Osavoimaluste tehingute kvalifitseeritud maksustamine

Millele lisaks varjatud kasumieraldiste maksustamisele tähelepanu pöörata? Teise näitena võib tuua tehingute ahela, kus emaettevõtja, kes soovib omandada uut äriühingut, loob selleks vahelülina täiendava tütarühingu, kellele laenab raha soovitava äriühingu omandamiseks.

  1. Sõnum maksumaksjatele: muudatused tulekul!
  2. E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus Vastu võetud
  3. BPP aktsiate tehingud
  4. – Riigi Teataja
  5. FX paeva kauplemise susteem
  6. Через минуту она вновь услышала шорох мешков с кормом.
  7. Да, - ответила Николь.

Kontsernidel on mõistlik kohaldada ühte kahest erandist, kui see on maksunduslikult soodsam võrreldes eeltoodud olukorraga. Kasumi väljaviimist pole põhjust kahtlustada, kui suur laenukoormus pole iseloomulik ainult Eesti ühingule, vaid kogu kontsernile. Selleks tuleb kontserni sees hinnata kõiki varasid ja kohustusi sama meetodiga.

ERAND 2: Erand võimaldab kohaldada suuremat ülejääva laenukasutuse kulu piirmäära kui eelpool kirjeldatud.

E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus (lühend - EUTS)

Teatud isikud võivad aga ennast kindlalt tunda, kuna vähemalt praegu kehtima hakkavad intressi maksustamise reeglid neile kohalduma ei hakka. Näiteks ei kohaldu selline maks finantsettevõtjatele. Pikaajaliste avaliku sektori taristuprojektide rahastamiseks laenude võtmisel ei pea samuti thin cap reegli kohaldumist kartma. OÜ maksab SIA-le intresse 2 eurot.

Varjatud kasumieraldise maksustamine ja deklareerimine

Intresse ei maksustata, kuna need ei ületa 3 eurot. OÜ maksab SIA-le intresse 4 eurot.

Varjatud kasumieraldisena tuleb maksustada kontserni emaettevõtjale või emaettevõtja teisele tütarettevõtjale ehk sõsarettevõtjale väljaantud laen, kui laenulepingu tingimustest ja laenu kasutamisest nähtub, et laenu ei kavatseta tagasi maksta või see osutub ilmselgelt võimatuks TuMS § lg 1. Mis on kontsern, emaettevõtja ja sõsarettevõtja? Kontsern on ema- ja tütarettevõtete kogum, mis tegutsevad ühtse majandusüksusena ühtse kontrolli all.

OÜ on kasumis. Erandi 1 või erandi 2 kohaldamine võib maksukoormust vähendada. See kehtib ka vastupidises olukorras, kui Eestis asuvast püsivast tegevuskohast näiteks filiaal või esinduskontor viiakse vara välja välismaisesse peakontorisse.

Vara väljaviimisel tuleb tasuda vara turuväärtuse alusel tulumaksu. Ema- ja tütarettevõtjate vahelised tehingud jäävad lahkumismaksu kohaldamisalast välja. Uute reeglite eripära seisneb selles, et maksustatakse Eestis tekkinud mis tahes kapitalikasumi turuväärtus, isegi kui sellist väärtust ei ole vara väljaviimise hetkeks veel realiseeritud. Seega on lahkumismaks juriidiliste isikute tulumaksu alaliik.

Varjatud kasumieraldise maksustamine alates 1. jaanuarist 2018

Seni sai Eesti ettevõtja viia vara välisriiki oma äritegevuse läbiviimiseks ilma tulumaksu maksmata. Tulumaksukohustus võis kõne alla tulla siis, kui vara väljus ettevõtlusest ning sellest tulenevalt oli seda põhjust käsitleda kinkena või ettevõtlusega mitteseotud makse tegemisena. Lahkumismaksu ei tule siiski tasuda väljaviidava vara väärtuse esimesest eurost. Nimelt ei maksustata vara väärtust osas, mille ulatuses saab maksumaksja teha omakapitalist maksuvabalt väljamakseid.

Omakapitalist saab maksumaksja teha väljamakseid ulatuses, milles on tema omakapitali tehtud sissemakseid.

Osavoimaluste tehingute kvalifitseeritud maksustamine

Siinkohal tuletame meelde, et omakapitali sissemaksed tuleb deklareerida TSD lisal 7. Kui varjatud kasumieraldisena maksustatud laen tagastatakse täielikult või osaliselt, siis on õigus tagastatud summa ulatuses maksta maksuvabalt dividende TuMS § 50 lg 11 p 7.

Kohtulahendite liigitus

Tagastatud laen ja maksuvabad dividendid deklareeritakse samuti maksudeklaratsiooni vorm TSD lisal 7. Kuidas deklareeritakse väljaantud laenud, mis ei ole maksustatud varjatud kasumieraldisena?

Emaettevõtjale või sõsarettevõtjale antud laenud, mis ei ole varjatud kasumieraldisena maksustatud, ja tagastatud laenud tuleb deklareerida maksudeklaratsiooni vormil INF 14 TuMS § Vormi INF 14 esitavad residendist äriühingud ja mitteresidendist äriühingu Eestis asuvad püsivad tegevuskohad iga kvartali kohta kvartalile järgneva kuu Vormil INF 14 deklareeritakse kõik laenud sh majanduslikult samaväärsed tehingudmis on välja makstud emaettevõtjale või emaettevõtja teisele tütarettevõtjale ehk sõsarettevõtjale olenemata, kui pikaks ajaks laenuleping on sõlmitud.

