Parim viis tootajate jagamise voimaluste arakasutamiseks

Tervise ja toiduohutuse peadirektoraat on alates Seetõttu on asutustel paljudes valdkondades pigem nn pehme koordineerija roll, mis jätab liikmesriikidele märkimisväärse otsustusõiguse. Kolm esimest gruppi orienteeruvalt ettevõttega moodustavad olulise osa Eesti ekspordist ja lisandväärtusest ja nende potentsiaalne panus strateegia üldeesmärgi ja alaeesmärkide saavutamisse on suurim. Tegevussuunad ja alaeesmärgid Strateegia tegevussuunad koos alaeesmärkidega koondavad endas eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi

Joonis 8 Iga-aastase tulemustsükli põhiosalised ja peamised dokumendid Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Sissejuhatus

Kuigi kõnealused asutused täidavad neile ELi õigusaktidega antud avalikku ülesannet, vastutavad nad eelkõige oma liikmete 11 ees, kes annavad nende eelarve täitmisele heakskiidu, ja ainult mitteametlikult Euroopa Parlamendi ees. Lisaks on eelkõige EUIPO kogunud suuri ülejääke, kuna selle lõivudest ja tasudest saadav tulu ületab sageli kulusid.

Kommenteerisime neid aspekte oma Muudes jurisdiktsioonides on see reguleeritud teisiti kui ELis vt joonis 8. Näiteks USA Kongress Lihtsustatud omakapitali valiku meetod kõigi riigi isemajandavate asutuste eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav asutus.

Asutused annavad tulemuslikkuse aspektide kohta rohkem aru, kuid nende panust ELi poliitikasse ja koostöösse ei mõõdeta selgelt ega tehta kodanikele teatavaks Asutused esitavad korrapäraselt teavet tulemuslikkuse kohta, kuid see teave ei ole alati asjakohane 54 Asutuste sidusrühmad vajavad nii kvalitatiivset kui ka kvantitatiivset tulemuslikkusealast teavet ning saavad selle konsolideeritud iga-aastase tegevusaruande ja muude dokumentide kaudu.

Mõned neist on üksnes asutusesiseseks kasutamiseks, kuid teised avaldatakse. Kui EASA ja ESMA on nõutavate tasude aluseks olevate teenuste maksumuse täielikult välja arvutanud, siis teiste asutuste tasud on sätestatud nende määrustes. Tegelikkuses kasutatavad näitajad puudutavad eelkõige asutuse iga-aastase tööprogrammi ja eelarve täitmist ning personalijuhtimist, kuid ei võimalda tavaliselt hinnata asutuse tulemusi ega tõhusust ja tulemuslikkust oma volituste täitmisel.

Enamik neist näitajatest mõõdab pigem väljundit kui tulemusi või mõju. Seos poliitikaeesmärkidega ei ole sageli ühtses programmdokumendis ega konsolideeritud iga-aastases tegevusaruandes selgelt kindlaks määratud. Näiteks eu-LISA kasutab tulemusnäitajaid oma suuremahuliste IT-süsteemide kättesaadavuse ja reageerimisaja mõõtmiseks. EUIPO kasutab näitajaid, millega hinnatakse osutatavate teenuste õigeaegsust, kvaliteeti ja kättesaadavust. Parimal juhul võrreldakse tulemusi ühtses programmdokumendis esitatud asutuse enda eesmärgiga.

Samuti on väga raske võrrelda erinevate asutuste tõhusust. Ühegi asutuse aruanded ei sisalda võrdlust sarnaste riiklike või rahvusvaheliste organitega. Jätkusuutlikkuse aruandlus tähendab kestliku arengu eesmärgi täitmiseks organisatsioonis saavutatud tulemuste mõõtmist, avaldamist ning sisemistele ja välistele sidusrühmadele nende kohta aru andmist.

Teadlikkus ja meediakajastus asutuste panuse kohta poliitikasse ja koostöösse on vähene 62 ELi asutustel on Parim viis tootajate jagamise voimaluste arakasutamiseks mõju poliitikale ja otsuste tegemisele ELi kodanike igapäevaelu jaoks olulistes valdkondades. Samuti võivad nad olla esirinnas kriisiolukordade või pikaajaliste ühiskondlike probleemide lahendamisel.

Lisaks asutuste endi piiratud aruandlusele tulemuste kohta on asutuste — kas siis positiivse või negatiivse — panuse nähtavus meedias samuti vähene. Väga vähesed meie andmeanalüüsis hõlmatud uudisteartiklid sisaldasid kvalitatiivset teavet asutuste panuse kohta ELi poliitikasse ja koostöösse ning nende mõju kohta otsuste tegemisel liikmesriikide, tööstusharu ja kodanike nimel.

Neid kuut asutust kajastati kahes kolmandikus artiklitest. Mõned asutused nagu EMA said selle perioodi jooksul meediakajastust enam-vähem pidevalt, samas kui teiste puhul oli see rohkem kontsentreeritud ning seotud konkreetsete intsidentide ja sündmustega vt joonis 3 ja joonis 4 IV lisas. Nende kolme asutuse ülesannete hulka kuulub rahvatervise ja ohutuse alase teabe levitamine.

