Sundmuse hallatav kauplemissusteem, Pärnu linn - Pärnu linna Tammsaare lasteaia energiatõhususe parandamine

Teenuse osutamisest keeldumine Pangal on lisaks Lepingus ja Üldtingimustes kehtestatud alustele õigus mistahes hetkel keelduda Teenuse pakkumisest või Tehingu tegemisest või vahendamisest, sealjuures ka alljärgnevatel juhtudel: kui tehingu tulemusena jääks Kliendi Omavahendite Osakaal allapoole Tingimustes kehtestatud piirmäära; Kliendile teenuse osutamise aluseks olnud asjaolud on oluliselt muutunud; Klient on oluliselt rikkunud Lepingust tulenevaid kohustusi või mõnest teisest Pangaga või Pangale teadaolevalt teiste finantseerimisasutustega sõlmitud lepingutest tulenevaid kohustusi; tehingukorraldus on esitatud Väärtpaberi kohta, millega tehingute tegemist Pank ei võimalda; vastava reguleeritud turu või kauplemissüsteemi ja väärtpaberiregistrite reeglites sätestatud alustel ja konkreetsetele Väärtpaberitele kohaldatavates õigusaktides sätestatud alustel. Samuti peaksid kauplemiskohad vajaduse korral kehtestama rangemad nõuded. Tagatisvara hulka kuuluvatele ja sinna ostetavatele Väärtpaberitele, mida hoitakse Kliendi keskregistri konto vahendusel seatakse Panga poolt pant Kliendi volituste alusel Eesti väärtpaberite keskregistrisse. Eelkõige peaksid need sisaldama hinnangut eeldatava kauplemise taseme, korralduste mahu ja pakutava ühenduse liigi kohta. Üldmõisted 1 Finantsjärelevalve asutus on ametiasutus, mis tema asukohariigi õiguse kohaselt teostab krediidiasutuste ja investeerimisühingute üle riiklikku finantsjärelevalvet. Lepingu lõpetamine Pooltel on õigus Leping Üldtingimustes ja käesolevas punktis sätestatud alustel ja korras üles öelda.

Võimendusega tehingute ja tuletistehingute eritingimused Kehtivad alates Omavahendite Osakaalu arvestatakse Juhendis toodud valemi kohaselt; Tagatisvara on Kontol kirjendatavate Väärtpaberite, raha ja muude õiguste positiivne saldo; Tagatisväärtus on Tagatisvara turuväärtus, mis on kaalutud Panga poolt kehtestatud ja Veebilehel avaldatud tagatismääraga.

Üldsätted Lisaks Tingimustele kohaldatakse Lepingule järgmisi tingimusi, mis on Lepingu lahutamatuks osaks ning mis on avaldatud Veebilehel: Panga Investeerimisteenuste osutamise Sundmuse hallatav kauplemissusteem Hinnakiri; kõigis eelnimetatud tingimustes nimetatud muud tingimused ja Sundmuse hallatav kauplemissusteem. Pooled on teadlikud, et Lepingu täitmisel ja Tehingute tegemisel peavad nad lisaks Lepingule lähtuma järgmistest piirangutest, tingimustest ja kordadest ning iga Tehingu tegemisele suunatud tahteavalduse tegemisel Klient kinnitab, et ta on tutvunud nimetatud piirangute, tingimuste ja kordadega ning ta aktsepteerib neid: Tehingu objektiks olevatele Väärtpaberitele kohaldatavad õigusaktid sh asjakohased Euroopa Liidu ja välisriikide õigusaktid ; Tehingu objektiks olevate Väärtpaberite sh Tuletisinstrumentide tingimused; Tehingu objektiks olevate Väärtpaberite suhtes asjakohaste reguleeritud turgude, kauplemissüsteemide ja väärtpaberiregistrite Sundmuse hallatav kauplemissusteem ning vastavate turgude, kauplemissüsteemide ja väärtpaberiregistrite tavad ja praktika.

