Officei mitmekesisuse strateegia

Muundatud elusorganismi tahtliku piiriülese veo suhtes ei kohaldata eelneva nõusoleku andmise menetlust, kui protokolliosaliste nõupidamise ülesandeid täitva konventsiooniosaliste konverentsi otsusele tuginedes eeldatakse, et organism on elustiku mitmekesisuse säilitamise ja elustiku säästliku kasutamise seisukohast kahjutu ning inimese tervisele ohutu. The Party of import shall ensure that risk assessments are carried out for decisions taken under Article ÖST pakkumine, mõju ja sõltuvus ökosüsteemiteenustest varieerub ka eri tasanditel — näiteks varustusteenused seonduvad enim talu tasandiga, samal ajal kui elupaikade säilimine, rekreatsioonipotentsiaal ja esteetiline väärtus, veekvaliteet ja kliimaregulatsioon on asjakohasemad maastiku või piirkonna tasandil. Väljaastumine jõustub pärast ühe aasta möödumist päevast, millal hoiulevõtja on teate kätte saanud, või teates nimetatud hilisemal tähtpäeval. Ebaseadusliku piiriülese veo korral võib sellest mõjutatud protokolliosaline nõuda, et muundatud elusorganismi päritoluriigist protokolliosaline oma kulul kõrvaldaks muundatud elusorganismi, toimetades selle päritoluriiki tagasi või hävitades selle. Seega võimaldab trendianalüüs paremini koostada ja kirjeldada ökosüsteemide arengu tulevikustsenaariume Guerra et al

Kohaldamisala Protokolli kohaldatakse elustiku mitmekesisust ja elustiku säästlikku kasutamist ning inimese tervist ohustada võivate muundatud elusorganismide sisse- välja- ja läbiveo ning käitlemise ja kasutamise suhtes. Artikkel 5.

Laadi alla kogu juhendmaterjal PDF Tänapäeval tunnustatakse ökosüsteemiteenuseid kui poliitika ja otsustusprotsesside jaoks olulist kontseptsiooni, kuna see käsitleb terviklikult looduse ja inimeste vahelisi suhteid ning võimaldab adresseerida keskkonna- ja sotsiaal-majanduslike eesmärkide konflikte ja sünergiaid. Kõigepealt mõistsid poliitikud, et ökosüsteemiteenused ehk looduspõhised lahendused nt märgalade kasutamine vee puhastamiseks või üleujutuse ärahoidmiseks võivad olla palju kulutõhusamad kui sama otstarbega tehnilised rajatised Maes et al. Lisaks võimaldab ökosüsteemiteenuste kontseptsioon trade-off analüüside abil võrrelda konkureerivaid maakasutusviise ning aitab langetada planeeringu- ja arenguotsuseid sektorite, skaalade ja halduspiiride üleselt Fürst et al. Ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni panus erinevatesse poliitikavaldkondadesse Poliitikute huvi ökosüsteemiteenuste vastu tekkis, kui selgus, et globaalset eesmärki peatada elurikkuse kadu

Ravimid Olenemata artiklist 4 ja piiramata ühegi protokolliosalise õigust kehtestada kõigi muundatud elusorganismide suhtes nõue, et enne nende sisseveo Officei mitmekesisuse strateegia tuleb teha riskianalüüs, ei kohaldata seda protokolli selliste muundatud elusorganismide piiriülese liikumise suhtes, keda kasutatakse inimesele manustatavate ravimitena ja keda käsitlevad muud asjakohased rahvusvahelised lepingud või organisatsioonid. Artikkel 6. Läbivedu ja suletud keskkonnas kasutamine 1.

Olenemata artiklist 4 ja piiramata ühegi läbiveos osaleva protokolliosalise õigust reguleerida muundatud elusorganismide vedu läbi oma territooriumi ning teha bioloogilise ohutuse teabevõrgustikule teatavaks iga artikli 2 lõikele 3 vastav otsus konkreetse muundatud elusorganismi läbiveo kohta läbi oma territooriumi, ei kohaldata riigist läbi veetavate muundatud elusorganismide suhtes selle protokolli eelneva nõusoleku andmise menetlust käsitlevaid sätteid.