Enamikku teisi asutusi kajastati uudistes harva, isegi kui teadlikkuse suurendamine kuulub nende ülesannete hulka. Erinevalt julgeoleku ja piirikaitsega tegelevatest asutustest Frontex, Europol oli EASO, kes toetab liikmesriike varjupaigaküsimustes, EMMi hõlmatud uudistes vähem esindatud. Asutuste vahel on siiski selgeid erinevusi. Kolmandik vastanutest leiab, et näiteks järgmiste asutuste suhteid mõne partneriga on vaja oluliselt parandada: ENISA ja GSA koostöö liikmesriikidega, teiste asutustega ja rahvusvahelisel tasandil; ERA koostöö komisjoni ja liikmesriikidega; EMA koostöö komisjoniga; Asutused teevad tihedat koostööd komisjoni partnerpeadirektoraatidega, kuid nende osalemine eelarveläbirääkimistes ja õigusaktide läbivaatamises on piiratud 66 Enamikul asutustel ei ole otsustusõigust vt Lisaks peab delegeerimine toimuma sõnaselge otsusega ja olema vajalik aluslepingutes sätestatud ülesannete täitmiseks.

See ei saa hõlmata kaalutlusõigust sellises ulatuses, et see võimaldaks ellu viia tegelikku majanduspoliitikat, mis eeldab ulatuslikku kaalutlusõigust, tuues kaasa vastutuse tegeliku ülemineku. Enamikul asutustel ei ole otsustusõigust. Näiteks tervise valdkonnas hindavad asutused nagu EMA ja EFSA riske, kuid riskijuhtimine kuulub komisjoni pädevusse, kes langetab tavaliselt ametlikke loa andmise otsuseid.

8 hea juhi omadusi »Hodgesi ülikool

Viimastel aastatel on Meroni doktriini täpsustatud, võimaldades delegeerida mõningaid täpselt piiritletud regulatiivseid või sekkumisvolitusi, mis alluvad kohtulikule kontrollile.

Mõned ühtse turu reguleerimisega tegelevad ametid, nagu EASA, EUIPO ja ESMA, on volitatud tegema teatavaid otsuseid tehniliste hinnangute ja kriteeriumide alusel mis on täpsustatud seadusandlikes aktides, delegeeritud õigusaktides ja õigustloovates aktides ilma komisjoni ametliku heakskiiduta Komisjoni siseauditi talitus on kõigi välja arvatud isemajandavate 17 asutuste vannutatud siseaudiitor. Siseauditi talituse auditite käigus valiti individuaalsete, mitmeaastaste ja riskipõhiste strateegiliste auditikavade ning vastavatele tegevdirektoritele ja haldusnõukogudele esitatud aruannete alusel välja nende asutuste jaoks olulised teemad.

Seetõttu ei kasuta komisjon uute seadusandlike ettepanekute koostamisel nende teadmisi alati parimal viisil. Asutustel ei ole tavaliselt otsest kontakti eelarve peadirektoraadiga ja nad saavad vähe teavet eelarveläbirääkimiste edenemise kohta, mis võib takistada nende tegevuse planeerimist.

Näiteks sai Frontex poliitilise kokkuleppe alusel alates Me ei leidnud tõendeid selle kohta, kuidas määrati kindlaks Frontexi lisaeelarve ja personalivajadused. EU-OSHA puhul oleme varem kirjeldanud suundumust kanda ühest eelarveaastast järgmisse korduvalt üle märkimisväärne osa eelarvest Suurte ülekandmistega kaasneb üldiselt siiski oht vahendite usaldusväärsele finantsjuhtimisele.

Koostöö liikmesriikidega on väga oluline, kuid see ei toimi alati sujuvalt 71 Liikmesriigid osalevad aktiivselt enamiku asutuste tööprogrammide elluviimises. Registreerimissüsteem põhineb tootmisharu enda esitatud andmetel vt Oma tegevuse esimesel kümnendil — pidas ECHA registreerimist deklareeritud keemiliste ainete kohta esitatud andmete analüüsist tähtsamaks. Kuna paljusid aineid ei ole veel üksikasjalikult hinnatud, on endiselt ebaselge, kas need on kahjulikud või mitte.

ECHA strateegiline kava aastateks — pakub uue ja ambitsioonikama käsitluse reguleeritavate ainete määratlemiseks. Euroopa Liidu Üldkohtu hiljutise otsusega 20 tühistati komisjoni otsus, millega anti luba teatava aine kasutamiseks ECHA teaduskomiteede arvamuse alusel. Kohtuotsust Binaarsed valikud Trading India sellega, Parim viis tootajate jagamise voimaluste arakasutamiseks vähem kahjulikke alternatiive oli liiga vähe analüüsitud.

ECHA-l on üksnes koordineeriv roll. ECHA iga-aastased biotsiidide toimeainete heakskiitmist käsitlevate arvamuste eesmärgid jäävad aasta-aastalt saavutamata, sest liikmesriigid viivitavad hindamisaruannete esitamisega.

Finants- ja haldusraamistik, milles ECHA tegutseb, on keerulisem kui teistel asutustel, kuna ECHA-l on kolm eraldi eelarvet ja personalihõive kava kolme erineva määruse alusel, millest igaüks puudutab erinevat partnerpeadirektoraati.

See piirab veelgi ECHA paindlikkust töökoormuse kõikumisega toimetulekul. Seetõttu on asutustel paljudes valdkondades pigem nn pehme koordineerija roll, mis jätab liikmesriikidele märkimisväärse otsustusõiguse.

Mõlemal asutusel on nende vahendite hankimisega raskusi, kuid Frontex näib olevat selles vallas mõnevõrra edukam. Tegevusalast tõhusust takistab eelkõige liikmesriikide ekspertide väga lühike lähetusperiood 6—8 nädalat.

Vastusena rändevoogude ootamatule suurenemisele Frontexit käsitlev õigusaktide pakett võeti vastu vähem kui aasta pärast ja teine pakett, millega Frontexi vastutusvaldkondi taas laiendati, võeti vastu Näiteks võivad ettevõtted valida, kas taotleda kaubamärgi või disainilahenduse kaitset riiklikelt asutustelt ainult riigisisene kaitse või EUIPO-lt kogu ELis kehtiv kaitse. Tervishoiu valdkonnas võivad liikmesriikide ametiasutused teha oma riskihindamisi valdkondades, kus tegutsevad ELi asutused ECDC haiguste ennetamise ja tõrje alal, EFSA toiduohutuse alalilma et neil oleks kohustust oma tööd ELi asutustega koordineerida.

