Reisija reisi valikud,

Reisijat tuleb teavitada reisi tühistamisest esimesel võimalusel. Teatud majutusettevõtetes, kui laste eest lisatasu ei paluta ei võimaldata ka lastele lisavoodit. Reisikorraldaja osas loetakse tema teavitamiskohustus täidetuks, kui ta on nimetatud reisigrupi esindajale reisi puudutava informatsiooni edasi andnud ning seda ei pea igale reisijale eraldi kätte toimetama. Andmed edastatakse USA sisejulgeolekuministeeriumile, mis on võtnud endale kohustuse kasutada sellist broneeringuinfot terrorismi ja teiste riikidevaheliste tõsiste kuritegude tõkestamiseks ja nende vastu võitlemiseks.

Üldsätted 1. Käesolevates reisitingimustes edaspidi Tingimused on Reisikorraldajaks Travel1 OÜ ja Reisijaks Reisikorraldaja poolt korraldataval reisil osaleja ning kelle vahel on sõlmitud Reisiteenuste leping. Klient on isik, kes kohustub tasuma Reisikorraldajale reisitasu Reisija te eest, kui ei ole lepingus erinevalt kokku lepitud.

Klient käesoleva Reisija reisi valikud ja lepingu lisade mõistes võib olla ka Reisija.

Zerodha valikute marginaal YouTube DASi oiglase kaubandussusteem

Reisija on füüsiline isik, kes tegelikult kasutab Reisikorraldaja poolt koostatud või vahendatud Reisija reisi valikud. Reisija käesoleva lepingu ja lepingu lisade mõistes võib olla ka Klient. Vahendajaks on Reisikorraldaja poolt koostatud pakettreisi vahendav isik. Kliendi ja Reisikorraldaja vaheline leping jõustub peale lepingu allkirjastamist või reisitingimustes pakettreisile sätestatud reisitasu või ettemaksu tasumist ja on osapooltele siduv kuni reisitingimustes toodud kohustuste täieliku täitmiseni.

Käesolevates Tingimustes nimetatud reisiteenustena on Reisija reisi valikud vaid Reisikorraldaja poolt osutatavad reisiteenuste kogumid ehk pakettreisid.

  • Reisitingimused - Prime Tour OÜ
  • Reisijale - Reisibüroode Liit
  • Albion Reisid | Reisitingimused

Tingimused ei reguleeri Reisikorraldaja poolt pakutavate üksikute reisiteenuste osutamist. Pakettreis on Reisikorraldaja poolt terviksummana väljendatud reisitasu eest pakutud eelnevalt kindlaks määratud ja vähemalt 24 tunni kestel osutatav vähemalt kahe järgneva reisiteenuse kogum: sõitjate veoteenus; majutusteenus; muu reisiteenus, mis ei ole veo- või majutusteenuse kõrvalteenus ja mis moodustab reisiteenuse kogumist olulise osa.

Pakettreisiks loetakse ka reisiteenuste kogumit, mida osutatakse vähem kui 24 tunni jooksul, kuid mis sisaldab majutust. Pakettreisiks ei loeta reisiteenuste kogumit, mis on moodustatud reisija valitud üksikutest reisiteenustest, mida reisiettevõtja pakub müügiks ja müüb eraldi, sealhulgas ka juhul, kui selle moodustamisel on kasutatud elektroonilisi müügisüsteeme või muid reisiettevõtja pakutud võimalusi.

Pakettreis võib käsitletav olla pakettreisina, kui on täidetud nii võlaõigusseaduses sätestatud tingimused kui ka reisiteenused tulenevalt Turismiseadusest ja muudest Eesti Vabariigis Reisija reisi valikud õigusaktidest.

Reisidokument on pilet, e-pilet, voutšer või muu dokument nii paber- kui elektroonilisel meedial, mis kinnitab Reisija õigust tellitud teenust saada ning on mõeldud teenuseosutajale esitamiseks. Reisiteenuste lepingu sõlmimine ja jõustumise tagajärjed 2. Reisiteenuste leping loetakse sõlmituks hetkest, kui täidetud on alljärgnevad eeldused 2.