Olenemata artiklist 4 ja piiramata ühegi protokolliosalise õigust kehtestada kõigi muundatud elusorganismide suhtes nõue, et enne nende sisseveo otsustamist tuleb teha riskianalüüs, ning piiramata ka ühegi protokolliosalise õigust kehtestada oma jurisdiktsiooni piires standardid muundatud elusorganismide suletud keskkonnas kasutamise kohta, ei kohaldata selle protokolli eelneva nõusoleku andmise menetlust käsitlevaid sätteid sissevedava protokolliosalise standarditele vastavate, suletud keskkonnas kasutamiseks määratud muundatud elusorganismide piiriülese liikumise suhtes.

Artikkel 7. Eelneva nõusoleku andmise menetlus 1. Artiklites 5 ja 6 käsitletud juhul kohaldatakse artiklites 8—10 ja 12 nimetatud eelneva nõusoleku andmise menetlust, enne kui protokolliosalise territooriumil keskkonda viimiseks määratud muundatud elusorganism esmakordselt tahtlikult sisse veetakse.

Jaga Option Option Tehingud ja eraettevote

Lõikes 1 nimetatud tahtlik keskkonda viimine ei tähenda vahetult toiduna või söödana kasutamiseks või töötlemiseks mõeldud muundatud elusorganismi keskkonda viimist. Artiklit 11 kohaldatakse vahetult toiduna või söödana kasutamiseks või töötlemiseks mõeldud muundatud elusorganismi esmakordse üle piiri toomise suhtes. Muundatud elusorganismi tahtliku piiriülese veo suhtes ei kohaldata eelneva nõusoleku andmise menetlust, kui protokolliosaliste nõupidamise ülesandeid täitva konventsiooniosaliste konverentsi otsusele tuginedes eeldatakse, et organism on elustiku mitmekesisuse säilitamise ja elustiku säästliku kasutamise seisukohast kahjutu ning inimese tervisele ohutu.

Artikkel 8. Teatise edastamine 1. Enne artikli 7 lõikes 1 nimetatud muundatud elusorganismi tahtlikku üle piiri toomist edastab väljavedav protokolliosaline sissevedava protokolliosalise pädevale asutusele asjakohase kirjaliku teatise või nõuab teatise edastamist väljavedajalt. Teatises esitatakse lisas I nimetatud ja muud asjakohased andmed.

Piibel voimaluse strateegiad tasuta e-raamatu

Väljavedava protokolliosalise õigusaktid peavad sisaldama sätteid, mille kohaselt tagab esitatava teabe täpsuse väljavedaja. Artikkel 9. Teatise saamise kinnitamine 1. Sissevedav protokolliosaline esitab väljavedavale protokolliosalisele teatise saamisest alates üheksakümne päeva jooksul kirjaliku kinnituse selle kohta, et ta on teatise kätte saanud. Teatise saamist käsitlevas kinnituskirjas esitatakse: a teatise saamise kuupäev; b andmed selle kohta, kas teatis prima facie sisaldab artiklis 8 nimetatud informatsiooni; c andmed selle kohta, kas teatises nimetatud piiriülene vedu korraldatakse sissevedava protokolliosalise õigusaktide nõuete või artikliga 10 määratud menetluse kohaselt.

Lõike 2 punktis c nimetatud riigisisesed õigusaktid peavad olema selle protokolliga kooskõlas. Kui sissevedav protokolliosaline jätab teatise saamise kinnitamata, ei tähenda see, et ta tahtliku sisseveoga nõustub. Artikkel Otsustamismenetlus 1. Sissevedav protokolliosaline järgib otsust tehes artiklit Sissevedav protokolliosaline teeb teatise esitajale artiklis 9 nimetatud aja jooksul kirjalikult teatavaks, kas ta lubab muundatud organismi sisse vedada: a üksnes pärast sissevedavalt protokolliosaliselt kirjaliku nõusoleku saamist või b sissevedava protokolliosalise kirjaliku nõusolekuta pärast seda, kui teatise esitamisest on möödunud mitte vähem kui üheksakümmend päeva.

Sissevedav protokolliosaline saadab teatise esitajale ja bioloogilise ohutuse teabevõrgustikule teatise saamisest alates kahesaja seitsmekümne päeva jooksul lõike 2 punktis a nimetatud kirjaliku otsuse, milles ta: a nõustub sisseveoga kas teatud tingimustel või tingimusi esitamata ning määrab, mil viisil kohaldatakse samasuguse muundatud elusorganismi sisseveo korral otsust edaspidi; b keelab sisseveo; c nõuab oma õigusaktide või lisa I kohast lisainformatsiooni; teatisele vastamise tähtaja hulka ei arvata päevi, millal sissevedav protokolliosaline ootab lisainformatsiooni; või d teeb teatise esitajale teatavaks, et ta pikendab selle lõike kohast Officei mitmekesisuse strateegia kindlaksmääratud arvu päevade võrra.