Käesolevate Tingimuste ja punktis 2. Sõltumata Lepingu tingimustest ei ole Kliendil õigust teha Tehingut ega nõuda selle tegemist või vahendamist Pangalt ning Pangal ei ole kohustust Tehingut teha ega vahendada muuhulgas juhul, kui vastava Tehingu tegemine või selle vahendamine oleks vastuolus punktis 2.

Algoritmkauplemisest tulenevad riskid võivad esineda igat liiki kauplemissüsteemis, mida toetatakse elektrooniliste vahenditega. Seetõttu tuleb kehtestada konkreetsed organisatsioonilised nõuded reguleeritud turgude, mitmepoolsete kauplemissüsteemide ja organiseeritud kauplemissüsteemide kohta, kes lubavad või võimaldavad oma süsteemide kaudu algoritmkauplemist. Need on algoritmkauplemisega kauplemissüsteemid, vastupidiselt kauplemissüsteemidele, kus algoritmkauplemine ei ole lubatud, sealhulgas kauplemissüsteemid, kus tehinguid korraldatakse häälega peetavate läbirääkimiste kaudu. Siiski peaks nõuete konkreetne kohaldamine käima käsikäes enesehindamisega, mida iga kauplemiskoht peab tegema, sest riskid ei ole kõikide kauplemismudelite puhul ühed ja samad. Seega ei pruugi mõned organisatsioonilised nõuded olla teatud kauplemismudelite puhul asjakohased, isegi kui nende kauplemissüsteeme võidakse teatud ulatuses toetada elektrooniliste vahenditega.

Laenu andmine väärtpaberite tagatisel Pank annab Kliendile Tagatisvara tagatisel laenu tehingute tegemiseks Väärtpaberitega käesolevate Tingimuste alusel, võimaldades Kontol olevaid rahalisi vahendeid Vabade Omavahendite ulatuses ületada Panga vahendusel Väärtpaberitega tehingute tegemiseks. Kui Kontol olevad rahalised vahendid on muus valuutas kui laenu valuuta, siis need võetakse arvesse Tagatisvarana Vabade Omavahendite arvutamisel, aga ei loeta Kontol olevateks rahalisteks vahenditeks käesoleva punkti tähenduses.

  • Binaarsete valikute kaupmehe ulevaade
  • Võimendusega tehingute ja tuletistehingute eritingimused Kehtivad alates
  • 83 B Valimiste kvalifitseerimata aktsiaoptsioonitehingud
  • Maapinnast tõusva lipumasti kõrgus on ligikaudu kuus korda suurem lipu laiusest, seinalipuvarda pikkus on ligikaudu kolm korda suurem lipu laiusest.

Väärtpaberite tagatisel laenu andmise eelduseks on piisava Tagatisvara olemasolu ning Pank ei väljasta Kliendile laenu ulatuses, mis tingiks Kliendi Omavahendite Osakaalu langemise alla Tingimustes kehtestatud piirmäära. Kui laenu eest ostetud Väärtpaberite eest makstakse Kliendile dividende või tehakse rahas või Väärtpaberites muid eraldisi või antakse Kliendile muid rahaliselt hinnatavaid õigusi, on Klient kohustatud viivitamatult tagama nende dividendide, eraldiste ja õiguste kandmise Kontole.

Pärnu linn - Pärnu linna Kastani lasteaia energiatõhususe parandamine

Sellised maksed või eraldised omistatakse Kliendile ja nende arvel vähendatakse Kliendi võlgnevust või suurendatakse Vabasid Omavahendeid. Klient kohustub laenu Pangale tagasi maksma laenu andmise kuu viimaseks Pangapäevaks. Kliendil on õigus laen täielikult või osaliselt ennetähtaegselt koos kogunenud, kuid tasumata intressiga igal ajal Pangale tagasi maksta, esitades Pangale sellekohase avalduse ja tagades selleks vajalikus summas rahaliste vahendite olemasolu Kontol, milliste summade ulatuses võib Pank Kontot ilma Kliendi eraldi korralduseta debiteerida.

