Kaubandusvoimaluste nouded, E20 – 20. sajandi kaubandusvõimaluste koridor

Nullimine mõjutab Euroopa Ühenduse eksportijate kaubandusmahtu mitmesaja miljoni USA dollari ulatuses. Muu Brasiilia ja Mehhiko kaubanduskaitsealane tegevus oli eelkõige seotud enne USA otsustas meetmed säilitada, mis valmistas pettumust, kuid komisjon ootab ära edasiste läbivaatamiste tulemused, enne kui otsustab, mida ette võtta. Sel aastal vähenes India poolt ühenduse vastu algatatud juhtumite arv veidi — kolmelt juhtumilt eelmisel aastal kahele juhtumile

Arvestades seda, et Eestil on märkimisväärsed transiidialased oskused, teadmised ja aastatepikkune praktiline kogemus, peaks meie ettevõtjatel olema suur huvi ja potentsiaal ida-lääne vahelises kaubanduses oma rolli taas kasvatada. E20 on selleks hea abivahend. Põhi-lõuna versus lääs-ida Euroopa majandus on traditsiooniliselt tegelenud geograafilises mõttes vertikaalse kaubandusega, kus enamik kaupu ja teenuseid on ajalooliselt liikunud põhja-lõuna suunal.

Pärast Baltimaade ühinemist Kaubandusvoimaluste nouded Liiduga on tekkinud vahetu piir Venemaa tohutute turgudega. Seetõttu võib E20 saavutada uue tähtsuse Sirgjooneliselt üle E20 ala toimuvat kaubandust on ajalooliselt takistanud piisavate Põhjamere- ja Läänemere­üleste meretranspordi­koridoride puudumine.

Kuid juba lähitulevikus mõjutavad traditsiooniliste, mandri-Euroopast Suessi kanali ja Kagu-Inglismaa kaudu kulgevate, globaalsete kaubateede konkurentsivõimet olulised aja- turvalisus- ja keskkonnategurid.

E20 — Tänaseks on mitmed Eesti transpordiala ettevõtjad ja nõustajad projektist tuld võtnud. Esindusliku delegatsiooniga Tallinna Sadam, EVR-Cargo, transiidi- ja logistikaklaster jt osaleti möödunud sügisel Põhja-Inglismaal Hulli linnas peetud E20teemalisel konverentsil ning külastati mitmeid piirkonna ekspordisektori ettevõtjaid ja institutsioone. Ka teised näevad E20 koridoris uusi võimalusi, seda kinnitab asjaolu, et möödunud hilissügisel Tallinnas toimunud TransEstonia konverentsist võttis linnapea juhtimisel osa ka Hulli linna delegatsioon.

See omakorda suurendab märgatavalt E20 koridori atraktiivsust ja arenguvõimet. Uus äri vanadel radadel E20 püüab ida-lääne kaubandus­telje võimekust realiseerida, kasutades paremini ära mereteid Ühendkuningriigi, Taani, Rootsi ja Eesti vahel.

Samuti aitab see edendada kaubandust Põhja-Euroopa piirkonnade vahel ning leida uusi turge ja koostöövõimalusi E20 tsoonis paiknevate ettevõtete vahel.

E20 loob ka eeldused olemasolevate raudteetaristute efektiivsemaks kasutamiseks ja pakub täiendavaid logistikavõimalusi. Lisaks aitab transpordikoridor vähendada E20 alas tegutsevate logistikaettevõtete ja eksportijate kulusid, samuti vältida ummikuid ja kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid, sest võimaldab vältida pikki maanteevedusid Londoni, Lõuna-Inglismaa ja mandri-Euroopa keskosa kaudu. Euroopast Venemaale ja kaugemalegi E20 huvirühmade esmane sihtmärk on kasvav nõudlus Lääne-Euroopa toodete järele Venemaa turul.