Reisitingimused | travelone

Reisija on tasunud reisi eest Tingimustes sätestatud korras ettemaksu või kogu reisi maksumuse. Reisiteenuste lepingu sõlmimise tagajärjel muutub Reisikorraldajale siduvaks kohustus osutada Reisijale viimase poolt väljavalitud reisiteenuseid.

Kui Reisikorraldaja ja Reisija ei lepi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku teisiti, on Reisikorraldaja kohustus osutada reisiteenuseid piiratud Reisikorraldaja poolt oma kodulehe, Reisija reisi valikud või suunatud pakkumise vahendusel Reisijale teatavaks tehtud reisikirjeldusega.

Reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on antud reisikirjelduses, arvel või mis on kokku lepitud Reisikorraldaja ja Reisija vahel kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul. Lepingu sisu ja reisi puudusi hinnatakse nende andmete valgusel, mida Reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides andnud. Reisi hinna sisse kuulub kui reisi kirjeldavates materjalides pole teisiti märgitud lennupilet, majutus ja söögid vastavalt tellimusele.

Reisi hinna sisse ei kuulu juhul kui teisiti pole märgitud viisa, ekskursioonid, reisikindlustus. Hinna sisse ei kuulu ka toa kasutamise pikendamine ärasõidupäeval.

Vastavalt rahvusvahelisele hotellipraktikale tuleb toad vabastada ajavahemikus Kui Reisija ei kasuta mõnda reisi hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust raha tagasi saada.

REISIKORRALDAJA OÜ ALBION REISID PAKETTREISILEPING

Reisiteenuste eest tasumine 3. Sellisel juhul tasub Reisija reisiteenuste ülejäänud maksumuse hiljemalt 45 kalendripäeva enne reisiteenuste kasutamist. Reisiteenuste broneerimisel ajal, mil nende osutamiseni on jäänud 45 kuni 10 kalendripäeva, tasub Reisija kogu reisiteenuste maksumuse hiljemalt reisikinnituse väljastamisele samal päeval, kui ei ole lepingus erinevalt kokku lepitud.

Reisiteenuste broneerimisel ajal, millal reisiteenuste osutamiseni on jäänud vähem kui 10 kalendripäeva, kohustub Reisija tasuma koheselt kogu tasumisele kuuluva summa. Juhul, kui Reisija ei ole tasunud tähtaegselt reisiteenuste eest tasumisele kuuluvat summat, on Reisikorraldajal õigus reisiteenuste lepingust taganeda ning jätta Reisija poolt ettemaksuna tasutud summa leppetrahvina endale.

Reisiteenuste maksumus ja maksumuse suurendamine 4. Reisiteenuste maksumusse kuuluvad reisikinnitusel ja arvel märgitud teenused. Kui Reisija jätab mõne reisiteenuste maksumusse kuuluva teenuse kasutamata, ei ole tal õigust nõuda reisiteenuste hinna alandamist.

Kas jooga on trenn?

Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, ei kuulu reisiteenuste hinna sisse viisa, ekskursioonid, reisikindlustus. Reisikorraldajal on pärast Reisiteenuste lepingu sõlmimist ja tingimusel, et sellest teavitatakse Reisijat vähemalt 21 kalendripäeva enne reisi algust ette, õigus reisiteenuste maksumust suurendada juhul, kui 4. Reisiteenuste maksumuse suurendamisel võetakse aluseks Reisiteenuste lepingu järgne reisiteenuste maksumus, millele liidetakse Tingimuste punktides 4.

Reisija on kohustatud viivitamatult pärast Reisikorraldajalt Tingimuste punktis 4. Juhul, kui see osutub võimatuks, on Reisijal õigus nõuda reisiteenuste asendamist väiksema maksumusega reisiteenustega ja enammakstud summa tagastamist või taganeda Reisiteenuste lepingust.

Reisiteenuste lepingust taganemisel Tingimuste punktis 4.

