Kaubandusmajanduse Austraalia naitajad. Vene Föderatsiooni maagaasituru osariik

Töö struktuur ja ulatus. Seminar on varustatud 4 propaograafilise voodiga Tehniliselt on gaasi ülekandesüsteemi võimalik jõudlus piiratud ja on ,1 miljardit eurot. Tabelis 1 on toodud gaasihindade keskmine tase Venemaal Kuid nagu juba mainitud, juhtiv positsioon maagaasi tarnijate seas Venemaa turul alati hõivab oma reguleeritud segment esitatud Gazprom.

IX artikkel. Päritolumärgistus 1. Iga lepinguosaline rakendab Forex kasumlik lepinguosaliste territooriumilt pärinevate toodete märgistusnõuete suhtes vähemalt sama soodsat režiimi kui mis tahes kolmanda maa samasuguste toodete suhtes. Lepinguosalised tõdevad, et päritolumärgistusega seotud seaduste ja eeskirjade vastuvõtmisel ja rakendamisel tuleks miinimumini vähendada raskusi ja Valiskaubandussusteemi tegevuse skeem, mida sellised meetmed eksportijamaade kaubandusele ja tööstusele põhjustada võivad, võttes kohaselt arvesse vajadust kaitsta tarbijaid pettemärgiste ja eksitava märgistuse eest.

Lepinguosalised peaksid alati, kui halduslikult võimalik, lubama nõutava päritolumärgistuse kinnitamist impordi ajal. Lepinguosaliste seadused ja eeskirjad, mis on seotud importtoodete märgistamisega, peavad olema sellised, mis võimaldaksid täitmist, ilma et seejuures tooteid tõsiselt kahjustataks, nende väärtust oluliselt kahandataks või maksumust lubamatult suurendataks. Üldreeglina ei tohiks ükski lepinguosaline kehtestada eritollimaksu või trahvi märgistusnõuete mittetäitmise eest enne importi, kui märgistuse korrigeerimisega põhjendamatult ei viivitata või kui ei ole kinnitatud pettemärgiseid ega tahtlikult ära jäetud nõutav märgistus.

Kuidas suurendada oma poodide konversioonimäärasid

Lepinguosalised teevad omavahel koostööd vältimaks ärinimede kasutamist viisil, Kaubandusmajanduse Austraalia naitajad esitab valesti toote tegelikku päritolu, kahjustades lepinguosalise territooriumilt pärinevaid tooteid eristavaid, õigusaktidega kaitstud piirkondlikke või geograafilisi nimetusi. Iga lepinguosaline võtab täielikult ja mõistvalt arvesse mis tahes teise lepinguosalise esitatud nõudmised ja esildised, mis puudutavad eelmises lauses sätestatud kohustuse rakendamist tootenimetuste suhtes, mille teine lepinguosaline on talle esitanud.

X artikkel. Kaubanduseeskirjade avaldamine ja rakendamine 1. Lepinguosalise jõustatud seadused, määrused, kohtuotsused ning üldrakendatavad haldusotsused, mis puudutavad toodete tolliotstarbelist klassifitseerimist või tolliväärtuse määramist või tolli- või muude maksude või maksete määrasid või nõudeid, impordi- või ekspordipiiranguid või -keelde või selle eest tasutavate maksete ülekandmist, või mis mõjutavad nende müüki, turustamist, vedu, kindlustamist, ladustamist, inspekteerimist, eksponeerimist, töötlemist, segamist või teisiti kasutamist, avaldatakse viivitamata nii, et võimaldada valitsustel ja kaubandusettevõtjatel nendega tutvuda.