Vastu on võetud õigusaktid, et leevendada seda riski teabevahetusmehhanismide abil. Võimalused tihedamaks koostööks sama poliitikavaldkonna asutuste vahel 75 Mitu asutust tegutseb samas poliitikavaldkonnas. Tervise ja toiduohutuse peadirektoraat on alates Muudes valdkondades on koostöö juhuslikumat laadi. Seda võib edendada ka teiste asutuste esindajate sageli vaatlejatena osalemine haldusnõukogus. Näiteks on kolmel Euroopa järelevalveasutusel koht üksteise haldusnõukogus, kuigi nad alati ei osale.

Tõlkekeskus on sõlminud kokkuleppe kõigi ELi asutuste, ühisettevõtete ja ELi institutsioonidega, kellel kõigil on õigus olla esindatud keskuse haldusnõukogus. EFSAs on taotluste ja nõutava teabe esitamise menetlused väga erinevad. Igas valdkonnas on taotluste koostamiseks eraldi eeskirjad. Asutused lepivad võrgustiku prioriteedid kokku viieaastase strateegia ja iga-aastaste tööprogrammide vormis.

Teie juhtimispotentsiaal algab oskuste arendamisest

Selle üks olulisi rolle on tagada tõhus teabevahetus asutuste ja nende sidusrühmade peamiselt ELi institutsioonid vahel. Üheksa allvõrgustikku kujundavad liikmete tegevust ja suhtlust ning annavad käegakatsutavaid tulemusi, mis toovad kasu ELile ja selle kodanikele.

EUANil ei ole siiski täidesaatvat võimu, kõik asutused ei osale kõigis allvõrgustikes ning koostöö keskendub peamiselt pigem haldus- kui operatiivküsimustele.

Parim viis tootajate jagamise voimaluste arakasutamiseks

Kõik asutused aga ei ole oma asutamismääruste kohaselt kohustatud kasutama CdT teenuseid. Samuti valitseb mõningane segadus selles osas, milliste teenuste saamiseks võivad ülejäänud asutused CdT poole pöörduda või peavad seda tegema. Üks asutus on isegi välja töötanud oma süsteemi keeleküsimustega tegelemiseks asutusesiseselt tõlkemäludsamas kui teised võivad kasutada erasektori tõlketeenuste osutajaid.

Oma Mõned asutused sõltuvad koostööst tööstusharuga 80 Mõned asutused sõltuvad koostööst tööstusharuga, mida nad peaksid reguleerima. ECHA kemikaalide registreerimise ülesanne põhineb näiteks toomisharu enda esitatud andmetel vt Reguleeriv raamistik pakub vaid piiratud stiimuleid, et tagada esitatud teabe usaldusväärsus ja korrapärane ajakohastamine.

Pärast seda, kui ECHA töötajad on ametlikult kontrollinud ettevõtte avalduses esitatud teabe täielikkust, saab ettevõte määruse REACH kohase registreerimisnumbri, mis võimaldab tal oma kemikaale turustada. Ta võib registreerimisnumbri säilitada isegi juhul, kui hiljem selgub, et ta on esitanud ebaõiget või mittetäielikku teavet. Selline kord vähendab ettevõtte motivatsiooni esitada uuendatud või täiendavat teavet.

Parim viis tootajate jagamise voimaluste arakasutamiseks

ECHA ja komisjon on vastu võtnud ühise tegevuskava, et lahendada registreerimistoimikute nõuetele mittevastavuse probleem. Tõhustatakse sisu kontrollimist ja keskendutakse aineanalüüsile.

Asutuste teavitustegevus rahvusvahelisel tasandil on piiratud 81 Aluslepingu kohaselt ei saa asutused sõlmida rahvusvahelisi lepinguid, mis on ELi jaoks siduvad ELi toimimise lepingu artikkel Nad võivad siiski sõlmida koostöölepinguid rahvusvaheliste partneritega, kui 1 nende asutamisaktis on see selgesõnaliselt ette nähtud, 2 koostöölepingust ei tulene siduvaid kohustusi ja 3 neil on de facto või de jure oma partnerpeadirektoraatide heakskiit ELi mittekuuluvates riikides on asutusi, kellel on sarnased ülesanded nagu paljudel ELi asutustel.

Komisjon kehtestab koostöös Euroopa välisteenistusega asutustega töökorraldused, et korraldada nende suhteid ELi-väliste organite või riikidega.

Nende arvamused on keskse tähtsusega terviseohutuse tagamiseks nii ELis kui ka väljaspool seda. EASA tegutseb aktiivselt lennundussektoris. Erasektori roll arengu edendamisel Inimväärse töökoha võimalus on laialdaselt tunnustatud kui parim viis vaesusest pääsemiseks. Erasektor annab arenguriikides umbes 90 protsenti töökohtadest ja on seega oluline partner võitluses vaesuse vastu. Ta on vajalik ka investeerijana säästvasse põllumajandustootmisse, kui maailm loodab Innovatsiooni ja investeeringute kaudu vähe süsinikdioksiidiheiteid tekitavatesse ja energiatõhusatesse lahendustesse on tal oluline roll üleminekul kaasavale keskkonnasäästlikule majandusele.

