TMS binaarsed variandid,

Duration — aeg, mis kulus tegevuse teostamiseks. VerticalResolution - The vertical resolution of the devices screen. Kaarel seisis autoliising smslaen selja taga oma isikut tuvastades saad pääseda tuhande euroni, seejuures võib laenuperiood. Võid olla kindel, et pank ka tegelikult Sinu maksevõimet kontrollib, et oleksid võimeline laenumakset tasuma ning ei satuks hätta laenu tagastamisega.

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 koondvärskenduses 12 (CU12)

Tõrked funktsiooni või kasutuskogemuse funktsionaalsuses. Errors in functionality of a feature or user experience. Seadme ühenduvus ja konfiguratsioonDevice connectivity and configuration Võrguühenduse olek ja seadme sätted, näiteks mälu. Network connection state and device settings, such as memory.

TMS binaarsed variandid

Märkus Diagnostikaandmete vaaturis kuvatakse kategooriad, kuid mitte andmete alamtüüpe. Categories are shown in the Diagnostic Data Viewer, but data subtypes are not shown. Andmeväli, mis on märgitud aegunuks, on nõutud diagnostikaandmete seast eemaldatud või tehakse seda peagi. A data field marked Obsolete has been or will soon be removed from required diagnostic data. Mõni andmeväli on duplikaat, mis tekkis siis, kui diagnostikaandmeid ajakohastati, ja mida kasutati tagamaks, et reaalajas diagnostikaseire aruannete puhul ei tekiks häireid.

Some of these data fields are duplicates that arose as diagnostic data was modernized and were used to ensure no service disruption to live diagnostic monitoring reports. Kategooriad ja andmeväljad, mis on iga sündmuse puhul ühisedCategories and data fields that are common for all events Osa sündmuste teabest on olenemata kategooriast ja andmete alamtüübist kõigi sündmuste puhul ühine. There is some information about TMS binaarsed variandid that is common to all events, regardless of category or data subtype.

Microsoft Dynamics AX R3 koondvärskenduses 12 (CU12)

Ühine teave, mida vahel nimetatakse andmete lepinguteks, on korraldatud kategooriatesse. This common information, which is sometimes referred to as data contracts, is organized into categories.

Iga kategooria sisaldab välju, mis on konkreetse sündmuse metaandmed ja atribuudid. Each category contains fields, and these fields are the metadata and properties of an individual event.

Seda teavet saab vaadata, kasutades diagnostikaandmete vaaturit.

You can view this information by using the Diagnostic Data Viewer. Sündmuste kohta kogutud teabe kategooriad saab jagada kahte rühma:The categories of information that is collected about events can be divided into two groups: Teave, mis spetsiaalselt toetab diagnostikaandmete kogumistInformation that specifically supports diagnostic data collection Teave, mis on kõigi sündmuste puhul ühineInformation common Aripohimotete susteemi nouded all events Kõigi sündmuste puhul ühist teavet kogutakse järgmistes kategooriates.

TMS binaarsed variandid

Information common to all events is collected in the following categories. RakendusApp Teave rakenduse kohta. Kõik väljad on konkreetse rakenduseversiooni kõigi TMS binaarsed variandid jaoks konstantsed. Information about the application. All fields are constant for all sessions of a given application version.

See kategooria sisaldab järgmisi välju. This category contains the following fields: Branch — haru, millest kõnealune järk tuli. Branch - The branch that the given build came from.

TMS binaarsed variandid

Võimaldab kindlaks teha, Investeeringud Bitquoini vees harust see järk tuli, et saaks keskenduda veaparandustele. Allows us to determine what type of branch a given build came from so that we can correctly target fixes. InstallType — numeraator, mis näitab, kuidas kasutaja rakenduse installis. InstallType - An enumerator that identifies how the user installed the application.

Võimaldab välja selgitada, kas konkreetsed installimise mehhanismid tekitavad probleeme, mida teiste installimise mehhanismide puhul pole märgata. Allows us to determine if specific install mechanisms are creating issues that are not seen in other installation mechanisms.

TMS binaarsed variandid

Name — andmeid esitava rakenduse nimi. Name - The name of the application that is providing the data. Võimaldab tuvastada, millise rakenduse puhul esineb probleeme, et saaks nendega tegeleda. Allows us to identify which application is showing an issue so we know how to address it.

Platform — selle platvormi lai klassifikatsioon, millel rakendus töötab. Platform - The broad classification of the platform on which the app is running.

Võimaldab tuvastada, millisel platvormil võib tõrkeid esineda, et saaks probleemi õigesti prioriseerida. Allows us to identify on which platforms an issue may be occurring so that we can correctly prioritize the issue.

Version — rakenduse versiooni. Version - The version of the application. Võimaldab Kaubandus aktsia strateegia Filipiinidel, millise tooteversiooni puhul esineb probleeme, et saaks neid õigesti prioriseerida. TMS binaarsed variandid us to identify which versions of the product are showing an issue so that we can TMS binaarsed variandid prioritize it.

Mitme rakendusega komplekti konkreetse installiversiooni kõigi rakenduste kõigi seansside või kindla rakenduseversiooni kõigi seansside jaoks konstantne. Identifier related to an Office instance on a device. Constant for all sessions of all apps of a given installation version for multi-app suites, or constant for all sessions of a given application version. Id - Unique identifier assigned to a client at install time of Office.