Samuti avaldatakse lepinguosalise valitsuse või valitsusasutuse ja mõne teise lepinguosalise valitsuse või valitsusasutuse vahel kehtivad kokkulepped, mis mõjutavad rahvusvahelist kaubanduspoliitikat. Käesoleva lõike sätted ei nõua üheltki lepinguosaliselt konfidentsiaalse teabe avaldamist, mis takistaks seaduste täitmist või oleks teisiti vastuolus avaliku huviga või kahjustaks riigi- või eraettevõtete õigustatud Kaubandusmajanduse Austraalia naitajad.

Ühtegi üldrakendatavat meedet, millega lepinguosaline suurendab tollimaksu või muu impordimakse määra kehtiva Kaubandusmajanduse Austraalia naitajad ühtse praktika alusel või kehtestab uue või koormavama nõude, piirangu või keelu impordi või impordi eest tehtavate maksete ülekandmise suhtes, ei rakendata enne, kui see meede on ametlikult avaldatud.

Sellised kohtud või menetlused peavad olema sõltumatud täitevasutustest ning need asutused peavad nende otsuseid rakendama ja oma tegevuses neile otsustele alluma, välja arvatud juhul, kui kõrgema astme kohtule esitatakse importijate apellatsioonkaebuste esitamise tähtaja jooksul õigeaegselt apellatsioonkaebus, tingimusel et sellise asutuse kesküksus võib astuda samme saavutamaks küsimuse läbivaatamist veel ühes menetluses, kui on põhjust arvata, et otsus on vastuolus kehtivate õiguspõhimõtete või tegelike faktidega.

Kvantitatiivsete piirangute üldine kõrvaldamine 1. Ükski lepinguosaline ei tohi teise lepinguosalise territooriumilt pärineva toote impordi suhtes või teise lepinguosalise territooriumile eksportimiseks või ekspordiks müümiseks mõeldud toote suhtes säilitada või kehtestada ühtegi keeldu ega piirangut, mis ei ole tollimaks, maks või muu makse, olenemata sellest, kas see kehtestatakse kvootide, impordi- või ekspordilitsentside või muude meetmete kaudu.

Lepinguosaline, kes vastavalt käesoleva lõike punktile c rakendab mis tahes toote impordipiiranguid, peab avalikult teatama piiritletud tulevikuperioodil importida lubatava toote üldkoguse või -väärtuse ning sellise koguse või väärtuse muudatused.

Veel enam, eespool sätestatud alapunkti i alusel rakendatavate piirangutega ei tohi vähendada koguimporti omamaise toodangu kogumahu suhtes, võrreldes koguimpordi ja omamaise toodangu kogumahu suhtega, mida võiks põhjendatult eeldada piirangute puudumisel.

Piirangud maksebilansi kaitseks 1. Hoolimata XI artikli lõike 1 sätetest võib iga lepinguosaline oma välisfinantspositsiooni ja maksebilansi kaitseks käesoleva artikli järgmiste lõigete sätete alusel Kaubandusmajanduse Austraalia naitajad importida lubatava kauba kogust või väärtust.

Mõlemal puhul tuleb kohaselt arvesse võtta eritegureid, mis võivad mõjutada sellise lepinguosalise reserve või reservide vajadust, sealhulgas, kui sellele lepinguosalisele on kättesaadavad erivälislaenud või muud ressursid, vajadust tagada selliste laenude või ressursside asjakohane kasutamine.

Kui tingimused nende piirangute kehtestamist või säilitamist nimetatud punkti alusel enam ei õigusta, peavad nad need piirangud kõrvaldama. Nad tõdevad, et nende eesmärkide saavutamiseks on soovitav võimalikult suures ulatuses vastu võtta rahvusvahelist kaubandust laiendavaid, mitte seda ahendavaid meetmeid. Vastavalt sellele ei tohi käesoleva artikli sätteid muus osas järgivalt lepinguosaliselt nõuda piirangute kõrvaldamist või muutmist põhjendusega, et selle poliitika muutmine teeks tema poolt käesoleva artikli alusel rakendatavad piirangud tarbetuks.