Lõikes 3 nimetatud otsust tuleb põhjendada, välja arvatud juhul, kui otsusega antakse tingimusteta nõusolek. Kui sissevedav protokolliosaline ei ole teatise kättesaamisest arvates kahesaja seitsmekümne päeva jooksul oma otsusest teatanud, ei tähenda see, et protokolliosaline on piiriüleseks veoks oma nõusoleku andnud.

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni bioloogilise ohutuse Cartagena protokoll

Kui asjakohase teadusinformatsiooni puudumise ja teadmiste puudulikkuse tõttu ei ole teaduslikult kinnitatud, kui suure ulatusega on kahjulik mõju, mida muundatud elusorganism võib avaldada sissevedava protokolliosalise territooriumil elustiku mitmekesisusele ja elustiku säästlikule kasutamisele ning Officei mitmekesisuse strateegia tervisele, ei tohi see takistada kõnealust protokolliosalist tegemast muundatud elusorganismi sisseveo kohta lõikes 3 nimetatud otsust, et võimalikku kahjulikku mõju vältida või vähendada.

Protokolliosaliste koosoleku ülesandeid täitev konventsiooniosaliste konverents teeb esimesel istungil otsuse nende menetluste ja abinõude kohta, mis sissevedaval protokolliosalisel hõlbustab otsuse tegemist. Vahetult toiduna või söödana kasutamiseks või töötlemiseks mõeldud muundatud elusorganismi suhtes kohaldatav menetlus 1. Kui protokolliosaline teeb vahetult toiduna või loomasöödana kasutamiseks või töötlemiseks üle piiri veetava muundatud elusorganismi riigisisese kasutamise ja turustamise kohta lõpliku otsuse, teatab ta sellest teistele protokolliosalistele bioloogilise ohutuse teabevõrgustiku kaudu viieteistkümne päeva jooksul alates otsuse tegemisest.

Informatsioon peab sisaldama lisas II nõutud üksikasju ja muid asjakohaseid andmeid. Protokolliosaline edastab infomaterjali kirjaliku koopia nende protokolliosaliste pädevatele asutustele, kes on sekretariaadile teatanud, et neil ei ole juurdepääsu bioloogilise ohutuse teabevõrgustikule. Sätet ei kohaldata välikatsete kohta tehtud otsuste suhtes. Lõike 1 kohast otsust tegev protokolliosaline tagab, et tema õigusaktid sisaldavad taotleja esitatava informatsiooni täpsuse nõude.

Definition, Meaning [et] bioloogiline mitmekesisus - elu mitmekesisus maailmas või konkreetses elupaigas või ökosüsteemis. Elurikkus väheneb kogu maailmas kiiresti. Algeria has a vast amount of biodiversity in the north. Alžeerias on põhjaosas tohutu bioloogiline mitmekesisus. We are seeing alarming decline in biodiversity, rising sea levels, coastal erosion, extreme weather conditions and increasing concentrations of greenhouse gases.

Protokolliosaline võib nõuda lisa II punktis b nimetatud asutuselt lisainformatsiooni. Protokolliosaline võib teha otsuse vahetult toiduna või söödana kasutamiseks või töötlemiseks mõeldud muundatud elusorganismi sisseveo kohta oma õigusaktide alusel juhul, kui see on kooskõlas käesoleva protokolli eesmärkidega.

Protokolliosaline teeb bioloogilise ohutuse teabevõrgustikule kättesaadavaks vahetult toiduna või söödana kasutatava või töötlemiseks mõeldud muundatud elusorganismi sisseveole kohaldatavate riigisiseste õigusaktide koopiad.

Kui arengumaast või siirderiigist protokolliosaline ei ole lõikes 4 nimetatud õigusakte kehtestanud, Officei mitmekesisuse strateegia ta oma õigusakte järgides teha bioloogilise ohutuse teabevõrgustiku kaudu teatavaks, et enne vahetult toiduna või söödana kasutamiseks või töötlemiseks mõeldud muundatud elusorganismi esmakordset sissevedu, mille kohta on esitatud lõike 1 kohane informatsioon, teeb ta otsuse, võttes arvesse, et: a riskianalüüs tehakse lisa III kohaselt; ja b otsus tehakse kahesaja seitsmekümne päeva jooksul.

