Tookoha strateegia koosneb:

Eesti riik on võtnud eesmärgiks hinnata rahapesuriske paremini, muu hulgas kogudes vajadusel krediidiasutustelt analüüsiks lisainfot. Eestisse välisinvesteeringute meelitamisel seatakse kesksele kohale erasektori ja haridus-teadusasutuste vaheline koostöö ning investeeringud kõrgema lisandväärtusega tööstusharudesse. Näiteks mõjutavad Eesti pikaajalist arengut märkimisväärselt kliimaeesmärgid, mistõttu keskpangal on vaja hinnata nendest tulenevate majanduse struktuurimuutuste mõju majanduskeskkonnale, finantsstabiilsusele, finantssektori õigusaktidele, majanduse rahastamisele ja konkurentsivõimele.

Need tehingud on nüüdseks lõpetatud, välja arvatud taimeseemnete tegevusharu puhul, mis peaks lõpule jõudma Omandamisest võidavad kliendid, kelle päralt on edaspidi veelgi suurem abivahendite valik oma saagikuse, taimekvaliteedi ja kasumlikkuse parandamiseks. Peale selle lõi divisjon uue äriüksuse seemnete ja tunnuste jaoks. BASFi põllumajanduslahenduste divisjon Maa elanikkond kasvab peadpööritava kiirusega ja üha olulisemaks muutub meie võime arendada välja ja säilitada säästev põllumajandus ja terve keskkond.

Navigeerimismenüü

Meie töö ongi see võimalikuks muuta koostöös põllumeeste, põllumajandusspetsialistide, kahjuritõrjespetsialistide ja teiste asjaosalistega. Julgustamaks tööandjaid värbama kohalikke inimesi, toetatakse Ida-Viru, Põlva, Valga või Võru maakonnas üle kuue kuu tööta olnud inimeste värbamist. Iga värvatud töötaja koolituskuludest hüvitatakse vajadusel kuni eurot. Piirkondliku töökoha loomise toetust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, toetust saab taotleda töötukassast selle aasta 1.

Valikud kauplemise programm

Toetuse kogukulu kolme aasta jooksul on ca 1,48 miljonit eurot. Aitame rahandusministeeriumil ja finantsinspektsioonil luua õiguskeskkond, mis soosib finantsinnovatsiooni ja aitab vähendada riske, pöörates tähelepanu konkurentsi suurendamisele finantssektoris pankadele ja teistele finantsteenuste pakkujatele ühtlasemaid tingimusi tagades.

Suurendame oma tagatisvarade haldamise võimekust, osaledes üleeuroopalise tagatiste halduse süsteemi ECMS loomises, mis võimaldab ühtselt hallata kõlbulike tagatiste tehinguid sõltumata tagatispaberi asukohast euroalal. Avardame võimalust tuua tagatiseks krediidinõudeid, luues majasisese krediidihindamise süsteemi või osaledes sarnase üleeuroopalise süsteemi loomises.

Teeme rahapoliitiliste operatsioonide teostamisel koostööd turuosalistega, et mitmekesistada Eesti kapitaliturgu. Tagame elektroonsete maksete katkemisel minimaalselt vajaliku sularaha jaotusvõrgustiku toimimise. Suurendame müntide taaskasutust, et vähendada sularaha ökoloogilist jalajälge. Tugevdame järelevalvet sularahakäitlejate ja ringluses oleva sularaha kvaliteedi üle.

Stock-valikute tagasiostmiseks

Koolitame sularahaga tegelevaid töötajaid pangatähtede tootmise tooraine, turvaelemendid, tootmine ja polügraafia, kvaliteedikontroll vallas. Taust Eesti Panga ja teiste finantsturuosaliste suutlikkus täita oma põhiülesandeid erinevates kriisiolukordades on muutunud üha olulisemaks.

Turunduse taktika

Sagenenud küberrünnakud on finantssektorile toonud kaasa vajaduse hinnata ja parandada finantsturu taristu kriitiliste süsteemide küberkerksust. Et tagada makseteenuste katkematu toimimine, on tähtis rakendada turvameetmeid kõikides kriitiliselt olulist teenust pakkuvates infosüsteemides.