Rahvusvahelise kaubandussusteemi sustemaatiline arendamine

XIII artikkel. Kvantitatiivsete piirangute mittediskrimineeriv rakendamine 1. Ükski lepinguosaline ei tohi rakendada ühtegi keeldu või piirangut ühegi teise lepinguosalise territooriumilt pärinevate toodete impordi ega ühegi teise lepinguosalise territooriumile suunatud mis tahes toote ekspordi suhtes, kui kõigi kolmandate maade samasuguse toote import või samasuguse toote eksport kõikidesse kolmandatesse maadesse ei ole samamoodi keelatud või piiratud.

Juhtudel kui see meetod ei ole põhjendatavalt rakendamiskõlblik, jaotab asjaomane lepinguosaline kõnealuse toote tarnimisest oluliselt huvitatud lepinguosalistele osad, mis põhinevad proportsionaalselt eelnenud tüüpilise perioodi jooksul nende lepinguosaliste poolt tarnitud selle toote impordi kogumahul või väärtusel, Kaudne volatiilsusega kauplemise strateegia arvesse eritegureid, mis on võinud või võivad mõjutada selle tootega kauplemist.

Ei tohi kehtestada tingimusi või formaalsusi, mis takistaksid mis tahes lepinguosalist täielikult ära kasutamast koguse- või väärtusosa, mis on talle jaotatud, tingimusel et import toimub mis tahes ettenähtud aja jooksul, millega see kvoot võib olla seotud. Kõnealuse toote Kaubandusmajanduse Austraalia naitajad, mis sellise avaliku teatamise ajal teel olid, ei tohi keelata maale laskmast, tingimusel et neid võib nii suures ulatuses kui võimalik tasaarvestada kõnealuse perioodi vältel importida lubatava hulga suhtes ning samuti järgmisel perioodil või järgmistel perioodidel importida lubatava hulga suhtes; tingimusel et kui mõni lepinguosaline tavaliselt vabastab piirangutest tooted, mis on tarbimiseks sisse toodud või mis on tarbimiseks laost kõrvaldatud, kolmekümne päeva jooksul alates selle avalikult teatamise päevast, Kaubandusmajanduse Austraalia naitajad sellist praktikat pidada käesoleva punktiga täielikult kooskõlas olevaks.

Käesoleva artikli sätted kehtivad lepinguosalise kehtestatud või säilitatava mis tahes tariifikvoodi suhtes; ulatuses, kus on võimalik seda rakendada, kehtivad käesoleva artikli põhimõtted ka ekspordipiirangute suhtes. Mittediskrimineerimise reegli erandid 1. XII artikli või XVIII artikli B osa alusel piiranguid rakendav lepinguosaline võib selliste piirangute rakendamisel XIII artikli sätetest kõrvale kalduda viisil, mille mõju on võrdväärne piirangutega jooksvate rahvusvaheliste tehingute maksete ja ülekannete suhtes, mida see lepinguosaline võib sel ajal rakendada Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja VIII või XIV artikli alusel või vastavalt XV artikli lõikele 6 sõlmitud spetsiaalse valuutakokkuleppe analoogiliste sätete alusel.

XIII artikli sätted ei takista territooriumide rühma, kel on Rahvusvahelises Valuutafondis ühine kvoot, rakendamast teiste maade impordi suhtes, kuid mitte omavahel, piiranguid kooskõlas XII artikli või XVIII artikli B osa sätetega, tingimusel et Kaubandusmajanduse Austraalia naitajad piirangud on igas muus suhtes kooskõlas XIII artikli sätetega.

Venemaa majandusarenguministeerium

Lepinguosalist ei tohi käesoleva kokkuleppe XI—XV artikli või XVIII artikli B osa alusel takistada rakendamast kvantitatiivseid piiranguid: a mille mõju on samaväärne Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja VII artikli lõike 3 punkti b alusel lubatud valuutapiirangute omaga; b käesoleva kokkuleppe lisas A sätestatud sooduskokkulepete alusel kuni sealsamas mainitud läbirääkimiste tulemuste selgumiseni.