Süsinikuheitmete mõõtmise ja maksustamise karmistuvad nõuded tõstavad energia hinda ning soodustused taastuvenergiale muutuvad atraktiivseks ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Selleks, et Euroopa ettevõtjad saaksid kõnealustest võimalustest kasu, tuleb siiski tagada, et nad oleksid võimelised ausalt konkureerima kolmandate riikide turgudel.

Kahjuks reageerivad kolmandad riigid ekspordi kasvule sageli suurema arvu kaubanduse kaitsemeetmetega ning Euroopa Liit kui üks maailma suurim eksportija puutub selliste meetmetega tihti kokku.

Kuigi tunnistatakse, et kolmandatel riikidel on õigus võtta vajaduse korral kaubanduse kaitsemeetmeid kooskõlas WTO eeskirjadega, ei vasta need meetmed üsna tihti kehtestatud nõuetele. Seetõttu on need meetmed suureks ja põhjendamatuks takistuseks meie õiguspärastele turulepääsu võimalustele.

Selleks, et Euroopa ettevõtjad saaksid kõnealustest võimalustest kasu, tuleb siiski tagada, et nad oleksid võimelised ausalt konkureerima kolmandate riikide turgudel. Kahjuks reageerivad kolmandad riigid ekspordi kasvule sageli suurema arvu kaubanduse kaitsemeetmetega ning Euroopa Liit kui üks maailma suurim eksportija puutub selliste meetmetega tihti kokku. Kuigi tunnistatakse, et kolmandatel riikidel on õigus võtta vajaduse korral kaubanduse kaitsemeetmeid kooskõlas WTO eeskirjadega, ei vasta need meetmed üsna tihti kehtestatud nõuetele. Seetõttu on need meetmed suureks ja põhjendamatuks takistuseks meie õiguspärastele turulepääsu võimalustele.

Kaubanduse peadirektoraat peab WTO kaubanduse kaitsemeetmete ausat ja nõuetekohast rakendamist meie kaubanduspartnerite poolt seetõttu esmatähtsaks ning teeb igati jõupingutusi tagamaks, et eksporti ei piirataks põhjendamatult. Sel põhjusel jälgib Euroopa Komisjon kolmandate riikide kaubanduskaitsealast tegevust ning aitab ettevõtjatel ja Euroopa Liidu liikmesriikidel täielikult teostada endi kui huvitatud isikute õigusi kooskõlas WTO eeskirjadega.

Praktikas tähendab see teabe levitamist, kaebuste ja järelduste analüüsimist, ettevõtjate nõustamist asjaomaste õigusaktide ja eeskirjade küsimustes ning vajaduse korral märkuste esitamist uurimisasutustele.

Komisjoni roll on eriti oluline siis, kui juhtumid on probleemsed kas asjaomaste WTO eeskirjade ühekordse või süsteemse rikkumise tõttu. Me kasutame selliste probleemide lahendamiseks diplomaatilisi kanaleid, mis on tavaliselt kõige kiirem ja tõhusam viis nende küsimuste lahendamiseks.

Kui diplomaatiliste kanalite kasutamine ei anna tulemusi, püüame vaidlusi lahendada WTO raames. Mõlemad meetodid on olnud edukad.

Volitatud binaarsete valikuvoimaluste maaklerid

Näiteks kaotas India pärast temaga peetud arutelusid 12 meedet. Meie jõupingutused, mis on suunatud sellele, et kolmandad riigid korrigeeriksid oma nõudeid, ei keskendu vaid üksikjuhtumitele.

Doha vooru raames, mis aruande kirjutamise ajal kahjuks peatati, esitas EL ettepaneku tugevdada selliste dumpinguvastaste ja tasakaalustusmeetmete kasutust reguleerivaid eeskirju ja korda, mis teeksid juhul, kui need vastu võetakse, riikidele süsteemi kuritarvitamise raskemaks. Neid jõupingutusi, mis on keskendunud sellele, et nende vahendite kasutajad parandaksid oma üldisi nõudeid, tugevdavad veelgi läbirääkimised kaubanduse kaitsemeetmete ausa kasutamise kohustuse lisamise üle kolmandate riikidega sõlmitud Kaubandusvoimaluste nouded kaubanduslepingutesse.