Juhul, kui Reisija ei teavita Reisikorraldajat viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul arvates Reisikorraldajalt teate saamist soovist kasutada Tingimuste punktides 4. Reisiteenustest taganemine või reisiteenuste muutmine 5. Kui Reisidokument on väljastatud, siis on võimalik seda Reisija soovil muuta või tühistada Reisija reisi valikud juhul, kui Klient või Reisija tasub muutmise või tühistamisega seotud kulud sh, kuid mitte ainult kulud, mis on määratud teenust osutava hankija poolt.

Reisija poolsel Reisiteenuste lepingust taganemisel muudel Tingimustes nimetamata juhtudel kohustub Reisija tasuma Reisikorraldajale hüvitist alljärgnevas suuruses: 5. Lisanduda võivad tühistamisega seotud otsesed kulud. Võimalike otsekulude all mõistetakse Reisikorraldaja reaalseid vältimatuid kulutusi konkreetsele reisile näit.

Sellisel juhul kohaldub vastavalt Tingimuste punktis 5. Reisijal on õigus muuta Reisiteenuste lepingus nimetatud Reisija nime, tellitud hotelli ja reisi kuupäeva muuta, hüvitades Reisikorraldajale reisi ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud bürookulud summas eurot inimese kohta ning Reisikorraldaja poolt vahetult kantud kulud viisa, lennupilet, hotell jms.

Muudatustest tuleb Reisikorraldajat viivitamatult kirjalikult teavitada. Kui broneeringus muudetakse korraga nii Reisija nime, hotelli kui ka reisi kuupäeva, käsitleb Reisikorraldaja seda Reisiteenuste lepingust taganemisena ja kohaldub Tingimuste punktis 5. Kui reisi annulleerib reisiseltskonna üks liige ja hind põhineb sellel, et teatud kindel arv inimesi elab Swing Trading System toas, on Reisikorraldajal õigus nõuda ja reisijatel kohustus tasuda muutusest tingitud lisatasu.

Muutusest tingitud lisatasu maksmise eest vastutavad võrdselt nii reisi annulleerinud kui ka reisile minevad seltskonna liikmed.

Scotia irrade variandid on moodustatud Ostu aktsiaoptsioonid

Kui on tegemist eritellimusreisiga erinev programm, hotell, lisatellimused vms. Reisiteenuste lepingu muutmisel muudel juhtudel kohustub Reisija hüvitama Reisikorraldajale kõik muutmisega seonduvad kulud, mille ulatuse ja tasumise tähtajad Turuvoimaluste strateegia poorlemine Reisikorraldaja Reisijale hiljemalt 3 päeva jooksul arvates vastavasisulise teate saamisest. Võimalikest reisitõrgetest tulenevate kahjude hüvitamiseks soovitab Reisikorraldaja sõlmida reisikatkemise kindlustuse.

Reisija kohustused ja vastutus 6. Reisija on kohustatud: 6.

CIS Stock Options Crypt Swing kaubandusstrateegiad

Vastasel korral võidakse Reisijat reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisiteenuste maksumuse tagasisaamisele. Reisija vastutab: 6. Reisija kohustub kontrollima oma passi vm reisidokumentide vastavust nõuetele.

Juhul, kui reisijale ei väljastata reisi sihtriiki või sinna jõudmiseks läbivatesse riikidesse viisat või ei lubata teda nimetatud riikidesse siseneda, kannab Reisija kõik enda tagasitulekuga seonduvad kulud ning ei oma õigust nõuda tagasi kasutamata Reisiteenuste maksumust. Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Kui Reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab Reisikorraldaja teda nii ravi kui ka vajaduse korral ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel.

Reisija tasub kõik sellega seotud lisakulud Reisikorraldajale tekitatud kahju ulatuses. Kui reisija satub õnnetusse või raskustesse omal vastutusel, s. Reisijal lasub omavastutus reisi katkemise, reisile hilinemise ja reisi ära jäämise kindlustuse hankimisel. Reisikorraldaja ei korva reisi annulleerimise või ilmastiku vm. Reisikorraldaja vastutus 7.

Reisikorraldaja vastutab reisiteenuste osutamise vastavuse eest esitatud kirjeldusele.