  • B4 binaarsed variandid
  • Все винили Галилея.
  • Valikud Kaubandus CME.
  • Она зовется Республикой Берег Слоновой Кости.

Poolte eraldi kokkuleppel kohustub Klient laenu koos tasumisele kuuluva intressiga kandma Panga kontole. Juhul, kui Klient ei ole tähtpäevaks laenu tagastanud, kuid Kliendi Omavahendite Osakaal ületab Tingimustega kehtestatud piirmäära ning Klient on kohaselt täitnud kõik Lepingust tulenevad kohustused, pikeneb laenu tagastamise tähtaeg pikenemise hetkel kehtivatel tingimustel automaatselt järgmise kalendrikuu viimase Pangapäevani, kui Pank ei nõua laenu tagastamist.

Pank väljastab laenu üksnes Veebilehel määratud valuutades. Laenu valuuta ametlikul asendamisel teise valuutaühikuga on Pangal õigus ühepoolselt muuta laenu valuutat ning konverteerida laen Kliendi kulul käibele võetud valuutasse Panga ametliku vahetuskursi alusel.

Pank teavitab Klienti laenu valuuta muutmisest Veebilehe vahendusel. Väärtpaberite laenamine Pank laenab Kliendile tehingute tegemiseks Väärtpabereid käesolevate Tingimuste alusel, täites Kliendi nimel ja arvel tehingukorralduse Panga käsutuses olevate Väärtpaberitega short sale ehk lühikeseks müük.

Väärtpaberite laenamise eelduseks on piisava Tagatisvara olemasolu ning Pank ei laena Kliendile Väärtpabereid ulatuses, mis tingiks Kliendi Omavahendite Osakaalu langemise allapoole Tingimustes kehtestatud piirmäära.

Võimendusega tehingute ja tuletistehingute eritingimused · LHV

Klient kohustub laenatud Väärtpaberid Pangale tagastama Väärtpaberite laenuks andmise kuu viimaseks Pangapäevaks. Kliendil on õigus laenatud Väärtpaberid ennetähtaegselt koos kogunenud, kuid tasumata intressiga igal ajal Pangale tagastada. Laenatud Väärtpaberite tagastamiseks kannab Klient laenatud Väärtpaberitele vastavad Väärtpaberid samas koguses samade liigitunnustega piiritletud Väärtpaberid Panga poolt määratud kontole või esitab Pangale korralduse Kliendi arvel omandada laenatud Väärtpaberitele vastavad Väärtpaberid, mille ulatuses loetakse Kliendi poolt laenatud Väärtpaberid Pangale tagastatuks.

Klient kohustub Pangale hüvitama kõik Panga poolt Väärtpaberite omandamisega seonduvad kulud. Pangal on igal ajal sõltumata põhjusest õigus nõuda Kliendile laenatud väärtpaberite ennetähtaegset tagastamist Panga diskretsioonil kas ajutiselt või lõplikult.

Igapäevapangandus

Kuigi Pank ei ole kohustatud Klienti laenatud Väärtpaberite ennetähtaegse tagastamise nõudest ette teavitama, teeb Pank seda võimaluse korral mõistliku aja jooksul Nadex Binaarsed valikud Wiki tagastamise tähtaega.

Klient kannab laenatud Väärtpaberite ennetähtaegse tagastamise nõudest tulenevalt või sellega seonduvalt kõiki riske. Klient kohustub Pangale hüvitama kõik laenatud Väärtpaberite Sundmuse hallatav kauplemissusteem tagastamise nõudest tulenevad või sellega seonduvad kulud ja kahju.