Kui protokolliosaline on jätnud oma otsusest lõike 6 kohaselt teatamata, ei tähenda see protokolliosalise nõusolekut vahetult toiduna või söödana kasutamiseks või töötlemiseks mõeldud muundatud elusorganismi sisseveoks ega sisseveost keeldumist, kui asjaomane protokolliosaline ei ole ette näinud teisiti. Töö tõhustamise huvides võib protokolliosaline taotleda vahetult toiduna või söödana kasutamiseks või töötlemiseks mõeldud muundatud elusorganismiga seotud raha- või tehnoabi.

Protokolliosalised teevad nende vajaduste rahuldamiseks koostööd artiklite 22 ja 28 kohaselt.

5. Ökosüsteemiteenuste kontseptsioon poliitikas ja maakasutuse korraldamisel

Otsuse läbivaatamine 1. Sissevedav protokolliosaline võib muundatud elusorganismi tahtliku piiriülese veo otsust muuta, kui ta on saanud uut teadusinformatsiooni selle kohta, millist kahjulikku mõju võib muundatud elusorganism avaldada elustiku mitmekesisusele ja elustiku säästlikule kasutamisele ning inimese tervisele. Protokolliosaline teeb muudatuse otsuses nimetatud muundatud elusorganismi veo teatise esitajatele ja bioloogilise ohutuse teabevõrgustikule teatavaks otsuse muutmisest alates kolmekümne päeva jooksul; otsuse muutmist peab põhjendama.

Väljavedav protokolliosaline või teatise esitaja võib taotleda, et sissevedav protokolliosaline vaataks üle tema kohta artikli 10 alusel tehtud otsuse juhul, kui: a asjaolud on muutunud ja see võib mõjutada otsuse aluseks oleva riskianalüüsi tulemust; või b ta on saanud asjakohast uut teadus- või tehnikainformatsiooni.

Sissevedav protokolliosaline vastab taotlusele kirjalikult ja põhjendab oma otsust taotluse saamisest arvates üheksakümne päeva jooksul. Sissevedav protokolliosaline võib nõuda, et edaspidi tehakse sisseveo korral riskianalüüs.

Lihtmenetlus 1. Eeldusel, et muundatud elusorganismide ohutu tahtliku piiriülese veo tagamiseks võetakse vastavalt sellele protokolli eesmärgile piisavaid meetmeid, võib sissevedav protokolliosaline määrata bioloogilise ohutuse teabevõrgustiku jaoks eelnevalt: a juhud, kui tahtlik piiriülene vedu selle protokolliosalise territooriumile Officei mitmekesisuse strateegia toimuda samaaegselt sellest veost sissevedavale protokolliosalisele teatamisega ja b juhud, kui muundatud elusorganismide sissevedamine selle protokolliosalise territooriumile vabastatakse eelneva nõusoleku andmise menetluse kohaldamisest.

Ülalmainitud teatiseid alalõigus a võib kohaldada sama protokolliosalise järgnevate sarnaste vedude suhtes. Lõike 1 punktis a nimetatud teatises Rahahaldus Binaarsed variandid tahtliku piiriülese veo kohta lisaga I määratud teave. Kahe- ja mitmepoolsed ning piirkondlikud lepingud ja korraldused 1.

Protokolliosalised võivad sõlmida muundatud elusorganismi piiriülese veo kohta selle protokolli eesmärgiga kooskõlas olevaid kahe- ja mitmepoolseid ning piirkondlikke lepinguid ja korraldusi, kui need ei vähenda selle protokolliga tagatud turvalisust. Bioloogilise ohutuse teabevõrgustiku kaudu informeerivad protokolliosalised üksteist kahe- ja mitmepoolsetest ning piirkondlikest lepingutest ja korraldustest, mis on sõlmitud enne või pärast protokolli jõustumist.

Selle protokolli sätted ei mõjuta tahtlikke piiriüleseid vedusid, mis leiavad aset eespool nimetatud kokkulepete ja korralduste alusel nende lepingute või korralduste poolte vahel. Erisisseveole võib protokolliosaline kohaldada Officei mitmekesisuse strateegia õigusakte, kui ta on asjakohasest otsusest teatanud bioloogilise ohutuse teabevõrgustikule.

Riskianalüüs 1. Selle protokolliga ettenähtud riskianalüüs tehakse teaduslikult põhjendatud viisil lisa III kohaselt, kasutades tunnustatud analüüsimeetodeid.