XV artikkel. Valuutakokkulepped 1.

  • Majandusstruktuur on riigis või piirkonnas väljakujunenud majandusharude vahekord.
  • austraalia majandus. austraalia ettevõtted
  • IX artikkel.

Iga spetsiaalne valuutakokkulepe, mille lepinguosaline käesoleva punkti alusel sõlmib, muutub seejärel osaks tema kohustustest käesoleva kokkuleppe alusel. Subsiidiumid A osa: subsiidiumid üldiselt 1.

Lepinguosalised tõdevad, et mis tahes toote ekspordi subsideerimine ühe lepinguosalise poolt võib kahjulikult mõjuda teistele, nii importivatele kui eksportivatele lepinguosalistele, lubamatult häirida nende normaalseid kaubandushuve ning takistada käesoleva kokkuleppe eesmärkide saavutamist.

Seepärast peaksid lepinguosalised püüdma vältida subsiidiumide kasutamist toorme ekspordi suhtes. Kui lepinguosaline eraldab siiski otseselt või kaudselt mis tahes kujul subsiidiumi, mis toimib toorme ekspordi suurendamiseks tema territooriumilt, ei tohi sellist subsiidiumi rakendada viisil, mille tulemusel jääb sellele lepinguosalisele ebaõiglaselt suur osa selle toorme ülemaailmsest eksportkaubandusest, võttes arvesse lepinguosaliste osi selle toormega kauplemisel eelnenud tüüpilise perioodi vältel ning kõiki eritegureid, mis võivad olla mõjutanud või võivad mõjutada selle toormega kauplemist.

Veel enam, alates 1. Kuni XVII artikkel.

UK binaarsed variandid

Riiklikud kaubandusettevõtted 1. Sellise impordi suhtes peab iga lepinguosaline kohaldama teiste lepinguosaliste kaubandusele erapooletu režiimi. Lepinguosalised tõdevad, et käesoleva artikli lõike 1 punktis a viidatud laadi ettevõtete toimimisega on võimalik tekitada tõsiseid kaubandustakistusi; seepärast on rahvusvahelise kaubanduse laiendamiseks olulised vastastikused ja vastastikku kasulikud läbirääkimised selliste takistuste piiramiseks või kärpimiseks.

Ühiskonna areng ja globaliseerumine 3. See on üks võimalus maailma riike laias laastus kaheks jagada. Aga mis on nende mõistete taga? Milline riik on arenenud ja milline mitte? Tavaliselt kasutatakse riikide arengutaseme võrdlemisel nende majandusnäitajaid ehk siis lihtsamalt öeldes — vaadatakse, kes on rikkam.

Majandusarengu riiklik toetamine 1. Veel tõdevad lepinguosalised, et nimetatud lepinguosaliste rahva üldise elatustaseme tõstmiseks mõeldud majandusarenguprogrammide ja -poliitika rakendamiseks võib vajalikuks osutuda kaitse- või muude importi mõjutavate meetmete võtmine ning et need meetmed on õigustatud seni, kuni need hõlbustavad käesoleva kokkuleppe eesmärkide saavutamist.

Geograafia eksam

Lõpuks tõdevad lepinguosalised, et koos käesoleva artikli osades A ja B sätestatud lisasoodustustega oleksid käesoleva kokkuleppe sätted tavatingimustes piisavad, et võimaldada lepinguosalistel täita oma majandusarengu nõudeid. Nendeks puhkudeks on käesoleva artikli osades C ja D sätestatud Kaubandusmajanduse Austraalia naitajad. Lepinguosalised tõdevad, et nende lepinguosaliste puhul, kelle majandus on lõike 4 punktides a ja b kirjeldatud tüüpi ning sõltub vähese toorme ekspordist, võib selle toorme müügi vähenemine eksporditulu tõsiselt kärpida.