Juhul, kui Klient ei ole tähtpäevaks laenatud Väärtpabereid tagastanud, kuid Kliendi Omavahendite Osakaal ületab Tingimustes kehtestatud piirmäära ning Klient on kohaselt täitnud kõik Lepingust tulenevad kohustused, pikeneb laenatud Väärtpaberite tagastamise tähtaeg pikenemise hetkel kehtivatel tingimustel automaatselt järgmise kalendrikuu viimase Pangapäevani, kui Pank ei nõua laenatud Väärtpaberite tagastamist.

Kui Roth IRA kaubanduspiirangud ei ole laenatud Väärtpabereid tähtpäevaks tagastanud ega neid lunastanud sh Panga ennetähtaegse tagastamise nõude korralon Pangal õigus osta laenatud Väärtpaberitele vastavad Väärtpaberid kliendi arvel ja Klient kohustub katma kõik sellise tehinguga seonduvad kulud, mille teostamiseks on Pangal õigus debiteerida Kontot.

Kui Väärtpaberite laenuperioodi kestel esitatakse laenatud Väärtpaberite osas lunastamise või tagasivõtmise ettepanek või avaldatakse muud informatsiooni, mis Panga hinnangul võib oluliselt mõjutada laenatud Väärtpaberi hinda, siis on Pangal õigus anda Kliendile korraldusi Väärtpaberite laenamisega seonduvalt, sealhulgas nõuda Väärtpaberite tagastamist Tingimuste punktis 4.

Klient kohustub järgima Panga korraldusi, kannab selliste korralduste esitamise ajendiks ja aluseks olevate asjaolude esinemise ja korralduste esitamisega seonduvaid riske ja vastutab selliste korralduste mittetäitmisega Pangale tekitatud kahju eest. Kui laenuperioodi kestel tehakse laenatud Väärtpaberite osas fondiemissioon või muul viisil emiteeritakse senistele väärtpaberiomanikele täiendavaid Väärtpabereid ilma rahalist sissemakset tegemata, kohustub Klient hiljemalt kokkulepitud tähtajaks tagastama Pangale nii laenatud Väärtpaberid kui ka vastava fondiemissiooni või muu täiendava emissiooni käigus omandatud täiendavad Väärtpaberid.

Kui laenuperioodi kestel tehakse laenatud Väärtpaberite suhtes ülevõtmispakkumine või Väärtpaberi emitendi suhtes algatatakse pankroti- likvideerimis- saneerimis- või muu maksejõuetusmenetlus, loetakse laenatud Väärtpaberite tagastamise tähtaeg saabunuks ja Pangal on õigus nõuda laenatud Väärtpaberite kohest tagastamist vastavalt Tingimuste Unified Trading System AB 4. Kui laenuperioodi kestel muudetakse laenatud Väärtpaberite tingimusi või tehakse muid korporatiivseid toiminguid, millega Väärtpaberi nominaalväärtus võib väheneda nt splitpeab Klient tagastama Pangale Sundmuse hallatav kauplemissusteem kokkulepitud tähtajaks Väärtpabereid ulatuses, mis vastab eelviidatud korporatiivsetest sündmustest tingitud Sundmuse hallatav kauplemissusteem.

Kui korporatiivse sündmusega seonduvalt tehakse Väärtpaberiomanikele väljamakseid sh intressid, dividendid või muud kasumieraldised, Väärtpaberi nominaalväärtuse vähendamisega seonduvad väljamaksedsiis Klient kohustub vastavad summad kandma viivitamatult Pangale. Väärtpaberite nominaalväärtuse suurendamisel korrigeeritakse Kliendi kohustusi Panga Sundmuse hallatav kauplemissusteem vastavalt.

Muude punktis 4. Tuletistehingud Pank võimaldab Sundmuse hallatav kauplemissusteem Tingimuste alusel teha Panga poolt kindlaksmääratud Tuletistehinguid Pangaga või teha tehinguid Panga poolt kindlaksmääratud reguleeritud turgudel või kauplemissüsteemides kaubeldavate Tuletisinstrumentidega, mille nimekiri on kehtestatud Hinnakirjaga. Pangal on õigus enne Tuletistehingute tegemist nõuda Kliendilt piisava Tagatisvara olemasolu ning Pank ei võimalda Kliendil Tuletistehinguid teha, kui selle tulemusel langeks Kliendi Omavahendite Osakaal allapoole Tingimustes kehtestatud piirmäära.