Riskianalüüs põhineb artikli 8 alusel esitatud informatsioonil ning muul teaduslikul tõestusmaterjalil, mis võimaldab kindlaks teha ja hinnata kahjulikku mõju, mida muundatud elusorganism võib avaldada elustiku mitmekesisusele ja elustiku säästlikule kasutamisele ning inimese tervisele.

Sissevedav protokolliosaline tagab, et artikli 10 alusel korraldatakse asjakohaste otsuste riskianalüüs. Sissevedav protokolliosaline võib nõuda, et riskianalüüsi teeb väljavedaja. Kui sissevedav protokolliosaline seda nõuab, katab riskianalüüsi kulud teatise esitaja.

Kas teil on toesti binaarvoimaluste kauplemine

Riski vältimine 1. Protokolliosaline töötab välja ja rakendab konventsiooni artikli 8 punkti g alusel abinõusid ja strateegiaid, et vähendada või vältida protokollikohase riskianalüüsiga tuvastatavat ohtu, mida tekitab muundatud elusorganismi kasutamine või käitlemine või piiriülene vedu. Riskianalüüsil põhinevate abinõude rakendamine tehakse kohustuslikuks niivõrd, kuivõrd see on vajalik, et sissevedava protokolliosalise territooriumil vältida muundatud elusorganismi kahjulikku mõju elustiku mitmekesisusele ja elustiku säästlikule kasutamisele ning inimese tervisele.

 • Naide mitmekesistamise turundusstrateegiast
 • FX Lemmikud VS Valuutavalikud
 • 5. Ökosüsteemiteenuste kontseptsioon poliitikas ja maakasutuse korraldamisel | LIFE Viva Grass
 • Часть фресок занимало пособие по биологии, оно поясняло сущность трех форм этого вида (манно-дынь, мирмикотов и сетей) и взаимоотношений между .
 • Во время вчерашнего налета было много раненых.
 • "Святой Микель Сиенский", - подумала Николь, переворачивая резное изображение.
 • А потом поняла, что близнецы не связывают ее с - А ты помнишь, что губернатор Уэйкфилд - моя мать и бабушка маленькой Николь.

Protokolliosaline korraldab enne muundatud elusorganismi esmakordset keskkonda viimist riskianalüüsi ning võtab muundatud elusorganismi juhuslikku üle piiri sattumist vältivaid muid meetmeid. Lõikega 2 ei ole vastuolus protokolliosalise jõupingutused, mida ta enne sisseveetava või kohapeal muundatud elusorganismi kasutuselevõtmist teeb organismi toime kontrollimiseks organismi elutsükli Officei mitmekesisuse strateegia organismi tekkeks kuluva aja jooksul.

Protokolliosalised teevad koostööd, et: a kindlaks teha sellised muundatud elusorganismid või nende omadused, mis võivad avaldada kahjulikku mõju elustiku mitmekesisusele ja elustiku säästlikule kasutamisele ning inimese tervisele; ja b muundatud elusorganismide eriomaduste tõttu kasutada nende käsitsemiseks sobivaid võtteid.

Muundatud elusorganismi juhuslik üle piiri sattumine ja erakorralised meetmed 1. Protokolliosaline rakendab abinõusid, et teha muundatud elusorganismi juhuslikult üle piiri sattumisest mõjutatud või tõenäoliselt mõjutatavatele riikidele ja bioloogilise ohutuse teabevõrgustikule ning vajaduse korral ka asjaomastele rahvusvahelistele organisatsioonidele teatavaks, et tema jurisdiktsiooni alla kuuluval maa-alal on muundatud elusorganism sattunud keskkonda ning võib kanduda üle piiri, mistõttu võib nimetatud riikides oluliselt kahjustada elustiku mitmekesisust ja elustiku säästlikku kasutamist ning inimese tervist.

Protokolliosaline edastab teatise kohe, kui nimetatud olukord Officei mitmekesisuse strateegia kindlaks tehtud. Hiljemalt protokolli jõustumise päeval teeb protokolliosaline bioloogilise ohutuse teabevõrgustikule teatavaks oma keskasutuse, kellele selle artikli kohane teatis esitatakse. Lõike 1 kohases teatises esitatakse: a muundatud elusorganismi eeldatava koguse andmed ja organismi omaduste kirjeldus ja b keskkonda sattumise arvatav kuupäev ja keskkonda sattumise asjaolud ning andmed selle kohta, kuidas kasutatakse muundatud elusorganismi selle päritoluriigis; c andmed selle kohta, millist kahjulikku mõju võib muundatud elusorganism avaldada elustiku mitmekesisusele ja elustiku säästlikule kasutamisele ning inimese tervisele, ja ohu vältimiseks rakendatavate abinõude kirjeldus; d muu asjakohane informatsioon; ja e üksikasjalikku informatsiooni väljastava keskasutuse andmed.