Louna-Atlandi kaubandussusteem

Küberriskide vähendamiseks finantsturu taristutes ja teenusepakkujate infosüsteemides on eurosüsteem järelevaatajana töötanud välja küberkerksuse strateegia. Selleks et tõsta Eesti finantssektori vastupanuvõimet küberrünnakutele, analüüsime küberkerksuse testimise ühtse raamistiku rakendamise võimalusi Eestis ja Eesti Panga rolli selles.

Eesti Panga ülesanne järelevaatajana on hinnata finantsturu taristute küberkerksust. Panganduskriisi korral peab Eesti Pank olema muu hulgas suuteline pakkuma likviidsusraskustesse sattunud pankadele erakorralist likviidsustuge, et toetada finantssüsteemi stabiilsust ja majanduse suutlikkust kriisist taastuda. Valmisolekut likviidsustuge anda on tarvis regulaarselt kontrollida ja sellega seotud toiminguid ajakohastada.

Eesti Pank peab hädaolukorra seaduse kohaselt tagama pankadevaheliste maksete toimimise ka juhul, kui tavaolukorras toimivaid pankadevahelisi arveldussüsteeme ei saa kasutada; korraldama kaardimaksete kui elutähtsa teenuse toimimise ning tagama sularaharingluse toimepidevuse. Keskpank peab olema valmis rahuldama ootamatult suurenevat sularahanõudlust ning toetama sularaha jõudmist elanikkonnani.

 • Kokkuvõtlikult on ettevõtte turundustegevuse eesmärk juhtida turundusmeetmestikku ning luua oma klientidega pikaajaline vastastikku kasumlik suhe.
 • Piirkondlik töökoha loomise toetus uute töökohtade loomiseks Sotsiaalministeerium
 • Eesti Panga strateegia — Eesti Panga strateegia aastateks — on koostatud
 • BASF tegi strateegilise sammu ja loob ligi uut töökohta - Maaleht
 • Ajalugu[ muuda muuda lähteteksti ] Mõnedel andmetel ulatub 5S-i ajalugu
 • BASF tegi strateegilise sammu ja loob ligi uut töökohta Maailma suurim keemiatööstusettevõte BASF viis lõpule mitmesuguste Bayeri tegevusharude ja varade omandamise.
 • Tesla aktsia muugi valikutehingud

Sularahateenuse tagamisel tuleb silmas pidada turul tavaolukorras toimuvat, pankade uuenevaid ärimudeleid sularahateenuste pakkumisel ning muutusi sularahaveo turul. Sularaharingluse toimepidevuse plaane peab regulaarselt testima. Ühtlasi tuleb keskpangal regulaarselt hinnata elutähtsate makseteenuste, sh kaardimaksete taristu toimimist muutuvas turuolukorras ja kontrollida toimepidevust hädaolukorras. Oodatavad tulemused Eesti Pank on valmis reageerima kriisiolukorrale ja tagama kriitiliste protsesside katkematu toimimise.

Eesti Pank on taganud pankadele likviidsustoe ja kriitiliste pankadevaheliste maksete toimimise. Eesti Pank on taganud riigi varustamise sularahaga ja sularaharingluse toimimise.

BASF tegi strateegilise sammu ja loob ligi 4500 uut töökohta

Eesti Pank on korraldanud koostöös pankadega kaardimaksete sujuva toimimise nii hädaolukorras kui ka ajutiste tõrgete korral maksete reaalaegsel autoriseerimisel.

Eesti Pank on teinud küberkaitsealast koostööd riigiasutuste ja finantssektori ettevõtetega ning vajadusel koordineerinud nende tegevust küberriskide juhtimisel ja küberkerksuse testimisel. Tegevused Juurutame ja testime koostöös kommertspankade ja sularahavedaja te ga protseduure ja varulahendusi sularahateenuse osutamiseks kriisiolukorras.