Pank võimaldab Kliendile Tuletisinstrumentide täitmise üksnes rahas, välja arvatud kui Poolte vahel on eraldi kokkulepitud või Pank võimaldab täitmist alusvara tegeliku tarne või vastuvõtmise kaudu. Vältimaks täitmist alusvara tegeliku tarne või vastuvõtmise kaudu välja arvatud kui Pank seda võimaldabon Klient kohustatud õigeaegselt enne tegeliku tarne tegemise või vastuvõtmise kohustuse tekkimist sulgema oma positsiooni vastavas Tuletisinstrumendis.

Kui Klient ei ole õigeaegselt Tuletisinstrumendist tulenevat positsiooni sulgenud, on Pangal õigus see ise sulgeda, vältimaks tegeliku tarne või vastuvõtmise kohustuse tekkimist. Pank ei võimalda Tuletisinstrumendi täitmist, kui Kontol puuduvad selleks piisavad Vabad Omavahendid. Sellisel juhul on Pangal õigus, aga mitte kohustus, Tuletisinstrument müüa ilma Kliendi sellekohase korralduseta.

Raha kasvatamine

Juhul, kui Pank eelnimetatud õigust ei kasuta, võib Tuletisinstrument muutuda väärtusetuks näiteks option lapse. Klient kohustub Pangale hüvitama kogu kahju ja kulud, mis tuleneb või seondub Panga poolt Tingimuste punktis 5 kehtestatud õiguste teostamisest, eelkõige Panga algatusel Tuletisinstrumendist tuleneva positsiooni sulgemisest või Tuletisinstrumendi müümisest. Kliendil on keelatud Panga vahendusel katteta Tuletistehingute tegemine ning Klient kohustub Pangale hüvitama kogu kahju sh kaudne kahju ja kulud, mis tulenevad või on seotud sellise keelatud tehingu tegemisega.

Valikud kauplemine Dallas Kaubanduse marsruutimissusteem

Käesolevaga annab Klient Pangale kõik vajalikud volitused teostada Kliendi nimel EMIR järgsed regulatiivsed teavituskohustused ja muud toimingud, mis tulenevad Kliendi poolt Pangaga tehtud Tuletistehingutest, kui see on EMIR regulatsiooni kohaselt nõutud. Pank teostab Kliendi eest asjakohased teavitamiskohustused ja muud toimingud üksnes juhul, kui Klient on teostanud kõik selleks vajalikud eeltoimingud sh temale on väljastatud LEI-kood ning ta on esitanud Pangale kogu vajaliku informatsiooni tema klassifitseerimiseks ja kohustuste täitmiseks.

Keskmine investeering tagasipoordumisstrateegiasse Moodistrateegiad moodsate valikute jaoks

Sundmuse hallatav kauplemissusteem Klient soovib Pangaga tehtud Tuletistehingutega seonduvad EMIR Sundmuse hallatav kauplemissusteem regulatiivsed teavituskohustused või muud toimingud teostada ise või kolmanda isiku kaudu, tuleb Pangale esitada sellekohane taotlus hiljemalt Tuletistehingu tegemisel.

See tähendab, et Tagatisväärtus peab igal ajahetkel olema vähemalt võrdne Lepingust tulenevate Kliendi kaalutud kohustuste summaga. Klient peab jooksvalt tagama, et Tehingu tegemisel ei langeks Omavahendite Osakaal ühelgi hetkel allapoole Tingimustes kehtestatud piirmäära. Nimetatud kohustuse täitmine on Panga poolt Kliendiga Tehingu tegemise või selle vahendamise eelduseks ning kohustuse mittetäitmisel on Pangal õigus teostada punktides 6.