Protokolliosaline, kelle jurisdiktsiooni alla kuuluval maa-alal on lõikes 1 nimetatud muundatud elusorganism keskkonda sattunud, peab elustiku mitmekesisusele ja elustiku säästlikule kasutamisele ning inimese tervisele tekkinud kahjuliku mõju vähendamiseks viivitamata nõu riikidega, keda mõjutab või võib mõjutada muundatud elusorganismi keskkonda sattumine, et neil riikidel oleks võimalik rakendada erakorralisi abinõusid ning alustada muud asjakohast tegevust.

Muundatud elusorganismi käitlemine, pakendamine, märgistamine ja vedu 1. Protokolliosaline nõuab, et elustiku mitmekesisusele ja elustiku säästlikule kasutamisele ning inimese tervisele avaldatava kahjuliku mõju vältimiseks käideldaks, pakendataks ja transporditaks protokollikohast üle riigipiiri veetavat muundatud elusorganismi rahvusvahelisi ohutusnõudeid järgides.

Protokolliosaline nõuab, et: a vahetult toidu või söödana kasutamiseks või töötlemiseks mõeldud muundatud elusorganismi veo saatedokumendis oleks märgitud, et saadetis võib sisaldada muundatud elusorganisme, mida keskkonda viia ei kavatseta, ning oleks nimetatud lisateabe saamiseks vajalikud keskasutuse andmed.

Kui protokolliosaliste koosoleku ülesandeid täitev konventsiooniosaliste konverents on pidanud nõu teiste asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega, kaalub ta tähistamis- käitlemis- pakendamis- ja veostandardite koostamise vajadust ning arutab standardite järgimiseks vajalike abinõude rakendamist. Pädev asutus ja keskasutus 1. Protokolliosaline määrab keskasutuse, kes protokolliosalise nimel korraldab sekretariaadiga suhtlemist. Protokolliosaline määrab protokollis nõutud haldusfunktsioone täitma pädeva riigiasutuse või mitu pädevat riigiasutust, kes volitatakse nende funktsioonide täitmisel tegutsema protokolliosalise nimel.

Protokolliosaline võib määrata keskasutuse ja pädeva asutuse funktsioone täitma ühe asutuse. Protokolliosaline saadab sekretariaadile hiljemalt protokolli jõustumise päeval teatise, mis sisaldab tema keskasutuse ja pädeva asutuse või pädevate asutuste nimesid ja aadressiandmeid.

Kui protokolliosaline on määranud mitu pädevat asutust, teatab ta sekretariaadile, kuidas on kohustused nende vahel jaotatud. Võimaluse korral täpsustatakse teatises, mis tüüpi muundatud elusorganismide eest iga pädev asutus vastutab. Edaspidi teeb protokolliosaline sekretariaadile teatavaks muudatused, mis tehakse keskasutuse määramisel või pädevate asutuste nimetustes, aadressides või kohustustes.

Tööjõu mitmekesisuse andmete hõlpsalt visualiseerimine Tööjõu mitmekesisuse andmete hõlpsalt visualiseerimine Excel Power BI Rohkem Vähem Kasvavas digitaalajastul peab HR tegema teadlikke otsuseid andmete ja peamiste inimeste mõõdikute põhjal. Teil on vaja lihtsat viisi andmete analüüsimiseks ja esitlemiseks nii, et huvirühmadel oleks seda lihtne mõista. Üksikasjad Kui personalitöötajatel palutakse hinnata tööjõu praegust erinevust, kasutage Excel diagrammide loomiseks, et koondada ja kuvada mitmekesised andmed analüüsimiseks ja aruteluks meeskonnaga. Kui soovite ülevaateid, mida tavapärased diagrammid ei saa pakkuda, importige oma andmed Excel Power BI-sse.