Deklareeritakse kvartali jooksul antud ja tagastatud laenud raamatupidamise deebet- ja kreeditkäibed laenuliikide lõikes ning tasutud intress. Kui perioodil Varjatud kasumieraldiste maksustamise ja deklareerimise kohustus TSD lisal 7 ning antud ja tagastatud laenude deklareerimise kohustus vormil INF 14 on residendist äriühingul ja mitteresidendist äriühingu Eestis asuval püsival tegevuskohal.

Varjatud kasumieraldiste maksustamise säte ja laenude deklareerimise kohustus ei kohaldu residendist aktsiaseltsifondile, krediidiasutusele ja mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaalile. Millele lisaks varjatud kasumieraldiste maksustamisele tähelepanu pöörata? Tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, et tulumaksuga maksustamisel ei võeta arvesse tehingut või tehingute ahelat, mille peamine eesmärk või üks peamisi eesmärke on maksueelise saamine.

Teisisõnu, maksuvabastust kohaldatakse niivõrd, kuivõrd tehing või tehingute ahel on tehtud ärilistel põhjustel, mis kajastavad sellise äritegevuse jaoks vajalikku ja kohast majanduslikku sisu. Maksustamisel on eesmärk vältida topelt maksuvabastuse andmist või maksueelise saamist keerulisemate tehingute ja tehingute ahela puhul. Tehing või tehingute ahel, mis ei ole tegelik Kui maksumaksjate tehingute struktuurid on keerulised ja mitmetasandilised, siis tuleb otsustamisel hinnata tehinguid nii ükshaaval kui ka kogumis, et välja selgitada, kas nende peamiste eesmärkide hulka kuulub kunstlikult maksueelise saamine või on soodsam maksutagajärg vaid üks juhuslik tegur erinevate äriliste kaalutluste kõrval.

Osavoimaluste tehingute kvalifitseeritud maksustamine

Riigikohtu praktikas otsus nr on kinnitust leidnud põhimõte, et maksumaksja ei ole erinevate tegutsemisviiside vahel valimisel kohustatud korraldama oma tegevust sellisel viisil, mis tooks kaasa suurema maksukoormuse. See ei tähenda aga, et maksukoormuse vähendamine võiks õiguspäraselt olla mingi tehingu peamine eesmärk.

Need paragrahvid reguleerivad erisoodustuste, kingituste, annetuste ja vastuvõtukulude ning kasumieraldiste maksustamist. TuMS § 51 lg-te 1 ja 2 alusel tuleb residendist äriühingul maksta tulumaksu ettevõtlusega mitteseotud kuludelt, kusjuures sellisteks kuludeks on ka väljamaksed, mille kohta maksumaksjal puudub nõuetele vastav algdokument. Hoolsusnõuete täitmine seoses müüja isiku tuvastamisega pole tulumaksu osas oluline, sest müüja isik ei ole ostja tulumaksukohustuse kindlakstegemisel oluline.

Sertifikaadi kehtetuks tunnistamine 1 Usaldusteenuse osutaja tunnistab sertifikaadi kehtetuks taotluse alusel või omal algatusel. Sertifikaadi kehtetuks tunnistamise menetlus 1 Usaldusteenuse osutaja algatab sertifikaadi kehtetuks tunnistamise menetluse taotluse alusel või käesoleva seaduse § 19 lõikes 4 sätestatud aluse ilmnemisel. Käesoleva seaduse § 19 lõike 4 punktis 4 nimetatud juhul teavitab usaldusteenuse osutaja sertifikaadi kehtetuks tunnistamisest pärijat või surnuks tunnistamist taotlenud huvitatud isikut.

Osavoimaluste tehingute kvalifitseeritud maksustamine

Sertifikaadi kehtivuse seadusliku aluseta peatamise ja kehtetuks tunnistamise tagajärg Isik või asutus, kelle tahtluse või raske hooletuse tõttu on ilma seadusliku aluseta peatatud sertifikaadi kehtivus või tunnistatud sertifikaat kehtetuks, on kohustatud hüvitama sertifikaadi kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamisega põhjustatud kahju. Riikliku järelevalve erimeetmed ja erisused 1 Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve tegemiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30—32 ja 49—52 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.

Üldine kuritarvituste vastane säte GAAR Ülejääva laenukasutuse kulu maksustamine thin cap Rahvusvaheliselt on osutunud probleemiks, et kasumit tootvatest ühingutest viiakse kasum välja ülemääraste intressimaksete kaudu. Selleks antakse näiteks Eesti ühingusse suurel hulgal laenu, mille eest peab Eesti ühing tasuma laenuintresse. Plaanitavate muudatuste järgi loetakse, et teatud summast alates ei ole makstavad intressimaksed maksunduslikult enam põhjendatud kehtiva õiguse mõttes ettevõtlusega seotud.

Digitaalallkirja seaduse kehtetuks tunnistamine Digitaalallkirja seadus tunnistatakse kehtetuks. Digitaalallkirja ja digitaalset templit kasutatakse haldusmenetluses e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduses ning teistes õigusaktides sätestatud korras. Õigusakti või volikirja võib anda elektroonilises vormis seaduses või määruses sätestatud juhtudel. Elektrooniline allkiri antakse kas e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduses sätestatud või valdkonna eest vastutava ministri poolt käesoleva seaduse § alusel määrusega kehtestatud viisil.

Elektrooniliste toetusallkirjade kogumisele kohaldatakse e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduses digitaalallkirjale sätestatud nõudeid. Kui taotluse esitamisel on kasutatud elektroonilist andmesidet, peab elektrooniline allkiri olema antud viisil, mis võimaldab tuvastada taotluse esitanud isikut ja allkirja andmise aega.