Lisaks pühendavad kaubanduse peadirektoraadi kaubanduskaitse talitused palju aega ja ressursse meetmete kasutamisega seotud tehnilise abi osutamiseks kolmandatele riikidele, et veenda neid kohaldama eeskirju ausalt ja tasakaalukalt.

" + $(this).html() + "

Ühendusel on asjaomaseks nõustamiseks soodne positsioon, arvestades meie kõnealuste meetmete haldamisele kehtestatud rangeid nõudeid. Käesolevas aruandes kirjeldatakse üksikasjalikumalt konkreetseid juhtumeid, mida oleme jälginud, mitmesuguseid algatusi ja edu, mida oleme Aruanne koosneb kahest osast, millest esimeses käsitletakse kõnealuse aasta peamisi suundumusi ja teises vaadeldakse konkreetseid riike või riikide rühmi ning keskendutakse kõige olulisematele juhtudele.

Üldine ülevaade Statistiliselt jaotusid Euroopa Ühenduse vastased meetmed Ühenduse vastu algatatud uute menetluste arv vähenes Ühenduse vastu suunatud meetmete ja uurimiste arvu vähenemine kajastab ülemaailmset suundumust, kuna WTO aruannete kohaselt oli Tuleb siiski märkida, et ühenduse või tema liikmesriikide vastu suunatud dumpinguvastaste Kaubandusvoimaluste nouded tasakaalustavate tollimaksude uute uurimiste arv vähenes vaid veidi.

Ühenduse vastu suunatud uute uurimiste arvu üldine vähenemine See kehtib eelkõige Valgevene ja Türgi kohta, kes Seoses sellega tuleks meeles pidada, et isegi kui on tõenäoline, et enamikku nendest menetlustest ei ole algatatud ühenduse ekspordi pärast, on ELi eksportijad siiski mures, kuna kaitsemeetmed on erga omnesst neid kohaldatakse kogu impordi suhtes, olenemata selle päritolust.

Kuigi uute kaitsemeetmete uurimiste arv vähenes, moodustavad need siiski üle poole uutest algatatud uurimismenetlustest.

Euroopa Ühendust See näitab eelmise aasta aruandes esile tõstetud murettekitava suundumuse jätkumist, eelkõige kuna kaitsemeetmed, nagu eespool märgitud, avaldavad mõju ka ühenduse eksportijatele, isegi kui nad ei ole ilmselgelt probleemi allikaks.

Ilmneb, et paljud riigid suhtuvad kaitsemeetmete rakendamisse kui lihtsamasse meetodisse, võrreldes keerukamate dumpinguvastaste ja tasakaalustavate meetmete uurimisega. Euroopa Ühenduses peetakse kaitsemeetmete rakendamist siiski viimaseks võimaluseks põhiliselt selle ergo omnes laadi ja asjaolu tõttu, et selle objektiks on aus import, mitte ebaausa tegevusena käsitatavad dumpingu- või subsideeritud tooted.

Seetõttu uuritakse Euroopa Ühenduses hoolikalt mis tahes kaitsemeetmete Kaubandusvoimaluste nouded taotlusi, et tagada väga rangete nõuete täitmine, eriti tekitatud kahju nõude täitmine. Paraku näib, et paljud kolmandad riigid kasutavad kaitsemeetmeid juhtumite puhul, mis Euroopa Ühenduses ei õigustaks isegi uurimise algatamist. Ühendus jätkab selle teema käsitlemist nii WTO raames kui ka kahepoolses koostöös kolmandate riikidega, püüdes tõkestada selle meetme laiemat kasutust.

Kuigi ühenduse vastu suunatud kaubanduse kaitsemeetmete arvu suhteline vähenemine on tervitatav, ei ole võimalik öelda, kas tegu on pikaajalise suundumusega. Samuti on väga raske täpselt kindlaks teha, milliste konkreetsete teguritega võib seda vähenemist põhjendada, kuigi üheks oluliseks põhjuseks võib olla euro tugevnemine.