Sekretariaat teeb lõike 2 alusel saadud teatise protokolliosalistele kohe teatavaks ja teeb selle teabe kättesaadavaks ka bioloogilise ohutuse teabevõrgustiku kaudu. Teabevahetus ja bioloogilise ohutuse teabevõrgustik 1. Konventsiooni artikli 18 lõike 3 Officei mitmekesisuse strateegia asutatavate teabevõrgustike hulka kuulub bioloogilise ohutuse teabevõrgustik, mille loomise eesmärk on: a hõlbustada muundatud elusorganisme käsitleva teadus- tehnika- keskkonna- ja õigusteabe ning kogemuste vahetamist; ja b aidata pooltel protokolli ellu viia, võttes arvesse arenguriikidest protokolliosaliste ning nende seas eriti kõige vähem arenenud riikide ja väikeste saareriikidest arengumaade erivajadusi, samuti üleminekumajandusega riikide ja nende riikide erivajadusi, mis on päritolukolded või geneetilise mitmekesisuse kolded.

Punktis 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalik teave edastatakse bioloogilise ohutuse teabevõrgustiku kaudu. Teabevõrgustiku kaudu tehakse kättesaadavaks protokolli järgimise seisukohast oluline teave, mille on esitanud protokolliosalised. Teabevõrgustik võimaldab elusorganismide muundamise ohutuse kohta saada teavet ka teiste rahvusvaheliste infokanalite kaudu.

Protokolliosaline tagab konfidentsiaalse teabe kaitse ja edastab bioloogilise ohutuse teabevõrgustikule protokollis ettenähtud järgmise teabe ja järgmised dokumendid: a protokolli kohaldamist reguleerivad õigusaktid ja teave, mida protokolliosalised vajavad eelneva nõusoleku andmise menetluses; b kahepoolsed ja mitmepoolsed ning piirkondlikud lepingud ja korraldused; c muundatud elusorganismide riskianalüüsi tulemused või riigisiseses menetluses ja artikli 15 kohaselt koostatud keskkonnaülevaadete kokkuvõtted ning vajaduse korral teave muundatud elusorganisme sisaldavate saaduste ning muundatud elusorganismist nüüdisbiotehnoloogia abil saadud uusi kombinatsioone sisaldava töödeldud geneetilise materjali kohta; d protokolliosalise lõplikud otsused muundatud elusorganismide sisseveo või keskkonda viimise kohta; ja e eelneva nõusoleku andmise menetluse kohaldamist käsitlevad aruanded ja muud artikli 33 kohaselt esitatud aruanded.

Officei mitmekesisuse strateegia koosoleku ülesandeid täitev konventsiooniosaliste konverents arutab esimesel istungil läbi bioloogilise ohutuse teabevõrgustiku toimimise tingimused ja tegevusaruande esitamise üksikasjad ning edaspidi teeb ta seda korrapäraselt. Konfidentsiaalne teave 1. Sissevedav protokolliosaline võimaldab teatise esitajal määrata, millist teavet tuleb protokolli kohaselt esitatava või sissevedava protokolliosalise eelneva nõusoleku andmise menetluseks vajaliku teabe hulgas käsitada konfidentsiaalsena.

Copy Report an error The biodiversity park covers an area of acre land and is divided into four sectors totally containing more than different species Kaubandusstrateegiate kasutamine finantsturgude faasi muutuste jaoks plants. Bioloogilise mitmekesisuse park hõlmab 13 aakri suurust maad ja on jagatud neljaks sektoriks, mis sisaldavad kokku üle erineva taimeliigi.

The Tropical Andes is an area of rich biodiversity. Troopilised Andid on rikka elurikkuse piirkond. Copy Report an error The main objective of the Partnership is a reduction in the rate of biodiversity loss at the global level, through improved decisions for the conservation of global biodiversity.

Partnerluse peamine eesmärk on bioloogilise mitmekesisuse kadumise määra vähendamine globaalsel tasandil, täiustatud otsuste abil ülemaailmse bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks.

Copy Report an error The biodiversity and, therefore, the health of over 2, species is assessed by the changes in habitats and human land use through a cumulative effects approach.

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni bioloogilise ohutuse Cartagena protokoll – Riigi Teataja

Elupaikade ja inimeste maakasutuse muutuste kaudu hinnatakse enam kui liigi bioloogilist mitmekesisust ja seega tervislikku seisundit kumulatiivse mõju meetodi abil. Unsustainable environment design, or simply design, also affects the biodiversity of a region. Jätkusuutmatu keskkonnakujundus või lihtsalt kujundamine mõjutab ka piirkonna bioloogilist mitmekesisust. Biodiversity and wildlife are not the same thing.