Arvestades erasektori potentsiaali luua arengumaades kaasavat ja jätkusuutlikku majanduskasvu, aktiveeruvad erasektori sidusrühmad, sh ettevõtjad, finantsvahendajad, ühendused ning töötajate ja tööandjate organisatsioonid, arengu valdkonnas aina enam nii rahastamisallika kui ka valitsuste, valitsusväliste organisatsioonide ja rahastajate partneritena. Euroopa Liidu toetus erasektori arengule: saavutused ja kogemused Euroopa Komisjon teeb tihedat koostööd arenguriikide valitsustega, et aidata neil välja töötada ja rakendada erasektori arengut toetavat poliitikat.

Ta tagab märkimisväärsed toetused paljudele erinevatele valdkondadele, sh regulatiivsed reformid, suutlikkuse suurendamine ning ettevõtluse arendamise teenuste pakkumine, pöörates erilist tähelepanu kohalike mikro- väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tugevdamisele. Viimase kümne aasta jooksul on komisjon toetanud erasektori arengut keskmiselt miljoni euroga aastas.

Parim viis tootajate jagamise voimaluste arakasutamiseks

See koos arenguabi ja erasektori investeeringutega liikmesriikidelt teeb EList partnerriikide kohaliku erasektori arengu peamise toetaja. Luues piirkondlikud segarahastamisvahendid, on komisjon hakanud välja töötama uusi vahendeid erasektori arengueesmärkide rakendamiseks.

Toetuste strateegiline kasutamine võimaldab komisjonil võimendada taristuinvesteeringute arengu täiendavat rahastamist ja hõlbustada mikro- väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu rahastusele. Samuti on EL hakanud kasutama innovaatilisi rahastamisvahendeid, nagu näiteks tagatised, et hoogustada laenude andmist kommertspankade poolt VKEdele ja aktiveerida riskikapitali investeerimiseks fondidesse, mis laenavad edasi või investeerivad VKEde energiatõhususprojektidesse.

Arengu rahastamise institutsioonidega tehtava koostöö tihendamine hõlbustab ka erasektori kaasamist rahastamise allikana. Käesolevas teatises kirjeldatakse edukaid näiteid ELi senisest toetusest erasektori arengule, mis võivad olla inspiratsiooniks tulevastele meetmetele. ELi erasektori Strateegiline raamistik erasektori rolli tugevdamiseks eesmärgiga saavutada kaasav ja jätkusuutlik majanduskasv Tuginedes varasematele saavutustele ja saadud kogemustele ja võttes arvesse konsultatsioonidel sidusrühmadega saadud tagasisidet,[2] tehakse käesolevas teatises ettepanek luua strateegiline raamistik erasektori rolli tugevdamiseks kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu saavutamises.

Sissejuhatus 1. Erasektori roll arengu edendamisel Inimväärse töökoha võimalus on laialdaselt tunnustatud kui parim viis vaesusest pääsemiseks. Erasektor annab arenguriikides umbes 90 protsenti töökohtadest ja on seega oluline partner võitluses vaesuse vastu. Ta on vajalik ka investeerijana säästvasse põllumajandustootmisse, kui maailm loodab Innovatsiooni ja investeeringute kaudu vähe süsinikdioksiidiheiteid tekitavatesse ja energiatõhusatesse lahendustesse on tal oluline roll üleminekul kaasavale keskkonnasäästlikule majandusele.

Raamistik koosneb kahest tasandist, millel EL saab lisada väärtust ja tõhusalt täiendada liikmesriikide, arengu rahastamise institutsioonide ja teiste arengupartnerite meetmeid.

Komisjon soovib jääda arenguriikide valitsuste ja ettevõtete vahendusorganisatsioonide oluliseks partneriks erasektori arengu toetamisel, toetades soodsa ettevõtluskeskkonna loomist ja selliste kohalike ettevõtete arengut, mis suudavad luua inimväärseid töökohti ja avaliku sektori tulusid ning kasutada ära võimalusi, mida pakuvad üleilmselt integreeritud turud[3].

Seda tehes otsib komisjon uusi võimalusi erasektori kui rahastamispartneri, täideviija, nõustaja või vahendaja potentsiaali ärakasutamiseks, et saavutada ELi toetuse suurem tõhusus ja tulemuslikkus mitte üksnes kohaliku erasektori arengu vallas, vaid ka teistes ELi arengukoostöö valdkondades, nagu säästva energia, põllumajanduse ja põllumajandustööstuse, digitaalse ja füüsilise taristu ning roheline ja sotsiaalsektor.

Lisaks erasektorile arengukoostööpartnerina hõlmaks kavandatav strateegiline raamistik ka meetmeid ja vahendeid, mis aitavad erasektoril saavutada oma põhiliste äristrateegiate raames positiivseid arengutulemusi.

See tähendab, et komisjon kavatseb etendada suuremat rolli ettevõtjate kaasajana arengusse, näiteks stimuleerides vastutustundlikku investeerimist arenguriikides või säästvaid tarneahelaid ja tootmisviise.

  • ELi asutuste tulevik – võimalus suuremaks paindlikkuseks ja koostööks
  • Eesti ettevõtluse kasvustrateegia
  • Kokkuvõte I ELi detsentraliseeritud ja muud asutused ELi asutused on Euroopa avalik-õiguslikud asutused, millel on eraldiseisva juriidilise isiku staatus, mis eristab neid ELi institutsioonidest.

Kõnealune strateegiline raamistik kajastub ELi arenguabiprogrammides aastateks — seoses riikliku ja piirkondliku erasektori arengustrateegiatega, nagu AKV—ELi koostöö AKV riikide erasektori arendamise uue koostööraamistiku loomiseks, temaatiliste programmide, mis käsitlevad valdkondadevahelise teemana erasektori kaasamist, ja sektorikohaste sekkumiste tasandil, mille eesmärk on süvalaiendada erasektori kaasatust põllumajandus- säästva energia, taristu- või rohelises ja sotsiaalsektoris.