Lisategurina võib nimetada seda, et kaubanduse peadirektoraat on jälginud kolmandate riikide tegevust juba üle kuue aasta ja on pidevalt sekkunud, et veenda teisi riike parandama nii oma üldist tava kui ka oma käitumist erijuhtudel. Seda ei ole tehtud mitte üksnes otseste märkuste esitamisega uurimisasutustele, vaid on kasutatud ka Euroopa Ühenduse ja kolmandate riikide vahel sõlmitud mitmesuguste kahepoolsete kokkulepetega loodud institutsionaalset raamistikku. Euroopa Ühendus saab nendel foorumitel anda juhtumitele kaalu ja avaldada Kaubandusvoimaluste nouded survet kolmandatele riikidele, et need kohaldaksid meetmeid nõuetekohaselt.

MKMi infotund - Platvormide määruse kohaldumine

Need jõupingutused on kindlasti avaldanud nii kvantitatiivset kui ka kvalitatiivset mõju kolmandate riikide kaubanduse kaitsemeetmete kasutusele Euroopa Ühenduse vastu. Eelmise aasta aruandes märgiti, et üha rohkem kolmandaid riike algatab peaaegu eranditult dumpinguvastaseid uurimisi Euroopa Ühenduse kui terviku ja mitte üksikute liikmesriikide vastu.

Taitesaatjate valiku eelised on puudusi

Üheksast dumpinguvastasest uurimisest viis algatati konkreetse liikmesriigi vastu. Ülejäänud nelja kohta tuleb märkida, et Hiina algatas kolm uurimist Euroopa Ühenduse kui terviku vastu, samal ajal kui Pakistan algatas ühe sellise uurimise. On selge, et majanduslikust ja kaubanduslikust seisukohast võib dumpinguvastaste uurimiste algatamisel Euroopa Ühenduse kui terviku või üksikute liikmesriikide vastu olla tõsised tagajärjed nende Euroopa Ühenduse eksportijate jaoks, kes ekspordivad uurimisaluseid kaupu.

Harmoonilised kaubandusharjumused ja naitajad

Selgusetuks jääb see, kas üks meetod on teisest kasulikum või mitte, nt kas dumpingumarginaal on madalam juhul, kui selle aluseks olev normaalväärtus arvutatakse, kogu Euroopa Ühenduse müügihindade põhjal või vaid ühes liikmesriigis toimunud müügi põhjal. Peamine küsimus, mida talitused hoolikalt jälgivad, seisneb selles, kas kolmandad riigid kohaldavad uurimiste ajal eeskirju nõuetekohaselt ja tegutsevad järjepidevalt, nt ei algata uurimisi Euroopa Ühenduse kui terviku vastu, kui esmapilgul usutavad tõendid kahjuliku dumpingu kohta on seotud vaid teatud liikmesriikidega, ega kasuta kogu Euroopa Ühendusega seotud uurimises normaalväärtuse kindlaksmääramiseks vaid ühe liikmesriigi müügihindu.

Sektorid Keemiatooted on need tooted, mille suhtes on kõige rohkem rakendatud ühenduse vastu suunatud kaubanduse kaitsemeetmeid. Kaubandusvoimaluste nouded

EUR-Lex - DC - ET

Arvestades seda, et kõnealune sektor on Euroopa Ühenduse ülemaailmses ekspordis tähtsuselt teisel kohal, ei ole siiski üllatav, et see on nii kõrgel kohal ka nende sektorite hulgas, mille suhtes meetmeid kohaldatakse. Ühegi teise sektori suhtes ei kehtestatud Kuigi Tõsisemad süstemaatilised probleemid on järgmised. Algatamisnõuete madal tase Uurimise algatamise nõuete madal tase on paljude kaubanduse kaitsemeetmete kasutajate jaoks endiselt probleemiks, kuna uurimisi algatatakse asjata, avaldades sellega negatiivset mõju kaubandusvoogudele, isegi juhul, kui meetmeid Kaubandusvoimaluste nouded ei kehtestata.

