Valiskaubandussusteemi projekti kokkuvote,

Eurostati prioriteetide iga-aastase strateegilise läbivaatamise käigus määrati kindlaks ettevõtlus- ja kaubandusstatistika vähemtähtsad valdkonnad. Kontrolliti ka katselise andmekogumise teostatavust. Samuti ostetakse vajalikud krüptoseadmed. Euroopa statistikasüsteemi komitee võttis

Projektitaotluses peab olema kirjeldatud millised kohustused laienevad loodavale lahendusele RIHA, ISKE, koosvõimeraamistik, avaandmed jne ning milliseid tegevusi nendega seoses on planeeritud projekti käigus teostada. Kasutusele võetava lahenduse jätkusuutlikkus nii tehnoloogilises kui organisatsioonilises mõttes.

Projektitaotlus peab sisaldama infot selle kohta, kuidas projekti jätkusuutlik opereerimine on tagatud - nt milliseid halduskulusid on projekti elluviimise järgselt ette näha või kuidas need muutuvad võrreldes tänase olukorraga 5 aasta jooksul peale süsteemi kasutuselevõttu.

Lisaks kirjeldada, kas ja millises ulatuses on planeeritud vahendeid jätkuarenduste tegemiseks. Täpsustada tuleb ka, kes on projekti tulemi opereerimise tagamise eest vastutaja.

 • Sissejuhatus See on neljas ja viimane aruanne Euroopa ettevõtlus- ja kaubandusstatistika ajakohastamise programmi MEETS rakendamise kohta.
 • Käimasolevad projektid Avalike teenuste pakkumise arendamiseks esitatud taotluse hindamise kriteeriumid 1.
 • Teenuste väliskaubandus | Statistikaamet
 • Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine Vastu võetud
 • Otsesed avalikud teenused | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
 • Eesti IT-maailma sidumine muu Euroopaga Digital Single Market Investeeringute täpne sihtimine, sotsiaal-majanduslik ja rahaline kasu iga investeeringuga Lisaks uute e-lahenduste loomisele vanade e—lahenduste väljavahetamine Ülikiire internetivõrgustiku ehitamise jätkamine Ühtsed kvaliteedinõuded kõigile avalikele teenustele Projektid, mida toetatakse või toetati EL regionaalarengu fondist Dokumendihaldussüsteemi Gopro dokumentide avalikustamine XML kujul Projekti eesmärgiks oli eelduste loomine, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olevates dokumendihaldussüsteemides salvestatud dokumente saaks XML kujul avalikustada.

Projekt on kooskõlas riigi avalike teenuste arendamise kvaliteedinõuetega. Riigi avalike teenuste arendamise kvaliteedinõuete baasmõõdikud on: Teenusejuhtumite arv.

Alternatiivsete kanalite kasutamise analüüs ja PoC Alternatiivsete kanalite kasutamise analüüsi- ja pilootprojekti eesmärgiks oli analüüsida võimalusi, kuidas lihtsustada ja muuta efektiivsemaks suhtlust riigi ja kodanike vahel kasutades kaasaegseid kommunikatsioonikanaleid ja nende pakutavaid võimalusi.

Kanalite all peetakse siinkohal silmas vestlusel chat põhinevaid rakendusi nagu näiteks Facebook Messenger, WhatsApp, Apple iMessages, Signal, jt. Uute kanalite kasutuselevõtu puhul on oluline, et paraneks kasutajakogemus, väheneks riigipoolne halduskoormus ning laieneks kaasatavate kodanike hulk.

Projekti raames valmis analüüs ja realiseeriti prototüüp Facebook messengeri näitel.

Sotsiaalmenüü

Projekt valmis perioodil E-ehituse platvormi ja 3D kaksiku arendus Projekti tulemusena arendati välja ehitusvaldkonna andmete ja e-teenuste integratsioonikeskkond koos ruumiandmete 3D visualiseerimis-komponendiga.