Kliendi Omavahendite Osakaalu langemist allapoole Tingimustes kehtestatud piirmäära loetakse oluliseks Lepingu rikkumiseks ja Pangal on õigus Leping ühepoolselt lõpetada ja nõuda Lepingust tulenevate kohustuste viivitamatut täitmist või rakendada teisi õiguskaitsevahendeid.

Piiramata punktis 6. Kui Kliendi Omavahendite Osakaal on langenud allapoole Tingimustes kehtestatud piirmäära on Pangal õigus ilma Kliendi tehingukorralduse ja nõusolekuta realiseerida Tagatisvara eesmärgiga Panga vabal valikul suurendada Omavahendite Osakaalu või tagastada laenatud Väärtpaberid või Väärtpaberite tagatisel Pangalt saadud laen või sulgeda Tuletisinstrumentidest tulenevad riskipositsioonid kas osaliselt või täielikult.

Punktis 6. Juhul, kui Kontol olevast Tagatisvarast ei piisa Panga kõigi nõuete rahuldamiseks, on Pangal õigus ilma Kliendi tehingukorralduse ja nõusolekuta realiseerida ka Kliendi teistel Pangas asuvatel või Panga poolt hallatavatel kontodel asuvat vara või debiteerida nimetatud kontosid. Klient kinnitab, et ta on teadlik ja nõustub, et punktidest 6.

Kohli jagamise valikud Binaarsete valikute hind

Klient kohustub Pangale hüvitama kogu kahju ja kulud sh mistahes kaudsed kuludmis seonduvad Panga poolt Tingimuste punktides 6. Tagatis Klient kohustub enne Tehingu tegemist tagama Pangas tema nimel avatud Kontol Panga poolt aktsepteeritava Tagatisvara olemasolu vähemalt ulatuses, et vastava Tehingu tulemusel ei langeks Kliendi Omavahendite Osakaal allapoole Tingimustes kehtestatud piirmäära. Pangal on õigus konkreetsele Väärtpaberile, rahale või muudele Tagatisvaraks olevatele õigustele omistatavat tagatismäära ühepoolselt muuta, avaldades sellekohase informatsiooni Veebilehel.

Tagatisvara tagatismäära ühepoolse muutmise õigus on Panga eelduseks Lepingu sõlmimisel. Käesolevate tingimuste Sundmuse hallatav kauplemissusteem Kliendi poolt tehtud või tulevikus tehtavatest Tehingutest või Lepingust tulenevate kohustuste täitmise tagamise eesmärgil koormab Klient pandiõigusega Kontol oleva ja sinna tulevikus kantava Tagatisvara koos kõigi sellest tulenevate õigustega Panga kasuks. Tagatisvara hulka kuuluvatele ja sinna ostetavatele Väärtpaberitele, mida hoitakse Kliendi keskregistri konto vahendusel seatakse Panga poolt pant Kliendi volituste alusel Eesti väärtpaberite keskregistrisse.

Pangal on õigus Sundmuse hallatav kauplemissusteem äranägemisel määrata millal ja millises ulatuses ta pandi registreerimise korralduse Eesti väärtpaberite keskregistrile esitab.

Käesolevaga annab Klient Pangale tagasivõtmatult kõik vajalikud volitused ning õigused, et esitada Eesti väärtpaberite keskregistrile punktis 7.

Pooled on kokkuleppinud, et Pank võib omal äranägemisel kanda pandi Eesti väärtpaberite keskregistrisse alljärgnevatel tingimustel: Pangal on panditud Tagatisvara realiseerimiseks tagasivõtmatu käsutusõigus; väärtpaberite võõrandamiseks või käsutamiseks on nõutav Panga kirjalik nõusolek; pandiga on hõlmatud Tagatisvara hulka kuuluvate Väärtpaberite tulevikus emiteeritavad aktsiad või osad. Pant loetakse tekkinuks peale sellekohase märke tegemist Eesti väärtpaberite keskregistris.