Võimaldab tuvastada, kas probleemid mõjutavad teatud installe ja mitut kasutajat need mõjutavad. Allows us to identify whether issues are impacting a select set of installs and how many users are impacted. NõusolekConsent Teave selle kohta, kas Kaubandusmarkide maaratlus voimalusi on andnud nõusoleku diagnostikaandmetele ja võrguteenusepõhistele funktsioonidele.

Information regarding the users consent for diagnostic data and connected experiences. This category contains the following fields: ControllerConnectedServicesSourceLocation — näitab, kuidas tehti valik valikuliste võrguteenusepõhiste funktsioonide kasutamiseks. ControllerConnectedServicesSourceLocation — Indicates how the user's choice for optional connected experiences was made ControllerConnectedServicesState — näitab, kas kasutajal on juurdepääs valikulistele võrguteenusepõhistele funktsioonidele.

ControllerConnectedServicesState — Indicates whether the user has access to optional connected experiences ControllerConnectedServicesStateConsentTime — näitab, millal valis kasutaja valikuliste võrguteenusepõhiste funktsioonide oleku.

TMS binaarsed variandid

ControllerConnectedServicesStateConsentTime — Indicates when the user chose the status of optional connected experiences. Kuupäev kuvatakse kas inimesele loetava kuupäevana või masina kodeeritud kuupäevana, mis näeb välja kui suur arv.

The date will appear as either a human readable date or as a machine encoded date that looks like a large number. DiagnosticConsentConsentTime — näitab, millal kasutaja diagnostikaandmetele nõusoleku andis. DiagnosticConsentConsentTime — Indicates when the user provided the consent for diagnostic data.

TMS binaarsed variandid

TMS binaarsed variandid — näitab, millisel tasemel diagnostikaandmete nõusoleku kasutaja andis. DiagnosticConsentLevel — Indicates what level of diagnostic data consent the user has given DiagnosticConsentLevelSourceLocation — näitab, kuidas kasutaja diagnostikaandmetele nõusoleku andis. DiagnosticConsentLevelSourceLocation — Indicates how the user had provided the consent for diagnostic data DownloadContentSourceLocation — näitab, kuidas valis kasutaja nende võrguteenusepõhiste funktsioonide lubamise või keelamise, mis laadivad alla võrgusisu.

DownloadContentSourceLocation — Indicates how the TMS binaarsed variandid made the choice to enable or disable connected experiences that that download online content DownloadContentState — näitab, kas kasutaja on valinud nende võrguteenusepõhiste funktsioonide lubamise või keelamise, mis laadivad alla võrgusisu. DownloadContentState — Indicates whether the user has chosen to enable or disable connected experiences that download online content DownloadContentStateConsentTime — näitab, millal valis kasutaja nende võrguteenusepõhiste funktsioonide lubamise või keelamise, mis laadivad alla võrgusisu.

DownloadContentStateConsentTime — Indicates when the user made the choice to enable or disable connected experiences that TMS binaarsed variandid online content. ServiceConnectionState — näitab, kas kasutaja kasutab kõiki võrguteenusepõhiseid funktsioone või mitte.

ServiceConnectionState — Indicates whether the user has chosen to use or not use all connected experiences ServiceConnectionStateConsentTime — näitab, millal tegi kasutaja valiku kõigi võrguteenusepõhiste funktsioonide kasutamiseks. ServiceConnectionStateConsentTime — Indicates when the user chose whether to use all connected experiences.

ServiceConnectionStateSourceLocation — näitab, kuidas tegi kasutaja valiku kõigi võrguteenusepõhiste funktsioonide kasutamiseks. ServiceConnectionStateSourceLocation — Indicates how the user provided the choice whether to use all connected experiences UserCategoryValue — TMS binaarsed variandid selle kasutaja tüübi, kes andis nõusoleku.

UserCategoryValue — Identified the type of user who made the consent. UserContentDependentSourceLocation — Indicates how the user's choice to enable or disable was made for connected experiences that analyze content UserContentDependentState — näitab, kas kasutaja on valinud sisu analüüsivate võrguteenusepõhiste funktsioonide lubamise või keelamise. UserContentDependentState — Indicates whether the user has chosen to enable or disable connected experiences that analyze content UserContentDependentState — näitab, millal valis kasutaja sisu analüüsivate võrguteenusepõhiste funktsioonide lubamise või keelamise.

UserContentDependentStateConsentTime — Indicates when the user chose to enable or disable connected experiences that analyze content was made. SeadeDevice Teave operatsioonisüsteemi ja järgu kohta. Information about the operating system and build. This TMS binaarsed variandid contains the following fields: OsBuild — seadmesse installitud operatsioonisüsteemi järgu number.

OsBuild - The build number of the operating system installed on the device.

Office’i nõutavad diagnostikaandmed - Deploy Office | Microsoft Docs

Võimaldab probleemide prioriseerimiseks tuvastada, kas probleemid mõjutavad teatud operatsioonisüsteemi konkreetseid teenusepakette või -versioone erinevalt kui teisi. Allows us to identify whether issues are impacting individual service packs or versions of a given operating system differently than others so we can prioritize issues. OsVersion — seadmesse installitud operatsioonisüsteemi peamine versioon.

03- secuencia eco de spin

OsVersion - The major version of the operating system installed on the device. Võimaldab kindlaks teha, kas probleemid mõjutavad operatsioonisüsteemi konkreetset versiooni rohkem kui teisi, et oleks võimalik probleeme prioriseerida. Allows us to determine if issues are impacting a particular operating system version more than other so we can prioritize issues. This category contains the following fields: AppId — numeraatori väärtus, mis näitab, milline rakendus andmeid saadab.