Seepärast võib selline lepinguosaline, kui teise lepinguosalise võetud meetmed tema toorme eksporti tõsiselt mõjutavad, tugineda käesoleva kokkuleppe XXII artikli konsultatsioonisätetele. A osa 7. Kui kõnealused lepinguosalised omavahel kokkuleppele jõuavad, on neil õigus muuta või tühistada käesolevale kokkuleppele lisatud asjakohastes loendites sisalduvaid kontsessioone jõustamaks selline kokkulepe, sealhulgas mis tahes asjassepuutuvad kompenseerivad täpsustused.

Kui nad leiavad, et kõnealuse kontsessiooni muutmise või tühistamise kohta ettepaneku teinud lepinguosaline on kokkuleppele jõudmiseks teinud kõik temast sõltuva ning et tema poolt pakutav kompenseeriv täpsustus sobib, tuleb sellele lepinguosalisele anda õigus kõnealust kontsessiooni muuta või tühistada, kui see lepinguosaline samal ajal kehtestab asjakohase kompenseeriva täpsustuse.

Sellise meetme võtmise korral on igal teisel punktis a viidatud lepinguosalisel õigus muuta või tühistada sisuliselt samaväärseid kontsessioone, mille suhtes selle meetme võtnud lepinguosalisega on algselt läbi räägitud. Lepinguosalised tõdevad, et käesoleva artikli lõike 4 punkti a toimeulatusse jäävatel lepinguosalistel kalduvad kiire arengu käigus tekkima maksebilansiraskused, mis tulenevad põhiliselt püüetest siseturgu laiendada, aga ka nende kaubandustingimuste ebastabiilsusest.

Kaitsmaks oma välisfinantsseisundit ning tagamaks oma majandusarengu programmi rakendamiseks piisavaid varusid, võib käesoleva artikli lõike 4 punkti a toimeulatusse jääv Raamatupidamisvarude valiku logisid lõigete 10 kuni 12 sätete alusel oma sisseveo üldmahtu importida lubatava kaubakoguse või -väärtuse piiramise teel kontrollida; tingimusel et kehtestatavad, säilitatavad või tugevdatavad impordipiirangud ei ületa piiranguid, mida on vaja: a ennetamaks või peatamaks tema rahavarude tõsist kahanemist, või b ebapiisavate rahareservidega lepinguosalise puhul tema reservide põhjendatud kasvutempo saavutamiseks.

Mõlemal juhul tuleb arvesse võtta kõiki eritegureid, mis võivad mõjutada lepinguosalise reserve või vajadust reservide järele, sealhulgas erivälislaenude või muude ressursside kättesaadavuse korral vajadust hoolitseda selliste laenude või ressursside asjakohase kasutamise eest. Neid piiranguid rakendades võib lepinguosaline määrata nende jaotumisviisi eri toodete või tooteklasside suhtes nii, et esmatähtsaks peetakse tema majandusarengu poliitika seisukohalt olulisemate toodete importi, tingimusel et nende piirangute rakendamisel välditakse mis tahes teise lepinguosalise kaubanduslike või majandushuvide tarbetut kahjustamist ega takistata põhjendamatult mis tahes liiki kaupade importimist minimaalsetes kaubanduslikes kogustes, mille väljajätmine häiriks tavapäraseid kaubanduskanaleid; tingimusel et neid piiranguid ei rakendata viisil, mis takistaks kaubanäidiste importi või patendi, kaubamärgi FX Valikud Riskijuhtimine autoriõigusega seotud või samalaadsete protseduuride järgimist.

Sisepoliitika elluviimisel peab asjaomane lepinguosaline arvesse võtma vajadust taastada kindlal ja kestval alusel oma maksebilansi tasakaal ning soovitavust tagada tootmisressursside majanduslik kasutamine.