Projekti raames teostati e-ehituse platvormi ja 3D kaksiku visualiseerimise komponendi baasfunktsionaalsus ning loodi 3D kaksiku jaoks vajalikud baasandmed. Lisaks realiseeriti ehitise infomudelite BIM mudel ja võrgurajatiste info kuvamise teenused 3D kaksikus. Lisainfo 3D kaksiku kohta e-ehituse teemaveebis.

Jagage valikud, millal kasutada

Viimati uuendatud: 6. Praegu tegeletakse sellega, et kaasata suure kasvupotentsiaaliga innovaatilisi ettevõtteid käsitlevad kohustuslikud näitajad tööandjate ettevõtlusalase demograafia õigusraamistikku.

Eesmärk 2: luua ettevõtlusega seotud statistika ühtlustatud raamistik Mõistete ja meetodite integreerimine õiguslikku raamistikku Ettevõtlusstatistikat koostatakse vastavalt liidu õigusele, mis on välja töötatud mitmete aastate jooksul ning selle mõisted, reguleerimisala, määratlused ja metoodikad ei ole alati omavahel kooskõlas. Nimetatud kooskõla käsitlev ESSnet analüüsis võimalikke vasturääkivusi ettevõtlus- ja kaubandusstatistika mõistetes ja meetodites. Praegu viimistleb ettepanekuid Eurostati poolt Eurostat ja liikmesriigid on alustanud uuringuid selgitamaks välja, millist mõju on ettevõtte läbivaadatud määratluse rakendamine avaldanud ettevõtlusstatistikale.

Läbivaadatud määratluste ja metoodika mõju katsetamine jätkub ESSneti töö tulemusena valmisid ka soovitused selliste statistiliste üksuste klassifitseerimise meetodite kohta, mida on võrreldaval alusel kohaldatud kõigis statistikavaldkondades, võrreldava jaotuse ning ettevõtlusstatistika valikuraami metoodika kohta.

Lisaks sellele koostas ESSnet soovitused muutujate süsteemi kohta koos ühtse standarditud terminoloogiaga ning ühised määratlused eri valdkondade jaoks, sh selgitavad märkused.

Päise viited

Tulemusi võetakse arvesse ettevõtlusstatistika integreerimist käsitlevas raammääruses, millega lihtsustatakse ja ühtlustatakse kehtivaid õigusakte. Ettevõtete gruppe kirjeldava statistika väljatöötamine EuroGroups registri EGR [6] eesmärk oli tagada globaliseerumist mõõtva kvaliteetse statistika koostamiseks ühtne ja kooskõlastatud statistilise vaatluse raamistik peamiselt välismaiste tütarettevõtete statistika ja välismaiste otseinvesteeringute tarbeks.

EuroGroupsi registri metoodikat käsitlev ESSnet koostas EGRi koostatud iga-aastast valikuraami laiendati Liikmesriikide keskpangad ühendati süsteemi EGR 2. Riikide tasandil kaasrahastati EGRi rakendamist individuaaltoetuste abil.

Suurte ja keerukate rahvusvaheliste ettevõtete gruppide profileerimisega tegelev ESSnet töötas välja metoodika ja juhised. EESnet kaasas oma tegevusse ka need Euroopa statistikasüsteemi liikmed, kes ei osalenud profileerimismudeli koostamismeetodite katsetamise EESnetis ning pakkus neile vastavat koolitust ja abi.

 1. Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine – Riigi Teataja
 2. "Избавившись от заряда, _песчаные доллары_ тускнеют, - подумал он, - но относительно скоро вновь начинают светиться".
 3. Совершенно .
 4. Надеюсь, оно вам понравится.
 5. Вот увидел бы, что все против его прихоти.
 6. Euroopa Liidu struktuurivahendid | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi

Eurostat töötab välja interaktiivset profileerimisvahendit, millega lihtsustada Euroopa statistikasüsteemi liikmete vahelist teabevahetust, pidades samas kinni konfidentsiaalsusnõuetest. ESSnet tegi ettevõtte määratluse läbivaatamisel ja tööeeskirjade väljatöötamisel tihedat koostööd mõistete ja meetodite ühtsust käsitleva EESnetiga.