Hindame, testime ja tõhustame koostöös kommertspankadega kriisiolukorras kriitiliste maksete toimimiseks loodud protseduure ja varulahendusi. Teeme koostööd pankadega, et välja töötada kaardimaksete toimepidevust tagavad lahendused, mis võimaldaksid maksete toimimise olukorras, kus tavapärane ja kohene kaardimaksete autoriseerimine ei õnnestu.

Aitame kaasa eurosüsteemi küberkerksuse strateegia rakendamisele Eestis ning hindame järelevaatajana Eesti kaardimaksete süsteemi küberkerksust. Eesti maksekeskkonna oluliste pankadevaheliste maksesüsteemide toimepidevust ja küberkerksust hindame vajadusel koostöös finantsinspektsiooni ja eurosüsteemi teiste keskpankadega. Ajakohastame ja proovime läbi pankadele erakorralise likviidsusabi andmise korra.

Suure potentsiaaliga tegevusalad nn kasvuvaldkonnad Suure potentsiaaliga ettevõtete grupid Peatükis käsitleme järgemööda mõlemat spetsialiseerumist, selgitades nende alusloogikat ja ellurakendamist. Kasvualadepõhise poliitikakujundamise eesmärk on kontsentreerida tegevusi suurima kasvupotentsiaaliga valdkondade eelisarendamiseks. Väärtusahelate valikul lähtutakse Eesti majanduse ja teaduse tänasest spetsialiseerumisest ning arengupotentsiaalist ning neid kõige lähemalt mõjutavatest arengutest Euroopas ja maailmas 7. Seejuures on oluline rõhutada, et keskendume sotsiaalmajanduslikele väljakutsetele vastamisele ettevõtete ja teadusasutuste tihedas ja piiriüleses koostöös. Kasvualade arendamisel oleme seadnud eesmärgiks, Eesti ettevõtete konkurentsivõimelisuse globaalsetes kasvuvaldkondades.

Infosüsteemi arendused toetavad Eesti Panga ülesannete täitmist ja tõhusamat töökorraldust. Taust Küberrünnakuid ettevõtete ja riigiasutuste vastu on üha keerukam ja raskem tuvastada.

Töö- ja puhkeaeg

Muutuvate ohtudega hästi toime tulemiseks on Eesti Pank võtnud vastu küberkerksuse parandamise tegevusplaani. Siiani pole ühtki Eesti Tookoha strateegia koosneb: IT-süsteeme ohtu seadvat intsidenti aset leidnud ning tahame olla selles kindlad ka edaspidi. Eesti Panga jaoks on esmatähtis tagada keskpanga infosüsteemide turvalisus, kuna sellest oleneb nii panga varade ja andmete säilimine kui ka panga võime täita oma ülesandeid. Turvalisuse tagamisel võtame arvesse riskihinnanguid ning parimaid rahvusvaheliselt tunnustatud standardeid ja tavasid.

Samuti teeme tõhusat koostööd eurosüsteemi liikmete ja teiste osapooltega, et tagada ühtne kõrge turvalisuse tase eurosüsteemis. Et saavutada keskpanga eesmärke ja arendada töökorraldust, on oluline juurutada Wiki binaarsed valikud sobivaid lahendusi protsesside digitaliseerimiseks ja rutiinse töö automatiseerimiseks. Tähtis on luua töötajatele võimalus kasutada infosüsteemi teenuseid samaväärselt nii pangas kui ka kaugtööl töötades.

IT võimaluste rakendamine töös ja turvateadlik käitumine infosüsteemi kasutades eeldab töötajate teadmiste ja oskuste kasvu. IT-teenused on toiminud ka olukorras, kui panga hoonetes on teenuste osutamine katkenud. Töötajatele on tagatud turvaline juurdepääs Eesti Panga infosüsteemi teenustele sõltumata asukohast. Erandiks on ligipääs kõrgeimate turvanõuetega kriitilistele infosüsteemidele. Töötajate IT kompetentsuse kasv ja uute tehnoloogiliste võimaluste juurutamine on loonud uusi lahendusi panga protsesside digitaliseerimiseks ja automatiseerimiseks.