Lepinguosaline peab tingimuste paranedes järk-järgult lõdvendama käesoleva osa alusel rakendatud mis tahes piiranguid, säilitades need üksnes määral, Kaubandusmajanduse Austraalia naitajad on vajalik käesoleva artikli lõike 9 tingimuste alusel, ja kõrvaldama need piirangud, kui tingimused nende säilitamist enam ei õigusta, tingimusel et üheltki lepinguosaliselt ei nõuta piirangute muutmist või kõrvaldamist CSX Stock Valikud Tehingud, et tema arengupoliitika muutmine teeks tema poolt käesoleva osa alusel rakendatavad piirangud tarbetuks.

Käesoleva lõike alusel tehtavad otsustused tuleb langetada viivitamata ja võimaluse korral kuuekümne päeva jooksul alates konsultatsioonide algatamisest. C osa Käesolevale osale tuginev lepinguosaline vabastatakse selle põhjal käesoleva kokkuleppe teiste artiklite asjakohaste sätete järgsetest kohustustest selle meetme võtmise lubamiseks vajalikus ulatuses.

Käesoleva artikli lõike 10 eritingimusi kohaldatakse ka käesoleva osa alusel rakendatud mis tahes piirangu suhtes. Iga selline lepinguosaline peab andma piisava võimaluse konsulteerimiseks kooskõlas käesoleva kokkuleppe XXII artikli sätetega. D osa Kui ettepandud meede mõjutab toodet, mille suhtes kehtib käesolevale kokkuleppele lisatud asjakohases loendis sisalduv kontsessioon, kohaldatakse lõike 18 sätteid. Iga käesoleva osa alusel rakendatud meede peab olema kooskõlas käesoleva artikli lõike 20 sätetega.

XIX artikkel.

Majandustegevused - 19 õppematerjali - gaiacosmetics.ee

Erakorralised meetmed teatavate toodete impordi suhtes 1. Kui selline teatis antakse kontsessiooni kohta soodustuse mõttes, märgitakse teatises meedet nõudnud lepinguosalise nimi. Kriitilistel asjaoludel, kui viivitamine põhjustaks raskesti korvatavat kahju, võidakse käesoleva artikli lõike 1 alusel võetavat meedet ajutiselt rakendada eelnevalt konsulteerimata, tingimusel et konsultatsioone alustatakse kohe pärast sellise Kaubandusmajanduse Austraalia naitajad võtmist. XX artikkel.

Hiljemalt XXI artikkel. Julgeolekuerandid Ühtegi käesoleva lepingu sätet ei tõlgendata: a kohustavana lepinguosalist esitama mis tahes teavet, mille avaldamist ta peab oma esmatähtsaid julgeolekuhuve kahjustavaks; b takistavana lepinguosalist võtmast mis tahes meetmeid, mida ta peab Kaubandusmajanduse Austraalia naitajad oma esmatähtsate julgeolekuhuvide kaitseks: Kaubandusmajanduse Austraalia naitajad seoses lõhustuvate ainete või ainetega, millest neid saadakse; ii relvade, laskemoona ja sõjavarustuse ning muude kaupade ja ainetega kauplemise suhtes, mis otseselt või kaudselt toimub relvajõudude varustamise otstarbel; iii sõja ajal või muudes rahvusvaheliste suhete kriisiolukordades; c takistavana lepinguosalist võtmast mis tahes meetmeid vastavalt tema ÜRO põhikirja järgsetele kohustustele rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamiseks.

Stockholmi Majandusülikool

XXII artikkel. Konsulteerimine 1.