Põhimõtted erasektori rolli tugevdamiseks ELi arengukoostöös ELi toetus erasektori arengule ja selle koostööle nii kohaliku kui ka rahvusvahelise erasektoriga juhindub selgetest põhimõtetest, mis täiendavad abi tõhususe põhimõtteid ja on mõeldud ka inspireerima ELi liikmesriikide, finantsasutuste ja ELi teiste arengupartnerite jõupingutusi. Programmid ja partnerlused peavad olema kavandatud nii, et need aitaksid vähendada vaesust, nt inimväärsete töökohtade loomise, paremate töötingimuste, mitteametlikult ametlikule majandustegevusele järkjärgulise ülemineku või naiste ja tüdrukute, noorte ja ebasoodsas olukorras olevate rühmade majandusliku mõjuvõimu suurendamise abil.

Erasektori tegevus võib toimuda paljudes vormides ja mõjutada majandusarengut erinevatel viisidel. Erasektor on väga mitmekesine, ulatudes ettevõtlikest üksikisikutest suurte rahvusvaheliste korporatsioonide ja finantsasutusteni, aktsionäride vara suurendavatest äriühingutest inimkesksete sotsiaalsete äriühingute, ühistute ning töötajate ja tööandjate organisatsioonideni.

Need võivad tegutseda kohalikul, riiklikul, piirkondlikul või rahvusvahelisel tasandil, maa- või linnapiirkondades, ametlikus või mitteametlikus sektoris ja väga erinevates riikides. Kõik need erasektori osalejad vajavad arengule kaasa aitamiseks erinevaid tingimusi ja stiimuleid, mis eeldavad erinevaid lähenemisviise nende toetamiseks ja arengusse kaasamiseks.

  • Suure potentsiaaliga tegevusalad nn kasvuvaldkonnad Suure potentsiaaliga ettevõtete grupid Peatükis käsitleme järgemööda mõlemat spetsialiseerumist, selgitades nende alusloogikat ja ellurakendamist.

Kuigi rahastajate sekkumine ei tohiks moonutada turge, tuleb panna suuremat rõhku arenguabi potentsiaali ärakasutamisele partnerriikide turu arengu stimuleerimiseks.

On veel kasutamata potentsiaali luua kohalikele ettevõtjatele ärivõimalusi programmide kaudu, mis kasutavad toetuse andmiseks turupõhist lähenemisviisi, näiteks tehes koostööd kohalike ettevõtjate kui rakenduspartnerite või tööde ja teenuste tarnijatega või sotsiaalsete programmide raames, valides pigem rahaülekanded kui mitterahalise abi, kuna esimese täiendavaks eeliseks on ostujõu ja seega väikese sissetulekuga elanikkonna nõudluse stimuleerimine.

Tööelu - portaal

Kui ametlik arenguabi on selgelt põhjendatud sekkumisel makro- ja mesotasandil, võib see olla tõhus ka mikrotasandil, kiirendamaks kohaliku ettevõtluse arengut või saamaks üle turutõrgetest ja ebaoptimaalsetest investeerimisolukordadest. Siiski tuleb arengu mõju ja jätkusuutlikkuse tagamiseks, turumoonutuste vältimiseks ning maine ja usaldusega seotud riskide leevendamiseks kohaldada selgeid kriteeriume, tehes otsuseid toetada ettevõtjaid või finantsvahendajaid otsetoetuste või subsideeritud ettevõtluse arendamise teenuste kaudu või tagatiste, kindlustuse või soodustingimustel rahastamise abil.

Euroopa Komisjon on töötanud välja rea kriteeriume, et suunata selliste otsuste tegemist. Need täiendavad ELi eeskirju, mis on sätestatud komisjoni finantseeskirjades[4] ja on üldjoontes kooskõlas teiste arengupartnerite kohaldatavate normidega vt selgitus 1. ELi toetuse suurima mõju ja parima tasuvuse tagamiseks on erasektori arengutoetuse kavandamisel ja prioriteetide kindlaksmääramisel vastavalt vajadustele, arengutasemele ja partnerriikide haavatavusele hädavajalik võtta arvesse riigi olusid.

Spetsiifilisi lähenemisviise on vaja eelkõige ebakindlas olukorras või konfliktidest mõjutatud riikide puhul, mis vajavad hädasti töökohti ja majanduslikke võimalusi sotsiaalse ühtekuuluvuse, rahu ja poliitilise stabiilsuse taastamiseks.

Erasektori arengu ja partnerluste toetamisele tuleb lisada kõikidel tasanditel tehtavad jõupingutused, tõhustamaks tulemuste mõõtmist ja sekkumise arengumõju hindamist. Lisaks selle tagamisele, et ELi poliitilised meetmed ei mõjuta negatiivselt partnerriikide arenguväljavaateid, jääb jätkuvalt prioriteediks komisjoni talituste ja ELi liikmesriikide tihe koostöö, mis tagab tervikliku ELi lähenemisviisi ning muudab arengupoliitika ja muud asjaomased ELi poliitikavaldkonnad sidusaks ja üksteist vastastikku tugevdavaks.

Komisjoni Selgitus 1: Erasektori toetamise kriteeriumid 1 Mõõdetav mõju arengule: Eraettevõttele või finantsvahendajale antav toetus peab aitama kulutõhusal viisil saavutada selliseid arengueesmärke nagu töökohtade loomine, keskkonnasäästlik ja kaasav majanduskasv või vaesuse ulatuslikum vähendamine.

