Komisjon — Võtta liidu tolliseadustiku raames vastu komisjoni õigusakt, kui see on asjakohane — Ajakohastada volitatud ettevõtja programmi ühiseid suuniseid 6.

Edendada tolliasutuste vastavuse juhtimist tihedas koostöös kaubandussektoriga — Võrrelda riiklikke programme ja määrata kindlaks parimad tavad; uurida ühtlustatud lähenemisviisi kohaldamise võimalusi kliendisegmentide suhtes osana üldisest kontseptsioonist, mis täiendaks ELi volitatud ettevõtja programmi — Komisjon — Parimate tavade väljaselgitamine ja teostatavuse analüüs 6. Edendada ettevõtjate poolt elektrooniliselt esitatud andmete taaskasutamist, et muuta tolliprotseduurid sujuvamaks — Teha koostöös kaubandussektoriga kindlaks tolliprotseduurid ja -protsessid ning valdkonnad, kus ELi tollialaste õigusaktidega nõutud andmete taaskasutamine suurendab nii ettevõtjate kui ka tolliasutuste tõhusust — Komisjon, liikmesriigid — Teostatavusanalüüs 7.

Tagada, et EL ja liikmesriigid osalevad aktiivselt ülemaailmsete standardite väljatöötamisel asjaomastel mitmepoolsetel foorumitel Jätkata ELi aktiivset panustamist rahvusvaheliste standardite väljatöötamisse ning tagada Maailma Tolliorganisatsiooni, Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni, Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni, Ülemaailmse Postiliidu ja ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni kehtestatud rahvusvaheliste normide ja standardite järgimine — Komisjon, liikmesriigid Töötada välja rahvusvahelised standardid, toetudes ELi aktiivsele panusele [1] COM8.