Tegevused Tagame tulevikusuundumusi ja -riske analüüsides võimekuse operatiivselt reageerida uutele küberohtudele.

Pakume töötajatele kestvalt võimalusi tõsta ja hinnata oma turvateadlikkust. Korraldame töötajatele IT-koolitusi. Rakendame talitluspidevuse meetmeid sh valmisolek töötada väljaspool panga hooneidet tagada tööprotsesside jätkumine erinevate riskistsenaariumite korral.

 1. IB valikute kaupleja
 2. 5S – Vikipeedia
 3. Eesti Panga strateegia – | Eesti Pank
 4. Piirkondlik töökoha loomise toetus uute töökohtade loomiseks | IVEK
 5. Eesti ettevõtluse kasvustrateegia
 6. Bank Moodsad valikud Strateegia Tamilis

Juurutame uusi IT-lahendusi vastavalt panga vajadustele, kasutades uute tehnoloogiate ja teenuste pakutavaid võimalusi ning koolitades töötajaid neid kasutama. Käivitame lähiaastatel integreeritud andmetöötlus­süsteemi arenduse, mis võimaldab toime tulla pidevalt kasvava statistikanõudlusega. Oleme tulemustele suunatud ja hoolitseme ressursside parima kasutuse eest.

Eesti Pank on piisavalt kapitaliseeritud, et tagada küllaldased riskipuhvrid ja keskpanga kapitali säilimine ka ebasoodsate arengusuundumuste korral. Taust Viimastel aastatel on Eesti Pank hakanud täitma mitut uut ülesannet. Samal ajal arenevad nii teadmised ja oskused kui ka tehnoloogilised vahendid, mis võimaldavad meil oma tööd paremini ja tõhusamalt teha.

Meil on palju pika kogemusega keskpanganduse eksperte, kelle teadmisi on võimalik kasutada erinevate eesmärkide saavutamiseks. Töötajaid motiveerib võimalus tegeleda mitmesuguste teemadega. Eesti Panga jaoks on oluline, et siin töötaksid pühendunud ja enda erialasest arendamisest huvitatud eksperdid. Muutused Eesti tööjõuturul panevad proovile Eesti Panga töökorralduse ning võime värvata ja hoida vajalikul tasemel töötajaid.

Piirkondlik töökoha loomise toetus uute töökohtade loomiseks

Selleks et olla atraktiivne tööandja, peame kaasas käima ootustega, mis puudutavad nüüdisaegseid ja paindlikke töövõimalusi, ning pakkuma töötajatele motiveerivaid töötingimusi, sh võimalusi roteeruda ametikohtade vahel ja omandada karjääri jooksul kogemust mitmes keskpanga tegevusvaldkonnas. Pöörame varasemast enam tähelepanu töötajate arengu- ja karjäärivõimaluste planeerimisele ning soodustame uute teadmiste ja oskuste omandamist.

Eesti Panga töötajate tasustamisel kasutame sobiva võrdlusena finantssektori töötajate palgataset Harjumaal mediaani erinevates võrdlusgruppides. Muutunud väliskeskkond on õpetanud meid senist töökorraldust ümber hindama ning kohanduma tööaja ja -koha paindlikkusega. Uuteks väljakutseteks on töötajate digipädevuse tõstmine ja distantsilt töötades meeskonnavaimu hoidmine.

Eesti Panga strateegia 2021–2025

Eesti Pank hoolib oma töötajate heaolust, töö- ja eraelu tasakaalust, tervisest ja töökeskkonnast. Arvestame organisatsiooni keskkonnamõjuga ja pingutame selle vähendamise nimel. Kuigi Eesti Panga põhieesmärk ei ole kasumi teenimine, on tähtis tagada keskpanga finantsiline sõltumatus. Selleks peab olema investeerimisportfell piisavalt suur ja tõhusalt hallatud ning Eesti Pank küllaldaselt kapitaliseeritud mis tagab piisavad riskipuhvrid turu ebasoodsate arengusuundumuste korral.