See eeldab eesmärkide ja tulemuste läbipaistvus, koos asjakohase järelevalve, hindamise ja tulemuste mõõtmise korraga. Toetatav meede ei tohiks erasektorit eemale tõrjuda ega asendada muud erarahastamist. See peaks olema ajutist laadi, selgelt määratletud väljumisstrateegiaga. Turutõrgete ja sellega seotud ohtudega põhjendatud toetus ei tohiks pärssida turutõrke põhjuste kõrvaldamisele suunatud regulatiivseid reforme.

Ühisprojekti riske, Jaga voimalusi ja tasusid ja kasumeid tuleb jagada õiglaselt. Parim viis tootajate jagamise voimaluste arakasutamiseks arengutoetus toetab tulevikus ELi arengukoostööd 2. Erasektori algatusi soodustava ärikeskkonna loomine Ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonna parandamise toetamine, eeskätt mikro- väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul, ning ettevõtete vahendus- ja tugiorganisatsioonide tugevdamine jäävad ELi erasektori arenguabi olulisteks sammasteks.

Seda lähenemisviisi saab tõhustada riigi ja sektori diagnostika kvaliteedi parandamise kaudu reformide prioriteetide määramisel ja erasektori suurema kaasamisega tegevuspõhisesse avaliku ja erasektori dialoogi poliitika kujundamise tasandil.

Komisjoni eesmärk on ka aidata kaasa olemasolevate poliitikakujundamise vahendite parandamisele, et mõõta ja võrrelda riikide ettevõtluskeskkonna kvaliteeti. Et ühendada ärikeskkonna reformid tõhusalt investeerimiskliima muude aspektide, nagu finantsturu arengu, kaubanduse hõlbustamise, rände juhtimise ning õiguskaitse- ja kohtuasutuste tugevdamise toetamisega, püüab komisjon leida koostoimeid oma erasektori arengu toetamise, kaubandusabi tegevuskava toetamise, eelarvetoetuse ja partnerriikidega peetava asjaomase poliitilise dialoogi vahel.

Komisjon tunnistab, et siseriiklike institutsioonide ja sellise õigusraamistiku loomine, mis võimaldab muuta turud tõhusamaks ja õiglasemaks, nõuab partnerriikide valitsustelt head valitsemistava ja isevastutust. Ta on valmis toetama seal, kus on olemas poliitiline tahe reformide läbiviimiseks ja tehakse jõupingutusi rakendamaks rahvusvaheliselt kokkulepitud norme ja suuniseid, nagu ÜRO korruptsioonivastane konventsioon.

Samuti kavatseb ta kasutada erasektori arenguprogrammide koostamisel paremini ära poliitilist majandusanalüüsi. ELi rahastatava majandusliku integratsiooni programmi raames toetati ühtse ekspordiliidese loomist Paraguays, mis vähendas liha ekspordi jaoks vajalike haldusmenetluste kestust 40 päevalt 50 minutile ja suurendas ekspordile orienteeritud ettevõtete arvu Paraguays alates Tuneesias oli mikrofinantstööstus vähe arenenud, tegutses vaid kaks finantsteenuste pakkujat kokku kliendiga.

Tänu poliitilisele dialoogile ELiga ja enne revolutsiooni käivitatud ühiste eelarvetoetuse rahastamismeetmete raames reformis valitsus Erasektori kasvu piirangud võivad tuleneda mitte üksnes üldisest ettevõtluskeskkonnast, vaid ka tootmisharu- või sektoripõhistest lünkadest taristu toetamisel. Mitte igas sektoris ega tööstusharus ei ole võrdseid majanduskasvu ja inimväärsete töökohtade loomise võimalused. Kvantitatiivne analüüs 9 selgitas välja majandussektorid, mis on Eestis suuremat lisandväärtust, eksporti ja Parim viis tootajate jagamise voimaluste arakasutamiseks loovad.

Samuti arvestati koostöövõimekuse ja teaduse kvaliteediga Eestis. Kvalitatiivse analüüsi eesmärk oli eelneva analüüsi tulemusele lisada põhjalikum hinnang majanduskeskkonna edasistele arengutele. Analüüsi käigus loodi mudel, mis hindas kvantitatiivses etapis leitud sektoreid järgmistes valdkondades: Eesti ettevõtluse potentsiaal; Eesti teaduse potentsiaal; majandusliku mõju ulatus ning selle realiseerumise tõenäosus.

Parim viis tootajate jagamise voimaluste arakasutamiseks

Eelisarendatavad kasvualad Arengufondi läbiviidud analüüs näitas, et enim kasvupotentsiaali omavad Eesti majanduse arendamisel järgmised suured valdkonnad: Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia IKT horisontaalselt läbi teiste sektorite 11 Tervisetehnoloogiad ja -teenused 12 Ressursside efektiivsem kasutamine 13 Konkreetsed spetsialiseerumisnišid igas suures teemas täpsustakse tegevusprogrammide koostamise käigus.

Seejuures on oluline märkida, et ei spetsialiseeruta mitte sektoritele, vaid tegevustele activities sektorite sees.

Suurte juhtide 8 omadust

Tegevused Kasvualade arendamisel on väljakutse sõnastaja riik, kuid lahendused töötatakse välja ettevõtjate ja akadeemilise sektori koostöös. Riik realiseerib oma huvi kolme peamise instrumendi kaudu: Koostöövõrgustike arendamine sh rahvusvaheliselt. Riigi poolt kaasfinantseeritud koostööstruktuurid nagu tehnoloogiaarenduskeskused ja klastrid peavad tuginema ettevõtjate ühisel nägemusel arendus- ning turundustegevuste sh rahvusvaheline turundus planeerimisest ja elluviimisest, mistõttu toimub teemade sõnastamine koostöös partneritega ettevõtlus- ja akadeemilisest sektorist.