Jaga voimalusi ja juhtimishuvitist

Iga lepinguosaline võtab mõistvalt arvesse esildisi, mida teine lepinguosaline talle käesoleva kokkuleppe toimet mõjutavas küsimuses võib esitada, ning annab piisavalt võimalusi selles suhtes konsulteerimiseks. XXIII artikkel. Kontsessioonide ja kokkulepete kaitse 1. Kui lepinguosaline peaks leidma, et talle käesoleva kokkuleppe alusel otseselt või kaudselt tekkiv kasu on olematuks muudetud või seda on kahjustatud või et käesoleva kokkuleppe mis tahes eesmärgi saavutamist on takistatud a käesoleva kokkuleppe järgsete kohustuste mittetäitmisega teise lepinguosalise poolt; b mis tahes meetme võtmisega teise lepinguosalise poolt, olenemata sellest, kas see meede on käesoleva kokkuleppe sätetega vastuolus või mitte; c mis tahes muu olukorraga, võib see lepinguosaline esitada teisele lepinguosalisele või tema arvates asjaomastele lepinguosalistele kirjalikke esildisi ja ettepanekuid, et jõuda selles küsimuses rahuldavale kokkuleppele.

Lepinguosaline, kelle poole selliselt pöördutakse, võtab talle tehtud esildisi ja ettepanekuid mõistvalt arvesse. Territoriaalne rakendamine. Tolliliidud ja vabakaubanduspiirkonnad 1.

Jaapani kuunlajalg ajalugu

Käesoleva kokkuleppe sätted kehtivad lepinguosaliste Kaubandusmajanduse Austraalia naitajad tolliterritooriumide ning mis tahes muude tolliterritooriumide kohta, mille suhtes käesolevat kokkulepet on XXVI artikli alusel tunnustatud või XXXIII artikli alusel või vastavalt ajutise kohaldamise protokollile kohaldatakse.

Eranditult käesoleva kokkuleppe territoriaalse kohaldamise otstarbel tuleb käsitleda iga sellist tolliterritooriumi lepinguosalisena, tingimusel et käesoleva lõike sätteid ei tõlgendata eesmärgil luua mis Kaubandusmajanduse Austraalia naitajad õigusi Kaubandusmajanduse Austraalia naitajad kohustusi kahe või enama tolliterritooriumi vahel, mille suhtes üks lepinguosaline on käesoleva kokkuleppe XXVI artikli alusel aktsepteerinud või seda XXXIII artikli alusel või vastavalt ajutise Valikud maaklerid Uhendkuningriigis protokollile rakendab.

Käesoleva kokkuleppe raames tuleb tolliterritooriumi mõista territooriumina, mille kaubanduse valdava osa suhtes teiste territooriumidega säilitatakse eraldi tariife või muid kaubanduseeskirju. Käesoleva kokkuleppe sätteid ei tõlgendata takistavana a lepinguosalist tagamast lähedalasuvatele maadele soodustusi piiriveo hõlbustamiseks; b Trieste Vabaterritooriumiga Kaubandusmajanduse Austraalia naitajad kaubanduse suhtes selle territooriumiga piirnevate maade poolt tagatavaid soodustusi, tingimusel et need soodustused ei ole vastuolus Teisest maailmasõjast tulenevate rahulepingutega.

GEOGRAAFIA KT: TEENINDUS

Lepinguosalised tõdevad, et on soovitav suurendada vabatahtlike kokkulepete kaudu kaubavahetusvabadust neis kokkulepetes osalevate maade majanduse tihedama integratsiooni edendamise abil. Samuti tõdevad lepinguosalised, et tolliliidu või vabakaubanduspiirkonna eesmärk peaks olema hõlbustada osalisterritooriumide vahelist kaubandust ning mitte luua kaubandustõkkeid teiste lepinguosaliste ja selliste territooriumide vahel. Kui lepinguosaline lõike 5 punkti a nõudeid täites teeb ettepaneku suurendada mis tahes tollimaksumäära vastuolus II artikli sätetega, kohaldatakse XXVIII artiklis sätestatud menetlust.

Kompenseerivate täpsustuste tagamisel võetakse arvesse kompensatsiooni, mis on juba tagatud tolliliidu teiste osalismaade vastavate tollimaksude vähendamise teel.