Kuigi uurimise algatamisele esitatavad nõuded ei pea vastama nendele, mis peavad olema täidetud meetmete kehtestamiseks, ei saa esmapilgul usutavaid tõendeid tõlgendada kui alampiiri. Paljud riigid algatavad endiselt uurimisi selliste kaebuste või taotluste põhjal, mis lükataks Euroopa Ühenduses tõendite puudumise tõttu tagasi.

Komisjoni talitused esitavad ka edaspidi kolmandate riikide ametiasutustele märkusi üksikute juhtumite kohta, juhtides uurimise algatamise järel tähelepanu ilmnenud puudustele. Lisaks on kaubanduskaitse talitused korraldanud mitu seminari, kus on selgitatud Euroopa Ühenduse tava ja seisukohti uurimise algatamise nõuete küsimuses.

Huvitatud isikute õigus kaitsele, teavitamine ja läbipaistvus Täielik ja üksikasjalik teave koos juurdepääsuga sisukatele mittekonfidentsiaalsetele andmetele on vältimatu, kui tahetakse tagada huvitatud isikute õigused kaubanduskaitsemenetlustes.

Euroopa eksportijatel ei ole aga tihti piisavalt teavet, mis teeb tõhusa kaitse tagamise kõnealustes menetlustes äärmiselt raskeks.

USA aktsiate tehingud

Probleem on tingitud kahest asjaolust: ebapiisav teave, mida üldiselt põhjendatakse sellega, et asjaomane teave on konfidentsiaalne, ja teiseks teabe esitamise viis, mis teeb põhjaliku analüüsi tegemise võimatuks. Need puudused ilmnevad menetluse eri etappides: uurimise algatamise, ajutiste meetmete kehtestamise ja lõplike meetmete kehtestamise etapis. Paljud Euroopa eksportijad, kes teevad koostööd kolmandate riikidega viimaste algatatud dumpinguvastastes uurimistes, on rõhutanud asjaolu, et uurimisasutused eiravad mitmeid kaitseargumente, mida eksportijad on neile pärast teabe saamist esitanud.

Selline lähenemisviis võrdub huvitatud isikute teatud õiguste eiramisega ja seab küsimuse alla järgnevate meetmete kehtestamise õigustatuse.

Paljud kolmandad riigid kas ignoreerivad vastavaid väiteid täielikult või koostavad lihtsalt huvitatud isikute tõstatatud küsimuste loetelu nendega korralikult tegelemata. Sellised riigid nagu Hiina, India ja Pakistan jätkavad kõnealuseid küsimusi reguleerivate õigusnormide eiramist, samal ajal kui komisjoni talitused ärgitavad neid pidevalt oma tegutsemisviise parandama, sekkudes uurimisse kas otseselt või korraldades seminare, kus selgitatakse Euroopa Liidu tavasid ja seisukohti neis küsimustes.

Binaarsete valikute demo ulevaade

Juhtumite uurimisel selgub pidevalt, et selles valdkonnas on kohaldatud madalaid nõudeid. Kuigi kahjunäitajad on sageli paranenud, kinnitatakse siiski kahju olemasolu ühel aastal esinenud viletsate näitajate põhjal, pöörates vähe tähelepanu üldistele suundumustele.

Parim MACD kauplemissusteem

Selle meelepäraste näitajate valikul põhineva meetodi kasutamine on tavaline teatavate kolmandate riikide seas ja on selgelt vastuolus WTO õigusaktidega. Paljudel juhtudel näitaks analüüs, et ilmselt on kahju tekkinud muudel põhjustel, kuid sageli seda eiratakse, mille tulemuseks on meetmete põhjendamatu kehtestamine. Kuigi seda muutust ei saa täielikult selgitada Euroopa Ühenduse tegevusega kolmandate riikide uurimiste jälgimisel, on see siiski muutusele kaasa aidanud.