Nõudluspoole poliitikate arendamine. Loomaks turgu innovaatilistele toodetele ja teenustele, suurendame riigi võimekust ja valmisolekut käituda innovaatiliste lahenduste tellijana näiteks innovaatiliste riigihangete läbiviijana : tagame selle, et riik oleks ettevõtetele aktiivne innovatsioonipartner uuenduslike lahenduste tellijana, sh. Sellega elavdame ettevõtete innovatsioonitegevust, aidates kaasa nii start-up ettevõtete tekkimisele kui partnerlustele välisettevõtetega.

Start-up ettevõtluse hoogustamine. Kuigi suur osa Eesti viimase kümnendi aktiivsest ettevõtluspoliitikast on olnud suunatud traditsioonilise majanduse ajakohastamisele, on olemasolevate ettevõtete arendamisel alati võimekuse lagi ees.

Sestap on oluline tegeleda olemasolevate kompetentside pealt tasuvamatesse sektoritesse liikumisega 14edendades selleks tärkavaid ettevõtteid. Selleks soodustame struktuurseid muutusi ettevõtluses, toetades uute innovaatiliste ettevõtete asutamist ja kasvamist prioriteetsetes valdkondades.

Anname uue hoo "Start-up Eesti" programmile, keskendudes kolmele peamisele tegevussuunale: toetame start-up ettevõtlust käsitlevate õppemoodulite levikut, interdistsiplinaarsete meeskondade moodustamist ning spin-offide tekkimist, panustame võimalikult kiiresse prototüübi valmimisesse ja miinimumtoote turule toomisesse.

Muuhulgas teeme testtoote valmimist toetavad vajalikud tugiteenused ja rahastuse laialdasemalt kättesaadavaks ning kiirendame kohaliku ingelinvesteeringute turu arengut, toetame juhtimiskompetentside kaasamist ja kasvatamist start-up'ides ning tugisüsteemides. Teiste seas oleme abiks rahvusvahelise kogemusega juhi värbamisel ja ambitsioonikate ettevõtjate juhtimisoskuste täiendamisel ning coachingu kvaliteedi tõstmisel.

  1. Valikud Kaubanduse videoopetus
  2. Люди просто не хотели подходить к октопаукам, чтобы начать с ними разговор, даже если рядом находились переводчики - я или кирпичеголовый.
  3. Все уже вышли и ждут у фонтана.
  4. Coursera kauplemise strateegiad
  5. Beeoptions binaarne kauplemine

Lisaks täiendavad üleriigiliste kasvuvaldkondade eelisarendamist ka regionaalarengu strateegias määratletud tegevused suurema kasvupotentsiaaliga piirkondlike kasvuvaldkondade määratlemisel ja nende eelisarendamisel. Juhtimine Nutika spetsialiseerumise juhtimispõhimõtted on kirjeldatud arengukava peatükis "Rakendamine ja juhtimine".

VisioonEesmärgidFookusedTegevussuunadJuhtimine Sihtrühmad Kui eelpool kirjeldasime kasvualadel põhinevaid fookuseid, siis selles alapeatükis toome välja strateegia fookused sihtgruppide osas — ettevõtted, kes moodustavad Eesti majanduse mõjukeskme ja panustavad enim strateegiliste eesmärkide saavutamisse. Sihtgrupipõhise lähenemise aluseks on EAS-i läbiviidud kliendianalüüs, mis jaotab täna Eestis tegutsevad ettevõtted nelja suurde rühma: suurkliendid, võtmekliendid, kasvukliendid ja piirkondlikud kliendid vt.

Edukad ärispetsialistid teevad kindlaks hea juhi 8 omadust 15 Jun Akadeemikud Edukad ärispetsialistid teevad kindlaks hea juhi 8 omadust Me kõik suudame oma elus välja selgitada silmapaistvaid ülemusi või mentoreid, kuid mõnikord on raske kindlaks teha oskusi, mis neid nii tähelepanuväärseks tegid - eriti siis, kui te pole ise juhtivat rolli täitnud. Kas tõhus juht on keegi, kes suudab teie jaoks lihtsalt tegevusplaani välja tuua, või on see keegi, kes suudab sisendada motivatsiooni ja innovatsiooni teie sees? Kas keegi, kes suudab lahendada koheseid probleeme, või keegi, kes suudab ette mõelda, et ergutada muutusi organisatsiooni või kogu tööstusharu jaoks? Nagu Ameerika ärimagnaat, investor ja filantroop Warren Buffet ütles kunagi: "Keegi istub täna varjus, sest keegi istutas puu ammu.

Nii piirkondlike kui kasvuklientide puhul eristatakse alajaotusena ka alustavaid ja tegutsevaid ettevõtteid. Strateegia sihtrühmade jaotus koos tegevussuundadega Nimetatud kliendigrupid hõlmavad endas kogu tänast ettevõtlusmaastikku.

EUR-Lex - DC - ET

Kolm esimest gruppi orienteeruvalt ettevõttega moodustavad olulise osa Eesti ekspordist ja lisandväärtusest ja nende potentsiaalne panus strateegia üldeesmärgi ja alaeesmärkide saavutamisse on suurim. Seetõttu on strateegia sihiks positiivselt mõjutada vt. Peamiseks kriteeriumiks on ekspordi müügitulu, mis peab olema suurem kui 30 miljonit eurot aastas — selle kriteeriumi ületab täna ca 30 ettevõtet.

Nendele ettevõtetele pakume eelkõige äriteenuseid ja äridiplomaatilist tuge välisturgudele sisenemiseks ja seal tegutsemiseks. Samuti pöörame tähelepanu tarneahela arendusele ning strateegilisse koostöösse teiste ettevõtete ja ülikoolidega.