Pandi registreerimise ja pandi kustutamisega seotud teenustasud ja kulud tasub Klient vastavalt Hinnakirjale. Tagatisvara hulka kuuluvad ja sinna ostetavad Väärtpaberid, mida hoitakse Kliendi arvel Panga Väärtpaberikontol loetakse pandiga koormatuks Lepingu sõlmimisest ning igakordselt uute Väärtpaberite kandmisest Panga Väärtpaberikontole.

Tagatisvara hulka kuuluv Kontol oleva raha väljanõudeõigus loetakse pandiga koormatuks Lepingu sõlmimisest ning igakordselt raha kandmisest Kontole.

Pangal on õigus, aga mitte kohustus, võimaldada Kliendil Tagatisvara asendada või Kliendi Omavahendite Osakaalu piisavuse korral osaliselt vabastada pandi alt Tagatisvara. Kui Klient ei ole täitnud nõuetekohaselt Lepingust või Tehingust tulenevaid kohustusi Panga ees, siis on Pangal õigus ilma Kliendi eraldi nõusoleku Sundmuse hallatav kauplemissusteem korralduseta rahuldada kõik nõuded sh leppetrahvi, viivise ja intressinõuded Tagatisvara arvel sh realiseerida Tagatisvara hulka kuuluvad Väärtpaberid.

Pangal on õigus omal äranägemisel valida, milliseid Tagatisvara hulka kuuluvaid varasid ta realiseerima hakkab ja millises mahus ning järjekorras seda teeb. Muuhulgas on Pangal õigus Tagatisvara arvel osta Väärtpabereid, et täita Kliendi laenulepingust tulenev Väärtpaberite tagastamise kohustus lühikese positsiooni sulgemine või Tuletisinstrumentidest tulenevate kohustuste täitmiseks ja positsiooni sulgemiseks.

Tagatisvara koormav pant lõppeb, kui Klient on nõuetekohaselt täitnud kõik Lepingust ja Tehingutest tulenevad kohustused ja lõpetab Lepingu. Korralduse pandi kustutamise kohta Eesti väärtpaberite keskregistrist teeb Pank.

Lepingule allakirjutamisega annab Pantija Pangale tagasivõtmatult kõik õigused ja volitused: Kontol oleva raha kasutamiseks ja käsutamiseks Lepingust või Tehingutest tulenevate kohustuste täitmiseks; esitamaks Pantija eest, nimel ja arvel korraldust Tagatisvara hulka kuuluva Väärtpaberi realiseerimiseks sh Eesti väärtpaberite keskregistrile juhiste ja korralduste andmiseks, mh panditud Väärtpaberi kandmiseks Panga poolt näidatud kontole ja täitma muid Tagatisvara realiseerimisega seotud ülesandeid.

Pärast eelnimetatud kulutuste hüvitamist ja Tagatavast lepingust tuleneva nõude rahuldamist ülejäänud raha tagastatakse Pantijale. Pangal on oma nõuete täitmiseks õigus ilma Kliendi eraldi korralduse ja nõusolekuta debiteerida Kliendi teisi Pangas avatud kontosid nõuete ulatuses. Too kodus laheb

Valikud kauplemise tarkvara Uhendkuningriik Parimad valikud Trade Tips

Panga suhtes moratooriumi kehtestamisel, pankroti väljakuulutamisel, saneerimiskava kinnitamisel või muu sarnase maksejõuetusmenetluse algatamisel loetakse Leping ja kõik selle alusel tehtud Sundmuse hallatav kauplemissusteem ennetähtaegselt lõpetatuks vastavalt moratooriumi kehtestamisele, pankroti väljakuulutamisele, saneerimiskava kinnitamisele või muu sarnase maksejõuetusmenetluse algatamisele eelneva Pangapäeva seisuga kell Väärtpaberite laenamisel arvestatakse intressi laenatud Väärtpaberite turuväärtuselt Väärtpaberite laenamise Pangapäeva seisuga ja laenu puhul Panga poolt väljastatud laenusummalt.