Language switcher

ELi uuringute läbiviimine ettevõtete koormuse vähendamiseks ELi valimite moodustamise eesmärk on pakkuda usaldusväärseid kasutajate vajadusi katvaid ELi koondandmeid, mis põhinevad mõne ELi liikmesriigi statistilistest andmetest koosneval valimil.

Mõned ELi valimite moodustamise meetodid töötati välja konkreetsete ettevõtlusstatistika valdkondade jaoks, nagu kosmosega seotud tegevus, sh kosmosetransport, struktuurne ettevõtlusstatistika — töötajaga ettevõtete jaoks, välismaiste tütarettevõtete statistika, IKT investeeringud ja kulutused ning kultuuristatistika.

Kosmosega seotud tegevuse ja — töötajaga ettevõtete struktuurse ettevõtlusstatistikaga seotud katseline andmekogumine tuli ära jätta projektikonkursi väheste osalejate tõttu.

NHL kaubandusvalikud

Eesmärk 3: toetada tõhusama meetodi rakendamist ettevõtlus- ja kaubandusstatistika koostamisel Statistikasüsteemis olemasolevate andmete, sh hindamisvõimaluste parem kasutamine Alustuseks koostas ESSnet ülevaate tehnilise taseme ja ettevõtlusandmete integreeritud süsteemide tulevaste vajaduste kohta Euroopa statistikasüsteemi liikmeriikides.

Tööprogrammis keskenduti statistika andmeaida ülesehitamiseks vajalike juhiste, mudelite ja soovituste koostamisele.

Otsesed avalikud teenused

Töö tulemusena valmis põhiarhitektuur, milles kirjeldatakse üksikasjalikult andmeaida protsesse ja metaandmeid ning esitatakse ülevaade teatavatest metodoloogilistest aspektidest. Tulemuste täielik ülevaade esitati käsiraamatus, mis pakub kasutajatele juhiseid kogu statistika andmeaida ülesehitamise protsessi vältel.

 • Все мы _умрем_.
 • Словом, радужный народ не хочет, чтобы мы попали в плен.
 • Struktuurfondide toetatud projektid | Statistikaamet
 • "Я впереди", - говорил голос Кэти.
 • EUR-Lex - DC - ET
 • У меня есть другие дела.

Kuna integreeritud süsteemide loomiseks kulub palju aega ja Euroopa statistikasüsteemi liikmed peaksid üksteise kogemustele saama toetuda ka pärast programmi MEETS lõppu, on Eurostat ja ESSnet loonud andmeaidanduse pädevuskeskuse.

Kontrolliti ka katselise andmekogumise teostatavust.

Registreerige binaarsed variandid

Kavas on lisada uued näitajad TEC kaubandusstatistika ettevõtte tunnuste lõikes andmebaasi. Toetatavad tegevused 1 Toetatakse järgmisi §-s 2 nimetatud eesmärke ja tulemusi saavutada aitavaid kasvuvaldkonna projekti tegevusi: 1 rakendusuuringu läbiviimine; 3 punktis 1 või 2 nimetatud tegevusele teostatavusuuringu läbiviimine; 4 punktis 1 või 2 nimetatud tegevuse tulemusel valminud intellektuaalomandi esmakaitse taotlemine; 5 punktis 1 või 2 nimetatud tegevuse elluviimiseks vajalik toetuse saaja või äriühingust partneri töötajate koolitamine.

Kulude abikõlblikkus 1 Abikõlblikuks kuluks loetakse taotluse rahuldamise otsusega kinnitatud tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud, mis vastavad Vabariigi Valitsuse 1.

Valikud kauplemise kursused Austraalias

Projekti abikõlblikkuse periood 1 Projekti abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuses määratud ajavahemik, millal projekti tegevused algavad ja lõppevad ning projekti teostamiseks vajalikud kulud tekivad. Toetuse piirsummad ja määrad 1 Taotletava toetuse minimaalne summa on eurot ja maksimaalne summa on 3 miljonit eurot ühe projekti kohta.