Võtmekliendid - edasipürgivad ettevõtted, millel on kas suur ekspordi müügitulu või Eesti keskmist taset ületav lisandväärtus. Nende ekspordimüügitulu peab ületama 1,25 miljonit eurot või lisandväärtus töötaja kohta olema suurem kui 25 eurot aastas — selliseid ettevõtteid on ligikaudu Võtmeklientide puhul keskendume nii arendusevõimekuse tugevdamisele, strateegiliste partnerlussuhete väljaarendamisele kui turunduskompetentside suurendamisele koos personaalse toega välisesindustes.

Kasvukliendid - ambitsioonikad alustavad ja kiireltkasvavad ettevõtted. Selliseid ettevõtteid on täna ligi Kasvuklientide puhul pöörame tähelepanu nii teadmiste soetamisele ja arendustegevusele kui turuinfo jagamisele ja abile kontaktide loomisel. Kuigi ettevõtluse kasvustrateegia teravik on suunatud eelkõige kolmele esimesele sihtgrupile, on oluline jätkusuutlike ettevõtete pealekasvu tagamine.

Parim viis tootajate jagamise voimaluste arakasutamiseks

Seetõttu on piirkondlike ettevõtjate 15kes moodustavad oma arvukuses valdava osa Eesti ettevõtjatest, arengu soodustamine olulisel kohal ka ettevõtluse kasvustrateegias. Eelkõige panustavad antud kliendigrupile nagu ka teistele kliendigruppidele kõik konkurentsipositsiooni tegevused, samuti on sihtgrupile kasutamiseks avatud finantsinstrumendid.

Jätkusuutlike ettevõtjate sõltumata ettevõtja suurusest või asukohast pealekasvu ning arengu soodustamiseks mõeldud tegevused kajastuvad ärimudeli peatükis. Piirkondlikud ettevõtjad moodustavad arvukuselt suurima segmendi Eesti ettevõtjaskonnast ning neil on kanda ka märkimisväärne roll tööhõives ning sotsiaalsetele ja regionaalsetele väljakutsetele vastamises. Arendustegevustes kannavad üht võtmerollidest maakondlikud arenduskeskusedmille ülesandeks on ettevõtjate nõustamine ja vajadusel ka finantstoe pakkumine äritegevuse alustamisel.

Samuti saavad neist ühed peamised regionaalarengu strateegia ettevõtlusalaste eesmärkide elluviijad, mille meetmete sisu loomisesse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium panustab.

VisioonEesmärgidFookusedTegevussuunadJuhtimine 7. Tegevussuunad ja alaeesmärgid Strateegia tegevussuunad koos alaeesmärkidega koondavad endas eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi Rõhutamaks strateegia ettevõtjakesksust, oleme tegevussuundade kujundamisel aluseks võtnud ettevõtte äriplaani loogika: ärimudel, arendustegevus, tootmine, müük ja turundus ning konkurentsipositsioon.

Selline lähenemine võimaldab paremini adresseerida ettevõtte ärimudeli erinevaid koostisosi ja nende spetsiifilistele väljakutsetele paremini vastata. Ülevaatlikkuse huvides oleme nimetatud valdkonnad jaganud neljaks suureks tegevussuunaks vt. Joonis 5. Strateegia tegevussuunad ettevõtte äriplaani loogika alusel. Strateegia tegevuste planeerimisel lähtume kolmest põhimõttest: Strateegiline kliendihaldus — tugevdame riigi rolli ettevõtete strateegilise planeerimise võimekuse tõstmisel Ettevõtte arendamine — asetame toetuspoliitika keskmesse projekti rahastamise asemel tegevuste põhjaliku analüüsi, planeerimise ja rakendamise Vähem otsetoetusi ja rohkem finantsinstrumente — üleminek turupõhisele toetussüsteemile, näiteks finantsinstrumentide ja riskikapitali lahenduste abil ning teenuseid osaliselt tasuliseks muutes Seejuures on eesmärgiks toetuste ja teenuste pakkumisel keskenduda majanduskasvu enim panustavate ettevõtete gruppidele vt.

Strateegia tegevussuunad ettevõtte äriplaani loogika alusel Järgnevalt on iga tegevusvaldkonna all lühidalt kirjeldatud tänaseid väljakutseid ja seda, kuidas neile vastata plaanime. Samuti oleme Kuidas luua kasumliku automatiseeritud kaubandusstrateegia tegevussuunale seadnud konkreetse eesmärgi ning mõõdikud oma tegevuse edukuse hindamiseks. Ettevõtlusaktiivsuse määra poolest oleme endaga sarnaste riikide keskmisega võrreldaval tasemel.

Varase faasi ettevõtete ellujäämismäär on aga Eestis võrdlusgruppide keskmistest oluliselt madalam. Ülejäänud kaks kolmandikku on teinud selle otsuse sundolukorras ehk ettevõtlusega alustamine oli ainus võimalus elatise teenimiseks. Eesti ettevõtete juhtimisvõimekus on madal ning planeerimishorisont lühike: Eesti ettevõttete juhtimine on ühetaoline ning vähe pööratakse tähelepanu valdkondlikule eripärale ja ettevõtte suurusele.

Paljudes ettevõtetes täidab tegevjuht nii ekspordi- turundus- kui ka disainijuhi ülesandeid. Maailma mõistes kõrge kvalifikatsiooniga spetsialiste on vaja, et ettevõte liiguks väärtusahelas kõrgemale positsioonile. Eriti suur probleem on Eesti ettevõtete suutmatus töötada välja globaalselt edukaid brände.

Ehkki ettevõtted on teadvustanud planeerimise vajadust, Parim viis tootajate jagamise voimaluste arakasutamiseks valdavalt siiski lühiajalisi plaane.