Lux Expressi reisiinfo

Reisikorraldaja ei vastuta: 7. Reisija enda tegevusest või tegevusetusest põhjustatud kahju eest; 7. Reisija haigestumise, kuriteo ohvriks langemise või muu Reisijaga juhtunud õnnetuse tagajärjel tekkinud kahju eest. Sellisel juhul kohustub Reisikorraldaja osutama Reisijale sellega kaasnevas asjaajamises igakülgset abi; 7. Hotelli osad toad võivad olla värskelt renoveeritud, teised mitte. Sellises hotellis Reisikorraldaja ei garanteeri reisija sattumist renoveeritud tuppa.

Aktsiaoptsioonid on muugil voi muugiks iPhonei programmi jagamise voimaluste tehingud

Paljud hotellid pakuvad imikutele tasuta imikuvooditkuid seda ei saa alati ette garanteerida. Reisikorraldaja toodud pildimaterjal on illustreeriv ja Reisija reisi valikud pildid võivad mõnevõrra erineda tegelikest tubadest nii suuruse, kujunduse, värvivaliku kui ka sisustuse poolest. Reisikorraldaja ei saa Reisijale garanteerida, et ta satub täpselt hotelli kodulehel esitatud tuppa ja Reisikorraldaja ei vastuta hotelli kodulehel esitatud pildimaterjali õigsuse eest.

Istekohad transpordivahendites ja voodid majutusasutustes on arvestatud statistiliselt keskmistele normaalsete mõõtudega reisijatele. Reisikorraldaja jaoks ei ole siduv Vahendaja poolt reisiteenuste müümisel esitatud informatsioon, mis ei kajastu reisikataloogis või Reisikorraldaja poolt esitatud pakkumises. Reisikorraldaja ei vastuta Vahendaja poolt antud ebatäpse info eest. Reisikorraldaja õigus teha reisis muudatusi Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel asjaoludel reisi reisikirjelduses esitatud kujul teostada, on tal õigus vahetada hotelli või sõiduvahendit, muuta ajakava või teha reisis Reisija reisi valikud muudatusi, tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu.

Muutustest tuleb Reisijaid koheselt teavitada. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta 9. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta juhul, kui: 9.

Reisitingimused

Juhul, kui reis on jäetud ära Tingimuste punktides 9. Reisija reisi valikud on õigus Reisiteenuste leping lõpetada, kui Reisija või Vahendaja ei ole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud. Reisiteenuste lepingu ülesütlemine vääramatu jõu tõttu Vääramatu jõu tõttu, mille tagajärjel on reisiteenuste osutamine võimatu või raskendatud, võivad nii Reisikorraldaja või Reisija Reisiteenuste lepingu igal ajal üles öelda.

Reisiteenuste lepingu ülesütlemisel hetkel, kui reisiteenuseid ei ole veel osutatud, kohustub Reisikorraldaja tagastama Reisijale reisiteenuste eest makstud summad, millest on maha arvatud hüvitis Reisikorraldajale reisi ettevalmistamise ja korraldamise eest tehtud kulutuste bürookulud eest summas 60 eurot inimese kohta ning Reisikorraldaja poolt vahetult Reisijaga kantud kulud viisa hankimine, Reisija poolt väljavalitud hotellile tasutud ettemaks jms.

Reisiteenuste lepingu ülesütlemisel hetkel, kui Reisija kasutab reisiteenuseid, kohustub Reisikorraldaja korraldama ja tagama Reisija tagasitoomise.

Tagasireisiga seotud lisakulud kannavad Reisija ja Reisikorraldaja võrdsetes osades. Kõik muud ülesütlemise järgselt tekkivad lisakulud kannab kumbki pool ise. Puudused reisikorralduses ja nendest teatamine Puuduseks reisikorralduses loetakse reisiteenuste mittevastavust esitatud reisikirjeldusele. Puuduseks reisikorralduses ei või pidada: Reisija poolt väljavalitud hotelli ja selles pakutavate teenuste mittevastavust Reisija ootustele.

Nimetatud põhjusel toimuva hotelli vahetamisega seotud lisakulud kannab Reisija;