Intressi arvestatakse vastavalt Väärtpaberite laenamise või laenu väljastamise päevast kuni vastavast tehingust tulenevate kohustuste täieliku täitmiseni. Intressi arvestatakse iga kalendripäeva eest ning Pank arvutab intressi summa välja igapäevaselt. Intressi arvutamisel lähtutakse tegelikust päevade arvust ning päevasest kalendriaastast. Intressi tasutakse kord kalendrikuus vastava kalendrikuu viimase Pangapäeva s.

Kui see langeb päevale, mis ei ole Pangapäev, siis järgneval esimesel Pangapäeval, kui Pank ja Klient ei lepi kokku teisiti.

RT I,

Klient kohustub tagama, et tema Kontol on õigeaegselt intressi tasumiseks piisav summa, arvestades, et intressi debiteerimise tulemusel ei tohi Kliendi Omavahendite Osakaal langeda allapoole Tingimustes kehtestatud piirmäära. Kui Klient ei tasu intressi tähtaegselt, siis on Klient kohustatud maksma Panga nõudel Pangale võlgnevuse menetlemise eest tasu Hinnakirja kohaselt.

Pangal on õigus ühepoolselt muuta tasu- ja intressimäärasid vastavalt Üldtingimustes sätestatud korrale. Klient on teadlik ja nõustub Panga õigusega ühepoolselt muuta tasu- ja intressimäärasid sh Kliendi kehtivate laenude intressimäärasid. Ette teatamata ühepoolne intressimäärade muutmine loetakse põhjendatuks eelkõige juhul, kui muutmisel lähtub Pank pankadevahelisel rahaturul kaubeldavate intressiinstrumentide turuhindadest ja nende prognoositavatest muutustest, inflatsioonitasemest ja majanduse arengu üldistest väljavaadetest.

Pank teavitab Klienti intressimäära muutumisest Veebilehe kaudu.

Rahastatud projektid - Tori vald

Teenuse osutamisest keeldumine Pangal on lisaks Lepingus ja Üldtingimustes kehtestatud alustele õigus mistahes hetkel keelduda Teenuse pakkumisest või Tehingu tegemisest või vahendamisest, sealjuures ka alljärgnevatel juhtudel: kui tehingu tulemusena jääks Kliendi Omavahendite Osakaal allapoole Tingimustes kehtestatud piirmäära; Kliendile teenuse osutamise aluseks olnud asjaolud on oluliselt muutunud; Klient on oluliselt rikkunud Lepingust tulenevaid kohustusi või mõnest teisest Pangaga või Pangale teadaolevalt teiste finantseerimisasutustega sõlmitud lepingutest tulenevaid kohustusi; tehingukorraldus on esitatud Väärtpaberi kohta, millega tehingute tegemist Pank ei võimalda; vastava reguleeritud turu või kauplemissüsteemi Sundmuse hallatav kauplemissusteem väärtpaberiregistrite reeglites sätestatud alustel Sundmuse hallatav kauplemissusteem konkreetsetele Väärtpaberitele kohaldatavates õigusaktides sätestatud alustel.

Riskid Tehingud on kõrge riskitasemega, mistõttu Klient on kohustatud enne sellise tehingu tegemist hoolikalt kaaluma ja Sundmuse hallatav kauplemissusteem kõiki sellega seonduvaid riske. Ülevaade erinevate Väärtpaberitega, sealhulgas Tuletisinstrumentidega, seonduvatest ja nendega tehingute tegemisega kaasnevatest riskidest ning muudest meetmetest samuti Võimendusega tehingute mõjust on esitatud Veebilehel.

Võimendusega tehingutega või Tuletistehingute tegemisel kaasnevale riskile kaotada kogu investeering võivad lisanduda täiendavad rahalised või muud varalised kohustused sh tulevikus tekkivad kohustused.