Bioloogiline mitmekesisus ja eluslooduse ei ole sama asi. An essential part of reaching the biodiversity target was being Officei mitmekesisuse strateegia to measure and communicate progress.

Copy Report an error The Great Barrier Reef is a biodiversity hotspot, but it is threatened by ocean acidification and its resulting increased temperature and reduced levels of aragonite. Suur Vallrahu on bioloogilise mitmekesisuse leviala, kuid seda ohustab ookeani hapestumine ja sellest tulenev temperatuuri tõus ja aragoniti sisalduse vähenemine. Accurately measuring differences in biodiversity can be difficult.

Elurikkuse erinevuste täpne mõõtmine võib olla keeruline. Changes in biodiversity will also be reflected in the fossil record, as will species introductions. Elurikkuse muutused kajastuvad ka fossiilide arvestuses, nagu ka liikide sissetoomine.

Intag includes or used to include one of the areas with the highest biodiversity on earth.

Feed aggregator | Page 5 | University of Tartu

Intag hõlmab või kasutas üht maa kõrgeima bioloogilise mitmekesisusega piirkonda. The Mekong basin is one of the richest areas of biodiversity in the world. Mekongi jõgikond on üks bioloogilise mitmekesisuse rikkamaid alasid maailmas. In Ethiopia, over enset varieties have been recorded which is important for agro- and biodiversity. Etioopias on registreeritud üle sordi sordi, mis on oluline põllumajanduse ja bioloogilise mitmekesisuse jaoks. In collaboration with other biodiversity projects around the world, expeditions are sent to collect seeds from dryland plants.

Koostöös teiste bioloogilise mitmekesisuse projektidega kogu maailmas saadetakse ekspeditsioonid kuivamaa taimede seemnete kogumiseks. Forests have been conserved in Sweden for over thirty years with a view to encouraging biodiversity.

Anna tagasisidet asulareovee puhastamist käsitlevate ELi nõuete kohta

Rootsis on metsasid kaitstud juba üle kolmekümne aasta, eesmärgiga soodustada bioloogilist mitmekesisust. Kanada bioloogilise mitmekesisuse strateegia on koostatud vastusena Kanada kui ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osalise kohustustele. Generally, there is an increase in biodiversity from the poles to the tropics.

Üldiselt on bioloogiline mitmekesisus suurenenud poolustest troopikasse. Biodiversity encompasses the entire variety of life on Earth. Elurikkus hõlmab kogu Maa elu mitmekesisust. Today, many threats to Biodiversity exist. Praegu on bioloogilisele mitmekesisusele palju ohte. Copy Report an error Whilst governmental funding is available to protect biodiversity, it is insufficient and not distributed evenly amongst different species.

Ehkki bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks on olemas riiklik rahastamine, ei ole see piisavalt ja seda ei jaotata ühtlaselt erinevate liikide vahel.

Jaga valik Tehingute arvestust

Copy Report an error It is a biodiversity hotspot known for various types of seasonal wild flowers bloom and numerous species of endemic butterflies annually in the months of August and September.

Direktiivi hindamise tulemused näitasid, et direktiiv on olnud tõhus linnalistest piirkondadest pärit saaste vähendamisel, kaitstes seeläbi inimeste tervist ja keskkonda. Sellegipoolest on direktiivis ka arenguruumi, kuna mõned direktiivi sätted pole piisavalt selged ja üheselt mõistetavad. Samuti peab asulareovee direktiiv arvestama Euroopa Roheleppe, Ringmajanduse tegevuskava, Bioloogilise mitmekesisuse strateegia ja EL energiasüsteemi integreerimise strateegia põhimõtetega.

 • Ninjatrader 8 Automaatne kauplemissusteem
 • Kasum aktsiate paeva
 • Anna tagasisidet asulareovee puhastamist käsitlevate ELi nõuete kohta | Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
 • Tagasisidet asulareovee direktiivi toimimise kohta saab anda kuni 8.
 • Artikkel 1.
 • Однако, когда Арчи повторил свой подвиг в тщательно контролируемых условиях, все сомнения отпали и скептики примолкли.
 • Наша дорога во тьме может оказаться весьма долгой и утомительной, - проговорила Николь, когда они остановились, чтобы попить.
 • Tööjõu mitmekesisuse andmete hõlpsalt visualiseerimine - Office'i tugi

EL energiasüsteemi integreerimise strateegias nähakse just reovee sektoril energiatõhususe ja energiatootmise potentsiaali.